Вітальня[col=130]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Червень 13, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

І зно­ву на­род­на ар­тист­ка Ук­раї­ни Те­тя­на Стеб­лов­ська по­ди­ву­ва­ла те­ат­раль­ну пуб­лі­ку, зі­грав­ши од­ну з го­лов­них ро­лей у прем’­єр­ній ви­ста­ві «По­сту­пи­ся міс­цем».Гра…
Наш спів­роз­мов­ник — за­слу­же­ний ху­дож­ник Ук­раї­ни Ста­ні­слав Вой­це­хов­ський. Йо­го кар­ти­ни екс­по­ну­ва­ли­ся в 70 кра­їнах сві­ту. Маючи академічну освіту, художник працює…
Наш спів­роз­мов­ник — Пет­ро Ко­но­не­нко, за­сно­вник і по­чес­ний ди­рек­тор На­ціо­наль­но­го на­уко­во-до­слід­но­го ін­сти­ту­ту ук­раї­но­знав­ства, док­тор фі­ло­ло­гіч­них на­ук, про­фе­сор, ака­де­мік Ук­ра­їн­ської віль­ної…
Ва­ле­рій Ге­ра­сим­чук — по­ет і дра­ма­тург — пра­цює в апа­ра­ті Спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни вже де­сять ро­ків. Піс­ля По­ма­ран­че­вої ре­во­лю­ції В.…
Наш гість — Юрій Блін­ні­ков, ком­по­зи­тор, пі­аніст, ла­уре­ат Між­на­род­но­го кон­кур­су ар­тис­тів ес­тра­ди, член жу­рі Між­на­род­но­го кон­кур­су «Сло­в’ян­ський ба­зар».Пер­шим йо­го вчи­те­лем…
У Пол­та­ві зі сво­їми гля­да­ча­ми по­про­ща­лись ор­га­ні­за­то­ри що­річ­но­го Все­ук­ра­їн­сько­го фес­ти­ва­лю еко­ло­гіч­но­го до­ку­мен­таль­но­го кі­но «Пол­та­ва-ДОК». Про­щан­ня про­хо­ди­ло на сце­ні прес­тиж­но­го в…
Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник, пе­ре­кла­дач, ре­дак­тор і ви­да­вець Олег Жу­пан­ський. Як про­фе­сіо­нал прой­шов сер­йоз­не гор­ни­ло у ви­дав­ниц­тві «Ве­сел­ка», жур­на­лі «Все­світ»,…
Юрія Ко­сі­на доб­ре зна­ють ви­дат­ні ді­ячі куль­ту­ри, на­уков­ці, спортс­ме­ни, по­лі­ти­ки і на­віть свя­ще­ни­ки. Адже по­тра­пи­ти в об’­єк­тив йо­го фо­то­апа­ра­та —…
Наш спів­роз­мов­ник — Все­во­лод Тка­чен­ко, доб­ре зна­ний на те­ре­нах Ук­раї­ни та по­за її ме­жа­ми письмен­ник-пе­ре­кла­дач, ен­цик­ло­пе­дист, по­ет, лі­те­ра­ту­роз­на­вець, на­уко­вий ре­дак­тор,…
На­шим спів­роз­мов­ни­ком цьо­го ра­зу є ві­до­мий пись­мен­ник Олек­сандр Еса­улов, кот­рий до то­го ж є тех­ніч­ним ди­рек­то­ром Ін­сти­ту­ту під­трим­ки та екс­плу­ата­ції…
Наш спів­роз­мов­ник — зна­ний ук­ра­їн­ський ху­дож­ник Ми­ко­ла Ка­нєв­ський. Пра­цює в жан­рі стан­ко­во­го та мо­ну­мен­таль­но­го жи­во­пи­су (сю­жет­ні по­лот­на, пор­тре­ти, пей­за­жі, на­тюр­мор­ти). Йо­го кар­ти­ни…
Наш спів­роз­мов­ник — Іван Драч, пись­мен­ник, гро­мад­ський ді­яч, пер­ший го­ло­ва На­род­но­го ру­ху Ук­раї­ни, Ге­рой Ук­раї­ни. — Іване Федоровичу, чим нині…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».