№ 1 (24152)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Червень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Укр­ін­форм вио­кре­мив най­ці­ка­ві­ше, що че­кає на­ших фут­боль­них убо­лі­валь­ни­ків у пер­шій по­ло­ви­ні 2018 ро­ку.

Published in Футбол
Середа, 10 Сiчень 2018 20:45

Квартира для чемпіона

У пе­ред­день Но­во­го ро­ку у Пол­тав­ській ОДА зу­стрі­ча­ли сво­го ти­ту­ло­ва­но­го зем­ля­ка: чем­піо­на сві­ту (2017), чем­піо­на Єв­ро­пи (2017), чем­піо­на сві­ту се­ред мо­ло­ді (2012), брон­зо­во­го при­зе­ра Єв­ро­пей­ських ігор (2015), при­зе­ра чем­піо­на­ту Єв­ро­пи се­ред мо­ло­ді, чем­піо­на Ук­раї­ни (2016), за­слу­же­но­го майс­тра спор­ту Ук­раї­ни з бок­су Олек­сан­дра Хиж­ня­ка.

Но­ка­ути Ло­ма­чен­ка, єв­ро­вес­на «Шах­та­ря» і «Ди­на­мо», про­рив Сві­то­лі­ної та ба­га­то «сріб­ла».
Ук­ра­їн­ський спорт жи­вий і на­віть за­па­лює но­ві зір­ки. Як­що Оль­га Хар­лан, Олек­сандр Усик, Ва­силь Ло­ма­чен­ко вже при­вчи­ли нас до пе­ре­мог і ме­да­лей, то успі­хи Юлії Лев­чен­ко, Ми­хай­ла Ро­ман­чу­ка і осо­бли­во Елі­ни Сві­то­лі­ної ста­ли при­єм­ною осо­бли­віс­тю 2017-го.

Published in Спорт

Про це за­яви­ли вче­ні за під­сум­ка­ми до­слі­джен­ня. У кож­ної лю­ди­ни є влас­ний біо­ло­гіч­ний го­дин­ник. Він до­по­ма­гає ор­га­ніз­му пра­виль­но ви­зна­ча­ти цикл від­по­чин­ку та ак­тив­но­сті від­по­від­но зі змі­ною дня і но­чі.
Завдяки цьому регулюються внутрішні процеси, серед яких обмін речовин, відновлення ДНК і цикл клітин. Цикл клітин відповідає за розподіл клітин тіла людини. Коли людину наздоганяє онкологічне захворювання, ці цикли порушуються.

Джо Лан­до­лі­ну, мо­ло­до­му на­уков­цю зі Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки, вда­ло­ся ство­ри­ти гель, який за кіль­ка се­кунд зу­пи­нить кро­во­те­чу будь-якої тяж­ко­сті.
У деяких ситуаціях життя людини безпосередньо залежить від того, як швидко медикам удасться зупинити кровотечу. Найчастіше зробити це досить складно.

За сло­ва­ми хі­рур­гів, у па­ці­єн­тів під час опе­ра­ції або ін­ших про­це­дур по­вин­на бу­ти мож­ли­вість слу­ха­ти му­зи­ку. Лі­ка­рі вва­жа­ють, що во­на змен­шує біль і не­спо­кій па­ці­єн­тів.
Консультант, урологічний хірург лікарні Університету Саутгемптона NHS Foundation Trust Бхаскар Сомані зазначає, що це практичний, дешевий і нешкідливий спосіб.

Де­ся­ти­річ­ний хлоп­чик, який на­ро­див­ся без пра­вої ру­ки, от­ри­має у пе­ред­день Різд­ва по­да­ру­нок, не­за­мін­ний про­тя­гом усь­ого жит­тя. Не­бай­ду­жі лю­ди зі­бра­ли для Ка­ме­ро­на Міл­ла­ра з Един­бур­га (Шот­лан­дія) близь­ко 10 ти­сяч єв­ро, які він ви­тра­тить на при­дбан­ня біо­ніч­но­го про­те­зу ру­ки, ство­ре­но­го 3D-прин­те­ром.

«Я до сто­лу тіль­ки сів і від­ра­зу пе­ре­їв». Цей рек­лам­ний сло­ган час­то лу­нає з на­ших те­ле­при­йма­чів, ко­ли фар­ма­цев­ти на­ма­гаю­ть­ся збаг­ри­ти нам, спо­жи­ва­чам, якіс­ні лі­ки для по­ліп­шен­ня трав­лен­ня. Чи дійс­но ли­ше пі­гул­ки — ефек­тив­ний за­сіб по­до­лан­ня на­слід­ків пе­ре­їдан­ня? Чи іс­ну­ють ін­ші на­дій­ні­ші й го­лов­не — здо­ро­ві­ші ме­то­ди бо­роть­би із за­жер­ли­віс­тю? Про це ми по­про­си­ли роз­по­віс­ти фа­хів­ця-діє­то­ло­га — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Ми­хай­ла ЙОН­ДУ.

Спіл­ку­ван­ня з ко­ле­гою-пись­мен­ни­ком зав­жди над­то від­по­ві­даль­не. Про­те роз­мов­ля­ти з по­етом, кри­ти­ком, пе­ре­кла­да­чем, ро­ма­ніс­том і пуб­лі­цис­том Вік­то­ром Гра­бов­ським у світ­лі йо­го 75-річ­чя втри­чі від­по­ві­даль­ні­ше не то­му, що пись­мен­ник пе­ре­бу­вав на пер­ших ро­лях у та­ких ви­дан­нях, як «На­род­на га­зе­та», «Са­мо­стій­на Ук­раї­на», «Сло­во Про­сві­ти», «Лі­те­ра­тур­на Ук­раї­на».

Published in Вітальня
Середа, 10 Сiчень 2018 18:41

Фундатор українського театру

8 СІЧНЯ — 130 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГНАТА ПЕТРОВИЧА ЮРИ (1888–1966), УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА, РЕЖИСЕРА, ПЕДАГОГА

По­спі­ша­ючи у спра­вах або гу­ля­ючи міс­том, ми май­же ні­ко­ли не за­мис­лю­ємо­ся над тим, чо­му де­які ву­ли­ці на­зва­ні на честь лю­дей. Між ін­шим, при­сво­юва­ти люд­ські іме­на на­звам шкіл, пар­ків, па­ро­пла­вів, ву­лиць і на­віть пла­нет дав­но вже ста­ло тра­ди­цією.
Хто ці лю­ди, удо­стоє­ні та­кої чес­ті? Зде­біль­шо­го — це ви­дат­ні мит­ці у тій чи ін­шій сфе­рі, до­сить ві­до­мі пос­та­ті, які своєю пра­цею, сла­вет­ни­ми спра­ва­ми, ви­на­хо­да­ми чи тво­ра­ми ли­ши­ли доб­рий слід у звер­шен­нях сво­го краю, дер­жа­ви чи у сві­то­вій іс­то­рії. Та­ким чи­ном вдяч­ні на­щад­ки вша­но­ву­ють пред­ків, тих, хто, на їх­ню дум­ку, за­слу­го­вує на доб­ру пам’­ять і не­за­бут­тя.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».