№ 27 (24126)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Червень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Без сен­са­цій за­вер­шив­ся пер­ший пів­фі­наль­ний по­єди­нок чем­піо­на­ту Єв­ро­пи з фут­бо­лу. За­вдя­ки го­лам Кріш­ті­ану Ро­нал­ду і На­ні в дру­го­му тай­мі під­опіч­ні Фер­нан­ду Сан­ту­ша пе­ре­гра­ли Уельс і офор­ми­ли свій ви­хід до фі­на­лу.

Головний футбольний герой Португалії також зробив ще один крок до «Золотого м’яча» — нагороди найкращому футболісту планети, адже додав до перемоги в Лізі чемпіонів у складі «Реала» ще й щонайменше участь у вирішальному протистоянні на Євро2016.
Напередодні півфінального матчу складна кадрова ситуація була в обох командах. У Португалії дискваліфікацію заробив Вільям Карвалью. Та визначальною втратою для команди Фернанду Сантуша виглядала травма лідера оборони Пепе.

Published in Футбол
П'ятниця, 08 Липень 2016 17:59

Сенсація від Уельсу

Впер­ше у сво­їй іс­то­рії збір­на Уель­су ви­йшла до пів­фі­на­лу чем­піо­на­ту Єв­ро­пи з фут­бо­лу. Цьо­го ра­зу коман­да Крі­са Ко­ул­ме­на від­пра­ви­ла до­до­му гріз­ну збір­ну Бель­гії, при­єд­нав­шись до трій­ки ко­манд, які вва­жа­ли­ся фа­во­ри­та­ми у сво­їх па­рах.

До гри з Уельсом бельгійці підходили у статусі фаворита. Однак варто відзначити серйозні кадрові проблеми в обороні, які були у Марка Вільмотса. На тренуванні травмувався Вертонген, а Вермален пропускав поєдинок через дискваліфікацію.
Незважаючи на це, Бельгія розпочала гру першим номером. «Дияволи» захопили ініціативу на старті і відразу створили кілька небезпечних моментів. А на 13й хвилині бельгійці вийшли вперед. Наінгголан пробив зза меж штрафного майданчика і не залишив шансів голкіперу суперника.

Published in Футбол

Фахівці лондонської клініки Cenegenics стверджують — їхні методи діагностики настільки достовірні, що можуть показати, в якому віці настане смерть пацієнта.
Cenegenics була заснована 17 років тому в США.
Нині у мережі клінік налічується 22 об’єкти по всій Англії, в яких обслуговується понад 10 тисяч пацієнтів.
Вартість разового відвідування клініки становить 360 євро, спостереження за здоров’ям пацієнта впродовж року — 7735 євро.
У ході консультацій пацієнта чекає аналіз гормонів, функції печінки і нирок, рівня гемоглобіну та інших показників крові. Усі відвідувачі отримують рекомендації щодо харчування та фізичних вправ.

П'ятниця, 08 Липень 2016 17:52

Чарівні гриби від депресії

Хімічна речовина, що міститься у галюциногенних грибах, має здатність знімати симптоми невиліковної депресії.
Видання Lancet Psychiatry представило результати невеликого дослідження, в якому взяли участь 12 осіб. У восьми випробовуваних симптоми депресії повністю зникли після «містичного і духовного досвіду», викликаного прийомом грибів.
Експерти поки що з обережністю називають експеримент багатообіцяючим, але цілком переконані в тому, що депресію перемогли саме чарівні гриби. Характерно, що один з учасників дослідження, котрий відчув позитивний ефект грибів, страждав від депресивних симптомів близько 30 років.

П'ятниця, 08 Липень 2016 12:13

Як запобігти кишковим інфекціям

Вліт­ку збіль­шує­ть­ся за­хво­рю­ва­ність на саль­мо­не­льо­зи та гос­трі киш­ко­ві ін­фек­ції — ди­зен­те­рію, хар­чо­ві ток­си­ко­ін­фек­ції, гас­тро­ен­те­ро­ко­лі­ти. Усі ці за­хво­рю­ван­ня ма­ють схо­жі про­яви — про­нос, блю­во­та, бо­лі в жи­во­ті та ін­ші озна­ки от­ру­єн­ня ор­га­ніз­му.
Най­біль­ша важ­кість пе­ре­бі­гу хво­ро­би ха­рак­тер­на для саль­мо­не­льо­зів, адже лег­кий по­ча­ток ні­ко­ли не га­ран­тує та­ко­го ж її за­вер­шен­ня. А ось, на­при­клад, ди­зен­те­рія мо­же роз­по­ча­ти­ся лег­ким роз­ла­дом трав­лен­ня без тем­пе­ра­ту­ри, а по­тім на­бу­ти тяж­ко­го три­ва­ло­го пе­ре­бі­гу із за­гос­трен­ня­ми. Як ви­ни­ка­ють киш­ко­ві за­хво­рю­ван­ня?
Як уник­ну­ти цієї на­пас­ті? Чим лі­ку­ва­ти­ся? На ці за­пи­тан­ня нам від­по­ві­ла фа­хі­вець — кан­ди­дат ме­дич­них на­ук Люд­ми­ла Ло­за.

— Що ж стає при­чи­ною шлун­ко­во-киш­ко­вих за­хво­рю­вань уліт­ку?
— Найчастіше причиною захворювань є вживання харчових продуктів, забруднених збудниками кишкових інфекцій. Збудники стійкі у зовнішньому середовищі.

П'ятниця, 08 Липень 2016 12:09

Снайпер і дипломат на всі часи

12 ЛИП­НЯ — 100 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ЛЮД­МИ­ЛИ ПАВ­ЛИ­ЧЕН­КО (1916–1974), ЛЕ­ГЕН­ДАР­НО­ГО СНАЙ­ПЕ­РА ЧА­СІВ ДРУ­ГОЇ СВІ­ТО­ВОЇ ВІЙ­НИ, ГЕ­РОЯ РА­ДЯН­СЬКО­ГО СО­ЮЗУ

Народилася Людмила Михайлівна у Білій Церкві 12 липня 1916 року. Там же маленька Люда (тоді ще Бєлова) пішла до школи № 3, а вже у віці 14 років разом із родиною переїхала до Києва.
Сучасники згадували, що вчителі її особливо не любили — за непокірний і складний характер, однак у прагненні до знань Людмилі було не відмовити. Незважаючи на те що свою першу любов (і, як наслідок, батька свого сина Ростислава) Олексія Павличенка дівчина зустріла рано — у 16 років, навчання вона не кинула, а перевелася до вечірньої школи.
Як це часто буває, ранній шлюб не витримав випробування часом, і Люда залишилась одна з маленькою дитиною на руках. Тут вона вперше проявила твердість характеру, яка пізніше принесла їй, без перебільшення, світову славу.

Published in Особистість
П'ятниця, 08 Липень 2016 12:06

Одеса без Уточкіна – не Одеса

12 лип­ня — 140 ро­ків від дня на­ро­джен­ня Сер­гія Уточ­кі­на (1876–1916), спортс­ме­на-авіа­то­ра, од­но­го з пер­ших віт­чиз­ня­них льот­чи­ків, ве­ло­гон­щи­ка, яхтс­ме­на, бок­се­ра, фут­бо­ліс­та. В Оде­сі зна­ме­ни­то­му зем­ля­ку вста­но­ви­ли пам’­ят­ник.

«Одеса без Уточкіна — не Одеса, — так стверджував не менш знаменитий одесит — відомий співак і актор Леонід Утьосов. — Він її гордість, її слава. Уявіть собі людину вище середнього зросту, широкоплечого, на міцних ногах. Яскраворуде волосся, білясті вії, широкий ніс і різко випнуте вперед підборіддя. Вона могутня — ця диволюдина. Вона хоробра, вона розумна. Таких природа створює не часто. Уточкін не просто спортсмен. Він найкращий велосипедист, ковзаняр, боксер, автомобіліст, парашутист, льотчик (один із перших у Росії)».
«Рудий пес» та «Академік спорту» (саме такі прізвиська мав за життя Сергій Ісайович) народився 12 липня 1876 року в Одесі.

Published in Особистість

Наш спів­роз­мов­ник — Олек­сандр Кни­га, ге­не­раль­ний ди­рек­тор і ху­дож­ній ке­рів­ник Херсон­сько­го об­лас­но­го ака­де­міч­но­го му­зич­но-дра­ма­тич­но­го те­ат­ру іме­ні Ми­ко­ли Ку­лі­ша, чия сла­ва вже бук­валь­но гри­мить по Ук­раї­ні, і не тіль­ки то­му, що те­атр має п’ять сцен.
О. Кни­га — за­слу­же­ний пра­ців­ник куль­ту­ри і за­слу­же­ний ді­яч мис­тецтв Ук­раї­ни. За­сно­вник Між­на­род­но­го те­ат­раль­но­го фес­ти­ва­лю «Мель­по­ме­на Тав­рії», який вий­шов на по­зи­цію но­мер один у на­шій кра­їні.
А ще очо­лю­ва­ний Олек­сан­дром Кни­гою те­атр є ор­га­ні­за­то­ром все­ук­ра­їн­ських на­рад ди­рек­то­рів те­ат­рів, пев­но то­му, що це не в змо­зі ро­би­ти Мі­ніс­тер­ство куль­ту­ри Ук­раї­ни.

— Олек­сан­дре Ан­дрі­йо­ви­чу, пе­ред­усім по­ці­кав­люсь, що при­ве­ло Вас до сто­ли­ці?
— Це, насамперед, фестивальні справи, якими опікуються мої друзіколеги, їхній досвід. Треба їздити і дивитися, що і як вони роблять, аби наш фестиваль «Мельпомена Таврії» був найвідомішим в Україні, найвизнанішим театральною спільнотою.

Published in Вітальня
П'ятниця, 08 Липень 2016 11:58

Архів застережень

Виставка Олександра Дубовика «Архів застережень», яка складатиметься з робіт митця різних періодів, відкриється 12 липня і триватиме до 7 серпня в столичному Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал», повідомляє i-pro.kiev.ua.
За словами авторитетного французького мистецтвознавця Жана-Клода Маркаде, «від творчості Дубовика віє не тільки сакральністю православного іконопису, але й квітковою веселковістю українських ланів, прикрашенням одягу, внутрішнім устаткуванням хат, взагалі всією кольоровою палітрою, яку Малевич приписав Україні. Дубовик переплавляє цю образотворчу і кольорову спадщину в унікальний світ символів, в діалог з різними мистецькими культурами, в потаємну знакову систему. Він веде розмову і з іконою, і з Малевичем, і зі школою Матюшина, і з бойчукізмом, і з спектралізмом Богомазова, але рішення абсолютно специфічні: картини Дубовика випромінюють життєрадісність, вони — радість для ока, душі й духа».

Published in Культура

9 липня на місці поваленого пам’ятника Леніну в Києві мексиканська мисткиня Сінтія Гутьєррес відкриє тимчасову інсталяцію «Населяючи тіні» (Inhabiting Shadows). Інсталяція підготовлена в рамках проекту «Суспільна угода» фонду «ІЗОЛЯЦІЯ», повідомляє ipro.kiev.ua з посиланням на пресслужбу фонду.
Інсталяція «Населяючи тіні», на думку художниці й організаторів проекту, дасть змогу кожному піднятися сходами та зайняти порожній простір п’єдесталу на кілька хвилин, щоб помірковувати про минуле, потрібно «оселитися» в його тінях, самим стати новими рухливими статуями і таким чином відкрити новий горизонт.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».