№ 6 (24157)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Травень 23, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Пред­став­ля­ємо та оці­ню­ємо шан­си на­ших спортс­ме­нів, які ви­сту­па­ти­муть у Пхенч­ха­ні.

33 атлети представлятимуть Україну на XXIІI зимових Олімпійських іграх у корейському Пхенчхані. Саме стільки спортсменів виконали умови кваліфікаційного відбору міжнародних федерацій і увійшли наразі до заявки олімпійської збірної України.
Одразу зауважимо, що це — найменша за кількістю команда в історії виступів України на зимових Олімпіадах. Менше 40 олімпійців у нас було лише на перших зимових Іграх за часів незалежності в 1994 році.

У жі­нок, які не мен­ше як пів­ро­ку го­ду­ва­ли груд­дю сво­їх но­во­на­ро­дже­них ді­тей, ри­зик роз­вит­ку цук­ро­во­го діа­бе­ту знач­но ниж­чий. Про це по­ві­дом­ля­ють аме­ри­кан­ські фа­хів­ці, які від­сте­жу­ва­ли змі­ни ста­ну здо­ров’я жі­нок про­тя­гом де­кіль­кох де­сят­ків ро­ків.
Годування груддю від шести і більше місяців дозволяє жінкам знизити ризик появи цукрового діабету практично на 50%.
Фахівці з організації Kaiser Permanente працювали над цим питанням протягом 30 років. Проаналізувавши всі отримані за цей період дані, вони дійшли висновку, що жінки, які частіше за інших годували свою дитину груддю, менше стикалися з цукровим діабетом II типу.

У кро­пи­ві є спо­лу­ка, яка мо­же до­по­мог­ти у бо­роть­бі з он­ко­ло­гіч­ни­ми за­хво­рю­ван­ня­ми. Та­ко­го вис­нов­ку дійш­ли вче­ні з Уор­вік­сько­го уні­вер­си­те­ту піс­ля за­вер­шен­ня сво­го до­слі­джен­ня.
На сьо­го­дні при лі­ку­ван­ні ра­ку час­то за­сто­со­ву­ють цис­пла­тин, ство­ре­ний на ос­но­ві пла­ти­ни. Цей пре­па­рат до­сить ефек­тив­ний, про­те має сер­йоз­ні не­до­лі­ки.
У першу чергу він викликає звикання — й багато видів ракових клітин виробляють стійкість до цисплатину. По-друге, препарат, знищуючи уражені раком клітини, вбиває й здорові. Тому фахівці не залишають спроб знайти більш ефективний і якісний засіб для боротьби зі страшним захворюванням.

Вам не по­до­ба­єть­ся, ко­ли вас зму­шу­ють зні­ма­ти взут­тя пе­ред тим, як увій­ти в кім­на­ту? Це мо­же дра­ту­ва­ти, але на­справ­ді на це є ва­го­ма при­чи­на. Ра­зом із взут­тям ви при­но­си­те у свій бу­ди­нок без­ліч ток­си­нів і не­без­печ­них бак­те­рій, та­ких як киш­ко­ва па­лич­ка.

Кишкова паличка (E. Coli) — це бактерія, яка живе в кишечнику людей і тварин. Проте один тип E. Coli, який може проникати в організм людини іззовні, є збудником кишкової інфекції. Протягом дня ми наступаємо на пташиний послід, собачі екскременти, ходимо по підлозі громадських туалетів. Це все вже є достатньою підставою, чому ви не повинні носити взуття для вулиці у себе вдома.

Як свід­чать спе­ці­аль­ні ме­дич­ні ви­дан­ня, диф­те­рія — ін­фек­цій­не за­хво­рю­ван­ня, що має гос­трий пе­ре­біг. Во­на пе­ре­важ­но вра­жає ді­тей і ха­рак­те­ри­зує­ть­ся за­паль­ним про­це­сом най­час­ті­ше ро­то/но­со­глот­ки, яви­ща­ми за­галь­ної ін­ток­си­ка­ції, а та­кож ура­жен­ням ви­діль­ної, нер­во­вої і сер­це­во-су­дин­ної сис­тем.
У не­щеп­ле­них лю­дей пе­ре­біг да­но­го за­хво­рю­ван­ня осо­бли­во тяж­кий.
У по­во­єн­ні ро­ки ста­ла ши­ро­ко ви­ко­рис­то­ву­ва­тись АКДП-вак­ци­на, за­вдя­ки чо­му в біль­шо­сті кра­їн прак­тич­но пов­ні­стю зник­ли ви­пад­ки диф­те­рії. Не­зва­жа­ючи на це, на по­чат­ку 90-х ро­ків уна­слі­док не­до­стат­ньо­го охоп­лен­ня щеп­лен­ня­ми до­рос­лих і ді­тей ви­ник­ла епі­де­мія диф­те­рії, яка за­бра­ла ба­га­то жит­тів, хо­ча цьо­му мож­на бу­ло за­по­біг­ти за до­по­мо­гою своє­час­ної вак­ци­на­ції.
От­же, що й до чо­го з цим за­хво­рю­ван­ням та на­скіль­ки не­без­печ­ною є диф­те­рія? Про це ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Зо­ря­ну ВА­СИ­ЛИ­ШИН.

Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник, фі­ло­соф, пра­во­зна­вець, фу­ту­ро­лог Олек­сій Тол­ка­чов. 2008 ро­ку у Брюс­се­лі був об­ра­ний пре­зи­ден­том Єв­ро­пей­ської асо­ці­ації укра­їн­ців, ме­тою якої є пред­став­ниц­тво і ло­бі­юван­ня ін­те­ре­сів Ук­раї­ни в Єв­ро­пей­сько­му Со­юзі, а та­кож по­пу­ля­ри­за­ція Ук­раї­ни в Єв­ро­пі.

Тоді ж Толкачов почав працювати над вивченням колективного світогляду українського суспільства та шляхами підвищення загальної культури. Характерними є назви його досліджень і книг: «Омріяна Україна: ключ до майбутнього», «Як перестати бути нацією невдах та страждальців», «Між Заходом та Сходом. Чому Україну кидає у крайнощі», «Комплекс неповноцінності по-російськи», «Що потрібне Україні: еволюція чи революція?» тощо.

Published in Вітальня

Ко­мі­тет з при­су­джен­ня що­річ­ної Пре­мії Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни «Ук­ра­їн­ська книж­ка ро­ку», ро­бо­ту яко­го ор­га­ні­зо­вує Держ­ком­те­ле­ра­діо, за­про­по­ну­вав від­зна­чи­ти пре­мією три ви­дан­ня.
Зок­ре­ма, у но­мі­на­ції «За ви­дат­ні до­сяг­нен­ня у га­лу­зі ху­дож­ньої лі­те­ра­ту­ри» за­про­по­но­ва­но пре­мі­юва­ти кни­гу Ми­ко­ли Жу­лин­сько­го «Моя Дру­га сві­то­ва»: ро­ман-хро­ні­ка в го­ло­сах». Ви­да­вець — ТОВ «Ви­дав­ни­че під­при­єм­ство «Яро­сла­вів Вал», 2016.

Ця книга — переплетення дитячих вражень, історичних фактів і людських трагедій у вирі Волинської трагедії. Автор веде читача від голосів живих свідків про трагічні й героїчні події до відроджених із небуття авторською уявою спогадів односельчан, від історії волинського села Новосілки до масштабних подій світового значення.

Published in Культура

10 ЛЮТОГО — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГЕОРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА МАЛАКОВА (1928–1979), УКРАЇНСЬКОГО ГРАФІКА

За твер­джен­ням ко­лег та мис­тец­тво­знав­ців, твор­ча біо­гра­фія Ге­ор­гія Ма­ла­ко­ва i ти­по­ва, і вод­но­час не­по­втор­на. Та­лант, що ви­явив­ся у ньо­го на­про­чуд ра­но, не за­ли­шив­ся не­по­мі­че­ним. Хло­пець ба­га­то ма­лю­вав, і вже у ди­тя­чих ма­люн­ках від­би­ла­ся йо­го над­зви­чай­на спос­те­реж­ли­вість, умін­ня на­ко­пи­чу­ва­ти вра­жен­ня у сво­їй пам’­яті, а зго­дом вті­лю­ва­ти їх у зри­мі об­ра­зи.

З 1937 року він навчався у художній студії при Київському палаці піонерів, потім готувався вступати до Київської художньої середньої школи. Та розпочалася війна. П’ятикласникові Георгію тоді виповнилося 13 років.

Published in Культура

Міг­ра­цій­ні тру­до­ві про­це­си з Ук­раї­ни мо­жуть по­си­ли­ти­ся в най­ближ­чі ро­ки, зок­ре­ма до Поль­щі.
Про це йдеть­ся в що­квар­таль­но­му «Ін­фля­цій­но­му зві­ті» за сі­чень 2018 ро­ку, по­ві­дом­ляє прес-служ­ба НБУ.

«Міграційні процеси можуть посилитися в найближчі роки, зокрема до Польщі. Додатковим ризиком активізації трудової міграції з України є збільшення кількості студентів, що здобувають освіту за кордоном», — інформують у НБУ.

Published in Проблема

Без­ро­біт­тя й на­да­лі пе­ре­мож­но кро­кує Ук­раї­ною, по­збав­ля­ючи на­ших спів­віт­чиз­ни­ків на­дій на при­стой­не жит­тя, ста­біль­ну зар­пла­ту та пен­сію в ста­рос­ті то­що. І хо­ча у Держ­служ­бі за­йня­то­сті зві­ту­ють про то­ріш­нє змен­шен­ня рів­ня без­ро­біт­тя на 9,5%, кіль­кість без­ро­біт­них укра­їн­ців, ли­ше за офі­цій­ни­ми да­ни­ми на по­ча­ток 2018 ро­ку, до­рів­ню­ва­ла май­же 355 ти­сяч гро­ма­дян.

 

Чо­му мо­ло­ді ідуть з рин­ку пра­ці?
Тривожною залишається ситуація з безробіттям і на Полтавщині, яка увійшла у перелік шістьох областей (Миколаївська, Луганська, Сумська, Кіровоградська, Херсонська, Полтавська. — Авт.), де торік зафіксовано негативну динаміку зростання рівня безробіття.

Published in Проблема
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».