№ 5 (24104)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Липень 14, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 05 Лютий 2016 19:06

В антракті великого біатлону

По­ки про­від­ні бі­ат­ло­ніс­ти пла­не­ти го­ту­ва­ли­ся до по­чат­ку двох най­від­да­ле­ні­ших ета­пів Куб­ка сві­ту — в за­оке­ан­ських Кен­мо­рі та Преск-Ай­лі, їх­ні на­ступ­ни­ки зма­га­ли­ся на юні­ор­сько­му чем­піо­на­ті сві­ту в ру­мун­сько­му міс­теч­ку Чей­ле-Гра­діс­тей.

Українська команда не залишилася без нагород, хоча перемог, як було торік, цього разу досягти не вдалося. Але дві срібних і одна бронзова нагороди — теж непоганий доробок на етапі становлення молодих біатлоністів.
Першу нагороду українській юніорській збірній принесла 21-річна Анастасія Меркушина, яка вже перебуває на порозі головної команди, провівши весь сезон у Кубку Міжнародного союзу біатлоністів.

Діти, які виросли в бідності, ймовірно, мають змінені мозкові зв’язки й більш високу схильність до депресії, стверджують учені Вашингтонського університету.
У таких дітей, як правило, гірше розвинені когнітивні та освітні навички, є більш високим ризик психічних захворювань, у тому числі депресій, антисоціальної поведінки. До того ж у дошкільнят, які зростають у злиднях, проявляються симптоми клінічної депресії по досягненні шкільного віку.
Діти більш схильні до депресії у віці 9–10 років.

П'ятниця, 05 Лютий 2016 18:48

Як уберегти бронхи у мороз

Хто ж не знає, що най­час­ті­ше брон­хіт роз­ви­ває­ть­ся на тлі про­студ­них хво­роб, та­ких як грип, ГРВІ? Втім (а про це ми за­мис­лю­ємо­ся рід­ко), він мо­же ви­ник­ну­ти і під дією хі­міч­них і фі­зич­них по­драз­ни­ків, на­при­клад аце­то­ну, пи­лу, па­рів бен­зи­ну, а та­кож при впли­ві ати­по­вих фак­то­рів.
Од­нак, за твер­джен­ням ме­ди­ків, у біль­шо­сті ви­пад­ків при­ро­да за­хво­рю­ван­ня все ж та­ки ін­фек­цій­на (ві­рус­на або бак­те­рі­аль­на). Як ді­яти, ко­ли не­ду­га вже тра­пи­ла­ся, та як за­по­біг­ти та­ко­му роз­вит­ку по­дій? Про це ми по­спіл­ку­ва­ли­ся з фа­хів­цем — кан­ди­да­том ме­дич­них на­ук, до­цен­том Лі­дією Іль­ниць­кою.

Наш спів­роз­мов­ник — Ва­силь Фоль­ва­роч­ний, по­ет, про­за­їк, дра­ма­тург, пуб­лі­цист та гро­мад­ський ді­яч. Май­же 20 ро­ків очо­лю­вав Чер­ні­вець­ку об­лас­ну пись­мен­ниць­ку ор­га­ні­за­цію.
Як ди­рек­тор Бу­дин­ку пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни за ча­сів По­ма­ран­че­вої ре­во­лю­ції був ко­мен­дан­том ре­во­лю­цій­но­го шта­бу на Бан­ко­вій, 2, ор­га­ні­зо­ву­вав пись­мен­ниць­кі ту­ри облас­тями Ук­раї­ни, агі­ту­ючи за по­ма­ран­че­ву коман­ду.
Ни­ні є за­ступ­ни­ком го­ло­ви зем­ляц­тва «Бу­ко­ви­на» в м. Ки­єві, го­ло­вою твор­чо­го об’­єд­нан­ня дра­ма­тур­гів Ки­їв­ської ор­га­ні­за­ції НСПУ, ке­рує Клу­бом біб­ліо­те­ка­рів сто­ли­ці.
Тво­ри «Хре­ще­ни­ки Ста­лі­на» і «Роз­чах­ну­та ду­ша» ви­су­ну­ті на здо­бут­тя На­ціо­наль­ної пре­мії Ук­раї­ни ім. Т. Г. Шев­чен­ка 2016 ро­ку.
Ві­та­ємо Ва­си­ля Іва­но­ви­ча із 75-річ­чям! Здо­ров’я, твор­чої сна­ги!

Published in Вітальня

Бю­джет 2016 ро­ку, який уже встиг­ли ох­рес­ти­ти бю­дже­том ви­жи­ван­ня, а не роз­вит­ку, міс­тить чи­ма­ло ста­тей, кот­рі, ні­би мі­на упо­віль­не­ної дії, мо­жуть будь-ко­ли «ви­бух­ну­ти» та зруй­ну­ва­ти хай і не ду­же доб­ре, але все ж на­ла­го­дже­ний ме­ха­нізм, який пра­цює за ра­ху­нок дер­жав­но­го фі­нан­су­ван­ня. Один із та­ких ме­ха­ніз­мів, під який за­кла­де­но «бю­джет­ну» мі­ну, — про­фе­сій­но-тех­ніч­на осві­та з під­го­тов­ки ро­біт­ни­чих кад­рів для ук­ра­їн­ської еко­но­мі­ки. Дер­жа­ва з 2016 ро­ку від­мо­ви­ла­ся від її фі­нан­су­ван­ня, пе­ре­клав­ши цей обо­в’язок на кво­лі міс­це­ві бю­дже­ти...

Published in Освіта

Остан­нім ча­сом в Ук­раї­ні до­во­лі ак­тив­но по­чав ви­ко­рис­то­ву­ва­ти­ся тер­мін «ме­діа­ція». Роз­гор­таю­ть­ся спе­ці­аль­ні про­гра­ми, які за­ймаю­ть­ся під­го­тов­кою ме­діа­то­рів. Фа­хів­ці все час­ті­ше го­во­рять про не­об­хід­ність за­ко­но­дав­чої під­трим­ки ро­бо­ти ме­діа­то­рів, бо вва­жа­ють її пер­спек­тив­ною та вкрай важ­ли­вою.
Для чо­го по­тріб­на ме­діа­ція і в чо­му її осо­бли­во­сті? Го­во­ри­мо про це з пре­зи­ден­том Між­на­род­но­го жі­но­чо­го пра­во­за­хис­но­го цен­тру «Ла Стра­да-Ук­раї­на», док­то­ром юри­дич­них на­ук, про­фе­со­ром Ка­те­ри­ною Лев­чен­ко.

Published in Суспільство

Пе­ред тим, як зу­стрі­тись, я «ло­вив» пол­ков­ни­ка ме­дич­ної служ­би Все­во­ло­да Стеб­лю­ка по те­ле­фо­ну кіль­ка тиж­нів. На­реш­ті «впій­мав», до­мо­вив­шись про зу­стріч. Три­дця­ти­хви­лин­ну. А ви­йшла во­на кіль­ка­го­дин­ною: лю­ди­ні, яка вліт­ку 2014 ро­ку опи­ни­ла­ся в епі­цен­трі бо­йо­вих дій на Дон­ба­сі і вря­ту­ва­ла де­сят­ки люд­ських жит­тів, ба­чи­ла, як «стар­ші бра­ти» ни­щать тяж­ко­по­ра­не­них ук­ра­їн­ських бій­ців, пе­ре­ме­лю­ючи їх­ні ті­ла гу­се­ни­ця­ми бо­йо­вих ма­шин, а ни­ні пра­цює над удо­ско­на­лен­ням вій­сь­ко­во-ме­дич­но­го за­без­пе­чен­ня ЗСУ та ін­ших вій­сь­ко­вих фор­му­вань, бу­ло що ска­за­ти.

Published in Військо

Пер­ші в цьо­му ро­ці шкіль­ні ка­ні­ку­ли ста­ли, хоч як це див­но зву­чить, сер­йоз­ним ви­про­бу­ван­ням не тіль­ки для бать­ків, але й для са­мих уч­нів. Пла­но­вий пе­ре­по­чи­нок для шко­ля­рів, ви­му­ше­ний че­рез склад­ні по­год­ні умо­ви, спа­лах під­ступ­но­го гри­пу, брак гро­шей у шко­лах на опла­ту за опа­лен­ня то­що, роз­тяг­нув­ся у ба­га­тьох ре­гіо­нах Ук­раї­ни за­мість звич­них двох тиж­нів аж на мі­сяць.

Приміром, на Полтавщині, аби школярі знічев’я не тинялися вулицями в пошуках сумнівних розваг, батьки мали сушити голову над тим, чим зайняти своїх чад. Але за нинішніх реалій вибір невеликий. Заняття у більшості з гуртків або студій нині платні, розваги у центрах сімейного відпочинку теж не по кишені родинам, у яких часто працює лише один із батьків.
З огляду на це годі вже й казати про те, щоб відправити дитину на екскурсію бодай у сусіднє місто.

Published in Проблема

По­дії, по­в’яза­ні з аг­ре­сією Ро­сії про­ти Ук­раї­ни, ще раз за­свід­чи­ли, що га­зо­вий сек­тор є од­ним із клю­чо­вих для енер­ге­тич­ної без­пе­ки дер­жа­ви і по­тре­бує тер­мі­но­во­го ре­фор­му­ван­ня. При цьо­му взає­мо­обу­мов­ле­ність роз­вит­ку еко­но­мі­ки та енер­ге­ти­ки кра­їни ви­ма­гає чіт­ко­го узго­джен­ня еко­но­міч­них та енер­ге­тич­них пріо­ри­те­тів роз­вит­ку.

Мало кому відомий той факт, що Україна у 1970-х роках щорічно видобувала понад 60 млрд кубів газу (пік видобутку — 68,11 млрд у 1975-му). Це в середньому сягало третини газовидобутку колишнього СРСР. Перш ніж сибірський газ прийшов в Європу, газ з України надходив до Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Болгарії.
Через чотири десятиліття по тому Україна може отримати шанс повернутися до статусу потужної газовидобувної країни з усіма перевагами та прихованими ризиками, кажуть експерти.

Published in Економіка
П'ятниця, 05 Лютий 2016 11:41

Як будувати рідну хату-Україну?

Остан­ні по­дії в дер­жа­ві не ви­кли­ка­ють сум­ні­вів у то­му, що єди­ним шля­хом по­до­лан­ня по­лі­тич­ної, еко­но­міч­ної і со­ці­аль­ної кри­зи є де­цен­тра­лі­за­ція вла­ди та по­си­лен­ня ро­лі міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня у ви­рі­шен­ні проб­лем ре­гіо­наль­но­го і міс­це­во­го зна­чен­ня. Під­го­тов­ле­ні Мі­ніс­тер­ством ре­гіо­наль­но­го роз­вит­ку, бу­дів­ниц­тва та жит­ло­во-ко­му­наль­но­го гос­по­дар­ства Ук­раї­ни про­по­зи­ції що­до змін до Ос­нов­но­го за­ко­ну ни­ні ак­тив­но об­го­во­рюю­ть­ся у гро­ма­дах та на за­галь­них збо­рах Асо­ці­ації ор­га­нів міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня Хар­ків­ської та ін­ших об­лас­тей дер­жа­ви.

Зокрема, професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України Валентина Мамонова вважає, що децентралізація — це багатогранна проблема, яка містить чотири складові.

Published in Точка зору
Сторiнка 1 iз 2

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».