№ 45 (24144)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 12, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 11 Листопад 2016 17:56

Сто відсотків «Шахтаря»

Донецький футбольний клуб «Шахтар» продовжує демонструвати, що готовий до виступів у Лізі чемпіонів УЄФА, щоправда, вже в наступному сезоні. У поточному розіграші єврокубків гірники «тренуються на котах» у другому за значенням євротурнірі — Лізі Європи. Після чотирьох турів групового турніру підопічні Паулу Феррейри демонструють 100-відсотковий результат, перемагаючи своїх опонентів і вдома, і на виїзді.
У четвертому турі донеччани поїхали в гості до бельгійського «Гента», який перед тим у Львові декласували з ганебним результатом — 5:0. Господарі з перших секунд намагалися довести, що прагнуть реабілітуватися за розгром перед власними уболівальниками. Забігаючи наперед, варто визнати, що реабілітація вдалася, але кінцевий результат для «Гента» все одно вийшов невтішним.

Published in Футбол

Про­ти­сто­ян­ня «Олек­сан­дрії» та до­нець­ко­го «Шах­та­ря» вва­жа­ло­ся цен­траль­ним мат­чем 14-го ту­ру. І хо­ча по­єди­нок прой­шов за знач­ної пе­ре­ва­ги гос­тей, про­те лег­кої про­гу­лян­ки у до­неч­чан не ви­йшло. 
Для під­опіч­них Па­улу Фон­се­ки це був шос­тий матч за 18 днів. Пе­ред грою пор­ту­галь­ський тре­нер не міг роз­ра­хо­ву­ва­ти на трав­мо­ва­них Ра­киць­ко­го і Тай­со­на. «Олек­сан­дрії», у свою чер­гу, не мог­ли до­по­мог­ти Гіт­чен­ко та Ба­на­да.

Матч розпочався в середньому темпі. «Шахтар» більше контролював м’яч і через комбінації намагався вивести когось із своїх гравців на ударну позицію. Так, перший свій момент не використав Ісмаїлі. Після затяжної атаки Бернард вивів на ворота Ісмаїлі, але той не зміг переграти Леванідова.

Published in Футбол
П'ятниця, 11 Листопад 2016 17:40

Жіноча мода: як не зашкодити здоров'ю

Ко­ли ми ви­би­ра­ємо для се­бе одяг і взут­тя, то ке­ру­ємо­ся не ли­ше гі­гі­є­ніч­ни­ми мір­ку­ван­ня­ми, а й мод­ни­ми тен­ден­ці­ями. Мо­да — ве­ли­ка си­ла! Але во­на здат­на не тіль­ки тво­ри­ти кра­су, а й руй­ну­ва­ти... здо­ров’я.
Про те, як за­ли­ши­ти­ся мод­ною та здо­ро­вою вод­но­час, ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця — гі­не­ко­ло­га, кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Іри­ну АНІСІ­МО­ВУ.

— Чи справ­ді мод­ний одяг здат­ний за­шко­ди­ти здо­ров’ю?
— Зовнішній вигляд суттєво впливає на наш настрій. Якщо людина у комфортному модному одязі, то вона відчуває себе добре, впевнено, у неї підвищена працездатність. Але законодавці моди часто придумують моделі, які негативно позначаються на здоров’ї.

У струк­ту­рі за­хво­рю­вань укра­їн­ців на сер­це­во-су­дин­ний на­прям при­па­дає май­же 68%. На­віть по­при те, що має­мо роз­га­лу­же­ну ме­ре­жу спе­ціа­лі­зо­ва­них лі­ку­валь­них за­кла­дів (24 кар­діо­хі­рур­гіч­ні цен­три, які ви­ко­ну­ють опе­ра­ції на від­кри­то­му (зу­пи­не­но­му) сер­ці, та 14 цен­трів, де лі­ку­ють по­ру­шен­ня сер­це­вих рит­мів), проб­лем більш ніж до­сить. 
Що­річ­но йдуть із жит­тя 423 ти­ся­чі лю­дей, тоб­то за рік ви­ми­рає ці­ле ве­ли­ке міс­то.
— Їх не всти­га­ють ря­ту­ва­ти чи яка при­чи­на та­кої ви­со­кої смерт­но­сті? — за­пи­тую у ди­рек­то­ра Ін­сти­ту­ту сер­це­во-су­дин­ної хі­рур­гії ім. М. Амо­со­ва Ва­си­ля ЛАЗО­РИ­ШИН­ЦЯ.

— Відповідь на ваше запитання — у статистиці. Усі згадані хірургічні центри торік виконали майже 25 тисяч операцій. Це означає, що в середньому робили 210 операцій на мільйон населення. У світі цифри зовсім іншого порядку: в Європі — 630, Австралії — 780, США — 1200 операцій на мільйон мешканців.

Наш спів­роз­мов­ник Сер­гій РОЖНОВ­СЬКИЙ — пись­мен­ник, жур­на­ліст, кі­не­ма­то­гра­фіст, ху­дож­ник, ви­кла­дач . Має три осві­ти: Хар­ків­ський по­лі­тех­ніч­ний ін­сти­тут (ін­же­нер-фі­зик), Львів­ський уні­вер­си­тет ім. І. Фран­ка (жур­на­ліст) і курс ра­діо­жур­на­ліс­ти­ки від Deutsche Welle — Akademi.
Пра­цю­вав ко­рес­пон­ден­том від­ді­лу но­вин ТРК «Ки­їв», ре­дак­то­ром ук­ра­їн­ських про­грам на «Ра­діо При­азов’я» і ре­дак­то­ром ук­ра­їн­ських про­грам на «Сиг­ма-ТВ» (м. Ма­рі­уполь), ко­рес­пон­ден­том га­зе­ти Dziennik Kijowski («Ки­їв­ський що­ден­ник»).
Є ла­уре­атом Все­ук­ра­їн­ських кон­кур­сів те­ле­ра­діо­про­грам і до­ку­мен­таль­них філь­мів, пре­мії По­соль­ства Поль­ської Рес­пуб­лі­ки, ла­уре­атом Все­ук­ра­їн­сько­го фес­ти­ва­лю те­ле­ра­діо­про­грам «Сту­дент­ський мікс». Ав­тор на­уко­во-по­пу­ляр­них стрі­чок, філь­му-по­до­ро­жі, низ­ки кни­жок. На йо­го вір­ші ком­по­зи­то­ри охо­че пи­шуть піс­ні.
2014 ро­ку був зму­ше­ний по­ки­ну­ти Ма­рі­уполь і осе­ли­ти­ся на Ки­їв­щи­ні.

Published in Вітальня
П'ятниця, 11 Листопад 2016 11:43

Театр майбутьного

Вже ста­ло доб­рою тра­ди­цією про­во­ди­ти у Ки­їв­сько­му на­ціо­наль­но­му ака­де­міч­но­му те­ат­рі опе­ре­ти ве­чо­ри мю­зик­лу. Са­ме во­се­ни, ко­ли так не ви­ста­чає світ­ла і теп­ла, те­атр да­рує гля­да­чам мо­ре по­зи­тив­них емо­цій.
Осо­бли­віс­тю цьо­го­річ­ної по­ста­но­вки ста­ло те, що її здійс­нив не ху­дож­ній ке­рів­ник На­ціо­наль­ної опе­ре­ти, а го­лов­ний ба­лет­мей­стер те­ат­ру Ва­дим Про­ко­пен­ко.

«Уже третій рік поспіль у нашому театрі відбуваються вечори мюзиклу. У своїх концертах ми намагаємося представити все краще, що є в цьому жанрі. Серед номерів будуть як ті, що вже встигли полюбитися глядачам, так і багато прем’єр», — розповів перед початком концерту пан Вадим.
«Сьогодні на глядачів чекає багато сюрпризів. Зокрема, вони матимуть змогу почути номери з деяких уславлених мюзиклів у перекладі українською мовою. Будемо сподіватися, що такий творчий експеримент театру буде добре сприйнятий», — зазначив диригент-постановник Сергій Дідок.

Published in Культура
П'ятниця, 11 Листопад 2016 11:41

Осягнення простору

Спо­чат­ку від­бу­ває­ть­ся за­галь­не сприй­нят­тя кар­тин В’яче­сла­ва Стран­ні­ка, як фе­єрич­но­го ка­лей­до­ско­пу яс­кра­вих барв, і вже по­тім, у по­сту­по­во­му про­це­сі спог­ля­дан­ня, по­чи­на­єш роз­різ­ня­ти окре­мі де­та­лі ор­на­мен­тів, з яких у ху­дож­ньо­му прос­то­рі скла­да­ють­ся ся­ючі об­ра­зи.

В’ячеслав Григорович Роговий (Страннік) — відомий художник, один із засновників Музею сучасного українського мистецтва (1989) та Музею сучасного мистецтва (1991) у Кривому Розі. Учасник понад 100 виставок. Його роботи зберігаються у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі, колекції Аpple у США, представництві Microsoft в Італії, галереї LAIN-ART у Німеччині, в багатьох приватних колекціях.
Протягом цього року в Києві відбулося кілька виставок художника, і наразі проект «Взаємодія із простором» презентовано в галереї Центру культури і мистецтв НТУУ КПІ.
У своїй творчості В’ячеслав Страннік прийшов від реалістичного живопису до розуміння значення і глибини символічних інформаційних систем, що відкрило перед ним безмежні горизонти. Він є автором нового альтернативного методу сучасної візуальної культури «Взаємодія із простором», головним аспектом якого є вихід за межі вербального осягнення дійсності.

Published in Культура
П'ятниця, 11 Листопад 2016 11:37

«Чорнобривці насіяла мати...»

Як на ті чор­но­брив­ці по­гля­ну,
Ба­чу ма­тір ста­рень­ку,
Ба­чу ру­ки твої, моя ма­мо,
Чую лас­ку твою я, рід­нень­ка.

12 ЛИСТОПАДА — 80 РОКІВ
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ СИНГАЇВСЬКОГО, УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА

Ці ряд­ки ві­до­мі й близь­кі кож­но­му укра­їн­цю, а ви­йшли во­ни з-під пе­ра Ми­ко­ли Син­га­їв­сько­го. На­ро­див­ся май­бут­ній по­ет 12 лис­то­па­да 1936 ро­ку в не­ве­лич­ко­му се­лі Шат­ри­ще на Жи­то­мир­щи­ні в ро­ди­ні хлі­бо­ро­бів. Учив­ся і пра­цю­вав, пра­цю­вав і вчив­ся.
У ди­тин­стві, як і ба­га­то йо­го ро­вес­ни­ків, був пас­ту­хом. «Нам пер­шим від­кри­ва­лись вес­ни, дже­ре­ла і прос­тір. Хто не ку­пав­ся в лу­го­вих ро­ся­них тра­вах, не хо­див за плу­гом, не об­ко­пу­вав де­ре­ва, не об­си­пав кар­топ­лі, не про­по­лю­вав гря­док, не сма­ку­вав пер­шим огір­ком з гряд­ки, той до­сте­мен­но не знає, як пах­не зем­ля. Справж­нім щас­тям для нас бу­ло скир­ту­ва­ти со­ло­му чи дух­мя­не, з при­в’я­лою ро­маш­кою, сі­но, за­си­на­ти пря­мо на скир­ті під сер­пне­ви­ми зо­ря­ми.

Published in Культура

Все­во­лод Стеб­люк, який на по­чат­ку вій­ни на Дон­ба­сі очо­лю­вав мед­служ­бу доб­ро­воль­чо­го ба­таль­йо­ну «Ми­ро­тво­рець», уря­ту­вав 87 по­ра­не­них во­яків і ви­віз їх з ото­чен­ня в Іло­вай­сько­му кот­лі.

— Я полковник медичної служби. За основною робочою спеціальністю — лікар-анестезіолог. Але ще — фахівець з психофізичної реабілітації. Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, — розповідає Всеволод Володимирович.
З цієї війни я не просунувся ні на крок у соціальному статусі — щоб не думали, що пішов до Міністерства оборони за якимись посадами чи пільгами. Квартиру я отримав до війни. Заслуженим лікарем став у 2008 році. Докторську дисертацію захистив у 2007 році. Звання професора здобув 2014-го, — і якраз на врученні мені атестата професора в Академії МВС я сказав, що йду очолювати медслужбу батальйону «Миротворець».

Published in Військо
П'ятниця, 11 Листопад 2016 11:27

Чи прийде війна у селянські хати?

Ко­ли осінь уже ха­зяй­но­ви­то при­тру­шує різ­но­барв­ним па­до­лис­том зем­лю, а не­смі­ли­ві при­мо­роз­ки ще не­на­дов­го — до пер­ших со­няч­них про­ме­нів — вкри­ва­ють си­ви­ною да­хи бу­дин­ків, аг­ра­рії на­реш­ті по­лег­ше­но зі­тха­ють.
І, як у ві­до­мо­му при­слів’ї, по­чи­на­ють ра­ху­ва­ти «кур­чат». Під­би­ва­ють під­сум­ки своєї що­ден­ної і важ­кої се­лян­ської пра­ці, яка по­в’яза­на не тіль­ки з ри­зи­ком за­ли­ши­ти­ся без уро­жаю че­рез прим­хи при­ро­ди, а й уза­га­лі без... зем­лі-го­ду­валь­ни­ці. Те­пер уже че­рез за­ба­ган­ки тих, хто «не сіє і не па­ше»...

 

Бит­ва за зем­лю
Земельне питання в Україні не тільки не наближається до логічної розв’язки, а, навпаки, дедалі загострюється. Так зазвичай трапляється там, де у землі немає путнього хазяїна. Точніше номінально він є: крім держави та органів місцевого самоврядування, ще й власники паїв на селі. Але їхню землю у переважній більшості обробляють інші.

Published in Земля і люди
Сторiнка 1 iз 2

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».