Вітальня[col=130]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 12, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Наш спів­роз­мов­ник — Ана­толь Сте­па­нен­ко, ма­ляр, гра­фік, скульп­тор, фо­то­май­стер, кі­но­ре­жи­сер, га­ле­рист, лі­те­ра­тор, ав­тор пер­фор­ман­сів і не­змін­ний учас­ник між­на­род­но­го і ук­ра­їн­сько­го…
На­ша гос­тя — Ан­на Баг­ря­на, ук­ра­їн­ська по­ете­са, про­за­їк, дра­ма­тург, пе­ре­кла­дач. Пе­ре­кла­дає з поль­ської, бол­гар­ської, ма­ке­дон­ської та ро­сій­ської мов. Дру­жи­на бол­гар­сько­го…
Наш спів­роз­мов­ник — за­слу­же­ний ху­дож­ник Ук­раї­ни Пет­ро Зи­ку­нов. Три­ва­лий час був за­ступ­ни­ком го­ло­ви НСХУ. Ви­кла­дав у ви­шах. Ос­нов­ні твор­чі га­лу­зі…
На­ша спів­роз­мов­ни­ця — Ні­ла Ви­соць­ка, по­ете­са, про­за­їк, лі­те­ра­ту­роз­на­вець і крає­зна­вець. Во­на ре­ані­мує на­шу пам’­ять тим, що по­вер­тає ви­дат­ні іме­на, до­но­сить…
Наш спів­роз­мов­ник — ху­дож­ник-гра­фік Ва­силь Че­ба­ник, член-ко­рес­пон­дент На­ціо­наль­ної ака­де­мії мис­тецтв Ук­раї­ни, за­слу­же­ний ді­яч мис­тецтв Ук­раї­ни, про­фе­сор.Пра­цює у га­лу­зі книж­ко­вої гра­фі­ки,…
Наш спів­роз­мов­ник — Олек­сандр Кни­га, ге­не­раль­ний ди­рек­тор і ху­дож­ній ке­рів­ник Херсон­сько­го об­лас­но­го ака­де­міч­но­го му­зич­но-дра­ма­тич­но­го те­ат­ру іме­ні Ми­ко­ли Ку­лі­ша, чия сла­ва…
Наш спів­роз­мов­ник — ві­до­мий ук­ра­їн­ський пись­мен­ник Лео­нід Пет­ров­ський. Йо­го лі­те­ра­тур­ні тво­ри — це по­дії, пе­ре­жи­ті й про­пу­ще­ні крізь сер­це і…
Наш спів­роз­мов­ник — Ге­рой Ук­раї­ни, ла­уре­ат На­ціо­наль­ної пре­мії іме­ні Т. Шев­чен­ка Юрій Муш­ке­тик — один із мо­гі­кан-пат­рі­ар­хів, жи­вих кла­си­ків ук­ра­їн­ської…
Наш спів­роз­мов­ник — Бог­дан Стру­тин­ський, ди­рек­тор і ху­дож­ній ке­рів­ник Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го ака­де­міч­но­го те­ат­ру опе­ре­ти, те­ат­раль­ний ре­жи­сер. На­род­ний ар­тист Ук­раї­ни.Без пе­ре­біль­шен­ня…
Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник Ти­мур Ли­то­вчен­ко, про­від­ний фан­таст Ук­раї­ни, який ни­ні осід­лав й іс­то­рич­ний ро­ман. За­ступ­ник го­ло­ви Твор­чо­го об’­єд­нан­ня при­год­ни­ків…
Наш спів­роз­мов­ник — Во­ло­ди­мир Пет­ра­нюк при­свя­тив своє жит­тя ство­рен­ню у Ки­єві но­во­го ук­ра­їн­сько­го те­ат­ру. З 1982 ро­ку очо­лю­ва­на ним гру­па…
Наш спів­роз­мов­ник Ми­хай­ло Лу­кі­нюк — це, об­раз­но ка­жу­чи, лю­ди­на-міст — на­уко­вець і пись­мен­ник. При­чо­му як на­уко­вець він є ще ви­на­хід­ни­ком…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».