Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Березень 03, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 23 Сiчень 2015 12:36

Давоський економiчний форум: час дiй

Rate this item
(0 votes)

На по­точ­но­му тиж­ні від­бу­ває­ть­ся Да­во­ський еко­но­міч­ний фо­рум. За рік, який ми­нув від по­пе­ред­ньо­го ана­ло­гіч­но­го зі­бран­ня сві­то­вої еко­но­міч­ної і по­лі­тич­ної елі­ти, світ ра­ди­каль­но змі­нив­ся.
До ос­нов­них ви­кли­ків ста­біль­но­сті роз­вит­ку учас­ни­ки фо­ру­му від­нес­ли між­дер­жав­ні кон­флік­ти, кри­зу ло­каль­но­го і гло­баль­но­го уря­ду­ван­ня, со­ці­аль­ні проб­ле­ми най­бід­ні­ших кра­їн, по­ши­рен­ня ін­фек­цій, де­фі­цит во­ди і про­дук­тів хар­чу­ван­ня, кі­бер­не­тич­ні ата­ки. Не­важ­ко звер­ну­ти ува­гу на те, що пе­ре­лік цих ри­зи­ків остан­ні два­дцять ро­ків за­ли­шає­ть­ся тра­ди­цій­ним— змі­нює­ть­ся ли­ше їх­ній по­ря­док у за­галь­ній ієрар­хії гло­баль­них проб­лем.


Тра­ди­цій­но Да­во­ський фо­рум сти­кав­ся з ви­сту­па­ми ан­ти­гло­ба­ліс­тів, які за ни­ніш­ніх умов на­га­ду­ють за­во­ру­шен­ня у ди­тя­чо­му са­доч­ку. Цьо­го ра­зу ви­кли­ки те­ро­рис­тич­ної ді­яль­но­сті зму­си­ли ор­га­ні­за­то­рів зу­стрі­чі на чо­ти­ри дні пе­ре­тво­ри­ти Да­вос на справж­ню фор­те­цю. Ймо­вір­но, фі­зич­не від­чут­тя не­без­пе­ки ли­ше до­пов­ню­єть­ся те­ма­ти­кою об­го­во­рень, яка по­в’яза­на з ак­ту­аль­ною кри­зою єв­ро­пей­ської і гло­баль­ної сис­тем без­пе­ки. 
При­сут­ність на фо­ру­мі пред­став­ниць­кої ук­ра­їн­ської де­ле­га­ції на чо­лі з Пре­зи­ден­том Ук­раї­ни Пет­ром По­ро­шен­ком по­ста­ви­ла ук­ра­їн­сько-ро­сій­ський кон­флікт у центр ба­га­тьох те­ма­тич­них дис­ку­сій.
Як ска­зав під час ви­сту­пу на Все­світ­ньо­му еко­но­міч­но­му фо­ру­мі у Да­во­сі Пет­ро По­ро­шен­ко, усі не­об­хід­ні для ми­ру в Ук­раї­ні по­зи­ції вже за­фік­со­ва­ні і під­пи­са­ні в рам­ках мін­сько­го фор­ма­ту.
Пре­зи­дент на­го­ло­сив, що Ук­раї­на на­да­ва­ла всі мож­ли­ві фор­ми дер­жав­них га­ран­тій мир­но­го про­це­су, але як­що цьо­го не від­бу­ває­ть­ся, то ми по­вин­ні за­хи­ща­ти свою те­ри­то­рію. Він від­зна­чив, що ук­ра­їн­ські вій­ська ви­ключ­но за­хи­ща­ли­ся і не здій­сню­ва­ли жод­них аг­ре­сив­них дій, од­нак са­мі за­зна­ва­ли по­стій­них на­па­дів ро­сій­ських та те­ро­рис­тич­них сил.
«Рі­шен­ня прос­те — при­пи­ніть пос­та­ча­ти зброю, при­пи­ніть пос­та­ча­ти озбро­єн­ня, ви­ве­діть свої вій­ська і за­крий­те кор­дон. Ду­же прос­тий мир­ний план. Як­що ви хо­че­те об­го­во­рю­ва­ти щось ін­ше, то ви прос­то не ви­сту­па­єте за мир, ви за вій­ну», — за­явив По­ро­шен­ко.
За йо­го сло­ва­ми, у стра­те­гіч­но­му пла­ні про­тив­ник хо­че зро­би­ти Ук­раї­ну слаб­шою і че­кає, до­по­ки Єв­ро­па і весь світ ма­ти­ме «так зва­не стій­ке не­сприй­нят­тя Ук­раї­ни». «Це був про­ра­ху­нок. Рі­вень під­трим­ки Ук­раї­ни у сві­ті ми пов­ною мі­рою від­чу­ва­ємо тут, у Да­во­сі, і цей рі­вень під­трим­ки по­стій­но зрос­тає... Ми є на­цією, яка сто­їть за мир, а я є Пре­зи­ден­том ми­ру», — ска­зав Гла­ва Ук­ра­їн­ської дер­жа­ви.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».