№ 27 (24230)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 28, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

До На­ціо­наль­но­го ре­єс­тру ре­кор­дів Ук­раї­ни дня­ми внес­ли запис про вста­нов­лен­ня ще од­но­го ре­кор­ду. До­сяг­нен­ня за­фік­со­ва­но на еко­ло­гіч­но­му фес­ти­ва­лі, який 5–7 лип­ня го­мо­нів на бе­ре­зі Кре­мен­чуць­ко­го во­до­схо­ви­ща.
Му­зич­ний еко­фес­ти­валь тра­ди­цій­но, от уже кіль­ка ро­ків по­спіль, про­во­дять у ма­льов­ни­чо­му міс­ці — на го­рі Пи­ви­ха по­бли­зу се­ли­ща місь­ко­го ти­пу Гра­дизьк. Це міс­це ви­зна­но най­ви­щою точ­кою Лі­во­бе­реж­ної Ук­раї­ни.

Published in Регіони

Про ам­ніс­тію ка­пі­та­лів в Ук­раї­ні го­во­ри­ли дав­но, ще за ча­сів пре­зи­дент­ства Лео­ні­да Куч­ми. Але то­ді від тео­рії до прак­ти­ки не дійш­ли.
Цьо­го­річ ам­ніс­тій­ну ідею озву­чив кон­суль­тант Пре­зи­ден­та Во­ло­ди­ми­ра Зе­лен­сько­го, екс­перт із пуб­ліч­них фі­нан­сів і опо­дат­ку­ван­ня Да­ни­ло Геть­ман­цев. Він за­зна­чив, що ам­ніс­тія ка­пі­та­лів зна­чить­ся се­ред пріо­ри­те­тів еко­но­міч­ної по­лі­ти­ки очіль­ни­ка Ук­раї­ни.

Амністія капіталів — не українська вигадка, вона проводилась у різних країнах із різною амплітудою успіху. Досить вдалою була ця процедура в Іспанії на початку 1980-х. Декларовані кошти у цій країні взагалі звільнялися від оподаткування.

Published in Економіка

Остан­нім ча­сом на рин­ку пра­ці Ук­раї­ни ка­так­ліз­мів не спос­те­рі­гає­ть­ся. Але там скла­ла­ся де­що див­на си­ту­ація: ва­кан­сій не бра­кує, як і ро­бо­чих рук, а пра­це­влаш­ту­ва­ти­ся лю­дям, що стар­ше 45 ро­ків, ду­же склад­но. Їх не осо­бли­во хо­чуть бра­ти на ро­бо­ту че­рез вік.
Це при то­му, що Все­світ­ня ор­га­ні­за­ція охо­ро­ни здо­ров’я ре­ко­мен­дує вва­жа­ти мо­ло­ди­ми лю­дей ві­ком від 25 до 44 ро­ків, а до се­ред­ньо­го ві­ку за­ра­хо­вує 45–60-літ­ніх.

На­ціо­наль­на спіл­ка жур­на­ліс­тів Ук­раї­ни по­ді­ляє гро­мад­ське обу­рен­ня су­во­рим ви­ро­ком, ви­не­се­ним ук­ра­їн­сько­му вій­сь­ко­во­служ­бов­цю Ві­та­лію Мар­кі­ву, яко­го іта­лій­ський суд ви­знав вин­ним у вбив­стві на Дон­ба­сі фо­то­ре­пор­те­ра Ан­дреа Рок­кел­лі.
Про це йдеть­ся у за­яві НСЖУ, що є у роз­по­ря­джен­ні Укр­ін­фор­му.

У НСЖУ зауважують, що зрозуміло, чому суд над українським військовослужбовцем опинився в центрі уваги італійської преси.

П'ятниця, 19 Липень 2019 11:47

Месія зі Швеції

Но­ва лі­ви­ця в Єв­ро­пі має ни­ні но­ву іко­ну. Це — та­ка со­бі су­час­на Пеп­пі Ланг­струмф, 16-річ­на дів­чи­на з ко­сич­ка­ми зі Шве­ції. Во­на вті­лює в со­бі но­вий по­лі­тич­ний міф, світ­ську ре­лі­гію та ве­ли­кі фі­нан­со­ві ін­те­ре­си.

Грета Тунберг — на відміну від постаті, видуманої Астрід Ліндгрен, — сформована сучасними авторами політичних міфів. Ще кілька десятків років тому німецький філософ Ернест Кассірер писав, що найпотужнішою зброєю є політичні міфи, сформовані не менш продумано, ніж танки, бомбардувальники чи карабіни.

Консервативна партія Великої Британії виходить на фінішну пряму процесу обрання нового лідера і автоматично нового прем’єр-міністра країни. У «фіналі» конкурують між собою колишній ідеолог процесу виходу Великої Британії з Євросоюзу Борис Джонсон і чинний міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хантер.
Позиції останнього були підважені дипломатичним скандалом, який майже тиждень ускладнював британсько-американські відносини. Популярне у широких колах видання Mail of Sandy опублікувало листи британського посла у Вашингтоні Кіма Деррока.

П'ятниця, 19 Липень 2019 11:13

Азартна гра турецьких властей

Дня­ми Ту­реч­чи­на от­ри­ма­ла пер­шу ба­та­рею ро­сій­ських сис­тем «С-400». За­га­лом за два з по­ло­ви­ною міль­яр­ди до­ла­рів Ро­сія до кін­ця по­точ­но­го ро­ку має по­ста­ви­ти чо­ти­ри та­ких ди­ві­зіо­ни. У від­по­відь США від­мо­ви­ли­ся про­да­ва­ти Ту­реч­чи­ні ви­ни­щу­ва­чі F-35.

Прозахідні турецькі політики попереджають, що можливості для тиску на Туреччину великі. Минулого року Трамп підняв митні тарифи на турецькі метали, що негативно позначилося на темпах розвитку турецької економіки. Доти зростання економіки вважалось одним із головних досягнень президента Реджепа Ердогана.

П'ятниця, 19 Липень 2019 11:07

Екологічна німецька дипломатія

Кліматичні сюрпризи цьогорічного літа вкотре актуалізували політичні дискусії навколо проблематики захисту навколишнього середовища. Особливо гостро ці питання постають у Німеччині, де триває обговорення наслідків екологічних проблем для сталого розвитку. Також екологічна проблематика стає нагальною з огляду виходу на провідні позиції у рейтингу симпатій німецьких виборів німецької Партії зелених.
З огляду на загострення проблем зі здоров’ям бундесканцлера Ангели Меркель, яка упродовж червня-липня п’ять разів на офіційних протокольних заходах впадала у лихоманку, йдеться й про політичне здоров’я правлячої «великої коаліції».

П'ятниця, 19 Липень 2019 11:02

Франція на роздоріжжі

14 лип­ня 2019 ро­ку фран­цу­зи від­свят­ку­ва­ли 230 ро­ків від дня па­дін­ня Бас­ти­лії. У 1889 ро­ці цей день став на­ціо­наль­ним свя­том. Від­то­ді зда­ва­ло­ся, що бо­йо­ві гас­ла Ве­ли­кої фран­цузь­кої ре­во­лю­ції 1789–1794 ро­ків «Сво­бо­да, рів­ність, бра­тер­ство» ма­ють ста­ти уні­вер­саль­ни­ми так са­мо, як де­ся­тич­на сис­те­ма об­чис­лен­ня.

Насправді ці гасла трансформувались у провідні ідеології, які досі визначають політичний порядок денний у глобальному масштабі. Свобода стала основою ліберальної ідеології. Ідея рівності стала ключовою для прихильників соціалістичних ідей.

Біль­шість укра­їн­ців ві­рять у ре­фор­ми і го­то­ві тер­пі­ти ма­те­рі­аль­ні труд­но­щі за­ра­ди їх успі­ху, про­те ці на­строї мо­жуть різ­ко змі­ни­ти­сь, як­що піс­ля ви­бо­рів вла­да їх від­тер­мі­нує.

На цьому наголосила директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна під час презентації соцдослідження, повідомляє Укрінформ.
«У суспільстві зараз сформувалася дуже сприятлива атмосфера для проведення реформ. Тим більше що, відповідно до опитування, головні сподівання як на рушія здійснення в Україні необхідних реформ люди покладають на новообраного Президента Зеленського. Такі сподівання покладають 61%.

Published in Суспільство

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».