№ 5 (24156)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Червень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 02 Лютий 2018 00:47

Доходи з відходів

Як ві­до­мо, з 1 січ­ня 2018 ро­ку в Ук­раї­ні не­об­хід­но сор­ту­ва­ти все сміт­тя за ви­да­ми, а та­кож про­во­ди­ти йо­го роз­діль­не зби­ран­ня: по­ді­ля­ти на при­дат­не для по­втор­но­го ви­ко­рис­тан­ня, для за­хо­ро­нен­ня та не­без­печ­не, яке ма­ють окре­мо ути­лі­зу­ва­ти.
Та­ке по­во­джен­ня з твер­ди­ми від­хо­да­ми ви­пли­ває із За­ко­ну Ук­раї­ни «Про від­хо­ди», до яко­го до­да­но від­по­від­ний пункт ще у 2012 ро­ці. Змі­ни до за­ко­ну від­по­ві­да­ють і нор­мам ЄС, які Ук­раї­на має те­пер ви­ко­ну­ва­ти і які ви­зна­ча­ють по­во­джен­ня зі сміт­тям у кра­їнах Єв­ро­пи та по­слі­дов­ність дій, що не­об­хід­но ви­ко­ну­ва­ти з твер­ди­ми по­бу­то­ви­ми від­хо­да­ми (ТПВ) то­що.
Та­ким чи­ном, в Єв­ро­пі ви­зна­чи­ли стра­те­гіч­не зав­дан­ня — знач­но ско­ро­ти­ти кіль­кість від­хо­дів, які ви­во­зять на сміт­тє­зва­ли­ща. От­же, час «Ч» у сміт­тє­вій спра­ві для Ук­раї­ни на­став. Але чи щось змі­ни­ло­ся зі ста­ном сміт­тє­зва­лищ та пе­ре­роб­кою твер­дих по­бу­то­вих від­хо­дів?

Published in Екологія
Четвер, 01 Лютий 2018 22:50

Курс на зростання

Еко­но­мі­ка Ук­раї­ни по­чи­нає ви­хо­ди­ти з кри­зи. Цьо­го­річ екс­пер­ти очі­ку­ють при­ско­рен­ня її зрос­тан­ня, але уточ­ню­ють, що тем­пи від­нов­лен­ня різ­них сек­то­рів бу­дуть не­рів­но­мір­ни­ми.

Торік найповільніше відновлювалася промисловість — обсяги виробництва залишалися на рівні 2016-го. Будівництво й торгівля набирали оберти найшвидше. Цьогорічному зростанню ВВП до 3,2% сприятиме збільшення споживчих витрат унаслідок підвищення соцстандартів, зарплат та інвестактивність.

Published in Економіка

Гра­нич­ний роз­мір за­галь­ної су­ми гро­шо­вої до­по­мо­ги, що ви­пла­чу­ють на сім’ю внут­ріш­ньо пе­ре­мі­ще­них осіб, під­ви­ще­но до 3000 гри­вень.
Про це інформує Міністерство соціальної політики України з посиланням на відповідну постанову уряду.
Як зазначається, граничний розмір загальної суми грошової допомоги, що виплачують на сім’ю, підвищено з 2400 до 3000 гривень та до 5000 гривень багатодітним сім’ям.

Ми­ну­лий рік уда­ло­ся за­вер­ши­ти без зар­плат­них бор­гів у бю­джет­ній сфе­рі, і це при то­му, що мі­ні­маль­на за­ро­біт­на пла­та бу­ла під­ви­ще­на в 2017 ро­ці вдві­чі.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Пав­ло Ро­зен­ко, повідомляє Урядовий портал.
«Уперше за останні 10–15 років ми закінчили 2017 рік практично без боргів із зарплати у бюджетній сфері попри те, що вдвічі підвищили розмір мінімальної заробітної плати і заробітних плат у цілому», — зазначив Павло Розенко.

30 січ­ня на­був чин­но­сті За­кон Украї­ни «Про дер­жав­ні фі­нан­со­ві га­ран­тії ме­дич­но­го об­слу­го­ву­ван­ня на­се­лен­ня».

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.
«30 січня набув чинності Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» № 2168-VIII від 19.10.17. Підготовчий етап впровадження медичної реформи триває ще з минулого року.

Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Украї­­ни ухва­лив по­ста­но­ву від 25 січ­ня 2018 р. № 24, якою змі­нив струк­ту­ру за­ро­біт­ної пла­ти держ­служ­бов­ців. Від­те­пер поса­до­вий оклад має ста­но­ви­ти 50% зар­пла­ти.
«Ця постанова не змінює розміру зарплати держслужбовців, ця зарплата визначається бюджетними призначеннями відповідно до прийнятого держбюджету на 2018 р.
Ми змінюємо структуру зарплати державних службовців.

Четвер, 01 Лютий 2018 18:23

Королева американських медіа

Під час цьо­го­річ­ної це­ре­мо­нії вру­чен­ня «Зо­ло­тих гло­бу­сів» Оп­ра Уїнф­рі от­ри­ма­ла на­го­ро­ду ім. Се­сіл­ла Де­міл­ла за ви­дат­ний вне­сок у роз­ви­ток куль­ту­ри та ви­го­ло­си­ла емо­цій­ну і зміс­тов­ну про­мо­ву.

У 1999 році Дональд Трамп сказав у програмі Ларрі Кінга на телеканалі CNN: «Я в захопленні від Опри. Про неї я би подумав у першу чергу, якби потребував кандидата на віце-президента».

Четвер, 01 Лютий 2018 18:20

Ренесанс Сільвіо Берлусконі?

Остан­ні­ми де­ся­ти­літ­тя­ми зав­жди мож­на бу­ло роз­ра­хо­ву­ва­ти на під­трим­ку Іта­лії що­до зміц­нен­ня Єв­ро­со­юзу. Але це в ми­ну­ло­му. Че­рез хро­ніч­ну еко­но­міч­ну кри­зу і хви­лю не­ле­галь­них ім­міг­ран­тів іта­лій­ці ста­ли од­ни­ми з най­біль­ших єв­ро­скеп­ти­ків.

За два місяці до парламентських виборів лідером опитувань (30% голосів) є популістський Рух п’яти зірок (M5S), який домагається «перебудови Євросоюзу», а особливо припинення політики заощадження й обіцяє призначити референдум про вихід країни з валютного союзу, якщо Брюссель не піде на поступки.

У сто­ли­ці ав­то­но­мії Ка­та­ло­нія Бар­се­ло­ні роз­по­чав ро­бо­ту но­вий склад об­ра­но­го у груд­ні ми­ну­ло­го ро­ку пар­ла­мен­ту. Ре­зуль­тат цих ви­бо­рів за­свід­чив стро­ка­тість по­лі­тич­но­го ланд­шаф­ту.

Впевненої перемоги на цих виборах не здобули ні радикальні каталонські націоналісти, які домагаються проголошення незалежності Каталонії, ні лояльні до Мадрида каталонці, які мають іспанську національну ідентичність.
Ще одна лінія, за якою проходить поділ каталонських політичних сил, — це ставлення до іспанської конституційної монархії. Більшість каталонських політичних партій залишається на позиціях проголошення республіканської форми правління.

Дня­ми се­нат Рес­пуб­лі­ки Поль­ща про­го­ло­су­вав за за­кон, який ка­рає за про­па­ган­ду ідей ук­ра­їн­ських на­ціо­на­ліс­тів. У 1997 ро­ці пре­зи­дент Поль­щі Олек­сандр Квась­нев­ський і пре­зи­дент Ук­раї­ни Лео­нід Куч­ма під­пи­са­ли Де­кла­ра­цію іс­то­рич­но­го при­ми­рен­ня. В її ос­но­ву бу­ло по­кла­де­но ідею вза­єм­но­го при­ми­рен­ня: ви­ба­ча­ємось і про­си­мо ви­ба­чен­ня.
Саме це дає можливість іти вперед, не озираючись постійно назад. Але, на великий жаль, у результаті конфлікту політики пам’яті, яку проводять Польща та Україна, держави надто далеко відійшли від християнських принципів пробачення гріхів один одного.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».