Травень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Травень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

22 ТРАВНЯ — 70 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЮРІЯ РИБЧИНСЬКОГО (1945),
УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА-ПІСНЯРА, ДРАМАТУРГА

Усі ми, осо­бли­во в ди­тин­стві, під­сві­до­мо тяг­не­мо­ся до осо­бис­то­стей не­ор­ди­нар­них, як­що хо­че­те, зна­ко­вих. І най­ближ­чих за ду­хом— пись­мен­ни­ків, по­етів, ар­тис­тів, фут­бо­ліс­тів (сво­їх у дош­ку, так би мо­ви­ти) на­зи­ва­ємо звич­но і з лег­кіс­тю — Ста­рий Хем, Ке­ша Смок­ту­нов­ський, Ло­бан, Во­ло­дя Ви­соць­кий...

Здається, що й знаменитий нині поет і драматург Юрій Євгенович Рибчинський теж не випадково іменується в нашому поколінні просто — Юра Рибчинський. І в цьому «поплескуванні по плечу» видатного Майстра немає ні грама натужності або прагнення примазатися до його слави й успіху, а лише віддзеркалення глибокої поваги і відчуття спорідненості душ. Словом, його вірші, покладені на музику, точнісінько передають наше спільне бачення світу і людини в ньому, а це дорогого коштує, особливо якщо тебе не сподобив Господь виразити це бачення самому. Рибчинського ж сподобив, і за це йому низький уклін.

Published in Культура

Ми­ну­ло тро­хи біль­ше, ніж три мі­ся­ці від­то­ді, як го­ло­вою Дер­жав­но­го кос­міч­но­го агент­ства Ук­раї­ни (ДКАУ) бу­ло при­зна­че­но Оле­га Уру­сько­го. Пер­шим екс­клю­зив­ним ін­тер­в’ю, на яке Олег Се­ме­но­вич по­го­див­ся на по­са­ді ке­рів­ни­ка ДКАУ, ста­ла йо­го до­клад­на й усе­біч­на, від­вер­та бе­сі­да з ко­рес­пон­ден­том «Де­мо­кра­тич­ної Ук­раї­ни».

— Мабуть, Ви, Олеже Семеновичу, вже ґрунтовно ознайомилися із справами галузі, якою в Україні опікується Державне космічне агентство. Оцініть, будь ласка, його нинішній стан та головні проблеми.
— Ситуація у вітчизняній ракетно-космічній галузі нині характеризується кількома факторами. З одного боку, оскільки вона є складовою загального економічного комплексу України, то не може уникнути всіх тих проблем, які переживає економіка країни. З іншого — за ті понад 23 роки, що минули від здобуття Україною незалежності, нашій державі, на жаль, все ж не вдалося завершити необхідні процеси реформування власної ракетно-космічної галузі, й через це вона продовжувала певною мірою залишатися такою, якою існувала протягом кількох десятиліть, коли була однією зі складових ракетно-космічного комплексу тієї великої космічної держави, якою був колишній СРСР. Тому-то після того, як Радянський Союз розпався, орієнтація нашої галузі мала певний перекіс у бік сусідньої держави — Росії.

Більше половини творчих працівників редакцій міських, районних і міськрайонних газет постали перед вибором: або продовжувати роботу і, отже, відмовитися від зароблених пенсій, або звільнятися.
Перехід на пенсію одночасно значної кількості досвідчених і кваліфікованих журналістів місцевих ЗМІ відчутно позначиться на роботі редакцій, висвітленні життя регіонів.
Про це ідеться у зверненні Національної спілки журналістів України до Президента України, Прем’єр-міністра, Голови Верховної Ради та народних депутатів, прийнятому на пленумі правління НСЖУ 29 квітня.
Як наголошують члени правління, пенсійне законодавство несправедливе та ставить під загрозу існування багатьох традиційних медіа, адже значна частина творчих працівників у них — саме пенсійного віку.

За прог­ноз­ни­ми роз­ра­хун­ка­ми ор­га­нів со­ці­аль­но­го за­хис­ту, за суб­си­дією на опла­ту жит­ло­во-ко­му­наль­них по­слуг піс­ля пер­шо­трав­не­во­го під­ви­щен­ня та­ри­фів звер­неть­ся прак­тич­но кож­на тре­тя ук­ра­їн­ська ро­ди­на.

Про це в Чернігові на прес-конференції поінформувала народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова, повідомляє Укрінформ.
«У нашій державі — 16 млн домогосподарств. З них 1,247 млн отримують субсидії. Після підвищення тарифів на послуги ЖКГ кількість родин, які звернуться по них, зросте до 4,5 млн. Це буде, в середньому, 12–15 млн наших громадян»,— сказала Л. Денісова.

Ін­ва­лід­ність з ура­ху­ван­ням лю­дей, які от­ри­ма­ли тяж­кі по­ра­нен­ня в зо­ні АТО, набу­ває в Ук­раї­ні над­зви­чай­них мас­шта­бів.
Про це на прес-кон­фе­рен­ції в Укр­ін­фор­мі за­яви­ла вико­нав­чий ди­рек­тор Все­ук­ра­їн­сько­го гро­мад­сько­го об’­єд­нан­ня «На­ціо­наль­на Асамб­лея ін­ва­лі­дів Ук­раї­ни» (НА­ІУ) На­та­лія Скрипка.

На конференції НАТО з питань проблем ветеранів АТО і їхньої реабілітації, де була присутньою Н. Скрипка, 19-річний запорізький хлопець з пораненнями хребта, сидячи у візку, сказав, що таких, як він, треба відстрілювати на полі бою, а не рятувати. Ця заява є свідченням того, що питання інвалідності в Україні надзвичайно важливе і сьогодні неможливо про це не говорити.
У нашій країні люди з інвалідністю щодня зіштовхуються з великою кількістю проблем. «Зокрема, для них не створено належних умов для пересування містом, вони не можуть отримати вищу освіту та не мають якісної медичної допомоги.

У Вер­хов­ній Ра­ді Ук­раї­ни від­бу­дуть­ся не­прос­ті дис­ку­сії сто­сов­но ухва­лен­ня па­ке­та із чо­ти­рьох за­ко­но­про­ек­тів, які змі­ню­ють прин­ци­пи функ­ціо­ну­ван­ня віт­чиз­ня­ної сис­те­ми пен­сій­но­го за­без­пе­чен­ня.
Та­ку дум­ку мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Пав­ло Розенко ви­сло­вив під час се­лек­тор­ної на­ра­ди з ке­рів­ни­ка­ми ре­гіо­наль­них управ­лінь Пен­сій­но­го фон­ду Ук­раї­ни, пе­ре­дає ко­рес­пон­дент Укр­ін­фор­му.

На переконання міністра, запровадження накопичувальної системи можливе лише за умови підйому економіки та заробітних плат, проте «ситуація складається так, що або сьогодні ми приймаємо цей закон, або шанси ухвалити його в майбутньому практично мінімальні».

П'ятниця, 15 Травень 2015 12:12

Хто в домі хазяїн?

або ЧИ ЗМОЖУТЬ СПІВВЛАСНИКИ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ ДОМОГТИСЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ

При­ва­ти­зо­ва­на квар­ти­ра ста­ла пер­шою озна­кою по­яви рин­ко­во­го се­ре­до­ви­ща в ук­ра­їн­ській еко­но­мі­ці на по­чат­ку 90-х ро­ків. Про­те мас­штаб­на ре­фор­ма в жит­ло­вій сфе­рі, яка стар­ту­ва­ла то­ді, так і не бу­ла ре­алі­зо­ва­на і не ви­йшла за по­ріг на­ших квар­тир.

Увесь цей час залишалося відкритим запитання — кому належать будинки і хто повинен їх утримувати? І поки нема чіткої відповіді на нього, працює стара схема утримання житлового фонду, за якої власники житла і нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках не мають жодного відношення до цієї справи, а також не мають від неї і зиску.
Докорінно змінити чинну систему в житловому господарстві, запровадити в ньому ринкові механізми покликаний законопроект № 1565 «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», який уже пройшов перше читання у Верховній Раді і тепер готується до другого.

Published in Проблема
П'ятниця, 15 Травень 2015 12:04

Республіканці збирають козирі

Гру­зія пе­ре­жи­ла уря­до­ву кри­зу: 8 трав­ня пар­ла­мент про­го­ло­су­вав за во­тум до­ві­ри но­во­му уря­ду. Те­пер у ньо­му но­ві пріз­ви­ща: впер­ше в іс­то­рії Гру­зії мі­ніс­тром обо­ро­ни бу­де жін­ка і знач­но зміц­ни­ла­ся Рес­пуб­лі­кан­ська пар­тія.

Наприкінці квітня в Грузії у відставку подали керівники міністерств охорони навколишнього середовища і природних ресурсів та у справах спорту і молоді. Відставка двох членів уряду означала необхідність відставки всього кабінету і звернення до парламенту за вотумом довіри (дозволяється заміна не більше третини складу уряду — цей ліміт в уряді Іраклія Гарібашвілі був перевершений).
Прем’єр представив парламенту прізвища двох нових міністрів. Міністром, відповідальним за довкілля і природні ресурси, став Гігла Агулашвілі, член Республіканської партії, яка входить до правлячої коаліції (досі він був головою парламентської комісії з сільського господарства), а міністром у справах спорту і молоді призначено Таріела Хечікашвілі, співвласника однієї з найбільших грузинських фірм, яка торгує автомобілями, та засновника футбольного клубу Сабуртало.

П'ятниця, 15 Травень 2015 11:44

Дивні ознаки перемоги

Кожної весни з’являється сакраментальне «Спасібо дєду за побєду!» і прив’язана до антени або бампера георгіївська стрічка, яка має символізувати перемогу над нацизмом.
На одному із засідань комітету з відзначення 70-х роковин Перемоги присутніх розчулив Олександр Бєлов, представник президента у Федеральному центральному адміністративному окрузі. Він розповів про 11-річну патріотку, натхненну телебаченням, яка за мотивами військової хроніки зняла фільм зі своєю лялькою у головній ролі. У фіналі улюблениця малолітнього режисера відкидає строкаті тканини, переодягається в мундир фронтової медсестри і йде воювати. Бєлов довірливо розказав присутнім чиновникам на чолі з самим Путіним, як глибоко були зворушені 39 мільйонів населення у керованому ним окрузі спонтанною творчістю 11-річної дівчинки і метаморфозою її Барбі.

П'ятниця, 15 Травень 2015 11:40

Польща: вибори без права вето

Се­ред­ньо­віч­на поль­ська шля­хет­ська де­мо­кра­тія за­про­ва­ди­ла прин­цип «віль­но­го ве­то», ко­ли будь-хто зі шлях­ти­чів міг своєю не­га­тив­ною по­зи­цією за­бло­ку­ва­ти будь-яке рі­шен­ня. Ре­корд­но низь­ка ак­тив­ність ви­бор­ців у пер­шо­му ту­рі пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у Поль­щі, який про­йшов 10 трав­ня 2015 ро­ку, част­ко­во на­га­да­ла про цю сум­ну тра­ди­цію.

Голоси протестного електорату, а це майже 20 відсотків виборців, несподівано здобув позапартійний кандидат — рок-музикант Павел Кукіс. За цих обставин майже однаковий результат показали кандидат від національно-консервативної опозиційної партії «Право і справедливість» Анджей Дуда, який усе ж переміг у першому турі президента від правлячої ліберальної партії «Громадянська платформа» Броніслава Коморовського. Тепер за два тижні, 24 травня 2015 року, для перемоги у другому турі виборів досить буде простої більшості голосів.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».