№ 31 (24078)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Березень 02, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

З ура­ху­ван­ням до­хо­ду сім’ї, який на­ра­зі бе­реть­ся до об­ра­хун­ку, ба­га­тьом сім’­ям ста­ло ви­гід­ні­ше от­ри­му­ва­ти суб­си­дії за­мість пільг. На цьо­му на­го­ло­сив за­ступ­ник мі­ніс­тра со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ві­та­лій Мущинін на бри­фін­гу в Бу­дин­ку уря­ду.

Він нагадав, що з 1 липня змінено порядок надання пільг. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї», яку ухвалено на виконання вимог Закону України від 28.12.2014 р. № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України».

П'ятниця, 31 Липень 2015 12:23

Німці читають книжки. А українці?

Ні­мець­кий книж­ко­вий ри­нок на­ле­жить до най­кра­ще роз­ви­не­них у сві­ті. По­при те що книж­ки кош­ту­ють 30 єв­ро, ні­хто не го­во­рить, що во­ни за­над­то до­ро­гі. Пер­ше ви­дан­ня у Ні­меч­чи­ні з’яв­ляє­ть­ся пе­ре­важ­но у твер­дій па­лі­тур­ці. Ці­ни ва­гаю­ть­ся від 20 до 30 єв­ро. Че­рез рік з’яв­ляє­ть­ся чет­вер­те ви­дан­ня у м’якій па­лі­тур­ці за 8–10 єв­ро. Кни­ги до­ступ­ні не тіль­ки у кни­гар­нях, але й у су­пер­мар­ке­тах чи на бен­зо­ко­ло­нках. Лю­ди ку­пу­ють їх ду­же ба­га­то, на­кла­ди ся­га­ють кіль­ка­сот ти­сяч при­мір­ни­ків.

Тут нікого не дивує, що книжка дорого коштує або що за зустріч з улюбленим письменником треба платити. У нас у книгарнях, де проходять зустрічі з письменниками, присутніх, як правило, дуже мало.

П'ятниця, 31 Липень 2015 12:13

Самба з інвестиціями

Країна кави є найбільшою державою на континенті і володіє величезними покладами природних копалин. Родовища нафти і газу, руд металів і дорогоцінного каміння та інших важливих копалин — все це міститься на території Бразилії. Якщо додамо до того величезні площі родючих ґрунтів і сприятливий для ведення сільського господарства клімат — це гарантія формування економічної потуги.
Бразилія прагне якнайкраще використати свої можливості. Нині це — сьома економіка світу і лідер на своєму континенті. Бразилія разом із Росією, Індією, Китаєм і Південно-Африканською Республікою належить до БРІКС — групи країн, які динамічно розвиваються і мають серйозний вплив на глобальний ринок.

28–29 лип­ня 2015 ро­ку в Ка­їрі від­був­ся аме­ри­кан­сько-єги­пет­ський стра­те­гіч­ний діа­лог. Ця по­дія ви­хо­дить за ме­жі су­то дво­сто­рон­ніх єги­пет­сько-аме­ри­кан­ських від­но­син, бо піс­ля усу­нен­ня на­вес­ні 2011 ро­ку від вла­ди єги­пет­сько­го пре­зи­ден­та Хос­ні Му­ба­ра­ка від­но­си­ни між Єгип­том і США пе­ре­жи­ли бур­хли­вий пе­рі­од роз­вит­ку.

Сподівання на лібералізацію єгипетської політичної культури за демократичним зразком наштовхнулись у 2012 році на прихід до влади в Єгипті радикальної ісламістської партії «Брати-мусульмани».

П'ятниця, 31 Липень 2015 10:54

Африканське турне президента США

25–28 лип­ня 2015 ро­ку пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма від­ві­дав Ке­нію та Ефі­опію. Ке­ній­ський ві­зит аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та мав сут­тє­вий емо­цій­ний ви­мір, адже у цій кра­їні до­сі меш­ка­ють ро­ди­чі Ба­ра­ка Оба­ми по бать­ків­ській лі­нії. Тож не див­но, що сві­то­ві за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції до­сить жва­во ви­світ­лю­ва­ли са­ме ке­ній­ський етап аф­ри­кан­сько­го тур­не пре­зи­ден­та США.

Порівняно з іншими африканськими державами Кенія почувається стабільно. Після терористичних атак 1998 року на американське посольство у Кенії з боку бойовиків «Аль-Каїди» кенійці перебувають у відносній безпеці. Однак тема протидії терористичній активності в Африці була провідною під час переговорів Барака Обами у Кенії.

Не­пев­ним ви­гля­дає внут­ріш­ньо­по­лі­тич­не жит­тя Ту­реч­чи­ни. Піс­ля пар­ла­мент­ських ви­бо­рів, які від­бу­ли­ся у кра­їні 7 черв­ня по­точ­но­го ро­ку, пре­зи­дент кра­їни Ре­джеп Ер­до­ган до­ру­чив фор­му­ван­ня уря­ду лі­де­ро­ві прав­ля­чої Пар­тії спра­вед­ли­во­сті й роз­вит­ку Ах­ме­ту Да­ву­тог­лу. Од­нак до­сі жод­на з пар­ла­мент­ських по­лі­тич­них сил не по­го­ди­ла­ся увій­ти до но­вої прав­ля­чої ко­алі­ції на пра­вах мо­лод­шо­го ко­алі­цій­но­го парт­не­ра.

Якщо до крайнього терміну — 23 серпня — не буде сформовано новий уряд, президент Туреччини матиме законні підстави для розпуску парламенту та призначення позачергових виборів.

Во­лон­тер­ський рух в Ук­раї­ні, на­ро­дже­ний по­ді­ями в зо­ні АТО, чах­не прос­то на очах, втра­ча­ючи свій ще до­не­дав­на по­туж­ний по­тен­ці­ал, який ди­ву­вав сві­то­ву спіль­но­ту. Це ви­зна­ють як са­мі во­лон­те­ри, кот­рі до­по­мог­ли ук­ра­їн­сько­му вій­ську і доб­ро­воль­чим ба­таль­йо­нам ви­жи­ти в най­тяж­чі ча­си пер­ших бо­їв на Дон­ба­сі, так і їх­ні під­опіч­ні — ті, хто бо­ро­нить єд­ність дер­жа­ви, час­то не ма­ючи най­не­об­хід­ні­шо­го...

Published in Точка зору

Російська Федерація виступає рішуче проти створення міжнародного трибуналу, але готова підтримати інші форми судочинства, метою яких стане з’ясування правди з приводу авіакатастрофи «Боїнга-777» «Малайзійських авіаліній» у небі над Донбасом рік тому.
Про це під час свого виступу на засіданні Ради Безпеки ООН повідомив постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін, повідомляє Укрінформ.

Published in Суспільство
П'ятниця, 31 Липень 2015 10:21

Росія заблокувала резолюцію ООН

Ро­сійська Федерація очі­ку­ва­но на­кла­ла ве­то на ре­зо­лю­цію що­до ство­рен­ня між­на­род­но­го три­бу­на­лу для роз­слі­ду­ван­ня авіа­ка­тас­тро­фи «Бо­їн­га-777» на Дон­ба­сі. Ро­сія ста­ла єди­ною краї­ною, яка ви­сту­пи­ла про­ти ухва­лен­ня ре­зо­лю­ції.

Як відомо, Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна звернулися до Ради Безпеки ООН із проханням створити міжнародний кримінальний трибунал для притягнення до відповідальності винних у катастрофі пасажирського літака рейсу МН17 у небі над Донбасом рік тому.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».