Здоров'я
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Серпень 04, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Як свідчить медична статистика, протягом останніх років маємо помітне зростання кількості алергічних захворювань у дітей. Неухильно зростають і випадки ускладнень…
На Сході України триває антитерористична операція, в якій активну участь беруть вояки українського війська. На жаль, не обходиться без людських…
При­во­дом для об­го­во­рен­ня цієї те­ми по­слу­жи­ла трав­ма уруг­вай­сько­го грав­ця Аль­ва­ро Пе­рей­ри на не­дав­ньо­му чем­піо­на­ті сві­ту з фут­бо­лу в Бра­зи­лії. То­ді…
Без­сон­ня так чи інак­ше зна­йо­ме май­же 70% на­се­лен­ня Зем­лі. Не є ви­нят­ком і укра­їн­ці. Звіс­но, осо­бли­во ця проб­ле­ма ак­ту­аль­на ни­ні…
У ди­тя­чій кон­суль­та­тив­ній по­лі­клі­ні­ці Ін­сти­ту­ту ото­ла­рин­го­ло­гії ім. про­фе­со­ра О. С. Ко­ло­мій­чен­ка НАМН Ук­раї­ни га­мір­но — під две­ри­ма у фа­хів­ців си­дять…
Лямб­лі­оз — до­сить по­ши­ре­не за­хво­рю­ван­ня, що роз­ви­ває­ть­ся в ре­зуль­та­ті ура­жен­ня пе­чін­ки і тон­ко­го ки­шеч­ни­ка од­но­ймен­ни­ми па­ра­зи­та­ми, які по­трап­ля­ють до ор­га­ніз­му…
Хоча переважна більшість сучасних чоловіків вважають за краще видаляти рослинність на обличчі самостійно, зрідка їм доводиться вдаватися і до послуг…
Во­да — дже­ре­ло жит­тя. На­уков­ці твер­дять, що все жи­ве ро­дом із вод­ної сти­хії. Без во­ди дов­го не про­тяг­неш — днів…
Лі­то звич­на по­ра від­пус­ток, за­хоп­лю­ючих ман­дрі­вок та не­спо­ді­ва­них зна­йо­мств. Остан­нє сто­сує­ть­ся не тіль­ки оди­на­ків та оди­на­чок, а й по­важ­них ша­но­ва­них…
Ни­ні ува­га міль­йо­нів укра­їн­ців при­ку­та до по­дій, що від­бу­ваю­ть­ся на схо­ді кра­їни. Ко­жен, ко­му не бай­ду­жа до­ля Ук­раї­ни, тих спів­віт­чиз­ни­ків,…
Упер­ше про СНІД за­го­во­ри­ли у 1981 ро­ці, і ось уже більш як 33 ро­ки ця аб­ре­ві­ату­ра не схо­дить зі шпальт…
Вирушаючи на пляж, ми, насамперед, побоюємося сонячних опіків і переохолодження у воді. Насправді ж пляж може «подарувати» й інші вельми…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».