Лютий
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Четвер, 07 Лютий 2019 20:45

Чому Путін захищає Мадуро?

На це впли­ва­ють ве­ли­чез­ні гео­по­лі­тич­ні і фі­нан­со­ві ін­те­ре­си, які Ро­сія має у Ве­не­су­елі. Утім, у Мос­кві ни­ні ба­га­то хто вва­жає, що з «ве­не­су­ель­ськи­ми» гро­ши­ма вже мож­на про­ща­ти­ся.

Росія з 2005 року позичила Венесуелі понад 20 мільярдів доларів. На закупівлю російської зброї пішло понад 4 мільярди доларів, а решта — це кредити на закупівлю нафти і акцій у венесуельських видобувних фірмах нафти і золота. Китайські інвестиції і кредити у три рази більші від російських, ідеться навіть про 70 мільярдів доларів.

Вна­слі­док ви­бу­ху в Мек­си­ці на око­ли­цях сто­ли­ці за­ги­ну­ли що­най­мен­ше 120 осіб. Це — чер­го­ва по­дія з дов­го­го спис­ку над­зви­чай­них си­ту­ацій, ви­кли­ка­них спро­ба­ми кра­діж­ки наф­ти.

Забезпечення енергетичної безпеки, у цьому випадку якраз у дослівному значенні, є одним із найбільших викликів федерального уряду в Мексиці. Нелегальні врізки, підключення до державної мережі трубопроводів і крадіжки нафти останніми роками набрали неймовірних масштабів.

Четвер, 07 Лютий 2019 20:32

Захід зближується зі Сходом

Днями Євросоюз і Японія підписали Угоду про створення найбільшої у світі зони вільної торгівлі. Переговори щодо зазначеної Угоди тривали майже чверть століття, принаймні від початку 1990-х років. Донедавна на заваді остаточній редакції Угоди про зону вільної торгівлі були сподівання Євросоюзу та Японії домовитися із США.

Четвер, 07 Лютий 2019 20:27

НАТО стабілізує Балкани

На по­точ­но­му тиж­ні по­сли 29 кра­їн — чле­нів НА­ТО роз­по­ча­ли офі­цій­ний про­цес прий­нят­тя «Пів­ніч­ної Рес­пуб­лі­ки Ма­ке­до­нія» до сво­го скла­ду. Ця про­це­ду­ра ста­ла мож­ли­вою піс­ля ра­ти­фі­ка­ції пар­ла­мен­та­ми Ма­ке­до­нії і Гре­ції дво­сто­рон­ньої уго­ди про пе­ре­йме­ну­ван­ня цієї ко­лиш­ньої юго­слав­ської рес­пуб­лі­ки.

Ця процедура відбулася попри спроби македонських і грецьких націоналістів зірвати прийняття компромісу.

Четвер, 07 Лютий 2019 20:23

Нова холодна війна?

США офіційно вийшли з режиму Договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. Зазначений Договір був підписаний у грудні 1987 року президентом США Рональдом Рейганом і генсеком КПРС Михайлом Горбачовим та вважався епохальним документом, який проявив тенденцію до завершення холодної війни.

Два тиж­ні то­му пре­зи­дент США До­нальд Трамп до­сяг тим­ча­со­вої до­мо­вле­но­сті зі спі­ке­ром па­ла­ти пред­став­ни­ків Не­нсі Пе­ло­зі що­до прий­нят­тя на три тиж­ні тим­ча­со­во­го бю­дже­ту для від­нов­лен­ня фі­нан­су­ван­ня фе­де­раль­них ор­га­нів вла­ди у США.

Тобто після 15 лютого, якщо не буде досягнуто остаточної домовленості, державні службовці США ризикують знову поринути у стан роботи без зарплати.

З усіх за­яв, по­да­них на ре­єс­тра­цію до Центр­ви­борч­ко­му, ста­ном на 7 лю­то­го 37 уже за­ре­єс­тро­ва­ні, 38 від­хи­ле­ні, а 17 че­ка­ють рі­шен­ня.

Кількість кандидатів у Президенти України побила і продовжує бити рекорди. Раніше найбільше кандидатів брали участь у виборах Президента 2004 року — тоді до бюлетеня потрапили 26 прізвищ. Увечері 6 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами у президенти Андрія Новака, Василя Журавльова та Юрія Тимошенка (Тимошенко Ю. В. — джуніор).

Published in Суспільство

На­гляд­ова ра­да На­ціо­наль­ної гро­мад­ської те­ле­ра­діо­ком­па­нії Ук­раї­ни опуб­лі­ку­ва­ла про­то­кол за­сі­дан­ня, яке від­бу­ло­ся 31 січ­ня, на яко­му звіль­ни­ли Зу­ра­ба Ала­са­нію з по­са­ди го­ло­ви прав­лін­ня.

Протокол розміщено на сайті Суспільного телебачення.
Згідно з документом на засіданні були присутні 14 із 16 членів Наглядової ради.

Published in Суспільство
Четвер, 07 Лютий 2019 19:15

Злочин і кара

ЯКІ НА­СЛІД­КИ МА­ТИ­МЕ СУ­ДО­ВИЙ ВИ­РОК ВІК­ТО­РУ ЯНУ­КО­ВИ­ЧУ В ДЕР­ЖАВ­НІЙ ЗРА­ДІ

По­за­вчо­ра у Мос­кві на лю­дях з’явив­ся пре­зи­дент-уті­кач Вік­тор Яну­ко­вич. Та­ка по­ява не бу­ла би жод­ним чи­ном ці­ка­вою, як­би не та об­ста­ви­на, що про­ве­де­на 6 лю­то­го 2019 ро­ку прес-кон­фе­рен­ція «віч­но ле­гі­тим­но­го» ста­ла пер­шою піс­ля ого­ло­шен­ня Вік­то­ру Яну­ко­ви­чу су­до­во­го ви­ро­ку у спра­ві про вчи­нен­ня ним дер­жав­ної зра­ди.

Published in Суспільство

Хто б і що не го­во­рив про стан справ у на­шій ар­мії, а її за­без­пе­чен­ня по­рів­ня­но з тим же 2014-м зрос­ло в ра­зи. На­сам­пе­ред у райо­ні про­ве­ден­ня опе­ра­ції Об’­єд­на­них сил. Не­зва­жа­ючи на цей без­за­пе­реч­ний факт, укра­їн­ці про­дов­жу­ють на­да­ва­ти на­шим хлоп­цям до­по­мо­гу.
Усі во­ни різ­ні за сво­їм ста­ту­сом, ві­ро­спо­ві­дан­ням, стат­ка­ми і на­віть по­лі­тич­ни­ми по­гля­да­ми. Єди­ні в од­но­му: у склад­ні ча­си ар­мії, яка сьо­го­дні є чи не най­го­лов­ні­шим га­ран­том збе­ре­жен­ня єди­ної і віль­ної Ук­раї­ни, тре­ба під­ста­ви­ти пле­че до­по­мо­ги. Про де­яких із них і на­ша роз­по­відь.

Published in Iншi роздiли

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».