№ 7 (24210)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Квiтень 21, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Внут­ріш­ньо­по­лі­тич­ні про­це­си в Іта­лії і Фран­ції на­сам­пе­ред впи­су­ють­ся у ло­гі­ку ви­бор­чої кам­па­нії до Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту (са­мі ви­бо­ри від­бу­дуть­ся у трав­ні по­точ­но­го ро­ку).

Про намір іти на вибори вже заявили активісти руху соціального протесту у Франції, відомого як «жовті жилети». Поки що президенту Франції Емманюелю Макрону не вдалося нейтралізувати протести шляхом підвищення на 100 євро мінімальної заробітної плати.

На по­точ­но­му тиж­ні від­бу­ла­ся що­річ­на Мюн­хен­ська кон­фе­рен­ція з пи­тань між­на­род­ної без­пе­ки. Цей фо­рум є дис­ку­сій­ною пло­щад­кою для об­го­во­рен­ня ак­ту­аль­них проб­лем ста­ну єв­ро­пей­ської і гло­баль­ної сис­тем без­пе­ки.

Обидві системи безпеки перебувають у глибокій кризі. Після російської анексії Криму фактично порушено Договір 1990 року про обмеження звичайних збройних сил в Європі.

Четвер, 14 Лютий 2019 16:35

Афганська війна в цифрах

Офі­цій­ною да­тою вве­ден­ня до Аф­га­ніс­та­ну ра­дян­ських військ до­сі вва­жає­ть­ся 25 груд­ня 1979 ро­ку. Та ма­ло хто знає, що ще вліт­ку до цієї кра­їни пе­ре­ки­ну­ли спец­за­гін КДБ «Зе­ніт», який з ін­ши­ми спец­під­роз­ді­ла­ми про­во­див «за­хо­ди що­до не­йтра­лі­за­ції контр­ре­во­лю­цій­них сил».

12 грудня 1979 року група найвпливовіших членів Політбюро ЦК КПРС ухвалила рішення про введення радянських військ. Мета — «надання інтернаціональної допомоги дружньому афганському народу».

Published in Пам'ять
Четвер, 14 Лютий 2019 16:28

На чужих війнах

15 ЛЮ­ТО­ГО — ДЕНЬ ВША­НУ­ВАН­НЯ УЧАС­НИ­КІВ БО­ЙО­ВИХ ДІЙ НА ТЕ­РИ­ТО­РІЇ ІН­ШИХ ДЕР­ЖАВ

ТАК НАЗИВАЄТЬСЯ РЕЛІКВІЙНА ВИСТАВКА, ЕКСПОНАТИ ЯКОЇ РОЗПОВІДАЮТЬ ПРО УЧАСТЬ УКРАЇНЦІВ У ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ, ЩО СПАЛАХУВАЛИ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ В РІЗНИХ КУТОЧКАХ СВІТУ

Лі­то 1936 ро­ку. Між рес­пуб­лі­кан­ським уря­дом Іс­па­нії і пра­ви­ми си­ла­ми кра­їни, очо­лю­ва­ни­ми Фран­сіс­ко Фран­ко, по­чи­нає­ть­ся вій­на. Ра­дян­ський Со­юз, став­ши на бік уря­ду, від­ря­джає ту­ди так зва­них доб­ро­воль­ців — кад­ро­вих вій­сь­ко­во­служ­бов­ців Чер­во­ної ар­мії.

Published in Пам'ять

НСЖУ та ре­дак­то­ри по­над 120 га­зет під­три­ма­ли ви­мо­гу до На­гляд­ової ра­ди «Укрпош­ти» про від­став­ку її ген­ди­рек­то­ра Іго­ря Смі­лян­сько­го.

Про це йдеться у зверненні Всеукраїнської наради редакторів до керівництва держави.
«Національна спілка журналістів України і редактори понад 120 газет висловили недовіру генеральному директору «Укрпошти».

Published in Суспільство

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення відтермінувати розірвання контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією до 6 травня 2019 року.
Таке рішення ухвалили члени Наглядової ради ПАТ «НСТУ» на позачерговому засіданні у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Published in Суспільство
Четвер, 14 Лютий 2019 16:07

Пам'ять про героїв священна

11 лю­то­го 2015 ро­ку Ука­зом Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни Пет­ра По­ро­шен­ка з ме­тою «увіч­нен­ня ве­ли­кої люд­ської, гро­ма­дян­ської і на­ціо­наль­ної від­ва­ги та са­мо­від­да­но­сті, си­ли ду­ху і стій­ко­сті гро­ма­дян, за­вдя­ки яким змі­не­но хід іс­то­рії на­шої дер­жа­ви, гід­но­го вша­ну­ван­ня под­ви­гу Ге­ро­їв Не­бес­ної Сот­ні, які від­да­ли своє жит­тя під час Ре­во­лю­ції Гід­но­сті... від­сто­юючи пра­ва і сво­бо­ди лю­ди­ни, єв­ро­пей­ське май­бут­нє Ук­раї­ни», вста­нов­ле­но День Ге­ро­їв Не­бес­ної Сот­ні.

Published in Суспільство

Не­що­дав­но за­вер­ши­ла­ся ре­єс­тра­ція кан­ди­да­тів у Пре­зи­ден­ти Ук­раї­ни. Піс­ля по­надмі­сяч­них по­туг ста­ло зро­зу­мі­ло, що в бю­ле­те­ні від 31 бе­рез­ня ми ма­ти­ме­мо ре­корд­ну кіль­кість пріз­вищ — 44.
Для по­рів­нян­ня: у 1991 ро­ці, під час пер­ших пре­зи­дент­ських ви­бо­рів, на пост Гла­ви дер­жа­ви ба­ло­ту­ва­лось усь­ого шес­те­ро до­стой­ни­ків. У 1994-му — се­ме­ро, у 1999 — три­над­ця­те­ро. У 2004 ро­ці кан­ди­да­тів бу­ло 24 (до­сьо­го­дні — ре­корд­ний по­каз­ник).

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».