№ 14 (24217)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Середа, 10 Квiтень 2019 20:04

Постріли краси

У Га­ле­реї мис­тецтв, що на Драй­зе­ра в Ки­єві, під на­звою «Од­на мить» ви­ста­ви­ла свої ро­бо­ти за­кар­пат­ська ху­дож­ни­ця Юлія Єго­ро­ва-Ро­го­ва. Екс­по­зи­ція рет­рос­пек­тив­на — в ній пред­став­ле­но близь­ко 60 ро­біт мист­ки­ні.
За вік­ном пе­рі­щить дощ, а ми з ху­дож­ни­цею хо­ди­мо за­ла­ми кар­тин­ної га­ле­реї, зу­пи­ня­ємо­ся бі­ля кар­тин, ке­ра­міч­них ви­ро­бів, на­ди­ха­ємо­ся кра­сою, ці­ну­ючи кож­ну мить.

Published in Культура
Середа, 10 Квiтень 2019 19:40

Дні, що не зітруться з пам'яті

Здає­ть­ся, це бу­ло зов­сім не­дав­но: за­вмер­ши бі­ля те­ле­ві­зо­рів, ми з три­во­гою очі­ку­ва­ли но­вин із Дон­ба­су, ви­шу­ку­ва­ли їх в Ін­тер­не­ті, на шпаль­тах мас-ме­діа. А ци­ми дня­ми вже ви­пов­нює­ть­ся 5 ро­ків, як офі­цій­но роз­по­ча­лась ан­ти­те­ро­рис­тич­на опе­ра­ція.
Від­то­ді ми­ну­ло май­же 1900 днів і но­чей, на­пов­не­них слізь­ми со­тень ти­сяч ук­ра­їн­ських жі­нок, чиї бать­ки і си­ни всту­пи­ли у дво­бій із пу­тін­ською Ро­сією. Скіль­ки трун от­ри­ма­ли в ук­ра­їн­ських міс­тах і се­лах? Скіль­ки укра­їн­ців ста­ли ін­ва­лі­да­ми, а скіль­ки з них на­ві­ки за­ли­ши­ли­ся мо­ло­ди­ми?
Сьо­го­дні, на­пе­ре­до­дні 5-х ро­ко­вин по­чат­ку АТО, про­по­ну­ємо вам спо­га­ди лю­дей, які по­бу­ва­ли на цій не­ого­ло­ше­ній вій­ні. Во­ни не раз за­гля­да­ли там у ві­чі смер­ті, але Гос­подь Бог і до­ля ви­яви­ли­ся до них ми­ло­серд­ни­ми. На жаль, не до всіх...

Те­тя­на Іва­нен­ко, стар­ший лей­те­нант ме­дич­ної служ­би

Published in Пам'ять
Середа, 10 Квiтень 2019 19:30

Неоголошена війна

13 КВІТ­НЯ 2014-го РОЗ­ПО­ЧА­ЛАСЬ АН­ТИ­ТЕ­РО­РИС­ТИЧ­НА ОПЕ­РА­ЦІЯ

П’ять ро­ків то­му, 13 квіт­ня 2014 ро­ку, роз­по­ча­лась ан­ти­те­ро­рис­тич­на опе­ра­ція зі звіль­нен­ня До­нець­кої і Лу­ган­ської об­лас­тей від бо­йо­ви­ків, під­три­му­ва­них пу­тін­ською Ро­сією.

Хро­но­ло­гія не­ого­ло­ше­ної вій­ни
Лютий 2014-го. У Криму з’являються так звані зелені чоловічки — невідомі особи у камуфляжах, а насправді російські спецпризначенці. Вони захоплюють адмінбудівлі, у тому числі парламентсько-урядові, блокують частини Збройних Сил України.

Published in Пам'ять

Що­ро­ку біль­шає жі­нок, які пра­цю­ють та слу­жать у сек­то­рі без­пе­ки та обо­ро­ни на­шої кра­їни. Жін­ки-вій­сь­ко­во­служ­бов­ці, жін­ки-по­лі­цей­ські, жін­ки-при­кор­дон­ни­ці — та­кі сло­во­спо­лу­чен­ня вже ста­ли звич­ни­ми для нас. І су­спіль­ство в ці­ло­му по­зи­тив­но сприй­має та­кі змі­ни.
Яким чи­ном до­три­ман­ня прин­ци­пу рів­но­сті прав жі­нок і чо­ло­ві­ків мо­же впли­ну­ти на ре­фор­му­ван­ня си­ло­вих струк­тур? Чи мо­жуть ук­ра­їн­ські жін­ки в по­го­нах зро­би­ти успіш­ну кар’­єру і хто їм до­по­ма­гає адап­ту­ва­ти­ся на по­са­дах, які ще до­не­дав­на вва­жа­ли­ся су­то чо­ло­ві­чи­ми? Яка роль гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства в цьо­му про­це­сі? Про це по­го­во­ри­мо з ке­рів­ни­цею Ін­фор­ма­цій­но-кон­суль­та­тив­но­го жі­но­чо­го цен­тру Оле­ною СУС­ЛО­ВОЮ.

Published in Суспільство

Скіль­ки гро­шей ви­тя­гає з на­ших ки­шень при­дбан­ня лі­ків, ма­буть, не­ві­до­мо ні­ко­му. Част­ко­во про це зна­ють ста­тис­ти­ки. При­най­мні ві­до­мо, що то­рік в ап­те­ках укра­їн­ці за­ли­ши­ли 89 млрд грн, що 22,5% біль­ше по­рів­ня­но з 2017 ро­ком.

Добре, якщо кошти не викинуті на вітер і придбані ліки допомогли або хоча б не зашкодили. Але ж буває й так, що і з ліцензованої аптеки можна принести фальсифікат, заплативши за такий «медикамент» чималу суму.

Published in Споживач

То­рік на­ша кра­їна знач­но роз­ши­ри­ла гео­гра­фію екс­пор­ту аг­ро­про­дук­ції — віт­чиз­ня­ні ви­роб­ни­ки від­кри­ли для се­бе 85 но­вих за­кор­дон­них рин­ків. Ук­раї­на по­сі­ла де­ся­те міс­це се­ред го­лов­них пос­та­чаль­ни­ків аг­ро­про­дук­ції й хар­чо­вих про­дук­тів до Єв­ро­со­юзу.

Нині 126 вітчизняних підприємств можуть продавати м’ясо птиці, рибу, мед, молочні продукти до країн ЄС. Колись про таке лише мріяли.

Published in Економіка

Обсяги грошових переказів трудових мігрантів в Україну в 2018 році становили 14 мільярдів доларів.
Таким чином Україна стала регіональним лідером в Європі та Центральній Азії за обсягами грошових переказів трудових мігрантів, повідомляється на сайті Світового банку.
«Україна — найбільший одержувач грошових переказів у регіоні — отримала рекордні понад 14 мільярдів доларів у 2018 році, що на 19% більше, ніж у 2017 році», — йдеться у повідомленні.

Рішення суду України про стягнення аліментів підлягає виконанню й на території іншої країни після його визнання. Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, інформує прес-служба Мін’юсту.
«Рішення суду України підлягає виконанню на території іншої країни після його визнання. З метою звернення з клопотанням про визнання і виконання рішення суду України до компетентного органу іншої країни зацікавлена особа звертається до суду України, який ухвалив рішення.

Середа, 10 Квiтень 2019 18:25

1297 квартир для дітей-сиріт

Про це міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив під час робочої зустрічі з головою Представництва Дитячого фонду ООН в Україні Лоттою Сільвандер.
«Уряд Володимира Гройсмана став першим за 28 років, який поставив перед собою завдання ліквідувати проблему відсутності житла у дітей-сиріт. Протягом минулих двох років на виділені нам кошти було придбано 1297 квартир для дітей-сиріт», — заявив міністр.

Доходи населення України за минулий рік зросли на 21,4% порівняно з 2017 роком.
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
За попередніми даними Держстату, протягом минулого року сукупні доходи населення Україні становили 3,2 трлн грн, що на 21,4% більше, ніж у 2017 році.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».