№ 40 (24190)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 12 Жовтень 2018 11:01

Боснійський вибір

7 жовт­ня 2018 ро­ку у Бос­нії і Гер­це­го­ви­ні від­бу­ли­ся за­галь­ні ви­бо­ри. Ця бал­кан­ська дер­жа­ва є уні­каль­ним ви­пад­ком на­віть для ре­гіо­ну. Від­по­від­но до Дей­тон­ських мир­них до­мо­вле­нос­тей 1995 ро­ку Бос­нія і Гер­це­го­ви­на фак­тич­но є кон­фе­де­ра­цією двох дер­жав­них ут­во­рень: фе­де­ра­ції бос­ній­ських му­суль­ман і бос­ній­ських хор­ва­тів і Рес­пуб­лі­ки Серб­ської (бос­ній­ських сер­бів).

Хоча у країні від 1995 року ці вибори вже шості, досі Боснія і Герцеговина не має офіційної Конституції, а політичне життя у складових конфедерації відбувається на жорстких національно-політичних принципах.

У Ри­мі від­бу­ла­ся зу­стріч мі­ніс­тра внут­ріш­ніх справ Іта­лії Мат­тео Саль­ві­ні з фран­цузь­кою пра­вою по­пу­ліст­кою Ма­рін Ле Пен. Пе­ре­го­во­ри бу­ли осо­бли­во ці­ка­ві, зва­жа­ючи на на­пру­же­ні від­но­си­ни між пре­зи­ден­том Фран­ції Ем­ма­ню­елем Мак­ро­ном і Мат­тео Саль­ві­ні.

Париж неодноразово звинувачував нинішні італійські власті у порушенні спільної європейської політики щодо нелегальних мігрантів. Офіційні власті Франції вважають, що італійський уряд правих популістів намагається вирішувати свої проблеми за рахунок інших партнерів по Євросоюзу.

П'ятниця, 12 Жовтень 2018 10:42

Хіба ж можна добровільно йти у ярмо...

14 ЖОВТ­НЯ — ДЕНЬ УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО КО­ЗАЦ­ТВА

Іван Богун — одна з найяскравіших пос­та­тей ча­сів на­ціо­наль­но-виз­воль­ної бо­роть­би укра­їн­ців про­ти поль­ської шлях­ти.
Від­зна­чав­ся осо­бис­тою хо­роб­ріс­тю і вій­сь­ко­вим та­лан­том, йо­го лю­би­ли ко­за­ки і смер­тель­но не­на­ви­ді­ли во­ро­ги.
Він був най­ближ­чим со­рат­ни­ком Бог­да­на Хмель­ниць­ко­го, але про­ти­вив­ся со­юзу з Ро­сією, на­зи­ва­ючи йо­го «яр­мом для укра­їн­ців на ці­лі сто­літ­тя».

Чи­ма­ла ува­га ук­ра­їн­ської гро­мад­сько­сті ни­ні бу­ла при­ку­та до Страс­бур­га, де са­ме сьо­го­дні за­вер­шує­ть­ся чер­го­ва се­сія Пар­ла­мент­ської асамб­леї Ра­ди Єв­ро­пи. Остан­нім ча­сом та­кі дій­ства пе­ре­тво­рюю­ть­ся на спро­би Ро­сії по­вер­ну­ти со­бі втра­че­не міс­це в ПА­РЄ.

Схоже, що нинішня спроба була чи не найбільш близькою до успіху. Принаймні, профільний комітет ПАРЄ на своєму засіданні підтримав резолюцію, котра дозволила би російській делегації повернутися до участі в роботі асамблеї.

Published in Суспільство
П'ятниця, 12 Жовтень 2018 10:33

Вибухи в тилу

В УК­РАЇ­НІ ЗНО­ВУ РВУТЬ­СЯ СНА­РЯ­ДИ ДА­ЛЕ­КО ВІД ПЕ­РЕ­ДО­ВОЇ

Цьо­го тиж­ня од­нією з клю­чо­вих тем зно­ву ста­ли ви­бу­хи на вій­сь­ко­во­му скла­ді. Так, у ніч із 8-го на 9 жовт­ня на скла­дах боє­при­па­сів бі­ля Іч­ні в Чер­ні­гів­ській об­лас­ті по­ча­ли­ся ви­бу­хи.

Причиною цього в Генштабі Збройних Сил України називають чотири підриви у двох різних місцях арсеналу. Нині є дві версії того, що сталося: службова недбалість та диверсія.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».