№ 40 (24190)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 12 Жовтень 2018 12:23

Повернення шісдесятника

У Му­ні­ци­паль­ній га­ле­реї мис­тецтв Цен­траль­ної біб­ліо­те­ки ім. Пав­ла За­гре­бель­но­го, що в Дес­нян­сько­му райо­ні сто­ли­ці, пра­цює ви­став­ка Ва­ле­рія Бол­ба­та «В кос­міч­но­му ор­кес­трі».

Майбутній художник народився у родині військового далеко за межами України у 1940 році. Малювати почав із п’яти років і з тих пір не випускає з рук пензля. Перші навички малювання здобув в «Ізостудії» міста Ростова та Народному університеті мистецтв ім. Н. К. Крупської в Москві. Однак формування його як творчої особистості відбулося в Україні.

Published in Культура

Від тих, хто по­страж­дав від сва­віл­ля пра­во­охо­рон­ців, час­то до­во­дить­ся чу­ти, що ви­ну­ват­ців ка­ра­ють не з усі­єю су­во­ріс­тю за­ко­ну. Чи ма­ють під­ста­ви та­кі зви­ну­ва­чен­ня? Та й за­га­лом, чи зна­ємо всі ми, як дис­цип­лі­ну­ють по­лі­цей­ських? Чи мо­же­мо прос­те­жи­ти за про­це­ду­рою при­тяг­нен­ня до від­по­ві­даль­но­сті тих, хто пе­ре­сту­пив за­кон, і тим са­мим за­хис­ти­ти свої пра­ва?

Саме під цим кутом зору спробуємо подивитися на Дисциплінарний статут Національної поліції, який набув чинності 7 жовтня. З одного боку, Статут є документом відомчим і визначає сутність службової дисципліни правоохоронців, їхні повноваження, прописує види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження.

П’я­тий рік по­спіль про­ти Ук­раї­ни ве­деть­ся так зва­на гіб­рид­на вій­на, яка вже ві­ді­бра­ла жит­тя у по­над 10 ти­сяч на­ших спів­віт­чиз­ни­ків.
До­по­ки три­ва­ти­ме ця кри­ва­ва вак­ха­на­лія? Яким си­лам про­ти­сто­їть ук­ра­їн­ське вій­сько і чи спро­мож­не во­но звіль­ни­ти оку­по­ва­ні те­ри­то­рії, до чо­го за­кли­ка­ють окре­мі по­лі­ти­ки? Чи є у на­шої дер­жа­ви пе­ре­кон­ли­ві до­ка­зи при­сут­но­сті на Дон­ба­сі ро­сій­ських військ?
На ці та ін­ші, не менш зло­бо­ден­ні за­пи­тан­ня ми по­про­си­ли від­по­віс­ти за­ступ­ни­ка Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Ук­раї­ни — го­лов­но­го вій­сь­ко­во­го про­ку­ро­ра Ук­раї­ни ге­не­рал-пол­ков­ни­ка юс­ти­ції Ана­то­лія Ма­тіо­са.

Published in Проблема
П'ятниця, 12 Жовтень 2018 11:39

На війні невіруючих немає

ПО­РУЧ З УК­РА­ЇН­СЬКИМ ВІЙ­СЬКОМ, ЯКЕ БО­РО­НИТЬ УК­РАЇ­НУ, НЕ­СУТЬ ДУШ­ПАС­ТИР­СЬКУ СЛУЖ­БУ І ВІЙ­СЬ­КО­ВІ КА­ПЕ­ЛА­НИ

Ви­то­ки ка­пе­лан­ства
Уперше слово «капелан» згадується у IV столітті, коли святий Мартин із міста Тура, будучи молодим солдатом, побачив роздягненого жебрака. Тоді він розірвав надвоє свою солдатську накидку, яку ще називали капою, і одну половину віддав йому.
Уночі цей жебрак явився йому уві сні і сказав, що він — Ісус Христос. Після цього випадку інша половина капи, що залишилась у нього, стала предметом вшанування у французькій армії: було створено похідний храм, який назвали «капелою», а священика, який служив у ньому, нарекли «капеланус».

Published in Військо
П'ятниця, 12 Жовтень 2018 11:30

Ризики для економіки

Ни­ні Ук­раї­ні за­гро­жу­ють сер­йоз­ні зов­ніш­ні й внут­ріш­ні ри­зи­ки, за­сте­рі­га­ють екс­пер­ти. Се­ред зов­ніш­ніх на­зи­ва­ють де­фі­цит зов­ніш­ньо­го фі­нан­су­ван­ня, зву­жен­ня мож­ли­вос­тей до­сту­пу до між­на­род­них рин­ків ка­пі­та­лу, по­си­лен­ня гіб­рид­них за­гроз на­ціо­наль­ній без­пе­ці, зок­ре­ма про­ти­сто­ян­ня на схо­ді кра­їни.

Внутрішні ризики — посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку, недостатня швидкість просування реформ і збереження низької кредитної активності комерційних банків.
Найбільшим внутрішнім ризиком для вітчизняної економіки експерти вважають політичний.

Published in Економіка

Змі­ни у по­ряд­ку фі­нан­су­ван­ня Фон­дом со­ці­аль­но­го стра­ху­ван­ня Ук­раї­ни стра­ху­валь­ни­ків (ро­бо­то­дав­ців) для на­дан­ня ни­ми за­стра­хо­ва­ним осо­бам до­по­мо­ги по тим­ча­со­вій не­пра­це­здат­но­сті, по ва­гіт­но­сті та по­ло­гах, на по­хо­ван­ня, а та­кож де­яких ви­плат по­тер­пі­лим на ви­роб­ниц­тві на­бра­ли чин­но­сті з 1 жовт­ня 2018 р.

Зміни спрямовані на посилення соціального захисту працевлаштованих щодо прискорення термінів одержання ними матеріального забезпечення, а також на оптимізацію та спрощення для роботодавців взаємодії з Фондом, мінімізацію перевірок і заміну санкцій на попередній контроль.

На­пе­ре­до­дні по­чат­ку опа­лю­валь­но­го се­зо­ну все біль­ше укра­їн­ців за­мис­люю­ть­ся над тим, чи змо­жуть во­ни спла­чу­ва­ти за теп­ло ви­хо­дя­чи з то­ріш­ньо­го сум­но­го до­сві­ду, ко­ли за теп­ло та га­ря­чу во­ду їм над­хо­ди­ли від ко­му­наль­ни­ків за­хмар­ні ра­хун­ки? Час­то біль­ші за їх­ні пен­сії або на­віть зар­пла­ти.
Не ви­клю­че­но, що ще біль­ші пла­тіж­ки при­хо­ди­ти­муть піс­ля очі­ку­ва­но­го по­до­рож­чан­ня га­зу, про що вже за­яви­ли в уря­ді. Як за та­ких умов ви­жи­ти і не вліз­ти в бор­го­ву яму?

П'ятниця, 12 Жовтень 2018 11:09

Джонсон проти Мей

Ко­лиш­ній ке­рів­ник бри­тан­сько­го МЗС Бо­рис Джон­сон ста­вить уль­ти­ма­тум прем’­єру: або во­на під­три­має «твер­дий Брек­сіт», або він за­йме її міс­це.

До щорічного з’їзду торі в Бірмінгемі Тереза Мей підготувалася дуже старанно. Щоб ослабити свого суперника, напередодні вона представила засади міграційної політики, які повинні набрати чинності з початку 2021 року. Цей сценарій мав сподобатися прихильникам радикального розлучення з ЄС.
«Нарешті відновлюємо контроль за кордонами.

П'ятниця, 12 Жовтень 2018 11:05

Путін береться за мову

Не­за­ба­ром Пу­тін зби­рає­ть­ся під­пи­са­ти но­вий за­кон про мо­ви, який за­гро­жує іс­ну­ван­ню біль­шо­сті з 250 мов Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції.

Недавно російська Державна Дума ухвалила закон про «вільний вибір» мови у загальній освіті. Проте «вільний вибір» становить смертельну загрозу для мов національних меншин — б’ють тривогу експерти і громадські діячі. На Північному Кавказі говорять і пишуть про чергову хвилю русифікації, а тим часом закон чекає підпису Путіна.
«Вільний вибір» мови для 1–5 класів початкової і середньої школи означає не що інше, як запрограмований програш мови меншин із російською через чисто практичні мотиви.

П'ятниця, 12 Жовтень 2018 11:03

Бразильська політична самба

Цьо­го­річ­ні за­галь­ні ви­бо­ри у Бра­зи­лії ви­яви­ли­ся не менш ці­ка­ви­ми, аніж міс­це­вий фут­бол. У най­біль­шій ла­ти­но­аме­ри­кан­ській кра­їні, як і у ре­гіо­ні в ці­ло­му, від­бу­ва­єть­ся су­пе­ре­чли­вий про­цес за­мі­ни лі­во­цен­трист­ських уря­дів на пра­во­цен­трист­ські.

«Свого Трампа» в особі Лопеса Обрадора вже має Мексика. Аналогічний поворот відбувся у Колумбії та Аргентині. До передачі влади правоцентристському кандидату, здається, готові й бразильські виборці.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».