№ 2 (24153)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Роз­по­ча­ло­ся пів­річ­чя го­ло­ву­ван­ня Бол­га­рії в Єв­ро­пей­сько­му Со­юзі. Бол­га­ри ре­тель­но під­го­ту­ва­ли­ся до цієї по­дії, адже чер­га го­ло­ву­ван­ня се­ред 28 (до ви­хо­ду Ве­ли­кої Бри­та­нії) кра­їн-чле­нів дійш­ла до Бол­га­рії впер­ше піс­ля її всту­пу в ЄС у 2007 ро­ці. Офі­цій­ні пла­ни го­ло­ву­ван­ня бу­ли по­го­дже­ні з ке­рів­ниц­твом Єв­ро­со­юзу.

П'ятниця, 12 Сiчень 2018 11:18

Протести в Ірані

Сі­чень роз­по­чав­ся з ма­со­вих ан­ти­уря­до­вих про­тес­тів у про­він­цій­них міс­тах Іра­ну. Лю­ди вто­ми­ли­ся від ін­фля­ції, ма­со­во­го без­ро­біт­тя та ак­тив­но­го за­лу­чен­ня Іра­ну до війн у Си­рії, Лі­ва­ні, Єме­ні, Іра­ку.

«УКР­ІН­ФОРМ» РОЗ­БИ­РАВ­СЯ, ЯКА РЕ­АЛЬ­НА КАР­ТИ­НА 
СУ­СПІЛЬ­НИХ НА­СТРО­ЇВ У КРА­ЇНІ НА ПО­ЧА­ТОК 2018-го

Укра­їн­ці зу­стрі­ли но­вий 2018 рік. І от яке спос­те­ре­жен­ня — осо­бис­те і від дру­зів: ба­га­то хто ви­рі­шив від­ві­да­ти цен­траль­ні пло­щі сво­їх міст — спра­ви­ти свя­то бі­ля но­во­річ­них яли­нок.

Published in Суспільство
П'ятниця, 12 Сiчень 2018 10:48

Не створити собі кумира...

По­при те що до ви­бо­рів (як пре­зи­дент­ських, так і пар­ла­мент­ських) за­ли­шає­ть­ся ще по­над рік, ни­ні вже ак­тив­но ве­деть­ся, так би мо­ви­ти, під­го­тов­ка ґрун­ту до обох цих по­дій. Зок­ре­ма, не­аби­як ак­ти­ві­зу­ва­ли­ся со­ціо­ло­гіч­ні служ­би, кот­рі ма­со­во про­во­дять опи­ту­ван­ня, во­лі­ючи ви­зна­чи­ти по­тен­цій­них лі­де­рів пе­ре­го­нів-2019.

Published in Суспільство

На­ступ­но­го вів­тор­ка піс­ля не над­то три­ва­лої пе­ре­рви зно­ву роз­поч­не свою ро­бо­ту Вер­хов­на Ра­да. Вар­то за­зна­чи­ти, що при­йде­шній тиж­день ста­не остан­нім у ро­бо­ті вось­мої пар­ла­мент­ської се­сії, адже вже на по­чат­ку лю­то­го стар­тує на­ступ­на, дев’­ята се­сія. А то­му очі­ку­ва­ти ар­хі­про­дук­тив­ної ро­бо­ти са­ме в пе­рі­од з 16-го до 19 січ­ня нав­ряд чи вар­то.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».