№ 2 (24153)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Роз­бу­до­ва сфе­ри енер­го­ефек­тив­но­сті та від­нов­лю­валь­ної енер­ге­ти­ки не ли­ше на­бли­жає Ук­раї­ну до енер­го­не­за­леж­но­сті, а й сприяє еко­но­міч­но­му зміц­нен­ню. Про­ек­ти чис­тої енер­ге­ти­ки ак­ти­ві­зу­ють ма­лий та се­ред­ній біз­нес, ство­рен­ня ро­бо­чих місць, по­пов­нен­ня міс­це­вих бю­дже­тів.

Published in Економіка

Мі­ніс­тер­ство охо­ро­ни здо­ров’я Ук­раї­ни опри­люд­ни­ло пе­ре­лік змін, які ма­ють про­вес­ти ме­дич­ні за­кла­ди пер­вин­ної лан­ки у 2018 ро­ці для пе­ре­хо­ду на но­ву сис­те­му фі­нан­су­ван­ня.

З переліком можна ознайомитися на сайті міністерства.

Речник громадянських прав Польщі звернеться до місцевої інспекції праці щодо проведення перевірки на підприємстві Lindab поблизу Варшави, де працівників з України змусили носити синьо-жовту форму.

Се­ред­ня за­ро­біт­на пла­та в Ук­раї­ні в лис­то­па­ді ста­но­ви­ла 7479 грн, що в 2,3 ра­зи біль­ше за­ко­но­дав­чо ус­та­нов­ле­ної мі­ні­маль­ної за­ро­біт­ної пла­ти і на 38,3% пе­ре­ви­щує ана­ло­гіч­ний по­каз­ник лис­то­па­да 2016 ро­ку.

П'ятниця, 12 Сiчень 2018 13:54

Допомога переселенцям

Уряд вніс змі­ни до по­ряд­ку на­дан­ня що­мі­сяч­ної ад­рес­ної до­по­мо­ги внут­ріш­ньо пе­ре­мі­ще­ним осо­бам для по­крит­тя ви­трат на про­жи­ван­ня, в то­му чис­лі на опла­ту жит­ло­во-ко­му­наль­них по­слуг.
Текст відповідної постанови оприлюднено на Урядовому порталі.

Од­ним із пріо­ри­тет­них зав­дань дер­жав­но­го бю­дже­ту на 2018 рік є за­без­пе­чен­ня зрос­тан­ня со­ці­аль­них стан­дар­тів ви­щи­ми тем­па­ми, ніж ін­фля­ція.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, інформує Урядовий портал.

В Ук­раї­ні з 1 січ­ня за­про­ва­джує­ть­ся пер­ший етап мо­не­ти­за­ції суб­си­дій на рів­ні на­да­ва­чів по­слуг.
Від­по­від­не рі­шен­ня бу­ло схва­ле­но уря­дом за іні­ці­ати­ви Мі­ніс­тер­ства фі­нан­сів.

На­при­кін­ці ве­рес­ня 2017 ро­ку від­бу­ли­ся чер­го­ві ви­бо­ри до бун­дес­та­гу. За їх­ні­ми ре­зуль­та­та­ми прав­ля­ча Хрис­ти­ян­сько-де­мо­кра­тич­на пар­тія канц­ле­ра Ан­ге­ли Мер­кель фор­маль­но пе­ре­мог­ла, але тре­те міс­це пра­во­по­пу­ліст­ської пар­тії «Аль­тер­на­ти­ва для Ні­меч­чи­ни» мак­си­маль­но ус­клад­ни­ло пи­тан­ня фор­му­ван­ня но­вої прав­ля­чої ко­алі­ції.

П'ятниця, 12 Сiчень 2018 11:59

Порохова діжка

Ви­зна­ючи Єру­са­лим сто­ли­цею Із­ра­їлю, Аме­ри­ка пе­ре­стає вда­ва­ти роль сто­рон­ньо­го ме­діа­то­ра. Доб­ре це чи по­га­но?

Події на Близькому Сході останні 40 років у Вашингтоні вважали фактично внутрішньою справою — такими великими були впливи й інтереси найбільшої супердержави у цьому регіоні світу.

Спе­ці­аль­ний не­за­леж­ний ауди­тор пе­ре­ві­рить, чи зна­ло ке­рів­ниц­тво ні­мець­ко­го ав­то­мо­біль­но­го кон­цер­ну «Фолькс­ва­ген» про ма­хі­на­ції з вих­лоп­ни­ми га­за­ми.

Наприкінці 2017 року концерн «Фольксваген» зазнав знакової юридичної поразки.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».