№ 43 (24193)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій Рева спрос­ту­вав ма­ні­пу­ля­тив­ні по­рів­нян­ня за­кла­де­них сум для ви­пла­ти суб­си­дій у держ­бюд­же­тах 2018-го і 2019 ро­ків.

За словами урядовця, закладена до Державного бюджету України сума на виплати субсидій для оплати житловокомунальних послуг містила частку на виплати боргів за попередні періоди, а тому порівняння з аналогічною статтею видатків на наступний рік в абсолютних величинах є некоректним.

Спра­ва Ха­шог­гі б’є по спад­ко­єм­цю тро­ну Мо­хам­ме­ду бін Сал­ма­ну. У ко­ро­лів­ській ро­ди­ні не бра­кує змов й ін­ших кан­ди­да­тів до спад­ку си­во­чо­ло­го ко­ро­ля Сал­ма­на.
2 жовт­ня 2018 ро­ку один із най­більш ві­до­мих кри­ти­ків са­удів­ської мо­нар­хії Джа­маль Ха­шог­гі увій­шов у при­мі­щен­ня са­удів­сько­го кон­суль­ства у Стам­бу­лі.

Назовні його чекала наречена. Вона більше ніколи не бачила його живим і, очевидно, не побачить мертвим. Турецькі спецслужби твердять, що він був убитий, а тіло було четвертовано і заховане.

20 жовт­ня пре­зи­дент США До­нальд Трамп ого­ло­сив про ви­хід Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки з До­го­во­ру про пов­ну лік­ві­да­цію ба­ліс­тич­них ра­кет се­ред­ньої і ма­лої даль­но­сті (від 500 км до 5,5 тис. км), під­пи­са­но­го із СРСР у 1984 ро­ці (так зва­ний До­го­вір РСМД).

Як причину відмови він назвав порушення Росією Договору РСМД. Трамп повідомив про розбудову військового потенціалу США в цьому напрямку, якщо Росія і Китай не розпочнуть переговорів щодо підписання нового договору, який обмежуватиме розвиток цього типу озброєння.

Четвер, 01 Листопад 2018 14:50

Перемога «бразильського Трампа»

28 жовт­ня 2018 ро­ку у дру­го­му ту­рі пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у Бра­зи­лії зі­йшлись умов­но лі­во­цен­трист­ський кан­ди­дат Фер­нан­до Ад­дад і пра­вий по­пу­ліст Жа­їр Бол­со­на­ру. За два тиж­ні, які ми­ну­ли між пер­шим і дру­гим ту­ра­ми, емо­цій­на на­пру­га ви­бор­чої кам­па­нії до­сяг­ну­ла сво­го най­ви­що­го рів­ня.

Аддад стверджував, що вибір на користь Болсонару — це обрання неофашизму. У свою чергу, Болсонару звинувачував свого опонента у корупційних зв’язках із бразильською профспілковою «мафією».

28 жовт­ня 2018 ро­ку від­бу­ли­ся ви­бо­ри пре­зи­ден­та Гру­зії. Це — остан­ні пря­мі ви­бо­ри гла­ви дер­жа­ви. Піс­ля на­бут­тя чин­но­сті змін до Кон­сти­ту­ції на­ступ­но­го пре­зи­ден­та оби­ра­ти­ме гру­зин­ський пар­ла­мент.

Цього разу балотувалися 25 кандидатів, але реальні приблизно однакові шанси на перемогу мали лише троє претендентів.
Лідером перегонів упродовж більшої частини виборчої кампанії була незалежний кандидат Соломе Зурабішвілі, яку підтримала правляча партія «Грузинська мрія».

Четвер, 01 Листопад 2018 14:26

Меркель зберегла «Велику коаліцію»

28 жовт­ня 2018 ро­ку від­бу­ли­ся ви­бо­ри у фе­де­раль­ній зем­лі Гес­сен. Остан­ні чо­ти­ри ро­ки біль­шість у гес­сен­сько­му ланд­та­зі ма­ли хрис­ти­ян­ські де­мо­кра­ти і Пар­тія зе­ле­них.

Цікаво, що на федеральному рівні Партія зелених є у жорсткій опозиції до «великої коаліції». Але у кожній федеральній землі Німеччини локальна політична ситуація є унікальною, що впливає на ефективність діяльності федерального уряду у верхній палаті парламенту — бундесраті.

Четвер, 01 Листопад 2018 14:19

Сирійський глухий кут

27 жовт­ня 2018 ро­ку у Стам­бу­лі за іні­ці­ати­вою ту­рець­ко­го пре­зи­ден­та від­бу­ли­ся пе­ре­го­во­ри що­до Си­рії за учас­ті бун­дес­канц­ле­ра Ан­ге­ли Мер­кель, пре­зи­ден­та Фран­ції Ем­ма­ню­еля Мак­ро­на, ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на і ту­рець­ко­го пре­зи­ден­та Ре­дже­па Ер­до­га­на.

Кожен з учасників переговорів має власні уявлення щодо алгоритму вирішення сирійської проблеми.

ДО 100-РІЧ­ЧЯ УТ­ВО­РЕН­НЯ ЗА­ХІД­НО-УК­РА­ЇН­СЬКОЇ НА­РОД­НОЇ РЕС­ПУБ­ЛІ­КИ

ЗУНР про­іс­ну­ва­ла ли­ше 257 днів, але її по­ява за­свід­чи­ла од­віч­не праг­нен­ня укра­їн­ців ма­ти влас­ну дер­жа­ву і бу­ти на сво­їй зем­лі гос­по­да­ря­ми. А ще — жи­ти в од­ній друж­ній ук­ра­їн­ській ро­ди­ні, не ді­ля­чись на «схід­ня­ків» та «за­хід­ня­ків».

Від радощів паморочились голови...
Незадовго до поразки Австро-Угорщини в Першій світовій війні на західних землях України, які на той час входили до складу інших країн, активізувався національно-визвольний рух українців. Мета — створення власної Української держави.

У кра­їнах За­хо­ду збе­рі­гаю­ть­ся очі­ку­ван­ня, що пре­зи­дент­ські й пар­ла­мент­ські ви­бо­ри в Ук­раї­ні про­йдуть про­зо­ро, а на­ступ­ні лі­де­ри про­дов­жать курс дер­жа­ви на єв­ро­пей­ську ін­тег­ра­цію.

Про це розповів в ексклюзивному коментарі Укрінформу у Вашингтоні старший дослідник Німецького Фонду Маршалла в США Джонатан Катц.

Published in Суспільство

За ча­сів Не­за­леж­но­сті від­но­си­ни між пре­зи­ден­та­ми та Вер­хов­ною Ра­дою в Ук­раї­ні час­то бу­ли, м’яко ка­жу­чи, на­тяг­ну­ти­ми. По­при те що піс­ля Ре­во­лю­ції Гід­но­сті від­бу­ли­ся чер­го­ві змі­ни до Кон­сти­ту­ції та фор­маль­ний пе­ре­хід до пар­ла­мент­сько-пре­зи­дент­ської рес­пуб­лі­ки, клю­чо­ву роль у сис­те­мі вла­ди остан­ні­ми ро­ка­ми ві­ді­гра­вав са­ме гла­ва дер­жа­ви.

Проте почергові вибори Президента, парламенту та зміна уряду, які мають відбутися наступного року, найімовірніше, знову змінять усталений останнім часом розклад.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».