№ 43 (24193)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 02 Листопад 2018 09:46

Пішла легенда

30 жовт­ня на 87-му ро­ці пі­шов із жит­тя зна­ме­ни­тий ук­ра­їн­ський ху­дож­ник-муль­ти­плі­ка­тор, ре­жи­сер і сце­на­рист Да­вид Чер­кась­кий. Він по­мер у лі­кар­ні, так і не огов­тав­шись від ін­суль­ту. Лі­ка­рі два мі­ся­ці, бо­ро­ли­ся за йо­го жит­тя.
Давид Черкаський зняв понад 20 мультфільмів, найвідоміші з них — «Пригоди капітана Врунгеля», «Лікар Айболить» та «Острів скарбів».
Першою самостійною режисерською роботою майбутнього класика став 11хвилинний анімаційний фільм «Таємниця чорного короля», що вийшов у 1965 році.

Published in Культура
П'ятниця, 02 Листопад 2018 09:42

Чи завжди краще попереду?

В афі­ші Арт-цен­тру іме­ні Іва­на Коз­лов­сько­го На­ціо­наль­ної опе­ре­ти Ук­раї­ни по­ряд із кон­церт­ни­ми про­гра­ма­ми все час­ті­ше з’яв­ляю­ть­ся дра­ма­тич­ні ви­ста­ви.
Не­що­дав­но за­слу­же­на ар­тист­ка Ук­раї­ни Іри­на Ка­лаш­ни­ко­ва по­ста­ви­ла тут спек­такль «Пта­ха» за по­віс­тю су­час­ної пись­мен­ни­ці Мар­га­ри­ти Чер­нен­ко «Бі­ла пта­ха. Не від­лі­тай».

Сюжет цієї вистави захоплює глядача з першої хвилини і не відпускає вже до завіси. Дорослий чоловік, льотчик несподівано для себе закохується у першокурсницю, яка обожнює поезію. Різні світи, різне виховання.

Published in Культура
П'ятниця, 02 Листопад 2018 09:38

Душа, напоєна красою

Від ви­став­ки до ви­став­ки на­род за­вми­рає бі­ля йо­го кар­тин. Він — справж­ній май­стер від­тво­рю­ва­ти кра­су при­ро­ди. Йо­го пей­за­жі за­хоп­лю­ють, ди­ву­ють, на­ди­ха­ють. Це — за­слу­же­ний ху­дож­ник Ук­раї­ни Юрій Па­цан.

Прохолодний вечір враз перетворюється на теплу зустріч із друзями, митцями, однодумцями. Коли вперше потрапила до зали з творами художника, пригадала, що ці картини вже якось бачила в Українському фонді культури. Ще тоді відчула тепло від робіт.
«Неперевершений майстер», — сказав свого часу Борис Олійник, запримітивши мою зацікавленість.

Published in Культура
П'ятниця, 02 Листопад 2018 09:29

Нові ДБН: бути чи не бути?

Хао­тич­на за­бу­до­ва ук­ра­їн­ських міст на­бу­ла та­ких мас­шта­бів, що не тіль­ки спот­во­ри­ла їх­ню іс­то­рич­ну час­ти­ну, а й зро­би­ла не­ком­форт­ним, не­рід­ко й не­без­печ­ним, жит­тя лю­дей да­ле­ко за ме­жа­ми се­ред­міс­тя.
Ви­сот­ки як гри­би піс­ля до­щу ви­рос­та­ють на ма­лю­сінь­ких клап­ти­ках зем­лі май­же впри­тул до ста­рих бу­дин­ків, які трі­щать по всіх швах. Час­то так зва­ні свіч­ки спо­ру­джу­ють у без­по­се­ред­ній близь­ко­сті від шкіл, ди­тя­чих сад­ків, а та­кож у пар­ках і на по­бе­реж­жі бі­ля са­мі­сінь­кої во­ди.
По­клас­ти край цьо­му без­за­кон­ню по­вин­ні бу­ли но­ві Дер­жав­ні бу­ді­вель­ні нор­ми (ДБН). Од­нак не так ста­ло­ся, як га­да­ло­ся.

Published in Проблема

БЛА­ГО­ДІЙ­НИЙ ФОНД «ПО­ДІЛЬ­СЬКА ГРО­МА­ДА», ЩО ДІЄ 
У ВІН­НИ­ЦІ, НА­ДАВ УК­РА­ЇН­СЬКО­МУ ВІЙ­СЬКУ ГУ­МА­НІ­ТАР­НОЇ ДО­ПО­МО­ГИ НА БІЛЬШ ЯК 10 МІЛЬ­ЙО­НІВ ГРИ­ВЕНЬ

Се­ред укра­їн­ців, які на­вес­ні 2014-го про­стяг­ли ук­ра­їн­сько­му вій­ську ру­ку до­по­мо­ги, бу­ли пред­став­ни­ки різ­них на­ціо­наль­но­стей, ві­ро­спо­ві­дань, різ­ни­ли­ся во­ни й за со­ці­аль­ним ста­ту­сом і на­віть по­лі­тич­ни­ми по­гля­да­ми.
Але смер­тель­на за­гро­за з бо­ку пу­тін­ської Ро­сії, що на­ви­сла то­ді над Ук­раї­ною, об’­єд­на­ла їх усіх. Бу­ли се­ред них і гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції.

Published in Iншi роздiли

Зов­сім не­ви­пад­ко­во ка­жуть, що міс­це си­дін­ня ви­зна­чає точ­ку зо­ру. От і у ни­ніш­ньо­му не­прос­то­му жит­ті ду­же час­то до­во­дить­ся ди­ву­ва­ти­ся то­му, як різ­нять­ся оцін­ки тих чи ін­ших по­дій.
При­мі­ром, що­до офі­цій­ної ін­фор­ма­ції від чи­нов­ни­ків та в ро­зу­мін­ні прос­тих оби­ва­те­лів, які в жит­ті ба­чать ко­ре­ні проб­лем сьо­го­ден­ня де­що по-ін­шо­му...

Published in Регіони
Четвер, 01 Листопад 2018 22:54

Дефолту не буде, буде стенд-бай

Сві­то­вій еко­но­мі­ці за­гро­жу­ють ри­зи­ки, кон­ста­ту­ють екс­пер­ти Між­на­род­но­го ва­лют­но­го фон­ду. Го­лов­на не­без­пе­ка — зрос­тан­ня тор­го­вель­них бар’­єрів між кра­їна­ми.

Тож у МВФ рекомендують урядам усіх держав світу працювати над послабленням напруженості й створенням сильнішої глобальної торговельної системи. Крім цього, серйозним ризиком називають небувало високий рівень глобальних державних і приватних боргів.

Published in Економіка

Піс­ля ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту у Хар­ко­ві від­кри­ли Центр ре­ін­тег­ра­ції для без­хать­ків, по­ві­дом­ляє ко­рес­пон­дент Укр­ін­фор­му.

«Проект реалізовано за фінансової підтримки німецької компанії «GIZ Україна». Зокрема, за кошти німецьких партнерів проведено капітальний ремонт будівлі: відремонтовано покрівлю, утеплено фасад, замінено вікна, системи водопостачання та опалення, проведено оздоблювальні роботи.

Четвер, 01 Листопад 2018 18:33

Уряд планує монетизувати субсидії

Процес монетизації субсидій за сплату житлово-комунальних послуг планується повністю завершити до початку наступного опалювального сезону восени 2019 року.
Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв’ю Укрінформу.
«До осені 2019 року, тобто початку наступного опалювального сезону, маємо провести 100-відсоткову монетизацію. Ми вже створили реєстр субсидій і рухаємося далі.

У ве­рес­ні се­ред­ня но­мі­наль­на за­ро­біт­на пла­та в Ук­раї­ні по­рів­ня­но з ве­рес­нем 2017 ро­ку зрос­ла на 23,0%. Най­біль­шу се­ред­ню зар­пла­ту за­фік­со­ва­но у фар­ма­цев­тич­ній, фі­нан­со­вій та те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ній га­лу­зях.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.
«Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2018 року становила 9042 грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».