Грудень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 07 Грудень 2018 10:12

Балканські торговельні війни

На тлі пе­ре­го­во­рів про вступ Сер­бії до Єв­ро­пей­сько­го Со­юзу на Бал­кан­сько­му пів­ос­тро­ві ви­зрі­ли но­ві проб­ле­ми. Го­лов­ною з них є спро­ба по­лі­тич­них еліт Ко­со­ва та Ал­ба­нії ін­тен­сив­но про­во­ди­ти по­лі­ти­ку ство­рен­ня «ве­ли­кої Ал­ба­нії».

У ситуацію був вимушений втрутитись Європейський Союз. Його офіційні представники наголосили на повній неприйнятності ідеї скасування з 1 січня 2019 року прикордонного контролю на кордоні між Косовим та Албанією.

30 лис­то­па­да — 1 груд­ня 2018 ро­ку у Бу­енос-Ай­ре­сі від­був­ся са­міт «ве­ли­кої двад­цят­ки». Фор­мат «ве­ли­кої двад­цят­ки» ви­ник на ме­жі 2008–2009 ро­ків, ко­ли бу­ла здійс­не­на спро­ба ко­ор­ди­на­ції зу­силь з ме­тою мі­ні­мі­за­ції не­га­тив­них на­слід­ків еко­но­міч­ної кри­зи.

Тоді стало зрозуміло, що «велика сімка» провідних індустріальних країн — США, Канада, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія — має долучити до прийняття рішень насамперед Китай, Індію, Південно-Африканську Республіку, Росію, Туреччину, Саудівську Аравію, Республіку Корея, Аргентину, Бразилію, Мексику, Австралію, Індонезію, а також Євросоюз.

6 ГРУД­НЯ — ДЕНЬ ЗБРОЙ­НИХ СИЛ УК­РАЇ­НИ

Наш спів­роз­мов­ник — по­міч­ник мі­ніс­тра обо­ро­ни Юрій Бірю­ков. Він ви­різ­ня­єть­ся від­вер­тіс­тю і щи­ріс­тю, не уни­кає від­по­ві­дей на гос­трі за­пи­тан­ня.

— Як­що ві­ри­ти Ві­кі­пе­дії, то бук­валь­но на­пе­ре­до­дні ро­сій­ської аг­ре­сії Ви бу­ли до­во­лі успіш­ним біз­нес­ме­ном. Що ж зму­си­ло Вас ство­ри­ти во­лон­тер­ську сот­ню «Кри­ла Фе­нік­са» і до­по­ма­га­ти бій­цям АТО?

Published in Військо
Четвер, 06 Грудень 2018 22:09

Відлуння морського конфлікту

ЧИ ВАР­ТО УК­РАЇ­НІ ЙТИ НА ДЕ­НОН­СА­ЦІЮ ДО­ГО­ВО­РУ ПРО СПІВ­РО­БІТ­НИЦ­ТВО У ВИ­КО­РИС­ТАН­НІ
АЗОВ­СЬКО­ГО МО­РЯ ТА КЕР­ЧЕН­СЬКОЇ ПРО­ТО­КИ

Зух­ва­ла ата­ка Ро­сії на ук­ра­їн­ські вій­сь­ко­ві суд­на 25 лис­то­па­да се­ред ін­шо­го спри­чи­ни­ла ши­ро­кі су­спіль­ні дис­ку­сії сто­сов­но ста­ту­су Азов­сько­го мо­ря та Кер­чен­ської про­то­ки.

Відтак нині постала потреба уважніше поглянути на один документ, ухвалений рівно п’ятнадцять років тому — у грудні 2003-го. Йдеться про Договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

Published in Суспільство
Сторiнка 10 iз 10

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».