Грудень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Серпень 07, 2020

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 07 Грудень 2018 10:45

У НАТО враховують досвід України

Жур­на­ліс­ти зу­стрі­лись із за­ступ­ни­ком на­чаль­ни­ка шта­бу — на­чаль­ни­ком Го­лов­но­го управ­лін­ня вій­сь­ко­во­го парт­нер­ства Стра­те­гіч­но­го коман­ду­ван­ня з опе­ра­цій НА­ТО Од­дом Егі­лом Пе­дер­се­ном, щоб об­го­во­ри­ти роль ук­ра­їн­ських вій­сь­ко­вих в опе­ра­ці­ях Аль­ян­су. По­про­си­ли від­по­віс­ти й на ін­ші ак­ту­аль­ні за­пи­тан­ня.

— Не­що­дав­но у Нор­ве­гії за­кін­чи­ли­ся най­біль­ші з ча­сів хо­лод­ної вій­ни між­на­род­ні вій­сь­ко­ві на­вчан­ня НА­ТО Trident Juncture-2018 («Єди­ний три­зуб-2018»), у яких Ви та­кож бра­ли участь.

Published in Військо

По­ча­ток опа­лю­валь­но­го се­зо­ну чи­ма­ло укра­їн­ців за­зви­чай че­ка­ють з ос­тра­хом. Чи не про­рве тру­бу, чи вкот­ре не під­ви­щать та­ри­фів і чи не до­ве­деть­ся пла­ти­ти ти­ся­чі гри­вень за теп­ло­но­сій, не­спро­мож­ний під­три­му­ва­ти на­леж­ний тем­пе­ра­тур­ний ре­жим?
Ни­ні має­мо всьо­го пот­ро­ху і шко­да, що у про­гра­ші зав­жди опи­няє­ть­ся спо­жи­вач.

Почнемо з найболючішого. 19 жовтня уряд підняв ціну на газ для населення на 23,5% (до 8550 грн за тис. куб), із 1 листопада ці тарифи вже стали чинними.

Published in Споживач
П'ятниця, 07 Грудень 2018 10:37

Шлях до кардинальних змін

Не­що­дав­но у Ки­єві від­був­ся ІІІ Біз­нес-фо­рум Lеvel up Ukraine 2018. Йо­го ор­га­ні­зу­ва­ли ком­па­нія «Де­лойт» та Асо­ці­ація плат­ни­ків по­дат­ків Ук­раї­ни.

Форум об’єднав понад 500 учасників — державних діячів, парламентарів, представників бізнесу, ключових гравців ринку трансформацій, інвесторів, регуляторів, міжнародних і вітчизняних експертів.

Published in Економіка

До Між­на­род­но­го дня ін­ва­лі­дів, який що­річ­но від­зна­чає­ть­ся сві­то­вою спіль­но­тою 3 груд­ня, про­ве­ли круг­лий стіл, де об­го­во­ри­ли пра­ва на участь у су­спіль­но­му та по­лі­тич­но­му жит­ті в кон­тек­сті Кон­вен­ції ООН про пра­ва лю­дей з ін­ва­лід­ніс­тю.

Захід відбувся в Укрінформі за ініціативи громадської організації «Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів».

Робота над створенням багатоманітного та інклюзивного суспільства має вестися щоденно.
На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у зверненні з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, текст якого оприлюднено на Урядовому порталі.
«Від імені уряду України пропоную всім українцям приєднатися до відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю.

Міжнародний день людей з інвалідністю встановлено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 14 жовтня 1992 року і відзначається щорічно 3 грудня.
Наша країна 10 років тому підписала Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю, започаткувавши тим самим світоглядну зміну щодо сприйняття осіб з інвалідністю як людей із такими ж правами, як у всіх інших членів соціуму.

У жовт­ні 2017 р. Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла роз­роб­ле­ний Уря­дом Украї­ни за­кон про пен­сій­ну ре­фор­му та за­пус­ти­ла ком­плекс­ний про­цес змін у пен­сій­ній сис­те­мі.
По­тре­ба в та­ких змі­нах ви­кли­ка­на роз­ба­лан­со­ва­ніс­тю іс­ну­ючої на той час пен­сій­ної сис­те­ми, від­сут­ніс­тю у гро­ма­дян мо­ти­ва­ції і сти­му­лів бра­ти участь у пен­сій­ній про­гра­мі.

Ад­мі­ніс­тра­ція пре­зи­ден­та США має на­мір роз­гля­ну­ти пер­спек­ти­ви вве­ден­ня но­вих санк­цій про­ти Ро­сії че­рез остан­ній акт зброй­ної аг­ре­сії з її бо­ку в Кер­чен­ській про­то­ці.

Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю «Голосу Америки».
«Деякі наші європейські союзники говорили про нові санкції чи посилення існуючих санкцій. Я думаю, що це гідна ідея, ми її розглянемо», — зауважив представник американської адміністрації.

Ни­ніш­ня крем­лів­ська вла­да, яка ве­де свій ро­до­від від си­ло­вих струк­тур, вва­жає за­кор­дон­ну екс­пан­сію і про­су­ван­ня сво­їх впли­вів в Єв­ро­пі го­лов­ним інст­ру­мен­том па­ну­ван­ня над влас­ною ім­пе­рією — вва­жа­ють екс­пер­ти за­хід­них спец­служб.

Реалізуючи свої експансіоністські та імперські плани, правлячий режим Росії користується всією палітрою доступних інструментів — як формально підлеглих державній адміністрації, так і номінально незалежних чи приватних, які, однак, перебувають під повним контролем Кремля.

Жов­тень і лис­то­пад цьо­го ро­ку ви­яви­ли­ся на­си­че­ним по­ді­ями ча­сом у ро­сій­сько-япон­ських пе­ре­го­во­рах що­до до­лі чо­ти­рьох ос­тро­вів Ку­риль­ської гря­ди: Іту­руп, Ку­на­шир, Ши­ко­тан та Ха­бо­маї.

Зазначені острови були захоплені Радянської армією у серпні 1945 року як інструмент впливу на позицію Японії щодо післявоєнного врегулювання. Але на тлі Корейської війни 1950–1953 років СРСР мирний договір з Японією так і не підписав.
У 1956 році була прийнята Московська декларація про встановлення дипломатичних відносин між СРСР і Японією.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».