№ 7 (24106)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Лютий 24, 2020

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

На по­точ­но­му тиж­ні Па­па Рим­ський Фран­циск по­бу­вав у Мек­си­ці. Це на­ра­зі най­біль­ша ка­то­лиць­ка кра­їна у сві­ті. У ка­то­ли­ків три­ває Ве­ли­кий піст — час ос­мис­лен­ня бут­тя. Сим­во­ліч­но, що в цей же час Пат­рі­арх Ки­ри­ло від­ві­дує та­кож низ­ку ла­ти­но­аме­ри­кан­ських кра­їн — Ку­бу, Бра­зи­лію, Па­ра­гвай. 
Утім, у цен­трі об­го­во­рен­ня за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції за­ли­шаю­ть­ся ре­зуль­та­ти зу­стрі­чі, яка від­бу­ла­ся 12 лю­то­го 2016 ро­ку в аеро­пор­ту Га­ва­ни між Па­пою Рим­ським Фран­цис­ком і Пат­рі­ар­хом Ро­сій­ської пра­во­слав­ної церк­ви Ки­ри­лом.

П'ятниця, 19 Лютий 2016 10:34

США: вибори за розкладом

Дня­ми від­бу­ли­ся по­пе­ред­ні ви­бо­ри кан­ди­да­тів від Де­мо­кра­тич­ної пар­тії та Рес­пуб­лі­кан­ської пар­тії у шта­ті Нью-Гемп­шир. У та­бо­рі рес­пуб­лі­кан­ців цьо­го ра­зу пе­ре­мо­гу свят­ку­вав До­нальд Трамп. Не­спо­ді­ван­кою ста­ло дру­ге міс­це гу­бер­на­то­ра шта­ту Ога­йо Джо­на Кей­сі­ка. Він обій­шов ко­лиш­ньо­го пе­ре­мож­ця в Айо­ві се­на­то­ра від Те­ха­са Те­да Кру­за.

Такий результат праймеріз ще більше заплутав ситуацію в таборі республіканців. У першій п’ятірці залишаються ще два досить потужних кандидати: колишній нейрохірург афроамериканець Бен Карсон та представник династії Бушів — Джебб. Американські політтехнологи вважають, що знадобиться ще два-три раунди виборів у більших за розмірами штатах, аби чітко визначилися два головні претенденти на висунення від Республіканської партії на листопадових виборах президента США.

П'ятниця, 19 Лютий 2016 10:28

Турецько-курдська криза

Після завершення Першої світової війни засновник сучасної Туреччини Мустафа Ататюрк установив жорсткі правила поводження з національними меншинами, які нова держава отримала у спадок від Османської імперії. Усім національним меншинам було запропоновано стати турками та відмовитися від власної ідентичності.
Дуже швидко цей асиміляційний курс зіштовхнувся з опором від найбільшої національної меншини Туреччини — курдів. Саме курди — найчисельніший народ на землі, який не має власної національної держави. Надія на її створення виникла після Першої світової війни, але згасла вже за її результатами.

За умов, ко­ли між­на­род­ні ор­га­ні­за­ції, які за сво­їми ста­тут­ни­ми нор­ма­ми по­кли­ка­ні бу­ти май­дан­чи­ком для діа­ло­гу з пи­тань гло­баль­ної без­пе­ки, па­ра­лі­зо­ва­ні про­ти­сто­ян­ням Ро­сії і За­хо­ду, зна­ко­вою по­ді­єю що­ро­ку стає Мюн­хен­ська кон­фе­рен­ція з пи­тань без­пе­ки. Во­на є своє­рід­ним про­дов­жен­ням діа­ло­гу, який на­при­кін­ці січ­ня у Да­во­сі що­річ­но ор­га­ні­зо­вує сві­то­ва біз­нес-елі­та.

Традиційно насиченим був і порядок денний обговорень, запропонованих на цьогорічній Мюнхенській конференції. У доповіді із безпеки зазначалося, що однією з головних тем для обговорення буде зростаюча нестабільність у світі. За рік, який минув від часів попередньої такої конференції, проблеми з безпекою тільки загострюються.

На ка­лен­да­рі — лю­тий 2016-го. На Хре­ща­ти­ку, Май­да­ні Не­за­леж­но­сті га­мір­но, люд­но і на­віть ве­се­ло. А два ро­ки то­му тут, у цен­трі Ки­єва, про­ли­ла­ся кров со­тень лю­дей, які пов­ста­ли про­ти не­спра­вед­ли­во­сті, по­лі­тич­них пе­ре­слі­ду­вань ре­жи­мом Яну­ко­ви­ча. Їх не ли­ше жор­сто­ко би­ли кий­ка­ми, а й роз­стрі­лю­ва­ли снай­пе­ри...

По­чи­на­ло­ся все так...
У новітній історії України було чимало буремних подій. Але Майдан 2013–2014 років увійшов у нашу історію, як символ всенародного спротиву проти диктаторського режиму президента Януковича. Ще незадовго до його початку, як свідчили соціологічні опитування, мало хто вірив у те, що Віктор Федорович не обиратиметься і вдруге. Та не так сталося, як гадалося

Published in Суспільство
П'ятниця, 19 Лютий 2016 00:00

Політичний театр абсурду

По­лі­тич­на кри­за в Ук­раї­ні ся­гає сво­го апо­гею. Ста­ло­ся це піс­ля вів­тор­ко­во­го не­вда­ло­го го­ло­су­ван­ня за уря­до­ву від­став­ку. Як­що по­рів­ню­ва­ти те, що ста­ло­ся 16 лю­то­го у Вер­хов­ній Ра­ді зі шко­ляр­ством, мож­на ска­за­ти, що віт­чиз­ня­но­му уря­до­ві ви­ста­ви­ли «двій­ку», од­нак зі шко­ли за ка­тас­тро­фіч­ну не­успіш­ність так і не ви­гна­ли. І на­віть бать­ків «на ки­лим» до ди­рек­то­ра по­ки що не ви­кли­ка­ли...

У політичних кулуарах після невдалої спроби відправити у відставку Кабінет Міністрів навіть почали напівжартома-напівсерйозно подейкувати про те, що Верховна Рада має ухвалити закон про заборону висловлювати недовіру урядам у лютому.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».