№ 6 (24105)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 19, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Та­рас Ли­льо — кан­ди­дат фі­ло­ло­гіч­них на­ук. Йо­му до­ве­ло­ся по­бу­ва­ти в зо­ні АТО. Він слу­жив на Лу­ган­щи­ні. Був за­ступ­ни­ком коман­ди­ра ро­ти з ви­хов­ної ро­бо­ти у ба­таль­йо­ні охо­ро­ни 7-го окре­мо­го пол­ку ар­мій­ської авіа­ції. Про вій­сь­ко­ві буд­ні Та­рас Ли­льо роз­по­вів ко­рес­пон­ден­ту «ДУ».

— Па­не Та­ра­се, з чо­го по­ча­ла­ся Ва­ша участь в АТО?
— Я був призваний під час першої хвилі мобілізації 24 березня 2014 року. Це була та хвиля, коли до війська йти було легше, оскільки відчуття тривоги було завжди, але сильну конкуренцію цьому відчуттю складала якась доля романтизму: ворог іде, треба захищати. Я вернувся з армії не героєм, але вважаю своїм здобутком те, що мені вдалося уникнути елементарного людського свинства.

Published in Суспільство
Четвер, 11 Лютий 2016 23:12

Стратегія енергонезалежності

Онов­ле­на ре­дак­ція Енер­ге­тич­ної стра­те­гії Ук­раї­ни до 2030 ро­ку бу­ла ухва­ле­на Ка­бі­не­том Мі­ніс­трів у лип­ні 2013 ро­ку і од­ра­зу по­тра­пи­ла під шквал кри­ти­ки. Про­від­ні віт­чиз­ня­ні та іно­зем­ні екс­пер­ти кон­ста­ту­ва­ли, що цей до­ку­мент біль­ше схо­жий на на­бір оці­нок га­лу­зе­вих сег­мен­тів енер­ге­ти­ки, ніж на чіт­ку, ком­плекс­ну стра­те­гію, яка має міс­ти­ти не ли­ше ре­ко­мен­да­ції, а й кон­крет­ні пла­ни дій та ме­ха­ніз­ми їх впро­ва­джен­ня.

Енергетична стратегія України є невід’ємною складовою цілісної стратегії соціально-економічної модернізації країни, підкреслюють експерти Національного інституту стратегічних досліджень. Вона повинна спиратися на динамічне економічне зростання; раціональне й ефективне використання ресурсів; на включення України до міжнародного поділу праці на засадах конкурентоспроможності.
Завдання Енергетичної стратегії — формування системи енергобезпеки країни й гарантування стабільного енергозабезпечення економіки й суспільних потреб навіть за енергоблокади та втрати співпраці в енергосфері з будь-яким партнером.

Published in Економіка

Опти­міс­тич­ні прог­но­зи що­до оду­жан­ня важ­ко­хво­рої віт­чиз­ня­ної еко­но­мі­ки, кот­рій дер­жав­ні кер­ма­ни­чі про­ро­ку­ють у 2016 ро­ці не ли­ше ста­біль­ність, але й сим­во­ліч­не зрос­тан­ня — в один із де­щи­цею від­со­ток, мо­жуть зруй­ну­ва­ти кіль­ка під­ступ­них чин­ни­ків.
Один із них, як не див­но, — де­цен­тра­лі­за­ція. Ця но­ва­ція мо­же оста­точ­но по­ста­ви­ти на ко­лі­на хит­ку со­ці­аль­ну сфе­ру у від­пу­ще­них уря­дом у віль­не пла­ван­ня ре­гіо­нах, кот­рі вже сьо­го­дні звич­но ши­кую­ть­ся у чер­гу за ба­га­то­міль­йон­ни­ми дер­жав­ни­ми суб­вен­ці­ями. Адже, на­ді­лив­ши «са­мо­стій­ні» об­лас­ті чи­ма­ли­ми пов­но­ва­жен­ня­ми та пе­ре­клав­ши на їх­ні пле­чі фі­нан­су­ван­ня низ­ки дер­жав­них про­грам, зі сто­ли­ці їм за­бу­ли пе­ре­да­ти для цьо­го гро­ші. Тож не ви­клю­че­но, що дер­жа­ві зно­ву до­ве­деть­ся тру­си­ти на­пів­по­рож­нім га­ман­цем, ря­ту­ючи де­цен­тра­лі­зо­ва­ні ре­гіо­ни...

Published in Проблема

Хор­ват­ський пар­ла­мент на­при­кін­ці січ­ня на­дав во­тум до­ві­ри уря­ду без­пар­тій­но­го тех­но­кра­та Ті­хо­мі­ра Ореш­ко­ві­ча. Йо­го ут­во­ри­ли пра­ва Пат­ріо­тич­на ко­алі­ція нав­ко­ло Хор­ват­ської де­мо­кра­тич­ної спіль­но­ти (HDZ) То­мі­сла­ва Ка­ра­мар­ка та лі­бе­раль­на еко­но­міч­на плат­фор­ма «Мост» під ке­рів­ниц­твом Бо­жо Пет­ро­ва. Но­вий уряд обі­цяє про­ве­ден­ня еко­но­міч­них ре­форм, по­вер­нен­ня до ак­тив­ної іс­то­рич­ної по­лі­ти­ки та за­вер­шен­ня про­це­сів де­ко­му­ні­за­ції, а у за­кор­дон­ній по­лі­ти­ці — зміц­нен­ня пар­ла­мент­сько­го век­то­ра і спів­пра­цю з дер­жа­ва­ми Цен­траль­ної Єв­ро­пи.

Однак новий уряд може бути нестабільним з огляду на розбіжні пріоритети коаліційних партнерів та амбіції лідерів обох угруповань. HDZ зосереджується передовсім на історичній політиці і прагне до контролю силових міністерств. Вона також не підтримує радикальних реформ публічного сектора і економіки, які, у свою чергу, є головним постулатом «Мосту». Більше того, самому прем’єру бракує політичної підтримки і Карамарко буде прагнути до ослаблення позиції керівника уряду та маргіналізації коаліційного «Мосту».

Санк­ції і низь­кі ці­ни на наф­ту ста­но­влять для Ро­сії ве­ли­ку проб­ле­му, але кри­за цієї дер­жа­ви по­ча­ла­ся на­ба­га­то ра­ні­ше, ніж ці яви­ща, і по­в’яза­на во­на з ко­руп­цією. На дум­ку екс­пер­тів, са­ме че­рез неї, еко­но­міч­не спо­віль­нен­ня, яке на За­хо­ді мо­же прос­то по­гір­ши­ти по­каз­ни­ки доб­ро­бу­ту, у Ро­сії ви­кли­че пла­тіж­ний сту­пор або на­віть бан­крут­ство.

Для долі Росії важливо, чи існує шанс на довготермінове збереження синергії західних санкцій, накладених на Москву, і збереження низьких цін на нафту. Західні санкції, без сумніву, шкодять Росії, проте навряд чи вони мають вирішальний вплив на економічну ситуацію в країні. Всупереч твердженням частини коментаторів, які керуються у своїх оцінках внутрішньополітичними мотивами, санкції ЄС мали вельми обмежений вплив.
По суті, їх можна порівняти з тими, які застосовані проти Білорусі, хоча варто пам’ятати, що Москва розв’язала війну, в результаті якої вже загинуло кільканадцять тисяч людей, а Мінськ лише придушив демонстрації опозиції. Безумовно, режим Олександра Лукашенка складно назвати демократичним, проте масштаб провини принципово інший.

П'ятниця, 12 Лютий 2016 02:47

Пауза для дипломатії

Дня­ми у Же­не­ві на­ма­га­ли­ся до­сяг­ну­ти по­лі­тич­но­го ком­про­мі­су що­до мир­но­го вре­гу­лю­ван­ня в Си­рії. Тим ча­сом у Лон­до­ні зі­бра­ли­ся де­ле­га­ції 70 кра­їн — чле­нів ООН, які роз­гля­да­ли пи­тан­ня ор­га­ні­за­ції до­по­мо­ги у по­до­лан­ні си­рій­ської гу­ма­ні­тар­ної ка­тас­тро­фи.

За даними ООН, за п’ять років тотальної війни територію Сирії залишили 6,5 мільйона осіб. Більшість із них намагається осісти в Європі. Ось чому серед організаторів лондонської донорської конференції були провідні країни Європейського Союзу. Цього разу на потреби Сирії вдалося зібрати понад 10 мільярдів доларів. Але до припинення активної фази бойових дій використання цих ресурсів неможливе.
Не дивно, що минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг публічно звинуватив Росію у дестабілізації спроб світової спільноти розв’язати сирійську проблему. Кремль таку високу оцінку дій своїх військово-космічних сил у небі Сирії пояснює успіхами на полі бою військ Башара Асада, які під російським прикриттям з повітря перейшли у наступ, але переважно на міста та території, які донедавна перебували під контролем не «Ісламської держави Іраку та Леванту», а визнаної Заходом поміркованої частини сирійської опозиції.

Нестабільність на Близькому Сході, дестабілізація військово-політичного становища в Північній Азії внаслідок ракетно-ядерних випробувань Північної Кореї, традиційна напруженість у Південній Азії між Індією і Пакистаном максимально загострюють становище у країнах Центральної Азії. Принаймні до подій «арабської весни» 2011 року вони залишались оазою «авторитарної стабільності». Однак радикальна дестабілізація Близького Сходу спричинила серйозну стурбованість правителів більшості країн Центральної Азії.
Обрана ними стратегія збереження влади виявилася досить різноманітною. Туркменистан, недавно відзначивши двадцятиріччя з часу проголошення політики постійного нейтралітету на міжнародній арені, намагається максимально розширити свої дипломатичні контакти. Страховим полісом від проникнення у Туркменистан радикалів «Ісламської держави» у Ашгабаті вважають зміцнення зв’язків із Китаєм, Іраном, Росією. Причому останнім часом Туркменистан максимально активізував контакти з Іраном, з якого було знято міжнародні санкції.

П'ятниця, 12 Лютий 2016 01:37

Новий китайський рік

8 лю­то­го 2016 ро­ку за сво­їм тра­ди­цій­ним ка­лен­да­рем ки­тай­ці зу­стрі­ли но­вий рік Мав­пи. Най­більш не­при­єм­ний сюр­приз на­пе­ре­до­дні свят­ку­вань на­дій­шов із Пів­ніч­ної Ко­реї, яка успіш­но ви­про­бу­ва­ла ба­ліс­тич­ну ра­ке­ту, кот­ра ви­ве­ла у кос­мос су­пут­ник. Це тех­но­ло­гіч­не до­сяг­нен­ня за­свід­чи­ло, що ре­жим КНДР має вже не тіль­ки ядер­ну зброю, а й за­со­би її до­став­ки.

Випробування ракети засудили всі країни — члени ООН. Але чи не найбільше неприємностей ця новина дійсно принесла Китаю. На перший погляд Пекіну досить вигідно, що сусідня Корея розділена на дві держави, одна з яких орієнтується на Китай. Але насправді північнокорейські ядерні і ракетні випробування, які відбулись упродовж місяця, засвідчили, що Пхеньян має намір і надалі шантажувати світову спільноту наявністю зброї масового ураження.
Утім, навіть не це так стурбувало фактично всю світову громадськість. Досвід показує, що власті КНДР у пошуках валютних надходжень досить активно співпрацювали у сфері ракетно-ядерних технологій не лише з Пакистаном, а й з Іраном.

Дня­ми у Лон­до­ні від­бу­ли­ся кон­суль­та­ції між бри­тан­ським прем’­єр-мі­ніс­тром Де­ві­дом Ке­ме­ро­ном та пре­зи­ден­том Єв­ро­пей­ської Ра­ди До­наль­дом Тус­ком. Го­лов­ним пред­ме­том пе­ре­го­во­рів бу­ла під­го­тов­ка до за­пла­но­ва­но­го на 2017 рік ре­фе­рен­ду­му з пи­тан­ня ви­хо­ду Ве­ли­кої Бри­та­нії з Єв­ро­со­юзу. За­зна­че­не пи­тан­ня за­ли­шає­ть­ся на по­ряд­ку ден­но­му бри­тан­ської та єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки по­при не менш важ­ли­ві ін­ші тен­ден­ції.

Зокрема, йдеться про пожвавлення переговорів між США та Європейським Союзом щодо створення трансатлантичної зони вільної торгівлі. Мрія про цю зону була найбільш привабливою для Британії вже на етапі вступу до Європейського економічного співтовариства 1 січня 1973 року. Але відтоді вона досить стрімко віддалялася за обрій. Навіть більше, після створення Європейського Союзу мова зайшла про створення «Сполучених Штатів Європи» як альтернативи США у глобальній економіці.

По­лі­тич­ні по­дії остан­ніх кіль­кох днів так чи інак­ше обер­таю­ть­ся нав­ко­ло Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів на­шої дер­жа­ви. Піс­ля за­яви про від­став­ку мі­ніс­тра еко­но­міч­но­го роз­вит­ку й тор­гів­лі Ай­ва­ра­са Аб­ро­ма­ві­чу­са, про яку ми де­таль­но роз­по­ві­да­ли в ми­ну­ло­му чис­лі, віт­чиз­ня­на по­лі­тич­на кри­за пе­рей­шла умов­ний ру­бі­кон не­по­вер­нен­ня. Від­так сьо­го­дні будь-хто з екс­пер­тів, ма­лю­ючи прог­но­зи для Ук­раї­ни в ці­ло­му та її влад­них му­жів, зок­ре­ма по­вер­тає­ть­ся до те­ми май­бут­ньо­го Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів...

Published in Суспільство
Сторiнка 2 iз 2

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».