№ 44 (24143)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Липень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Ми вже звик­ли до то­го, що го­лов­ний кош­то­рис кра­їни ухва­лює­ть­ся в ава­рій­но­му по­ряд­ку під Но­вий рік. Та й то за­вдя­ки не­здо­лан­но­му ба­жан­ню на­род­них об­ран­ців при­сту­пи­ти до свят­ку­ван­ня та пуб­ліч­них по­гроз уря­ду, що не­ухва­ле­ний до­ку­мент при­зве­де до фі­нан­со­во­го ко­лап­су в кра­їні.

Є ще й інший звичний маневр, коли проект бюджету, як позаторік, вноситься вчасно, тобто 15 вересня, а наступного дня відкликається задля вкрай необхідного доопрацювання. В результаті кошторис ухвалюється 25 грудня, а доходи й видатки відрізняються на 50–100 млрд грн від уперше оприлюдненого варіанта.
Цьогоріч усталена традиція нібито була зламана. Глава уряду В. Гройсман, як і у квітні, коли підвищили комунальні тарифи, знову показав, як треба працювати по-новому. Кабмін устиг проект бюджету-2017 затвердити й подати вчасно до парламенту, як велить регламент.

Published in Економіка

Як пе­ре­жи­ти зи­му — чи ви­ста­чить енер­го­но­сі­їв, чим за­пла­ти­ти за теп­ло? Ни­ні цим пе­ре­ймаю­ть­ся і у ви­со­ких влад­них ка­бі­не­тах на пе­чер­ських па­гор­бах, і на скром­них кух­нях у хру­щов­ках. Од­ні за­спо­ко­юють, ін­ші па­ні­ку­ють.
Од­нак в усіх проб­лем хоч від­бав­ляй, а шля­хів роз­в’язан­ня — об­маль. Осо­бли­во як­що са­ни не бу­ли під­го­тов­ле­ні вліт­ку. Чи не то­му в кіль­кох ре­гіо­нах (на Дніп­ро­пет­ров­щи­ні, Херсон­щи­ні, у Ми­ко­ла­єві) на­віть роз­по­ча­ти опа­лю­валь­ний се­зон не змог­ли. У шко­лах та дит­сад­ках теп­ло ви­яви­ло­ся де­фі­ци­том і во­ни якийсь час не пра­цю­ва­ли.

П'ятниця, 04 Листопад 2016 10:53

Протистояння Росії і Заходу

У Си­рії роз­го­рає­ть­ся вог­ни­ще но­вої хо­лод­ної вій­ни. Не­чу­ва­на жор­сто­кість ро­сій­сько-си­рій­сько­го на­сту­пу на Алеп­по — це еле­мент гри Ро­сії, яка хо­че здо­бу­ти пе­ре­ва­гу у по­лі­тич­них та дип­ло­ма­тич­них від­но­си­нах із За­хо­дом.

Небачена і невиправдана жорстокість, залякування мирних жителів Сирії і перешкоджання поставкам продуктів набрало останнім часом в Алеппо катастрофічних розмірів. Москва експортує туди тактику випаленої землі, яку використовувала для тероризування столиці Чечні — Грозного, — пише англійський «Економіст».
Британський тижневик додає, що такі методи ведуть до ситуації, коли з відчаю населення Алеппо «часто звертається за порятунком до «Аль-Каїди», а не до Заходу — і це найбільша політична поразка США».

П'ятниця, 04 Листопад 2016 10:48

Надзвичайно довірена особа

Гу­ма Абе­дін не від­сту­пає від Хіл­ла­рі Клін­тон ні на крок, су­про­во­джує у по­до­ро­жах і но­сить її мо­біль­ний те­ле­фон. Хіл­ла­рі на­зи­ває Гу­му дру­гою доч­кою піс­ля Чел­сі і в ра­зі ви­гра­шу за­бе­ре її на по­лі­тич­ну вер­ши­ну сві­ту — в Бі­лий дім.

Абедін належить до групи найближчих співпрацівників Хілларі з 90-х років. Персонал East Wing, тобто східного крила Білого дому, де працювала перша дама, складався переважно з жінок, яких дружина президента знала ще з кампанії Білла Клінтона в Арканзасі. Нових вона підібрала, керуючись критерієм компетентності, але передовсім — безумовної лояльності.
Це гроно називають Хілларіленд (Hillaryland). 20-річна студентка Джорджтаунського університету у Вашингтоні Гума Абедін у 1996 році потрапила на стажування у Білому домі до команди Хілларі.

П'ятниця, 04 Листопад 2016 10:44

Перший тур молдавських виборів

30 жовт­ня 2016 ро­ку від­бу­ли­ся пря­мі ви­бо­ри пре­зи­ден­та Рес­пуб­лі­ки Мол­до­ва. На­га­да­ємо, що без­по­се­ред­нім во­ле­ви­яв­лен­ням мол­до­ва­ни оби­ра­ли гла­ву дер­жа­ви в 1996 ро­ці. То­ді пе­ре­міг ко­му­ніст Ми­хай­ло Во­ро­нін. Але 2000 ро­ку бу­ли вне­се­ні змі­ни до Кон­сти­ту­ції Рес­пуб­лі­ки Мол­до­ва, які за­фік­су­ва­ли по­ло­жен­ня про об­ран­ня пре­зи­ден­та пар­ла­мен­том.

Однак на тлі масових соціальних протестів лівої опозиції у березні 2016 року Конституційний суд Молдови визнав поправки до Конституції 2000 року неконституційними та санкціонував нинішні прямі президентські вибори.
Такий політично-правовий кульбіт був обумовлений тим, що після 2005 року нестабільна більшість голосів у молдовському парламенті не могла забезпечити обрання глави держави депутатами.

Менш як за тиж­день до го­ло­су­ван­ня на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах у США 8 лис­то­па­да 2016 ро­ку не­мож­ли­во оми­ну­ти ува­гою вій­ну со­ціо­ло­гіч­них служб. Во­ни на­ма­гаю­ть­ся мак­си­маль­но від­пра­цю­ва­ти ко­жен цент, ін­вес­то­ва­ний коман­да­ми кон­ку­рен­тів у їх­ні по­слу­ги, та праг­нуть ус­та­но­ви­ти орі­єн­ти­ри для май­бут­ніх со­ціо­ло­гіч­них опи­ту­вань на ви­хо­ді з ви­бор­чих діль­ниць і хо­чуть впли­ну­ти на ви­бор­ців, які ще не ви­зна­чи­лись.

Поки що непартійні соціологічні служби фіксують результат, що за Дональда Трампа готова голосувати нібито більша частина виборців, які до останнього не могли визначитись зі своїми симпатіями. Тому минулого тижня результати соціологічних опитувань фіксували результат на користь Хілларі Клінтон майже у межах соціологічної похибки, тобто у декілька відсотків.

П'ятниця, 04 Листопад 2016 10:26

Новий механізм оплати послуг

Ві­це-прем’­єр-мі­ністр Пав­ло РО­ЗЕН­КО прог­но­зує, що сис­те­ма оформ­лен­ня роз­строч­ки для опла­ти по­слуг цен­траль­но­го опа­лен­ня пов­но­цін­но за­пра­цює у се­ре­ди­ні лис­то­па­да. Про це він ска­зав в ефі­рі те­ле­ка­на­лу «112 Ук­раї­на».

Для того щоб механізм запрацював, потрібно внести зміни щонайменше до чотирьох постанов Кабінету Міністрів України. «Я думаю, що на одному з найближчих засідань уряду всі зміни до постанов Кабміну будуть прийняті», — наголосив віцепрем’єр та зазначив, що Прем’єрміністр України дав відповідне доручення готувати ці документи.
Немає сумнівів у тому, що систему розстрочки критикуватимуть, як свого часу й механізм субсидій, але, як вважає П. Розенко, це не заважатиме владі допомагати громадянам.

Published in Суспільство
П'ятниця, 04 Листопад 2016 10:22

Мова – душа народу

9 ЛИС­ТО­ПА­ДА — ДЕНЬ УК­РА­ЇН­СЬКОЇ ПИ­СЕМ­НО­СТІ І МО­ВИ

ЧУ­ЖИН­ЦІ, ПРАГНУЧИ УПО­КО­РИ­ТИ НА­РО­ДИ, НА­МА­ГА­ЛИ­СЯ 
НА­САМ­ПЕ­РЕД ПО­ЗБА­ВИ­ТИ ЇХ РІД­НОЇ МО­ВИ: «ТА­КОЇ МО­ВИ НЕ ІС­НУЄ...»

За ча­сів пе­ре­бу­ван­ня Ук­раї­ни у скла­ді Ро­сій­ської ім­пе­рії ук­ра­їн­ська мо­ва за­зна­ва­ла всі­ля­ких утис­ків: ро­сій­ський ца­рат вва­жав, що «та­кої мо­ви не іс­нує в при­ро­ді, її ви­га­да­ли ма­ло­ро­си». Пе­ре­шко­джа­ючи на­шим пред­кам спіл­ку­ва­ти­ся рід­ною мо­вою, Мос­ква на­ма­га­ла­ся пе­ре­тво­ри­ти, як пи­сав Іван Фран­ко, «укра­їн­ців у бид­ло, за­гнав­ши йо­го у стой­ло».

З установленням в Україні радянської влади більшовики заявили про повну лояльність до нашої мови. І це не дивно, оскільки сам «вождь світового пролетаріату» стверджував:

Published in Суспільство
П'ятниця, 04 Листопад 2016 00:35

Дума про тумбочку

БІДНИЙ НАРОД ДІЗНАВСЯ ПРО СТАТКИ СВОЇХ ОБРАНЦІВ
І СУШИТЬ ТЕПЕР РІПУ: А ЧОГО Ж СТІЛЬКИ ГОТІВКИ?

Що не ка­жіть, а укра­їн­ці та­ки вмі­ють оби­ра­ти сво­їх пред­став­ни­ків. Пер­ший етап е-де­кла­ру­ван­ня свід­чить про при­та­ман­ну нар­де­пам осо­бли­ву ощад­ли­вість і стра­те­гіч­не пла­ну­ван­ня сво­їх май­бут­ніх ви­трат.
За під­ра­хун­ка­ми коман­ди еко­но­міч­но­го екс­пер­та Ан­дрія Ге­ру­са, на­род­ні де­пу­та­ти за­де­кла­ру­ва­ли гро­шо­вих кош­тів на су­му 12,3 млрд грн, з них го­тів­кою — 7,4 млрд грн. В се­ред­ньо­му — 30,4 млн грн на бра­та (сес­тру). На­при­клад, 60 де­пу­та­тів БПП су­ма­рно за­де­кла­ру­ва­ли 1,9 млрд грн. Це — річ­ні бю­дже­ти та­ких міст, як Чер­ка­си чи Херсон.

Published in Суспільство
П'ятниця, 04 Листопад 2016 00:05

Е-декларування завершилося: що далі?

Кіль­ка днів су­спіль­ство бурх­ли­во об­го­во­рює елек­трон­ні де­кла­ра­ції на­род­них де­пу­та­тів та дер­жчи­нов­ни­ків. Хтось ди­вує­ть­ся кіль­ко­сті оди­ниць ан­ти­ква­рі­ату, хтось — гро­шо­вій ма­сі, хтось — чис­лу ком­па­ній у влас­но­сті.
По­ки що за дуж­ка­ми за­ли­ша­ють­ся за­пи­тан­ня: що да­лі ро­би­ти­ме вла­да, ан­ти­ко­руп­цій­ні ор­га­ни? Чи бу­де ця де­кла­ра­ція ам­ніс­тією? Чи по­тяг­не за со­бою штраф? А мо­же, роз­слі­ду­ван­ня? І як­що так, то хто бу­де пер­шим? І чи не поч­не­ть­ся за­тя­гу­ван­ня спра­ви?
Ми ви­рі­ши­ли об­го­во­ри­ти це з екс­пер­та­ми.

Published in Суспільство
Сторiнка 2 iз 2

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».