№ 27 (24126)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Липень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 08 Липень 2016 11:54

Гран-прі у «Волонтерів війни»

50 тисяч гривень отримав документальний фільм «Волонтери війни». Стрічка стала володарем Гранпрі 19го кінофестивалю «Відкрита ніч», який традиційно проходив на Артпричалі у Києві, повідомляє gazeta.ua. Конкурсну програму фестивалю транслювали у понад 50 містах України і світу, зокрема у Лондоні, Любляні, Кракові, Брно. В конкурсі брали участь 19 картин.
Режисер «Волонтерів війни» Юлія Шашкова розповіла про фільм, зйомки, дійових осіб.
— Ми часто їздили з волонтерами на передову. Спочатку хотіли зробити фільм у дорозі й назвати «Волонтерський шлях». А потім мені прийшла ідея показати, звідки береться все, що ми розвозили для бійців. Тоді нам запропонували поїхати у село Бесідка Ставищенського району Київської області до наших волонтерів.
Село невеличке, стародавнє, козацьке.

Published in Культура
П'ятниця, 08 Липень 2016 11:52

На хвилях Дніпра

Величний красень Дніпро — Славутич, Борисфен нерозривно пов’язаний із витоками нашої історії. На його берегах утворилася Русь та її столиця — Київ; віддавна водний шлях Дніпром із варяг у греки сприяв розвитку торгових і культурних відносин з іншими народами. Могутність Дніпра викликала щире захоплення подорожніх і надихала творчість прозаїків і поетів — Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Лесі Українки.
З плином часу нові типи суден на Дніпрі замінили козацькі чайки. Початком парового судноплавства на Дніпрі вважається будівництво у селі Мошни біля Черкас кріпаками князя М. Воронцова першого пароплава «Бджілка» (потужністю 25 кінських сил) у 1823 р.
Справжнього розквіту парове судноплавство досягло наприкінці ХІХ століття з появою 1го і 2го Товариств пароплавства по Дніпру та його притоках, які контролювали пасажирські та вантажні перевезення по всій судноплавній частині Дніпра вище порогів.

Published in Культура
П'ятниця, 08 Липень 2016 11:25

Помста чи прощення?

В остан­ні ро­ки в ук­ра­їн­ських те­ат­рах усе біль­шої по­пу­ляр­но­сті на­би­рає жанр мо­но­ви­ста­ви. Но­вим мо­но­спек­так­лем «Бій з тін­ню» за ро­ма­ном куль­то­во­го серб­сько­го пись­мен­ни­ка Дра­го­сла­ва Ми­ха­їло­ви­ча «Ко­ли цві­ли гар­бу­зи» не­що­дав­но по­пов­ни­вся ре­пер­ту­ар Ки­їв­ської ака­де­міч­ної май­стер­ні те­ат­раль­но­го мис­тец­тва «Су­зір’я». По­ста­но­вку здійс­нив на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни Олек­сій Ку­жель­ний.

Роман «Коли цвіли гарбузи» на батьківщині автора вважають шедевром. З часу своєї появи у 1968 році він попри дев’ятирічну заборону був опублікований понад 20 разів і перекладений багатьма мовами світу, а головний герой — боксер Люба Сретенович став культовим образом для кількох поколінь читачів.
Сповідь персонажа (Люба помщається своєму колишньому ідолу Столе Апашу за зґвалтування рідної сестри та її самогубство) — це самозвинувачення і самозахист, і через визнання власної провини є своєрідним моральним очищенням від гріха, результатом чого виявилася втрата Батьківщини.

Published in Культура

До не­дав­ніх пір не­щас­ни­ми бу­ли ті укра­їн­ці, у яких не бу­ло да­ху над го­ло­вою. Ни­ні й щас­лив­чи­ки з квад­рат­ни­ми мет­ра­ми у влас­но­сті че­шуть по­ти­ли­ці. До пер­шо­го лип­ня ни­ніш­ньо­го ро­ку їм ма­ли на­ді­сла­ти по­дат­ко­ві по­ві­дом­лен­ня-рі­шен­ня про спла­ту по­дат­ку на не­ру­хо­мість. У ра­зі іг­но­ру­ван­ня ви­мо­ги — штраф, а то й суд та роз­бір­ки з ви­ко­нав­чою служ­бою.

Багатьом такі «листи щастя» до встановленого терміну не надійшли. Знавці чинного законодавства розходяться у порадах. Одні стверджують, що перейматися нічого, адже це не ваша вина. Інші ж переконують чимдуж бігти у податкову і реєструватися. Хто з них правий, наразі невідомо.
Єдине, що втішає, — це той факт, що значної частини наших співвітчизників фіскальні щупальці не зачеплять, бо оподатковуватимуть лише квартири площею понад 60 кв. м та будинки понад 120 квадратів. Якщо у власності є те й інше, то площа плюсується й не оподатковується 180 квадратних метрів.

На Ук­раї­ну на­су­ну­ла­ся чер­го­ва ре­во­лю­ція. Але цьо­го ра­зу ре­во­лю­цій­ний бу­ре­вій, ор­га­ні­зо­ва­ний «звер­ху», за­че­пить до­лі міль­йо­нів укра­їн­ців, кот­рі жи­вуть у ба­га­то­по­вер­хів­ках. «Ре­во­лю­ціо­не­ри» зі сво­їх ком­фор­та­бель­них ка­бі­не­тів ви­су­ну­ли їм уль­ти­ма­тум: до 1 лип­ня ор­га­ні­зу­ва­ти­ся і ство­ри­ти об’­єд­нан­ня спів­влас­ни­ків ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків. Інак­ше...

Як відомо, з 1 липня 2015 року набув чинності Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», який передбачає реформування житловокомунального господарства. До 1 липня 2016 року мешканці мали час на створення об’єднань співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ).
У протилежному випадку долю їхнього будинку віддадуть на поталу призначеному самою владою управителю, котрий і стане одноосібним розпорядником будинку. У тому числі визначатиме тарифну політику щодо оплати комунальних послуг.

П'ятниця, 08 Липень 2016 11:10

Бюджет на перспективу

Уря­дов­ці й екс­пер­ти вже ба­га­то ро­ків об­го­во­рю­ють до­ціль­ність вве­ден­ня се­ред­ньо­стро­ко­во­го бю­джет­но­го пла­ну­ван­ня (СБП). На жаль, жо­ден уряд не вдав­ся до йо­го за­про­ва­джен­ня на всіх рів­нях сис­те­ми дер­жав­них фі­нан­сів, хо­ча Ук­раї­на вже дав­но до цьо­го го­то­ва й за­ко­но­дав­ча ба­за для та­ко­го пла­ну­ван­ня під­го­тов­ле­на.

Зокрема, у 2000 році ухвалено Закон «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». Через сім років була затверджена Стратегія модернізації системи управління державними фінансами. Її головною метою було визначення стратегічних принципів і напрямів розвитку системи управління держфінансами.
Складання прогнозу бюджету на два бюджетних періоди, наступних за плановим, визначає 21 стаття Бюджетного кодексу України. Важливим стратегічним документом із наближення СБП до європейських вимог була Концепція розвитку системи управління держфінансами.

Published in Економіка

Не­що­дав­но пред­став­ниць­ка ук­ра­їн­ська де­ле­га­ція пе­ре­бу­ва­ла в Бра­зи­лії, де зна­йо­ми­ла­ся з до­сві­дом впро­ва­джен­ня аг­рар­них роз­пи­сок. Це вже дру­гий ві­зит на­ших фа­хів­ців до цієї пів­ден­но­аме­ри­кан­ської кра­їни, яка роз­ро­би­ла інст­ру­мент, що знач­но по­лег­шує до­ступ ма­лих та се­ред­ніх сіль­гос­пви­роб­ни­ків до фі­нан­со­вих та ма­те­рі­аль­но-тех­ніч­них ре­сур­сів.
Але як­що пер­шо­го ра­зу пред­став­ни­ки віт­чиз­ня­но­го АПК їха­ли вчи­ти­ся до сво­їх бра­зиль­ських ко­лег, то те­пер зу­стрі­ча­ли­ся з тим, щоб об­мі­ня­ти­ся на­ко­пи­че­ним до­сві­дом та за­по­зи­чи­ти но­ві під­хо­ди в ро­бо­ті з аг­рар­ни­ми роз­пис­ка­ми.
По­їзд­ка від­бу­ла­ся за спри­ян­ня про­ек­ту Між­на­род­ної фі­нан­со­вої кор­по­ра­ції (IFC, Гру­па Сві­то­во­го бан­ку) «Аг­рар­ні роз­пи­ски в Ук­раї­ні». Йо­го ке­рів­ник Олек­сій Оме­ля­нен­ко роз­по­вів про те, як на­шій кра­їні мо­же ста­ти у при­го­ді бра­зиль­ський до­свід ви­ко­рис­тан­ня но­віт­ньо­го інст­ру­мен­ту кре­ди­ту­ван­ня сіль­сько­го гос­по­дар­ства.

Published in Земля і люди

У ша­хах гам­бі­том на­зи­ва­ють так­ти­ку гри, яка пе­ред­ба­чає жерт­ву ша­хо­вої фі­гу­ри за­ра­ди по­ліп­шен­ня стра­те­гіч­но­го ста­но­ви­ща грав­ця. За­зна­че­на так­ти­ка до­сить час­то ви­ко­рис­то­вує­ть­ся у між­на­род­них від­но­си­нах, осо­бли­во ко­ли си­ту­ація за­йшла у глу­хий кут.

Надаємо, що у листопаді 2015 року турецькі військовоповітряні сили збили російський бомбардувальник, який брав участь в операції в Сирії. Реакцією Росії на цю подію став фактичний розрив досить тісних торговельноекономічних відносин із Туреччиною. На політичному рівні Росія посилила підтримку курдського сепаратизму.
За цих обставин сирійський фронт перетворився на географічну локацію військового протистояння Росії і Туреччини. Утім, позиції турецького президента Реджепа Ердогана одночасно були підважені як у середині країни, так і за кордоном. У внутрішньополітичному житті йому ледь вдалося призначити лояльного до себе прем’єрміністра Біналі Йилдирима.

П'ятниця, 08 Липень 2016 10:53

На фінішній прямій

Ви­бор­ча кам­па­нія Хіл­ла­рі Клін­тон так про­ду­ма­на в усіх де­та­лях, що склад­но в ній по­мі­ти­ти най­мен­ший еле­мент спон­тан­но­сті. На­віть у ква­зі­не­фор­маль­них си­ту­аці­ях під час зу­стрі­чей із ви­бор­ця­ми на ву­ли­цях, в ба­рах чи де­ше­вих рес­то­ра­нах Клін­тон не тіль­ки одя­гом, але й май­же кож­ним жес­том, здає­ть­ся, на­га­дує за­про­гра­мо­ва­ну ма­ши­ну, щоб спо­до­ба­ти­ся прос­тим лю­дям. І чим біль­ше ста­рає­ть­ся бу­ти без­по­се­ред­ньою і при­род­ною, тим на­пру­же­ні­шою ви­гля­дає.

Девід Аксельрод, головний стратег Барака Обами під час виборчої кампанії у 2008 році, твердить, що сучасна боротьба за посаду президента вимагає від кожного кандидата «заявити про себе щось як про особу». Хілларі Клінтон з цієї точки зору дуже обережна. «Частково це пояснюється тим, що довгий час зазнавала ударів і боїться зробити помилку», — вважає Аксельрод.

У Вар­ша­ві сьо­го­дні роз­по­чав­ся са­міт 28 кра­їн — чле­нів НА­ТО. Аль­янс праг­не про­де­мон­стру­ва­ти го­тов­ність за­вер­ши­ти пла­ни вій­сь­ко­во-тех­ніч­ної мо­дер­ні­за­ції, за­твер­дже­ні на по­пе­ред­ньо­му са­мі­ті у ве­рес­ні 2014 ро­ку. Бу­де про­ана­лі­зо­ва­но най­більш сер­йоз­ні від ча­сів за­вер­шен­ня хо­лод­ної вій­ни ви­кли­ки між­на­род­ній без­пе­ці. Зок­ре­ма, на­пру­же­ною за­ли­шає­ть­ся си­ту­ація на кор­до­ні Ту­реч­чи­ни з Іра­ком і Си­рією, а та­кож на се­ре­дзем­но­мор­сько­му флан­зі НА­ТО, зва­жа­ючи на не­ста­біль­ність у Пів­ніч­ній Аф­ри­ці.

Стратегія альянсу передбачає зміцнення оборони і стримування потенційних агресорів. Не менш важлива проблема стосується забезпечення стабільності за межами кордонів країн — членів НАТО. Особлива увага приділена слабким і недієздатним країнам на цих рубежах.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».