Грудень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Липень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 30 Грудень 2016 18:27

Куди течуть молочні ріки?

За офі­цій­ною ста­тис­ти­кою, в Ук­раї­ні ви­роб­ляє­ть­ся 2,7 млн т мо­ло­ка в ін­дус­трі­аль­но­му сек­то­рі та 8 млн т — у гос­по­дар­ствах на­се­лен­ня. За­галь­ний фонд спо­жи­ван­ня мо­ло­ка то­рік ста­но­вив 9,51 млн т, за­пев­няє ста­тис­ти­ка, екс­пер­ти ж на­ра­ху­ва­ли 6,85 млн.

Як зазначив на ІХ Всеукраїнській конференції «Молочний бізнес — 2016» голова Ради директорів Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський, статистика Мінекономрозвитку та Мінагро має базуватися на реальних цифрах. Лише тоді можна розробити реальну програму розвитку тваринництва і молочної галузі.
Уже чотири роки в Україні падає виробництво молочної продукції, особливо це відчувалось у 2013–2014 роках. Зараз падіння призупинилось, експерти очікують, що цьогоріч воно зупиниться на 2%, і сподіваються, що наступного року стабілізується і споживання молочних продуктів зросте.

Published in Економіка

Якщо сума зекономлених субсидій за комунальну послугу більша, ніж обов’язковий щомісячний платіж, і в платіжці відображено «до сплати: 0», то субсидіанти, а це в основному ті, які ведуть економне енергоспоживання, мають право не сплачувати додаткових коштів за спожиті газ, тепло, електроенергію чи воду.
Водночас не варто вірити чуткам про те, що якщо не використати в повному обсязі газ, воду та інші комунальні послуги, на які призначено житлову субсидію, то в кінці року доведеться доплатити. Це — міф. Якщо сім’я використала менше, ніж установлено соціальним нормативом, у наступному місяці вона має законне право на те, щоб зекономлені кошти були зараховані у рахунок наступних платежів, в тому числі обов’язкової плати за комуналку.

Державна служба зайнятості закликає всіх школярів не пізніше ніж з 9-го класу проходити тестування для визначення професійних здібностей та допомоги у виборі майбутньої професії. Такі тестування можна безкоштовно пройти у будь-якому центрі зайнятості. Про це повідомив в. о. голови Державної служби зайнятості (ЦА) Валерій Ярошенко, інформує прес-служба відомства.
За його словами, всього протягом січня-листопада 2016 року понад 783 тис. школярів скористалися послугами Служби зайнятості. Фахівцями з профорієнтації надано 783,5 тис. консультацій, з них 241,8 тис. передбачають використання профдіагностичного інструментарію.
«За даними міжнародних організацій, близько половини молодих людей в Україні працює не за спеціальністю. І ці цифри говорять про те, що до визначення майбутнього фаху потрібно підходити дуже виважено і приділяти цьому достатню увагу. В усіх центрах зайнятості молоді люди можуть пройти цілий ряд профдіагностичних заходів для визначення своїх сильних сторін та професійних здібностей.

Про це по­ві­до­мив на зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми Сві­то­во­го бан­ку в Ук­раї­ні, при­свя­че­ній під­го­тов­ці до пен­сій­ної ре­фор­ми, мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій Ре­ва.

«Наша ідея полягає в тому, щоб зробити диференційованим час виходу на пенсію, — повідомив міністр. — Кожен майбутній пенсіонер сам для себе визначить його залежно від того, як сплачував внески».
Андрій Рева зауважив, що і в Росії, і в Білорусі, й у Молдові внески до Пенсійного фонду сплачують більш дисципліновано, ніж в Україні. У нас із 26 мільйонів осіб працездатного віку внески сплачують усього 10 мільйонів.
У баченнях шляхів реформи фахівців Міністерства й спеціалістів Світового банку сходяться чимало позицій, однак є декотрі базові речі, що їх необхідно проговорити й пропрацювати.
Міністерська група розробників має два місяці, аби викласти на обговорення всіх компетентних вітчизняних і закордонних партнерів напрацьовані ключові позиції реформи пенсійної системи.

П'ятниця, 30 Грудень 2016 16:09

Криза – позаду?

Ук­ра­їн­ський ри­нок пра­ці піс­ля кіль­кох ро­ків проб­лем по­чав ви­хо­ди­ти із за­тяж­ної кри­зи.
Про це за­явив ди­рек­тор з роз­вит­ку Work.ua Сер­гій Мар­чен­ко на прес-кон­фе­рен­ції в Укр­ін­фор­мі.

«2016 рік — це перший рік, який був відносно спокійним на фронті, у нас було звідти менше поганих новин, і мені здається, що це дуже сильно вплинуло на ринок праці, принаймні ми бачили збільшення активності роботодавців. Тобто як тільки у країні стало більше стабільності, ми одразу ж побачили, що це вплинуло на кількість людей, яких роботодавці наймали.
У середньому зростання кількості вакансій у цьому році становило приблизно 62% по відношенню до минулого року. Це дуже достойний показник, який демонструє, що український ринок праці нарешті після кількох років проблем почав виходити із затяжної кризи», — сказав Марченко.

Пріоритетами роботи Міністерства соціальної політики у 2017 р. будуть продовження реформи системи соцзахисту та сприяння продуктивній зайнятості населення, заявив міністр соціальної політики Андрій РЕВА.
«Якщо говорити про плани Міністерства соціальної політики на наступний рік, тобто які реформи планується провести, можна серед інших назвати продовження реформи системи соціального захисту, спрямованої на підвищення соціальних стандартів і гарантій зростання доходів населення.
Подруге, це буде сприяння продуктивній зайнятості населення і залучення українців до ринку праці, а також модернізація послуг Державної служби зайнятості», — сказав А. Рева.

Убив­ство ро­сій­сько­го по­сла в Ту­реч­чи­ні Ан­дрія Кар­ло­ва — це по­мста джи­ха­дис­тів за ту­рець­ко-ро­сій­ський до­го­вір, уна­слі­док яко­го Ту­реч­чи­на зра­ди­ла сво­їх дав­ніх со­юз­ни­ків зі Схід­но­го Алеп­по вза­мін за зе­ле­не світ­ло Ро­сії для ту­рець­ко­го на­сту­пу на міс­то Аль Баб.
Ту­реч­чи­на пе­ре­гля­ну­ла свої пріо­ри­те­ти, під­по­ряд­ко­ву­ючи всю стра­те­гію в Си­рії од­ній ме­ті: зни­щен­ню курд­ської ав­то­но­мії в Си­рії, ві­до­мої під на­звою Ро­жа­ва. В цей час Си­рій­ські де­мо­кра­тич­ні си­ли (SDF), де про­від­ну роль ві­ді­гра­ють кур­ди, піс­ля виз­во­лен­ня міс­та Ман­бідж у пів­ніч­ній час­ти­ні про­він­ції Алеп­по го­ту­ва­ли­ся до ре­алі­за­ції пріо­ри­те­ту курд­ської по­лі­ти­ки в Си­рії: об’­єд­нан­ня ре­гіо­ну Еф­рін (пів­ніч­но-за­хід­на час­ти­на про­він­ції Алеп­по) з реш­тою Ро­жа­ви. Від­даль між курд­ськи­ми си­ла­ми по обох сто­ро­нах по­сту­по­во змен­ши­ла­ся до 30 км, а го­лов­ним міс­том, яке їх роз­ді­ляє, є са­ме Аль Баб.

П'ятниця, 30 Грудень 2016 01:40

Чергова проблема Ангели Меркель

19 груд­ня вве­че­рі ван­та­жів­ка в’їха­ла на те­ри­то­рію од­но­го з бер­лін­ських різ­двя­них яр­мар­ків. У за­ма­ху, від­по­ві­даль­ність за який узя­ла на се­бе «Іс­лам­ська дер­жа­ва», за­ги­ну­ло 12 осіб, а 48 осіб бу­ло по­ра­не­но. Канц­лер Ан­ге­ла Мер­кель по­обі­ця­ла су­во­ре по­ка­ран­ня вин­них, а од­но­час­но за­яви­ла, що страх не па­ра­лі­зує нім­ців, які бу­дуть і на­да­лі жи­ти у від­по­від­но­сті зі сво­їми пе­ре­ко­нан­ня­ми.

Керівник коаліційної баварської партії ХСС Хорст Зеєхофер тим часом вимагає радикальної зміни іммігрантської політики, надання притулку і безпеки. У свою чергу, антиімміграційна і антиісламська партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) висунула політичні звинувачення за замах і вимагає ущільнення кордонів, закриття мечетей, у яких закликають до джихаду, і депортацію потенційних терористів.
Керівник МВС Баварії Йоахім Германн (ХСС) закликав провести відкриті дебати на тему ризику, який створює прийом біженців. А ось голова Партії зелених Чем Оздемір попередив про небезпеку перебільшеної реакції на замах.

П'ятниця, 30 Грудень 2016 01:35

Зовнішньополітичні підсумки 2016 року

Ви­со­ко­сний 2016 рік ви­явив­ся по­во­рот­ним у роз­вит­ку ба­га­тьох між­на­род­них про­це­сів. У різ­них кра­їнах сві­ту ста­ли­ся зна­ко­ві змі­ни по­лі­тич­них пер­со­на­лій. Чи­ма­ло гос­трих проб­лем, які вже не один рік тур­бу­ють світ, на пре­ве­ли­кий жаль, не бу­ли ви­рі­ше­ні. Гос­трі фа­зи кон­флік­тів три­ва­ли у Си­рії, Іра­ку, Лі­вії.

Утім, виникли нові вузли проблем, які матимуть розвиток найближчим часом. Ідеться про остаточне визначення процедури виходу Великої Британії з Євросоюзу та визначення курсу новообраного президента США Дональда Трампа. Ці події дійсно стали епохальними.
Зовнішньополітичні підсумки 2016 року для України виявилися неоднозначними. Найбільше проблем було пов’язано з продовженням гібридної війни з Росією, яка не демонструвала готовності дотримуватись умов замирення на Донбасі.

П'ятниця, 30 Грудень 2016 01:10

Святковий настрій

2017 рік — рік Вогненного Півня. Хочете, щоб цей рік став удалим і щасливим? Подумайте, чим догодити цьому важливому птаху, порадувати і привернути до себе. Хоча в душі, як маленькі діти, віримо в диво. І це диво ви можете створити собі самі!
Усі ми знаємо, що новорічний настрій приходить у дім разом з ялинкою, конфеті і гірляндами. Головне — правильно підібрати прикраси і супутні аксесуари. Барвисті гірлянди, блискуча мішура, чарівні ялинкові іграшки, візерунки на вікні — з усього цього і складається неповторна зимова чарівність свята.
Найпопулярнішими кольорами у році, що приходить, будуть червоний, жовтий, золотистий і всі супутні відтінки, а також фіолетовий і білий. Тому прикрашати дім належить саме в цих фарбах.

Published in Розмаїття

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».