Червень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 19, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Зі Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки по­вер­ну­ла­ся де­ле­га­ція Дер­жав­но­го кос­міч­но­го агент­ства Ук­раї­ни, очо­лю­ва­на го­ло­вою ДКАУ Лю­бо­ми­ром Са­ба­до­шем, яка пе­ре­бу­ва­ла у США з ро­бо­чим ві­зи­том. До скла­ду де­ле­га­ції вхо­ди­ли фа­хів­ці з під­при­єм­ств віт­чиз­ня­ної ра­кет­но-кос­міч­ної га­лу­зі, а та­кож на­род­ний де­пу­тат Ук­раї­ни Ан­дрій Те­те­рук, кот­рий є чле­ном ко­ле­гії ДКАУ, а у Вер­хов­ній Ра­ді очо­лює міжф­рак­цій­не де­пу­тат­ське об’­єд­нан­ня «Ук­раї­на — кос­міч­на дер­жа­ва».

Про перебіг цього п’ятиденного візиту та про деякі його підсумки Любомир Сабадош і Андрій Тетерук розповіли журналістам на брифінгу, який відбувся в Києві. Серед представників засобів масової інформації в ДКАУ побував кореспондент «Демократичної України».

Published in Економіка
П'ятниця, 10 Червень 2016 11:33

Подолати енергодефіцит

Уже в не­да­ле­ко­му май­бут­ньо­му Ук­раї­на має пов­ні­стю за­без­пе­чи­ти се­бе не­об­хід­ною кіль­кіс­тю енер­ге­тич­них ре­сур­сів. Й не тіль­ки при­род­ним га­зом влас­но­го ви­до­бут­ку, але й за ра­ху­нок ін­ших ви­дів енер­гії, от­ри­му­ва­них за до­по­мо­гою сон­ця та віт­ру.

Друге дихання Шебелинки
Третину вітчизняного блакитного палива забезпечує Слобожанщина. Воно надходить до газової мережі країни з Шебелинського, Єфремівського, Юліївського, Кобзівського та інших газоконденсатних родовищ.
Та все ж найбільше вуглеводнів дає перше з названих родовищ. За 65 років експлуатації Шебелинка дала понад 1 трильйон 200 млрд кубометрів природного газу. Утім, усе ж її запаси ще великі. Блакитне паливо залягає тут двома ярусами. Один розташований на відстані трьох кілометрів від поверхні землі, другий — у два рази глибше.

Published in Економіка
П'ятниця, 10 Червень 2016 11:30

В'єтнам дрейфує в бік США

Ві­зит пре­зи­ден­та США Ба­ра­ка Оба­ми у В’єт­нам мо­же сут­тє­во змі­ни­ти гео­по­лі­тич­ну си­ту­ацію в Пів­ден­но-Схід­ній Азії: Оба­ма ого­ло­сив ска­су­ван­ня ем­бар­го на про­даж зброї у В’єт­нам. По­ві­дом­лен­ня з Ха­ноя роз­дра­ту­ва­ли Пе­кін, який праг­не до­мі­ну­ва­ти у Пів­ден­но-Ки­тай­сько­му мо­рі.

Обама розраховує на те, що цей конфлікт дозволить йому перетягнути В’єтнам на свій бік. Перебуваючи з візитом у Ханої, президент США вів переговори, зокрема, про Тихоокеанське співробітництво.
Ханой гаряче привітав Обаму, бо в’єтнамці в давньому ворогу бачать історичний шанс. 90мільйонна країна, яка у 2015 році відзначила 40у річницю завершення війни із США, стала найбільшим торговельним партнером Сполучених Штатів у ПівденноСхідній Азії з товарообігом 45 мільярдів доларів щорічно.

П'ятниця, 10 Червень 2016 11:28

Краєвид після битви

За­вдя­ки не­ба­че­ній мо­бі­лі­за­ції ви­бор­ців пре­зи­ден­том Авст­рії не став по­лі­тик ра­ди­каль­ної пра­ви­ці. Але за це за­пла­че­но ду­же ви­со­ку ці­ну — кра­їна по­ді­ле­на, як ні­ко­ли до­тепер.

Коли в ситуації, хто буде главою держави, вирішили лише 32 тисячі голосів, а 165 тисяч бютеленів визнано недійсними, навіть найдрібніші інциденти мають свою вагу. Глава Партії свободи (FPO) ГайнцКрістіан Штрахе про «фальшування» говорив уже під час виборчого вечора, нападаючи, зокрема, на публічне телебачення ORF за те, що воно публікувало опитування, які показували незначну перевагу Ван дер Беллена, а не дані МВС, які — перерахувавши голоси, віддані на дільницях (700 тисяч голосування поштою), — вказували на успіх Хофера, кандидата від FPO.

П'ятниця, 10 Червень 2016 11:23

Геополітичний презент для Москви

Кон­флік­ти в Єв­ро­пей­сько­му Со­юзі за­гро­жу­ють фун­да­мен­таль­ною руй­на­цією йо­го гео­по­лі­тич­ної по­зи­ції. Осо­бли­ву стур­бо­ва­ність ви­кли­кає факт, що ці від­цен­тро­ві тен­ден­ції ви­пли­ва­ють із дій окре­мих дер­жав — чле­нів Єв­ро­союзу.

Ослаблення Європи буде презентом для Росії, яка використовує кожний розрив у солідарності Заходу для відбудови своєї сили. Повернення Москви до ролі головного гравця може розпочатись від держав ЦентральноСхідної Європи, оскільки у їхніх відносинах із Брюсселем з’являється все більше спірних моментів, які негативно впливають на їхню безпеку.
Зростання сили євроскептиків на національному і європейському рівнях ослабляє Євросоюз зсередини. До руйнування фундаментів інтеграції причинилася не тільки крайня правиця, але й крайня лівиця формату грецької «Сірізи».

П'ятниця, 10 Червень 2016 11:14

Механізм санкцій зберігається

Єв­ро­пей­ська пре­са про­дов­жує жва­во об­го­во­рю­ва­ти дип­ло­ма­тич­ну ак­тив­ність Ро­сії нав­ко­ло ре­жи­му санк­цій. На­при­кін­ці черв­ня Ра­да Єв­ро­со­юзу має прий­ня­ти рі­шен­ня що­до про­дов­жен­ня ре­жи­му санк­цій або йо­го част­ко­во­го ска­су­ван­ня.

З цією метою Володимир Путін особисто відвідав наприкінці травня Грецію, аби спонукати її до більш проросійської позиції з цього питання. У Кремлі також сподіваються на позитивний для себе результат референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу, бо у такому гіпотетичному разі легше буде скористатись із дезорієнтації ЄС та мобілізувати своїх прихильників принаймні заради перегляду режиму санкцій. Також російська пропаганда докладає зусиль, аби представити саме Україну «винуватицею» невиконання Мінських угод.

П'ятниця, 10 Червень 2016 11:12

Британія за крок виходу з ЄС

Менше двох тижнів залишилося до референдуму щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу. Поки що соціологічні опитування свідчать, що прихильників і супротивників продовження британського членства в Європейському Союзі майже порівну. Особливість англійської політичної ситуації напередодні референдуму у тому, що політичне маркування лінії поділу між діаметральними позиціями проходить не між різними політичними партіями, а фактично в середині кожної парламентської партії.
Найбільш яскраво це видно по правлячій Консервативній партії. Її лідер і прем’єрміністр Девід Кемерон по волі чи по неволі є обличчям кампанії за збереження британського членства в Євросоюзі. Натомість його однопартієць і колишній мер Лондона Борис Джонсон наполегливо агітує за вихід Великої Британії з Європейського Союзу.

7 черв­ня 2016 ро­ку Мос­кву від­ві­дав прем’­єр-мі­ністр Із­ра­їлю Бень­ямін Не­тань­яху. На­пе­ре­до­дні Ро­сія пі­шла на сим­во­ліч­ний крок та по­вер­ну­ла Із­ра­їлю танк «Мер­ка­ва», який ши­їт­ський про­іран­ський рух «Хез­бол­ла» за­хо­пив під час вій­ни 1982 ро­ку. Цим сим­во­ліч­ним кро­ком Ро­сія хо­че по­ка­за­ти Із­ра­їлю, що во­на кон­тро­лює со­юз­ни­ків Ба­ша­ра Аса­да.

Утім, Ізраїль вимагає додаткових гарантій. Тому невипадково, що від листопада 2015 року, коли російські повітрянокосмічні сили почали бомбувати позиції сирійської опозиції та «Ісламської держави Іраку і Леванту», ізраїльський прем’єрміністр Беньямін Нетаньяху відвідав Москву вже втретє.
Ці візити не треба розуміти як нехтування Ізраїлем режиму економічних санкцій проти Росії. Просто періодичне погодження позицій щодо Сирії є критично важливим як для Ізраїлю, так і для Росії.

З 1 лип­ня на­би­ра­ють чин­но­сті по­ло­жен­ня За­ко­ну «Про осо­бли­во­сті здійс­нен­ня пра­ва влас­но­сті у ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку», згід­но з яким ЖЕ­Ки при­пи­нять свою ді­яль­ність, а всі пра­ва та пов­но­ва­жен­ня з управ­лін­ня ба­га­то­квар­тир­ни­ми бу­дин­ка­ми пе­ре­хо­дять до влас­ни­ків квар­тир.

Хтось радіє з цього приводу. Мовляв, врешті спекаємося дармоїдів, які лише брали гроші за неякісні послуги, А хтось хапається за голову: співвласникам багатоповерхівок хочуть зіпхнути будинки в жахливому технічному стані, за які вони самі нестимуть відповідальність.

Published in Суспільство
П'ятниця, 10 Червень 2016 10:32

Пенсійному фонду ніщо не загрожує

Уряд га­ран­тує вчас­ну і в пов­но­му об­ся­зі ви­пла­ту пен­сій та під­вищен­ня мі­ні­маль­них пен­сій дві­чі про­тя­гом цьо­го ро­ку.
Про це на пресконференції після завершення засідання правління Пенсійного фонду України у Кам’янціПодільському заявив віцепрем’єрміністр Павло Розенко, повідомляє Урядовий портал.
«Сьогодні на засіданні правління Пенсійного фонду ми обговорили дуже серйозні питання, які стосуються життя всіх наших співгромадян: тих, хто вже сьогодні є пенсіонером, і тих, хто готується вийти на пенсію», — сказав він.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».