Червень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 19, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 24 Червень 2016 10:51

Конституційна «двадцятка»

За кіль­ка днів ми­не 20 ро­ків із мо­мен­ту ухва­лен­ня ук­ра­їн­сько­го Ос­нов­но­го За­ко­ну. Про Кон­сти­ту­цію на­шої дер­жа­ви то­ді бу­ло мод­но го­во­ри­ти сло­ва­ми ке­рів­ни­ка Кон­сти­ту­цій­ної ко­мі­сії, ни­ні по­кій­но­го Ми­хай­ла Си­ро­ти: «Це бу­ла ніч, яка ста­ла Днем Кон­сти­ту­ції».
Дійс­но, на­віть по­при не­ма­лий час, що ми­нув з мо­мен­ту ухва­лен­ня Ос­нов­но­го За­ко­ну, оче­вид­ці тих по­дій до­сить теп­ло зга­ду­ють ту іс­то­рич­ну ніч. Утім, на­справ­ді Ук­раї­на має знач­но дов­шу кон­сти­ту­цій­ну іс­то­рію, про яку на­пе­ре­до­дні свя­та не за­ва­дить на­га­да­ти.

Ета­пи ве­ли­ко­го шля­ху
Шість років тому відзначалося 300річчя першої української Конституції гетьмана Пилипа Орлика. 5 квітня 1710го у місті Бендери ним були затверджені «Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорізького».

Published in Суспільство
П'ятниця, 17 Червень 2016 12:04

Франція – в плей-оф

П’ят­над­ця­тий чем­піо­нат Єв­ро­пи з фут­бо­лу стар­ту­вав. Фран­ція втре­тє ста­ла гос­по­да­рем пер­шо­сті Ста­ро­го сві­ту. І впер­ше в іс­то­рії в ній бе­руть участь 24 на­ціо­наль­ні збір­ні. Стар­то­вий матч від­був­ся у пе­ред­міс­ті Па­ри­жа, міс­теч­ку Сен-Де­ні, де ві­сім­над­цять ро­ків то­му «три­ко­лір­ні» впер­ше у сво­їй іс­то­рії ста­ли чем­піо­на­ми сві­ту.

Гру­па А
Фран­ція — Ру­му­нія — 2:1
Го­ли: 1:0 — Жиру (58), 1:1 — Станку (65, пен.), 2:1 — Пайє (89)
Збірна Франції під акомпанемент трибун «СтаддеФранс» взяла курс на ворота команди Румунії вже з перших хвилин. Утім, нічого, крім контролю м’яча, показати не вдалося. На 14й хвилині за румунів після удару головою від Грізманна втрутилася стійка воріт.

Published in Футбол
П'ятниця, 17 Червень 2016 12:01

«Синьо-жовті» не подужали Німеччину

Збір­на Ук­раї­ни з фут­бо­лу про­гра­ла свій стар­то­вий по­єди­нок на чем­піо­на­ті Єв­ро­пи у Фран­ції. Цей ре­зуль­тат нав­ряд чи мож­на сприй­ма­ти за ка­тас­тро­фу, адже «си­ньо-жов­тим» про­ти­стоя­ли чин­ні чем­піо­ни сві­ту — нім­ці. Тим біль­ше, що гра коман­ди Ми­хай­ла Фо­мен­ка, осо­бли­во в пер­шо­му тай­мі, не мог­ла не спо­до­ба­ти­ся.

Тренерський штаб українців довірив зіграти проти найкращої команди планети воротареві Андрію П’ятову, захисникам В’ячеславу Шевчуку, Євгену Хачеріді, Ярославу Ракицькому та Артемові Федецькому, півзахисникам Тарасу Степаненку, Сергію Сидорчуку, Віктору Коваленку, Євгену Коноплянці та Андрію Ярмоленку, єдиним нападником був Роман Зозуля.
У команді Йоахіма Льова ворота захищав Нойєр, польові гравці Мустафі, Гектор, Геведес, Хедіра, Езіл, Дракслер, Мюллер, Боатенг, Кроос, Гьотце.

Published in Футбол

Відмова від вживання алкоголю може спричинити передчасну смерть. Про цей факт повідомили американські вчені.
Експертами було проведено низку досліджень у цій сфері. Фахівці повідомили, що повна відмова від алкоголю здатна завдати непоправної шкоди здоров’ю людини. З метою одержання інформації про цей факт вченими було проведено масштабне дослідження.
Експерти проаналізували історії хвороб понад 2000 людей. Науковці з Техаського університету з’ясували, що люди, які вживали алкоголь із середньою періодичністю, набули так званого імунітету до його впливу.
У процесі експерименту підтвердився факт підвищеного рівня смертності серед громадян, які відмовилися від вживання алкоголю у віці понад 30 років.

Як ствер­джує ста­тис­ти­ка, яка знає все, сер­це­во-су­дин­на па­то­ло­гія є ос­нов­ною при­чи­ною за­хво­рю­ва­но­сті, ін­ва­лід­но­сті та смерт­но­сті в Ук­раї­ні. 40 від­сот­ків на­се­лен­ня на­шої кра­їни, а це — 20 міль­йо­нів лю­дей — страж­да­ють на сер­це­во-су­дин­ні за­хво­рю­ван­ня. А зі 100 ви­пад­ків смер­тей 62 — це ви­пад­ки, при­чи­ною яких ста­ли за­хво­рю­ван­ня сер­це­во-су­дин­ної сис­те­ми.

Атеросклероз — це кардіологічний діагноз, про який дедалі частіше випадає чути українцям. Так що ж робити: змиритися або спробувати перемогти недугу? З цим ми і звернулися до фахівця — лікаря-кардіолога вищої категорії, кандидата медичних наук На­дії Кри­жа­нов­ської.
— Нині боротьба з атеросклерозом є дуже актуальним питанням сучасного суспільства, оскільки фахівцями відзначається збільшення кількості людей, що стикаються з ним.

19 ЧЕРВ­НЯ — ДЕНЬ МЕ­ДИЧ­НО­ГО ПРА­ЦІВ­НИ­КА

На­ціо­наль­ний вій­сь­ко­во-ме­дич­ний клі­ніч­ний центр Мі­ніс­тер­ства обо­ро­ни Ук­раї­ни спра­вед­ли­во на­зи­ва­ють ос­трів­цем здо­ров’я ук­ра­їн­ських вій­сь­ко­ви­ків. І це справ­ді так: за 25 ро­ків Не­за­леж­но­сті в йо­го сті­нах от­ри­ма­ли не­об­хід­ну ме­дич­ну до­по­мо­гу сот­ні ти­сяч за­хис­ни­ків кра­їни, чле­нів їх­ніх сі­мей та ве­те­ра­нів Зброй­них Сил Ук­раї­ни.
А з по­чат­ком ан­ти­те­ро­рис­тич­ної опе­ра­ції він став го­лов­ним вій­сь­ко­во-ме­дич­ним за­кла­дом для всіх за­хис­ни­ків Бать­ків­щи­ни, не­зва­жа­ючи на їх­ню ві­дом­чу при­на­леж­ність. На­пе­ре­до­дні Дня ме­дич­но­го пра­ців­ни­ка ми по­про­си­ли на­чаль­ни­ка Цен­тру — ге­не­рал-майо­ра ме­дич­ної служ­би, кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, за­слу­же­но­го лі­ка­ря Ук­раї­ни Ана­то­лія Каз­мір­чу­ка роз­по­віс­ти про сьо­го­ден­ня цьо­го уні­каль­но­го за­кла­ду.

Наш спів­роз­мов­ник — Бог­дан Стру­тин­ський, ди­рек­тор і ху­дож­ній ке­рів­ник Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го ака­де­міч­но­го те­ат­ру опе­ре­ти, те­ат­раль­ний ре­жи­сер. На­род­ний ар­тист Ук­раї­ни.
Без пе­ре­біль­шен­ня мож­на ска­за­ти, що Бог­дан Стру­тин­ський став сим­во­лом від­ро­джен­ня кла­сич­ної опе­ре­ти як жан­ру, пе­ре­тво­рив­ши єди­ний Те­атр опе­ре­ти в Ук­раї­ні в елі­тар­ний, який має свій влас­ний бренд. Без­умов­но, це є ре­зуль­та­том нат­хнен­ної пра­ці всьо­го твор­чо­го ко­лек­ти­ву та ак­тив­ної ді­яль­но­сті ху­дож­ньо­го ке­рів­ни­ка зок­ре­ма.

Сьогодні Б. Струтинський позиціонує Національну оперету як театр широкого профілю, де з успіхом іде класична оперета, сучасні й класичні мюзикли, широко представлені різноманітні концертні програми, сміливо втілюються різноманітні творчі експерименти.

Published in Вітальня
П'ятниця, 17 Червень 2016 11:25

Музеї Верони – безплатно

Усі українські громадяни зможуть відвідувати музеї італійського міста Верона безплатно. Так мер Верони Флавіо Тосі подякував Україні за порятунок викрадених з італійського музею картин, повідомляє Укрінформ. Про це повідомив у Фейсбуці Президент України Петро Порошенко, який разом з мером Верони відвідав у Музеї ім. Ханенків у Києві виставку картин «Врятовані скарби Італії».
У Національному музеї мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків у Києві представлені, зокрема, роботи Рубенса, Тінторетто, Пізанелло, Мантеньї — те, що становить скарб музею Кастельвеккіо у Вероні.

Published in Культура
П'ятниця, 17 Червень 2016 11:18

З любов'ю до людей

23 ЧЕРВ­НЯ — 85 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ГРИ­ГО­РІЯ КО­ХА­НА, УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО КІ­НО­РЕ­ЖИ­СЕ­РА

З твор­чіс­тю Гри­го­рія Ро­ма­но­ви­ча стар­ше по­ко­лін­ня озна­йо­ми­ло­ся ще в мо­ло­до­сті. Ба­га­то хто зга­дує, як на по­чат­ку 70-х ро­ків, по­вер­нув­шись із ро­бо­ти, на­вчан­ня, во­ни по­спі­ша­ли як­най­швид­ше зро­би­ти всі тер­мі­но­ві спра­ви, щоб не про­пус­ти­ти чер­го­вої се­рії філь­му «Схо­ван­ка бі­ля чер­во­них ка­ме­нів».

А дещо пізніше кілька вечорів поспіль не відходили від екранів телевізорів, коли йшла багатосерійна стрічка «Народжена революцією». Люди тоді не просто з цікавістю стежили за життям героїв фільму — вони їм співчували і навіть обговорювали їхні вчинки.
Ім’я режисера тоді було відомим, напевне, всьому Радянському Союзу. І нині його фільми, сповнені величезною любов’ю до рідної землі і повагою до людини, вже впродовж декількох десятиліть не сходять з екранів телевізорів.

Published in Культура
П'ятниця, 17 Червень 2016 11:14

Літо триває...

Бар­вис­ті роз­ма­їті кві­ти, що ото­чу­ють нас зві­ду­сіль, на­га­ду­ють, що, по­при всі по­год­ні прим­хи, лі­то три­ває. Ці ча­рів­ні кві­ти — ке­ра­міч­ні, з ве­ли­кою фан­та­зією ви­го­тов­ле­ні ки­їв­ською ху­дож­ни­цею Ві­рою То­ма­шев­ською. 
У На­ціо­наль­но­му му­зеї ук­ра­їн­сько­го на­род­но­го де­ко­ра­тив­но­го мис­тец­тва від­кри­ла­ся ви­став­ка під на­звою «Лі­то. Кві­ти. Юві­лей», яка озна­йом­лює гля­да­ча з но­ви­ми ро­бо­та­ми ві­до­мої майс­три­ні-ке­ра­міс­та, чле­на На­ціо­наль­ної спіл­ки ху­дож­ни­ків Ук­раї­ни.

Віра Іллівна починала свій шлях у мистецтві як художникмонументаліст, але з часом винайшла власний, оригінальний жанр, унікальний у сучасній кераміці. Виразні, лаконічні елементи її робіт, дбайливо виконані з глини, відроджуються під впливом високих температур і при використанні різних полив у розмаїтих і неповторних кольорах. Потім майстриня прикріплює окремі керамічні деталі на полотно, зазвичай впритул одна до одної. Так, квіточка до квіточки, вони складають своєрідну мозаїку керамічних картин і навіть великих панно, незмінно позначених смаком автора у композиції та доборі кольорів.

Published in Культура

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».