№ 12 (24111)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 25 Березень 2016 19:29

Видатна слобожанка

Клав­дія Іва­нів­на Шуль­жен­ко, на­род­на ар­тист­ка СРСР, на­ро­ди­лась у Хар­ко­ві 24 бе­рез­ня 1906 ро­ку (як­раз 110 ро­ків то­му) в сім’ї бух­гал­те­ра. Її та­то пра­цю­вав на за­ліз­ни­ці. У 17 ро­ків Кла­ва всту­пи­ла до те­ат­раль­ної гру­пи Си­нель­ни­ко­ва, а в 1928 ро­ці пе­ре­їха­ла в Ле­нін­град.

У Харків постійно навідувалася. Сюди ж у 1932 році Клавдія Іванівна приїхала народжувати сина. Дім її батьків у циганському районі Харкова на Москалівці сьогодні прикрашає меморіальна дошка. У день пам’яті співачки сюди приїжджають її друзі, товариші, а сусіди-цигани охоче виконують «Синий платочек».
— Нині багато стверджують, що вони самі або їх батьки вчились із Клавдією Шульженко або жили з нею поряд. Я відразу прошу показати фотографії, — зауважує директор естрадного оркестру ім. Слатіна Олександр Григор’єв.

Published in Культура
П'ятниця, 25 Березень 2016 19:06

«Комунізація» від монополіста

Від­но­си­ни між пол­тав­ця­ми — спо­жи­ва­ча­ми послуг ПАТ «Пол­та­ва­газ» та цим під­при­єм­ством-мо­но­по­лі­стом де­да­лі на­га­ду­ють не­рів­ний шлюб. Ко­ли на ве­сіль­ний руш­ни­чок ста­ють не з лю­бо­ві та ра­до­сті, а з при­му­су та ко­рис­ли­вих мо­ти­вів.

Лі­чиль­ник розб­ра­ту
Черговим прикладом свавілля «партнера» — монополіста щодо полтавських споживачів стало недружнє рішення підприємства, яке викликало не тільки справедливе обурення жителів обласного центру, але й акції протесту містян. Спровокувало їх рішення ПАТ «Полтавагаз» припинити широко розрекламоване безплатне встановлення індивідуальних лічильників газу в кожній квартирі і натомість обмежитися монтуванням одного загального лічильника на весь багатоквартирний будинок.

Published in Регіони
П'ятниця, 25 Березень 2016 18:54

Допомагати війську маємо всі

Ни­ні, ко­ли кра­їна в не­без­пе­ці, до її за­хис­ту до­лу­чи­ли­ся на­віть на­вчаль­ні за­кла­ди. Ка­мя­нець-По­діль­ська ав­то­шко­ла, що на Хмель­нич­чи­ні, — од­на з них.

— Я і мої колеги в силу різних причин не можемо захищати Україну зі зброєю в руках, — зазначив її директор Володимир Демченко. — Тому намагаємось усіляко допомагати її захисникам.
За цими словами — конкретні справи. Зокрема, за ініціативою Володимира Миколайовича, його колеги переказали бійцям, котрі обстоюють територіальну цілісність і державний суверенітет України, свою одноденну зарплатню.
Також організували збір продуктів харчування, засобів гігієни, які теж відправили в район проведення антитерористичної операції.

Published in Військо

ОСОБОВИЙ СКЛАД 101-ї ОКРЕМОЇ БРИГАДИ ОХОРОНИ ГЕНШТАБУ, ЯКІЙ ВИПОВНИЛОСЯ 25 РОКІВ, 
У ЦІ ЮВІЛЕЙНІ ДНІ СУПРОВОДЖУЄ В РАЙОНІ АТО КОНВОЇ, НЕСЕ СЛУЖБУ НА БЛОКПОСТАХ

Тре­тє серп­ня 2014 ро­ку...
То­го спе­кот­но­го літ­ньо­го дня пер­ші її під­роз­ді­ли при­бу­ли в район про­ве­ден­ня ан­ти­те­ро­рис­тич­ної опе­ра­ції. А вже 15 серп­ня от­ри­ма­ли бо­йо­ве хре­щен­ня у про­ти­сто­ян­ні з ро­сій­сько-те­ро­рис­тич­ною ор­дою, яка рва­ла­ся до Де­баль­це­во­го.

— Там наші солдати й офіцери вперше потрапили під обстріли «градами», але жоден з них не залишив бойових позицій, — розповів командир з’єднання полковник Микола Швець. — Незважаючи на відсутність бойового досвіду і стресову ситуацію, поводилися, як справжні герої, виконуючи під обстрілами завдання командування. Перший успіх прийшов до хлопців, коли вони збили ворожий безпілотник, що вів аерозйомку наших позицій.

Published in Військо
П'ятниця, 25 Березень 2016 11:41

Дайош децентралізацію!

Здає­ть­ся, від три­ва­лих роз­мов про де­цен­тра­лі­за­цію вла­да на­реш­ті пе­рей­шла до кон­крет­них справ: у квіт­ні 2014 ро­ку уряд за­твер­див Кон­цеп­цію ре­фор­ми міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня і те­ри­то­рі­аль­ної ор­га­ні­за­ції вла­ди в Ук­раї­ні. Згід­но з Кон­цеп­цією в Ук­раї­ні по­бу­ду­ють прос­ту й ло­гіч­ну сис­те­му міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня, що здат­на за­без­пе­чи­ти ком­форт­не жит­тя укра­їн­цям у міс­тах і се­лах.

Для децентралізації давно вже настав час, адже впродовж останніх років усе більше повноважень переходило до рук виконавчої влади — навіть надання дозволів на будівництво чи реєстрацію шлюбу. Це призводило до зростання витрат державного бюджету і до створення ланцюжків корупції.

Published in Суспільство

15 березня народні депутати ухвалили Закон № 3755 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2016 році» з пропозиціями Президента України Петра Порошенка.
Відповідне рішення підтримали 278 народних депутатів.
Зокрема, президентські правки передбачають, що подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», або умисне неподання декларації карається штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Published in Фінанси

Уже до­во­лі дов­го по­зи­чаль­ни­ки че­ка­ють за­ко­ну про ре­струк­ту­ри­за­цію ва­лют­них кре­ди­тів для оста­точ­но­го за­вер­шен­ня ви­рі­шен­ня пи­тань що­до афе­ри ма­со­во­го ва­лют­но­го кре­ди­ту­ван­ня на­се­лен­ня. За два остан­ніх ро­ки до пар­ла­мен­ту бу­ло по­да­но 19 від­по­від­них за­ко­но­про­ек­тів. 
На­реш­ті в лю­то­му цьо­го ро­ку уряд по­дав до пар­ла­мен­ту влас­ний за­ко­но­про­ект (ре­єс­тра­цій­ний № 4004), роз­роб­ле­ний за під­трим­ки Не­за­леж­ної асо­ці­ації бан­ків Ук­раї­ни, що по­кли­ка­ний змен­ши­ти бор­го­вий тя­гар для гро­ма­дян, кот­рі бра­ли ва­лют­ні кре­ди­ти на при­дбан­ня жит­ла.

Самі валютні позичальники та громадські організації, що представляють їхні інтереси, негативно оцінили законопроект від Кабміну, зазначаючи, що документ зможе вирішити проблеми дуже обмеженого кола позичальників.

Published in Фінанси
П'ятниця, 25 Березень 2016 11:25

Дорога до катастрофи

Ар­гу­мен­ти про­тив­ни­ків по­лі­ти­ки «від­кри­тих две­рей» що­до бі­жен­ців і міг­ран­тів ви­яви­ли­ся слуш­ни­ми: за різ­ни­ми дже­ре­ла­ми, у 2015 ро­ці в Єв­ро­пу при­бу­ло при­близ­но 1 міль­йон лю­дей і міг­ра­ція не при­пи­няє­ть­ся. Про­тя­гом ли­ше двох пер­ших мі­ся­ців цьо­го ро­ку в Єв­ро­пу при­бу­ли що­най­мен­ше 142 ти­ся­чі міг­ран­тів.

Німецька розвідка повідомила, що серед біженців є терористи «Ісламської держави». Нема сумніву, що разом зі зростанням неконтрольованого напливу мігрантів ця загроза буде зростати. Більшість із мігрантів замість заможного, достатнього життя, якого очікували в Європі, опинились у таборах, а їх матеріальний статус гірший, ніж у країні, звідки вирушили. Досвід багатьох країн переконує, що таке розчарування робить людей податними на агітацію емісарів ІД.

П'ятниця, 25 Березень 2016 11:17

Сирійський розмін?

Біль­ше тиж­ня ми­ну­ло від ча­су ого­ло­шен­ня ви­ве­ден­ня біль­шої час­ти­ни вій­сь­ко­во-кос­міч­них сил Ро­сії із Си­рії. При­во­дом для цьо­го став офі­цій­ний по­ча­ток у Же­не­ві пе­ре­го­во­рів що­до мир­но­го вре­гу­лю­ван­ня в Си­рії. Іс­ну­ють різ­ні точ­ки зо­ру, при­хиль­ни­ки яких на­ма­гаю­ть­ся по­яс­ни­ти мо­ти­ви та­ко­го рі­шен­ня ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та.

Одні вважають, що все пояснюється «пакетною домовленістю» Путіна з Обамою щодо розмежування сфер інтересів. Інші переконані, що головним мотивом для виведення більшої частини російських військ із Сирії є економічні проблеми Росії та бажання Путіна не допустити скочування Росії до кризи війни на зразок афганської. Нарешті треті, представлені головним чином кремлівськими пропагандистами, говорять про досягнення цілей операції.

П'ятниця, 25 Березень 2016 11:14

Історичний візит

21–22 бе­рез­ня 2016 ро­ку пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма здійс­нив пер­ший піс­ля 1961 ро­ку ві­зит аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та на Ку­бу. Ли­ше на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку США від­но­ви­ли дип­ло­ма­тич­ні від­но­си­ни з Ос­тро­вом Сво­бо­ди. При­во­дом до то­го ста­ло ро­зу­мін­ня, що прос­ті­ше змі­ни­ти прав­ля­чий ре­жим на Ку­бі, ма­ючи з ним мак­си­маль­но ши­ро­кі кон­так­ти, аніж кон­сер­ву­ва­ти йо­го, про­дов­жу­ючи до­три­му­ва­ти­ся ре­жи­му санк­цій.

Тема відносин із латиноамериканськими країнами стала важливою у контексті нинішньої президентської виборчої кампанії у США: кандидат від демократів Хілларі Клінтон намагається перетягнути на свою сторону іспаномовних громадян США. Тим паче що її нинішній головний опонент серед республіканців Дональд Трамп узагалі необачно закликав вислати із США усіх нелегальних мексиканців, кубинців та інших латиноамериканців разом із мусульманами.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».