№ 10 (24109)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 19, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 11 Березень 2016 11:23

«В Україні наших солдатів немає...»

НИНІ ПОПРИ ЗАЯВИ КРЕМЛЯ ПРО НЕВТРУЧАННЯ У ВНУТРІШНІ СПРАВИ УКРАЇНИ ПРОТИ НАС ВОЮЮТЬ ТИСЯЧІ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

«Нещодавно з’явилися чечени...»
З Анатолієм ми знайомі майже 30 років: разом починали офіцерську службу. У 45-й мотострілецькій дивізії — неподалік радянсько-фінського кордону. Наприкінці 90-х вона була реформована у 138-у окрему бригаду. Сьогодні полковник запасу Антонов (прізвище зі зрозумілих причин змінене) мешкає у Санкт-Петербурзі. Від нього і довідався, що, починаючи з минулого року, на її базі готують «фахівців для контрборотьби з терористичними організаціями».

Published in Військо
П'ятниця, 11 Березень 2016 11:10

Чистка банківської системи

Сут­тє­вим до­сяг­нен­ням у ді­яль­но­сті Нац­бан­ку йо­го фа­хів­ці вва­жа­ють по­си­лен­ня ефек­тив­но­сті пру­ден­цій­но­го на­гля­ду, який спри­яв очи­щен­ню бан­ків­сько­го сек­то­ра. Ще пів­то­ра ро­ку то­му бан­ків­ська сис­те­ма ма­ла ве­ли­ку кіль­кість не­пла­то­спро­мож­них фі­нус­та­нов, «бан­ків-зом­бі», кеп­тив­них та схем­них бан­ків, які ви­ко­рис­то­ву­ва­ли різ­ні схе­ми для ви­ве­ден­ня кош­тів із кра­їни. Масш­та­би та­ких схем оці­ню­ва­ли­ся сот­ня­ми міль­яр­дів гри­вень. У бан­ків­ській сис­те­мі був ви­со­кий рі­вень проб­лем­них кре­ди­тів, осо­бли­во в ін­ва­лю­ті.

Через погіршення якості активів фінустанови мали нарощувати резерви, це спричинило проблеми з капіталізацією.

Published in Економіка
П'ятниця, 11 Березень 2016 11:02

«Турецький марш»

Від­був­ся са­міт Єв­ро­со­юзу і Ту­реч­чи­ни, при­свя­че­ний проб­ле­мам бі­жен­ців із Си­рії. Він був за­пла­но­ва­ний ще два тиж­ні то­му, але не від­був­ся, бо пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни Ре­джеп Ер­до­ган був ви­му­ше­ний ска­су­ва­ти ві­зит вна­слі­док тер­ак­ту, який за­брав жит­тя два­дця­ти двох вій­сь­ко­вих льот­чи­ків.

Відтоді внутрішньополітичне напруження в країні не стало меншим. Навпаки, зростає насилля в південно-східних районах Туреччини, на територіях, де мешкають турецькі курди. Попри офіційний режим припинення вогню у сусідній Сирії частими є артилерійські дуелі у прикордонних турецько-сирійських районах між турками та сирійськими курдами.

П'ятниця, 11 Березень 2016 10:57

Битва за Чорногорію

Як тіль­ки мі­ніс­три за­кор­дон­них справ кра­їн НА­ТО 2 груд­ня ми­ну­ло­го ро­ку по­го­ди­ли­ся за­про­си­ти Чор­но­го­рію на пе­ре­го­во­ри про вступ до Аль­ян­су, на за­клик про­серб­сько­го Де­мо­кра­тич­но­го фрон­ту (ДФ) на ву­ли­ці Под­го­ри­ці ви­йшло май­же 5 ти­сяч лю­дей, що як на 625-ти­сяч­ну кра­їну зов­сім не­ма­ло. Во­ни нес­ли на­ціо­наль­ні пра­по­ри, спів­али пат­ріо­тич­ні піс­ні і ви­гу­ку­ва­ли гас­ла на під­трим­ку Ро­сії.

Російське МЗС закликало уряд Чорногорії провести референдум про вступ, твердячи, що більшість чорногорців проти НАТО, а в разі незгоди з «рецептами щастя» обіцяло застосувати до Чорногорії «дії у відповідь».

П'ятниця, 11 Березень 2016 10:54

Словацький вибір

5 березня 2016 року відбулися вибори нового складу парламенту Словаччини. Попередні вибори у цій країні — члені Євросоюзу пройшли у квітні 2012 року та були цікаві чітким представництвом у парламенті усього традиційного партійно-ідеологічного спектра.
Лівоцентристи були у попередньому складі словацького парламенту представлені правлячими соціал-демократами, праві політичні сили мали своїх депутатів від Словацької національної партії. У парламенті була представлена Консервативна партія з оригінальною назвою «Звичайні люди», а також ліберали.

П'ятниця, 11 Березень 2016 10:50

Політичні випробування для Німеччини

Фе­де­ра­тив­ний по­лі­тич­ний ус­трій Ні­меч­чи­ни ро­бить мак­си­маль­но склад­ною за­галь­ну кар­ти­ну по­лі­тич­но­го жит­тя. Кож­на з 16 фе­де­раль­них зе­мель має влас­ний зе­мель­ний пар­ла­мент — ланд­таг, до яко­го оби­раю­ть­ся де­пу­та­ти, кот­рі фор­му­ють зе­мель­ний уряд. За­леж­но від кіль­ко­сті на­се­лен­ня тієї чи ін­шої фе­де­раль­ної зем­лі во­ни ма­ють різ­не пред­став­лен­ня у верх­ній па­ла­ті пар­ла­мен­ту — бун­дес­ра­ті (ра­ді зе­мель). Жо­ден фе­де­раль­ний за­кон не мо­же бу­ти за­твер­дже­ний без санк­ції бун­дес­ра­ту, то­му від роз­ста­нов­ки сил на зе­мель­но­му рів­ні за­ле­жить під­трим­ка іні­ці­атив фе­де­раль­но­го уря­ду.

П'ятниця, 11 Березень 2016 10:46

Женевські переговори щодо Сирії

Май­же два тиж­ні то­му США і Ро­сія до­мо­ви­ли­ся про при­пи­нен­ня вог­ню на те­ри­то­рії Си­рії, що бу­ло пе­ред­умо­вою для по­чат­ку мир­них пе­ре­го­во­рів у Же­не­ві. Від­то­ді старт пе­ре­го­вор­но­го про­це­су де­кіль­ка ра­зів від­кла­дав­ся. Кож­но­го ра­зу Ро­сія і офі­цій­ні си­рій­ські влас­ті зви­ну­ва­чу­ва­ли у цьо­му си­рій­ську опо­зи­цію та США. Та­кий пе­ре­біг по­дій за­свід­чує ду­же мін­ли­вий роз­ви­ток вій­сь­ко­во-по­лі­тич­ної си­ту­ації на си­рій­ських фрон­тах.

Варто нагадати, що географічна карта Сирії, якщо на неї «перенести» розташування сил ворогуючих сторін, нагадає строкату свитку.

П'ятниця, 11 Березень 2016 10:43

Легковажність і помилки

Ро­сі­яни ще дов­го ко­рис­ту­ва­ти­муть­ся над­вод­ни­ми ко­раб­ля­ми ра­дян­сько­го бу­дів­ниц­тва. Про це на­пи­са­но в до­по­ві­ді «Ро­сій­ський вій­сь­ко­во-мор­ський флот. Іс­то­рич­ні пе­ре­тво­рен­ня», під­го­тов­ле­ній бю­ро роз­від­ки ВМФ США ONI (Office of Naval Intelligence).

Остання доповідь була довгоочікуваною, оскільки попередня з’явилася четверть століття тому. У доповіді ONI наводиться радянська теза про те, що протягом 320 років існування ВМФ відігравав принципову роль у забезпеченні Росії доступу до світових морських ліній комунікації, часто вступаючи у боротьбу за доступ до них.

П'ятниця, 11 Березень 2016 10:39

Сербія на роздоріжжі

9 бе­рез­ня 2016 ро­ку Мос­кву від­ві­дав серб­ський пре­зи­дент То­мі­слав Ні­ко­ліч. Цей ві­зит є сим­во­ліч­ним, на­сам­пе­ред, з ог­ля­ду на ак­ту­аль­ну внут­ріш­ньо­по­лі­тич­ну си­ту­ацію в Сер­бії, адже у квіт­ні по­точ­но­го ро­ку в цій кра­їні ма­ють від­бу­ти­ся по­за­чер­го­ві пар­ла­мент­ські ви­бо­ри. 
Во­ни обу­мов­ле­ні не­мож­ли­віс­тю знай­ти ком­про­міс між про­єв­ро­пей­ськи­ми по­лі­тич­ни­ми си­ла­ми, пред­став­ле­ни­ми у серб­ській по­лі­ти­ці, та серб­ськи­ми на­ціо­на­ліс­та­ми різ­но­го, так би мо­ви­ти, сту­пе­ня ра­ди­каль­но­сті.

Пре­зи­дент Пет­ро По­ро­шен­ко ми­ну­ло­го чет­вер­га вру­чив На­ціо­наль­ну пре­мію Ук­раї­ни іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка її ла­уре­атам.
Це­ре­мо­нія від­бу­ла­ся в На­ціо­наль­но­му му­зеї Та­ра­са Шев­чен­ка, ін­фор­мує прес-служ­ба Гла­ви дер­жа­ви.

«Зараз складно, але я вірю, що саме сьогодні ми як ніколи наблизилися до Кобзаревої України — «оновленої землі», «сім’ї вольної, нової», де запанує «новий і праведний закон»», — зазначив Порошенко.
У контексті російської агресії проти України він також висловив жаль, що роман «Час смертохристів» Юрія Щербака виявився пророчим.

Published in Духовність

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».