№ 43 (24090)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 23 Жовтень 2015 18:16

З історії розстріляного покоління

28 ЖОВТНЯ — 120 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИХАЙЛА (МАЙКА) ГЕРВАСІЙОВИЧА ЙОГАНСЕНА (1895–1937),

УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА, ПЕРЕКЛАДАЧА, ЖУРНАЛІСТА, КРИТИКА

Звіс­но, ні­яким Май­ком він від на­ро­джен­ня не був, бать­ки на­рек­ли йо­го Ми­хай­лом, але один із фун­да­то­рів ук­ра­їн­сько­го пан­фу­ту­риз­му ціл­ком ло­гіч­но слі­дом за сво­їми од­но­дум­ця­ми Ми­хай­лом Се­ме­нком, який об­рав со­бі ім’я Ми­хайль, Ге­ор­гі­єм Шку­ру­пі­єм (Гео) та Ба­жа­ном (іно­ді під­пи­су­вав­ся як Нік), об­рав не­за­леж­не єв­ро­пей­ське ім’я.

Отже, Михайло Гервасійович Йогансен народився 28 жовтня (за новим стилем) 1895 року у Харкові в родині вчителя німецької мови, вихідця з Латвії. Середню освіту здобув у Третій харківській чоловічій гімназії, де навчався разом із майбутніми поетами-футуристами Григорієм Петніковим і Божидаром та географом Юрієм Платоновим.

Published in Культура
П'ятниця, 23 Жовтень 2015 18:09

Чверть століття на одній сцені

Де­які ви­ста­ви не жи­вуть на сце­ні біль­ше, ніж один те­ат­раль­ний се­зон. Ко­ли ж спек­такль гра­ють по­над де­сять ро­ків, то цим по­чи­нає пи­ша­ти­ся весь ко­лек­тив те­ат­ру. А в ре­пер­ту­арі Ки­їв­сько­го ака­де­міч­но­го те­ат­ру «Ко­ле­со» ці­лу низ­ку ви­став мож­на вва­жа­ти дов­го­жи­те­ля­ми.

Уже третє десятиліття майже щомісяця глядач має можливість переглянути спектаклі «Ліка» Армена Зурабова, «Триптих для двох» Семена Злотнікова, «Любити, палати та бути таким, як раніше» П’єра-Жана Беранже, «Випадок у готелі Дю Комерс» Франсіса Вебера, «Шантрапа» Панаса Саксаганського.

Published in Культура

За всю іс­то­рію Ук­раї­ни її зем­ля­ми про­ко­ти­ло­ся чи­ма­ло воєн, які ві­ді­бра­ли ба­га­то люд­ських жит­тів. Та най­тра­гіч­ні­шою сто­рін­кою в на­шій іс­то­рії ви­яви­ла­ся Дру­га сві­то­ва. Во­на кош­ту­ва­ла ук­ра­їн­сько­му на­ро­ду — за не­пов­ни­ми да­ни­ми — близь­ко 10 міль­йо­нів люд­ських жит­тів.

«В по­лон по­трап­ля­ли ці­лі ба­таль­йо­ни...»
За часів компартійного режиму під час святкування Днів Перемоги, визволення України від гітлерівців на офіційних заходах якось поспіхом згадували полеглих. Із вуст партійних функціонерів, воєначальників лунали здебільшого високопарні слова на адресу Комуністичної партії, під керівництвом якої «Радянська армія розгромила фашистську Німеччину».

Published in Пам'ять
П'ятниця, 23 Жовтень 2015 17:44

На краю прірви

До єди­но­го на Пол­тав­щи­ні Цен­тру ре­абі­лі­та­ції ді­тей з ура­жен­ням нер­во­вої сис­те­ми, де опі­кую­ть­ся ма­лень­ки­ми па­ці­єн­та­ми, хво­ри­ми на це­реб­раль­ний па­ра­ліч, по­віль­но, але не­спин­но під­сту­пає край май­же 30-мет­ро­вої прір­ви. Ба­га­то­тон­ні ді­лян­ки схи­лу, на яко­му сто­їть цей дво­по­вер­хо­вий бу­ди­нок, прос­то на очах ме­дич­но­го пер­со­на­лу раз у раз від­ри­ваю­ть­ся і па­да­ють у гли­бо­ку прір­ву, яка метр за мет­ром ві­дво­йо­вує у лю­дей зем­лю...

Published in Проблема

Ни­ні екс­пер­ти з обе­реж­ніс­тю го­во­рять про тен­ден­цію по­сту­по­во­го від­нов­лен­ня еко­но­мік біль­шо­сті кра­їн Цен­траль­ної та Схід­ної Єв­ро­пи (ЦСЄ). Впер­ше за остан­ні чо­ти­ри ро­ки кіль­кість ком­па­ній, які ого­ло­си­ли про зрос­тан­ня до­хо­дів, пе­ре­ви­щи­ла кіль­кість тих, чиї до­хо­ди зни­зи­лись.

Про «потепління» економіки в ЦСЄ свідчить зростання ВВП у більшості країн регіону. В Угорщині — на 3.6%, Польщі — на 3,4%, Румунії — на 2,8%, Чехії та Словаччині — на 2%. Упав ВВП лише у двох країнах регіону: у Хорватії — на 0,4% та в Україні — на 16%. Держави ЦСЄ змогли істотно наростити експорт до Західної Європи. Позитивну роль відіграло й збільшення внутрішнього попиту, спричинене зростанням зарплат та зниженням цін на споживчі товари.

Published in Економіка

Не­що­дав­но ство­ре­на кон­курс­на ко­мі­сія з від­бо­ру кан­ди­да­тів на ад­мі­ніс­тра­тив­ні по­са­ди до Спе­ціа­лі­зо­ва­ної ан­ти­ко­руп­цій­ної про­ку­ра­ту­ри ни­ні пра­цює в ак­тив­но­му тем­пі і, що над­зви­чай­но важ­ли­во, від­кри­та для ши­ро­ко­го за­га­лу гро­ма­дян. Її за­сі­дан­ня транс­люю­ть­ся в он­лайн-ре­жи­мі, що до­зво­ляє всім охо­чим спос­те­рі­га­ти за пе­ре­бі­гом цьо­го про­це­су.
Для чо­го по­тріб­не при­зна­чен­ня ке­рів­ни­ка Спе­ціа­лі­зо­ва­ної ан­ти­ко­руп­цій­ної про­ку­ра­ту­ри та ін­ших її спів­ро­біт­ни­ків? Хто мо­же по­да­ва­ти до­ку­мен­ти на кон­курс? Яким бу­де по­ря­док їх роз­гля­ду та ухва­лен­ня рі­шень? Ко­му від­да­ва­ти­муть пе­ре­ва­гу — «но­вим об­лич­чям» чи до­свід­че­ним спе­ціа­ліс­там? Ці та ін­ші пи­тан­ня ми об­го­во­рю­ємо з го­ло­вою кон­курс­ної ко­мі­сії, пра­во­за­хис­ни­цею, док­то­ром юри­дич­них на­ук, про­фе­со­ром Ка­те­ри­ною Лев­чен­ко.

П'ятниця, 23 Жовтень 2015 17:05

Новий шовковий шлях

Но­вий Шов­ко­вий шлях ста­не най­біль­шим ін­фра­струк­тур­ним про­ек­том в іс­то­рії: по­над 11 ти­сяч кі­ло­мет­рів і ме­ре­жа пор­тів і суд­но­хід­них трас по­єд­на­ють Ки­тай з Єв­ро­пою. Вар­тість? Знач­на: кіль­ка­сот міль­яр­дів до­ла­рів.

Про створення найпотужнішого торговельного шляху у світі вперше публічно оголосив у жовтні 2013 року президент Китаю Сі Цзіньпін в актовому залі казахського Університету ім. Назарбаєва. Сі нагадав про «великий економічний проект, яким був стародавній Шовковий шлях», і закликав казахів і всі народи Центральної Азії до спільного будівництва кращого майбутнього і повернення до старовинних цінностей за допомогою створення Нового Шовкового шляху.

П'ятниця, 23 Жовтень 2015 17:00

Канадці прагнуть змін

19 жовтня 2015 року парламентські вибори пройшли у Канаді.
У результаті перемоги Ліберальної партії Канади прем’єр-міністром країни став лідер партії Джастін Трюдо.
На цьому посту він змінив Стівена Харпера, який пробув прем’єром 9 років. Згідно з попередніми підрахунками голосів більша частина місць у парламенті дістанеться лібералам вперше за 9 років, передає Бі-бі-сі.
Консерватори втратили багато місць і на майбутні 4 роки формують опозицію. Однак зміна уряду в Канаді не означатиме зміни курсу стосовно України. Досі всі партії у парламенті підтримували подальшу допомогу Україні та засуджували агресію з боку Росії.

П'ятниця, 23 Жовтень 2015 16:57

Дрейфують у напрямку правого центру

18 жовт­ня 2015 ро­ку від­бу­ли­ся пар­ла­мент­ські ви­бо­ри у Швей­ца­рії. Го­ло­су­ван­ня прой­шло в усіх 26 кан­то­нах Швей­цар­ської Кон­фе­де­ра­ції. Кож­не швей­цар­ське во­ле­ви­яв­лен­ня стає яс­кра­вим при­кла­дом тор­же­ства де­мо­кра­тич­них цін­нос­тей. При­чо­му слід пам’­ята­ти, що швей­цар­ські гро­ма­дя­ни, ко­рис­ту­ючись уні­вер­саль­ним ме­ха­ніз­мом кан­то­наль­них і за­галь­но­швей­цар­ських ре­фе­рен­ду­мів, ма­ють на­го­ду опе­ра­тив­но вно­си­ти ко­рек­ти­ви у внут­ріш­ньо­по­лі­тич­ний і зов­ніш­ньо­по­лі­тич­ний курс кра­їни.

Власне, самі вибори у Швейцарії проходять із точністю годинників місцевого виробництва.

Днями міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр відвідав ключові столиці близькосхідних держав: Тегеран, Ер-Ріяд, Амман. Це турне було заплановане ще наприкінці літа поточного року, але безперечно набуло нового забарвлення на тлі російської військової операції на території Сирії.
Німеччина стурбована додатковою дестабілізацією становища на Близькому Сході, наслідком чого є великий наплив біженців до країн Європейського Союзу. Тож не дивно, що ця тема стала наскрізною під час переговорів шефа німецької дипломатії з колегами.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».