Травень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

У Чехії добігає кінця щорічне хокейне свято — чемпіонат світу, який щороку збирає 16 найкращих збірних світу. У четвер відбулися чвертьфінальні поєдинки, півфінали заплановані на суботу, фінал і зустріч за третє місце — в неділю.
Чимало несподіванок на світовій першості сталося вже на стадії групових турнірів. З’ясувалося, що словацька збірна, яка 2002 року вигравала цей турнір, нині не просто залишила елітарну групу (до якої традиційно зараховують хокеїстів США, Канади, Росії, Швеції, Фінляндії та Чехії), а й до чільної вісімки не потрапила. У групі В словаків обійшли білоруси, для яких це змагання видалося фантастичним — чого варта хоча б перемога над американцями (5:2).

Published in Хоккей
П'ятниця, 15 Травень 2015 17:45

«ЗОРЯ» зупиняє «ДНІПРО»

23-й тур фут­боль­но­го чем­піо­на­ту Ук­раї­ни у Прем’єр-лі­зі став най­ре­зуль­та­тив­ні­шим у ни­ніш­ній пер­шо­сті. Коман­ди спро­мог­ли­ся за­би­ти у во­ро­та су­пер­ни­ків 32 м’ячі. За­га­лом для чем­піо­на­тів Ук­раї­ни най­біль­ший по­каз­ник — 37 м’ячів (29-й тур се­зо­ну 1999/2000 рр.), од­нак вар­то пам’­ята­ти, що то­ді іг­ро­вий день на­лі­чу­вав 8 мат­чів, а не 7, як ни­ні. Се­ред ре­зуль­та­тів вар­то від­зна­чи­ти пе­ре­мо­ги з ве­ли­ким ра­хун­ком «Ди­на­мо» та «Шах­та­ря», а та­кож до­маш­ню по­раз­ку ще од­но­го пре­тен­ден­та на зо­ло­ті на­го­ро­ди пер­шо­сті — дніп­ро­пет­ров­сько­го «Дніп­ра».

У першому матчі туру ужгородська «Говерла» на своєму полі приймала чинного чемпіона — донецький «Шахтар». Склад господарів прогнозовано зазнав відчутних змін у бік підсилення, проте кількох досвідчених виконавців, спроможних взяти на себе лідерські ролі, знову не було навіть у запасі. «Шахтар» розпочав просто блискуче.

Published in Футбол

Багатокомпонентну терапію, діалектичну поведінкову терапію (ДПТ) орієнтовано на людей, у яких виявлена схильність до самогубства або які ледве регулюють свої емоції та мають кілька серйозних психічних розладів.
ДПТ складається з індивідуальної терапії, навчання навичкам групи, телефонного консультування й методів терапевтичних консультацій команди. Компонент і навички навчальних груп включають у себе домашню роботу. Домашнім завданням для пацієнтів є практика і використання поведінкових навичок, що зустрічаються у повсякденному житті.

У центральній жіночій клініці штату Техас, що у місті Х’юстон, уперше за всю історію Сполучених Штатів Америки з’явилося на світ п’ятеро дівчаток-близнят. Діти народилися здоровими і практично не потребують особливого догляду.
П’ятеро чарівних дівчаток-близнят з’явилися в родині Даніель та Адама Басбі. Вони вже придумали своїм новонародженим дочкам подвійні імена — Ава Лейн, Олівія Марі, Хейзел Грейс, Райлі Пейдж і Паркер Кейт. У цьому процесі активну участь узяла й їхня старша дочка — трирічна Блейк.
Ця подія є історичною для медицини США, адже це — перший випадок народження п’ятірні однієї статі за всю історію країни, а у світі подібна подія відбулась останнього разу у 1969 році.

На дум­ку до­слід­ни­ків з Уні­вер­си­те­ту Ка­лі­фор­нії у Сан-Фран­цис­ко, лю­ди пе­ре­жи­ва­ють ду­же ба­га­то стре­со­вих си­ту­ацій. Іно­ді це прос­то що­ден­на су­єта, що зу­мов­лює зрос­тан­ня кор­ти­зо­лу. Він ви­кли­кає по­тяг до їжі, а у жі­нок це по­тяг, як пра­ви­ло, до вуг­ле­во­дів, осо­бли­во со­лод­ких про­дук­тів.

На жаль, улюблена їжа здатна зовсім не піднімати настрій, а стати причиною депресії. Такого висновку дійшли науковці, які серйозно вивчили це питання.
Тож було складено список депресивних продуктів.
Випічка і кондитерські вироби. Солодощі підвищують настрій, але ж ненадовго. Надлишок цукру призводить до втоми і підсилює депресію. Випічка та кондитерські вироби викликають проблеми з кишечником і до того ж провокують закрепи. У результаті — дискомфорт і погане самопочуття. Найбезпечніші борошняні вироби — випічка з борошна грубого помелу (висівок) та хліб.

Се­ред­ній отит у ді­тей є од­нією з най­більш час­тих при­чин звер­нень за ме­дич­ною до­по­мо­гою. При­близ­но 80% ді­тей до до­сяг­нен­ня шкіль­но­го ві­ку пе­ре­но­сять хо­ча б один епі­зод гос­тро­го се­ред­ньо­го оти­ту (ГСО).
Та хі­ба ли­ше ді­ти ста­ють жерт­ва­ми оти­ту? Ма­буть, не­має та­кої лю­ди­ни, яка про­тя­гом жит­тя не зу­стрі­ла­ся б упри­тул із цим під­ступ­ним за­хво­рю­ван­ням. Як бу­ти в та­ко­му ви­пад­ку? Про це ми ви­рі­ши­ли роз­пи­та­ти фа­хів­ця-ото­ла­рин­го­ло­га — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Ан­дрія Ци­ма­ра.

Чин­на по­дат­ко­ва по­лі­ти­ка ни­ні де­мон­струє до­сить ак­тив­ний на­ступ на се­лян­ські ін­те­ре­си. За­про­ва­дже­но но­ві по­дат­ки, які вже на­ступ­но­го ро­ку мо­жуть спо­ну­ка­ти жи­те­лів сіль­ської міс­це­во­сті до со­ці­аль­но­го не­вдо­во­лен­ня.
Фа­хів­ці на­зи­ва­ють по­дат­ко­ві но­вов­ве­ден­ня «мі­ною впо­віль­не­ної дії» і про­по­ну­ють: аби уник­ну­ти її ви­бу­ху, не­об­хід­но не­від­клад­но ухва­ли­ти за­ко­но­про­ект «Про вне­сен­ня змін до По­дат­ко­во­го ко­дек­су Ук­раї­ни що­до опо­дат­ку­ван­ня гос­по­дар­ських (при­са­диб­них) бу­ді­вель і спо­руд», за­ре­єс­тро­ва­ний 1 квіт­ня цьо­го ро­ку під № 2513.
У чо­му суть кон­флікт­ної си­ту­ації і які шля­хи про­по­ную­ть­ся до її роз­в’язан­ня? Про це ін­тер­в’ю з ке­рів­ни­ком на­прям­ку «Роз­ви­ток рин­ко­вої ін­фра­струк­ту­ри» про­ек­ту USAID «Аг­ро­Ін­вест» Ми­ко­лою Гри­цен­ком.

Published in Земля і люди

Наш спів­роз­мов­ник — ви­знач­ний ук­ра­їн­ський ху­дож­ник, за­слу­же­ний ді­яч мис­тецтв Ук­раї­ни і Поль­щі Ми­ко­ла Ше­лест. Тво­ри майс­тра жи­во­пи­су і гра­фі­ки при­сут­ні на всіх кон­ти­нен­тах: у 50 му­зе­ях Ук­раї­ни, му­зе­ях США, Фран­ції, Ка­зах­ста­ну, Ро­сії, Поль­щі, Япо­нії, а ще — у по­над 40 кра­їнах сві­ту в при­ват­них ко­лек­ці­ях.
Ось як йо­го ха­рак­те­ри­зує ви­дат­ний пись­мен­ник Олек­сій Дов­гий: «Ми­ко­ла Ше­лест — ху­дож­ник від Бо­га. У ньо­му жи­ве при­род­не від­чут­тя ви­со­ко­го мис­тец­тва. Йо­го пиль­ний зір улов­лює тон­кі, не­пе­ре­бут­ні ню­ан­си жит­тя лю­дей і при­ро­ди. Са­ме у цій гли­би­ні він увесь — як ми­тець і як лю­ди­на.
Для то­го, щоб піз­на­ти твор­чість Ми­ко­ли Ше­лес­та, ма­ло прос­то ди­ви­ти­ся ви­став­ку йо­го кар­тин. Тре­ба пе­ред кож­ною по­стоя­ти і по­ду­ма­ти, за­зир­ну­ти вглиб на­пи­са­но­го. І час­то бу­ває так, що кож­но­го ра­зу, ко­ли ося­га­єш світ зоб­ра­же­но­го, зна­хо­диш усе но­ві й но­ві де­та­лі, які зму­шу­ють гли­бо­ко за­ду­ма­ти­ся.
Ми­ко­ла Ше­лест — ху­дож­ник опти­міс­тич­ний, я б ска­зав, со­няч­ний. Усе в ньо­го ові­яне світ­лим, лю­дя­ним став­лен­ням до сві­ту, який йо­го ото­чує».
Ви­став­ка в На­ціо­наль­но­му му­зеї ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри ста­ла при­во­дом для цієї бе­сі­ди.
А ще — ві­та­ємо ху­дож­ни­ка з 79-ю вес­ною, ба­жа­ємо здо­ров’я і твор­чих звер­шень!

Published in Вітальня
П'ятниця, 15 Травень 2015 16:44

Ювілей Днів польського кіно

За останні дев’ять років шанувальники кінематографа як у Києві, так і в інших містах України, настільки звикли до проведення навесні під егідою Польського інституту в Києві Днів польського кіно, що нині важко уявити без них культурне життя в нашій країні. І не дивно, адже саме завдяки цій мистецькій акції прихильники кіномистецтва мали унікальну можливість побачити і гідно оцінити близько п’ятдесяти кращих польських кінострічок, створених упродовж останніх десяти років у Польщі.
Кожний з цих кінофестивалів викликав жвавий інтерес як серед молоді, так і серед людей середнього та поважного віку і мав досить відчутний резонанс у культурно-мистецькому житті України. Тому, цілком закономірно, ювілейний десятий показ Днів польського кіно у столиці, а також у Вінниці, Харкові, Луцьку та Одесі привернув увагу всіх, хто цікавиться мистецтвом кіно і особливо кінематографа Польщі.

Published in Культура
П'ятниця, 15 Травень 2015 16:39

Цей дивовижний цирк

Цирк має дивувати, саме у цирку творяться справжні дива, які запам’ятовуються на все життя. І Національний цирк України не тільки дивує, а вражає глядачів своїми надзвичайно цікавими, дуже складними, творчими програмами. Особливо останніх два роки, адже готують їх виключно українські артисти і режисери.
Нова програма Національного цирку «Зірки та зіроньки» стала справжнім сюрпризом. У ній беруть участь «ліліпути та гулівери», які подарують глядачам своїми виступами відчуття неймовірного свята.
Акробати на джампінгах під керівництвом заслуженого артиста України Олега Рибченка підготували складні, сміливі трюки, заряджені позитивними емоціями. Справжньою сенсацією став номер Леонори Богатирьової. Такого дива наші глядачі не бачили вже давно. Красива тендітна дівчина під куполом цирку жонглюватиме різноманітними предметами і при цьому ще й вправно виконуватиме акробатичні елементи.

Published in Культура

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».