Липень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

По­над рік вій­сь­ко­ві бо­ро­нять кор­до­ни Ук­раї­ни. Вже прий­шов час їх за­мі­ню­ва­ти но­ви­ми си­ла­ми, про­те ін­тен­сив­ність мо­бі­лі­за­ції не дає мож­ли­во­сті всіх вчас­но за­мі­ни­ти.

 

Чо­ло­ві­ки хо­ваю­ть­ся по лі­сах у ста­рих кри­їв­ках

За­раз три­ває шос­та хви­ля мо­бі­лі­за­ції. Чи ба­га­то лю­дей зго­ло­си­ли­ся при­йти до військ­ко­ма­тів?
Ан­дрій Кор­нат: Шоста хвиля мобілізації почалася 16 червня і закінчиться в 20-х числах серпня. Триває вона 60 днів. За цей час із Львівщини у Збройні Сили України повинно піти понад 2600 осіб. Шоста хвиля мобілізації була зумовлена тим, що п’ята хвиля не була виконана. Допоки не буде повністю укомплектований склад ЗСУ, не зможемо демобілізувати військовослужбовців. Законодавче поле малоефективне, адже воно було створене за радянських часів.

Published in Військо
П'ятниця, 24 Липень 2015 12:18

Непростий шлях до Європи

Ін­тег­ра­ція Ук­раї­ни у сві­то­вий еко­но­міч­ний прос­тір ві­ді­грає важ­ли­ву роль у роз­вит­ку віт­чиз­ня­ної еко­но­мі­ки. Са­ме то­му на­ша кра­їна за­ці­кав­ле­на у спри­ят­ли­во­му се­ре­до­ви­щі, яке б спро­щу­ва­ло до­ступ до зов­ніш­ніх рин­ків і за­без­пе­чу­ва­ло ста­біль­ні тор­го­вель­ні по­то­ки на ос­но­ві по­стій­но­го під­ви­щен­ня кон­ку­рен­то­спро­мож­но­сті віт­чиз­ня­но­го ви­роб­ниц­тва.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС є новим форматом відносин, спрямованим на створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ЗВТ) Україна — ЄС і поступову інтеграцію України до внутрішнього ринку Євросоюзу. Імплементація положень європейського законодавства, передбачена економічною частиною Угоди про асоціацію (УА), є вкрай важливою для проведення реформ, адже це слугуватиме основою для нової моделі соціально-економічного розвитку України.

Published in Економіка

Тер­мін «внут­ріш­ньо пе­ре­мі­ще­ні осо­би» (ВПО) по­чав ак­тив­но ви­ко­рис­то­ву­ва­ти­ся в Ук­раї­ні впро­довж остан­ніх пів­то­ра ро­ків. Не­прос­ті, а час­то й тра­гіч­ні по­дії зму­си­ли ба­га­тьох на­ших спів­гро­ма­дян з Кри­му та Дон­ба­су по­ли­ша­ти рід­ні до­мів­ки, влас­не май­но, ко­ло про­фе­сій­ної за­йня­то­сті і шу­ка­ти при­тул­ку в тих міс­цях, де три­ває мир­не жит­тя, де їх не при­ни­жу­ють за на­ціо­наль­ною при­на­леж­ніс­тю чи з ін­ших при­чин. За да­ни­ми Мі­ніс­тер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, ста­ном на 22 черв­ня 2015 ро­ку в Ук­раї­ні офі­цій­но за­ре­єс­тро­ва­но 1345100 ВПО з Дон­ба­су та Кри­му. Ор­га­ні­за­ція Об'­єд­на­них На­цій за­свід­чує, що за цим по­каз­ни­ком ми по­сі­ли дев'­яте міс­це се­ред кра­їн сві­ту.

Змі­ни у сфе­рі без­пе­ки під­ви­щи­ли прав­до­по­діб­ність зброй­но­го кон­флік­ту (у то­му чис­лі пов­но­масш­таб­но­го) за учас­ті США. Вод­но­час зброй­ні си­ли США у пев­них ре­гіо­нах втра­ча­ють вій­сь­ко­ву пе­ре­ва­гу — на­пи­са­но у но­во­опуб­лі­ко­ва­ній вій­сь­ко­вій стра­те­гії Спо­лу­че­них Шта­тів. Од­ну з по­тен­цій­них за­гроз ста­но­влять дії Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції.

Нова військова стратегія США враховує зміни в середовищі безпеки, які відбулись після 2011 року. У вступі до документа керівник Комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорт зазначив, що нинішня ситуація з безпекою є найбільш нестабільною за останні 40 років, відколи він розпочав службу.

П'ятниця, 24 Липень 2015 11:32

Рік правління Моді

Ми­нув рік піс­ля пе­ре­кон­ли­вої пе­ре­мо­ги На­ціо­наль­но­го Де­мо­кра­тич­но­го Со­юзу (НДС) під про­во­дом Ін­дій­ської На­род­ної Пар­тії (ІНП). Ін­тен­сив­на ви­бор­ча кам­па­нія, яка про­хо­ди­ла під гас­лом «над­хо­дять доб­рі дні» та ім­по­ну­ючі до­сяг­нен­ня На­ренд­ри Мо­ді (то­ді кан­ди­да­та на по­са­ду прем­єра) у рід­но­му шта­ті Гу­джа­рат сфор­му­ва­ли ви­со­кі очі­ку­ван­ня від ді­яль­но­сті но­во­го уря­ду. Чи дійс­но на­дійш­ли доб­рі дні?

Грецька криза стала приводом для різких коливань на фондових біржах Азії. Знервовано реагували шанхайська і токійська біржі. Падіння найбільших у Азії китайського та японського ринків за законом доміно спровокувало аналогічні процеси в інших азійських країнах. Песимісти вважають, що з цих подій може розпочатись третій період світової економічної кризи.
Нагадаємо, що сумнозвісна світова криза розпочалася восени 2008 року з краху ринку нерухомості у США й швидко поширилася усім світом. Спроби її подолання шляхом фінансового стимулювання економічної активності частково посприяли відносній стабілізації та уповільненню темпів падіння світової економіки.

20 лип­ня 2015 ро­ку Тбі­лі­сі від­ві­дав Пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської Ра­ди До­нальд Туск. Гру­зія так са­мо, як Ук­раї­на, за­ли­шає­ть­ся важ­ли­вим парт­не­ром Єв­ро­со­юзу. Ак­ту­аль­ною за­ли­шає­ть­ся про­гра­ма Схід­но­го парт­нер­ства.

Грузинсько-російська війна серпня 2008 року стала першим уроком для усіх щодо оцінки ризиків європейської безпеки, які виникають внаслідок зовнішньої політики Росії, що «встає з колін». Однак Євросоюзу знадобився другий урок — анексії Криму та російської агресії на Донбасі, аби наважитись на запровадження економічних санкцій проти режиму Володимира Путіна. Так Грузія й України стали для Євросоюзу важким випробуванням його зовнішньої і безпекової політики.

П'ятниця, 24 Липень 2015 10:48

Важкий компроміс

Після надзвичайно важких дипломатичних зусиль Європейський Союз досягнув кредитного компромісу з Грецією. Референдум 5 липня, на якому греки відповіли «ні» пропозиціям кредиторів, став стимулом для потужного політичного тиску на грецьке керівництво.
Знаковими на цьому фоні стали пропозиції канцлера Ангели Меркель виключити на п’ять років Грецію із зони євро, а також досить жорстке заперечення проти цього, яке пролунало із Вашингтона. Сполучені Штати Америки закликали Європейський Союз робити серйознішу політику на грецькому напрямі, адже Греція є важливим партнером Організації Північноатлантичного договору.

П'ятниця, 24 Липень 2015 10:43

Хитке замирення Заходу з Іраном

14 лип­ня 2015 ро­ку у Від­ні між шість­ма кра­їна­ми-по­се­ред­ни­ка­ми США, Ні­меч­чи­ною, Ве­ли­кою Бри­та­нією, Фран­цією, Ки­та­єм і Ро­сією, а та­кож Іра­ном до­сяг­ну­то справ­ді іс­то­рич­ні до­мо­вле­но­сті що­до іран­ської ядер­ної про­гра­ми. За­га­лом пе­ре­го­во­ри три­ва­ли два­над­цять ро­ків.

У Тегерані бурхливо вітали цю історичну подію, адже нинішнє покоління іранців отримало доступ до майже ста п’ятдесяти мільярдів доларів фінансових ресурсів, які від 2003 року були «заморожені» у західних банках. Сподівання отримати ці кошти було чи не найпотужнішим мотивом, який рухав іранською делегацією на віденських переговорах.

Військовий прокурор центрального регіону старший радник юстиції Григорій Рябенко

Ни­ні ук­ра­їн­ське вій­сько про­ти­сто­їть ро­сій­сько-те­ро­рис­тич­ній ор­ді, яка ве­де про­ти нас не­ого­ло­ше­ну вій­ну. Офі­це­ри і сол­да­ти Ук­раї­ни зі зброєю в ру­ках бо­ро­нять рід­ну зем­лю. Са­ме Зброй­ні Си­ли – при усій по­ва­зі до ін­ших дер­жав­них ін­сти­ту­тів – є клю­чо­вим фак­то­ром у збе­ре­жен­ні те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті кра­їни, її су­ве­ре­ні­те­ту.

Вагомий внесок у відстоювання національних інтересів та забезпечення обороноздатності держави як у зоні АТО, так і в інших регіонах держави, роблять військові прокурори, які спільно працюють на подолання агресії.

Published in Суспільство

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».