Липень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 03 Липень 2015 17:34

Ризики безробіття

Як свід­чить ста­тис­ти­ка, в еко­но­мі­ці Єв­ро­со­юзу три­ває по­мір­не від­нов­лен­ня. У чет­вер­то­му квар­та­лі ми­ну­ло­го ро­ку ре­аль­ний ВВП у Єв­ро­со­юзі збіль­шив­ся на 0,4%, а у єв­ро­зо­ні — на 0,3%, по­кра­щен­ня бу­ло за­фік­со­ва­не май­же в усіх дер­жа­вах — чле­нах ЄС.

Справжніми локомотивами економічного відновлення стали Польща, Іспанія, Великобританія (+2%), Німеччина (+1,5%). Внутрішній попит, інвестиції, зовнішній платіжний баланс сприяли зростанню обсягів виробництва.

Published in Економіка
П'ятниця, 03 Липень 2015 17:26

Злочин із перспективним майбутнім

Зло­чи­ни кро­ку­ють у но­гу із су­час­ни­ми тех­но­ло­гі­ями: во­ни так са­мо стрім­ко роз­ви­ваю­ть­ся, а ме­то­ди їх­ньо­го ско­єн­ня удо­ско­на­люю­ть­ся. Ни­ні на змі­ну тим, хто зба­га­чує­ть­ся пе­ре­ві­ре­ними ча­сом зло­дій­ськими спо­со­бами, при­мі­ром вед­ме­жат­ни­ки — спе­ціа­ліс­ти зі зла­му сей­фів або до­муш­ни­ки — фа­хів­ці з об­кра­дан­ня чу­жих квар­тир, при­хо­дять не менш до­свід­че­ні та доб­ре на­вче­ні майс­три своєї спра­ви. Це — кі­бер­зло­чин­ці.

Published in Кримінал
П'ятниця, 03 Липень 2015 12:39

Корупція по-румунськи

Не про­хо­дить і дня, щоб у цен­трі ува­ги ру­мун­ських ме­діа не опи­ни­ла­ся чер­го­ва осо­ба зі сві­ту по­лі­ти­ки, пі­до­зрю­ва­на у ко­руп­цій­них зло­чи­нах. Остан­нім ча­сом від­по­від­ні ор­га­ни за­йня­ли­ся на­віть прем’єром Вік­то­ром Пон­тою, який до­сі вва­жав­ся не­до­то­ркан­ним твор­цем ав­то­ри­тар­но­го сти­лю прав­лін­ня.

Прокурори Національного антикоруційного директорату (NDA) оголосили румунському прем’єру сімнадцять звинувачень: у здійсненні фальшувань, відмиванні брудних грошей, здійсненні податкових махінацій, а також у конфлікті інтересів.

П'ятниця, 03 Липень 2015 12:27

Пропаганда чи економіка?

Те­ма пер­спек­тив роз­вит­ку ро­сій­ської еко­но­мі­ки ви­кли­кає діа­мет­раль­но різ­ні емо­ції і дум­ки. На по­гляд біль­шо­сті про­крем­лів­ських екс­пер­тів і ме­діа, Ро­сія справ­ляє­ть­ся із сан­кці­ями, а бу­де ще кра­ще. Ін­ші екс­пер­ти впев­не­ні, що бу­де ще гір­ше і Ро­сія по­ки не від­чу­ла на­слід­ків санк­цій.

Світовий банк прогнозує негативний поступ російської економіки у 2015–2016 роках: у поточному році падіння буде становити 3,8%, а в наступному — 0,3%.

П'ятниця, 03 Липень 2015 12:02

Повернення грецької драхми?

30 черв­ня 2015 ро­ку Гре­ція по­вин­на бу­ла спла­ти­ти кре­ди­то­рам чер­го­вий транш у 1,5 міль­яр­да до­ла­рів у ра­ху­нок об­слу­го­ву­ван­ня сво­го зов­ніш­ньо­го бор­гу в роз­мі­рі 315 міль­яр­дів до­ла­рів. Од­нак за три дні до цьо­го у Брюс­се­лі за­вер­ши­ли­ся про­ва­лом пе­ре­го­во­ри між Гре­цією, Єв­ро­со­юзом та Між­на­род­ним ва­лют­ним фон­дом. Піс­ля цьо­го грець­кий прем’­єр-мі­ністр Алек­сіс Ціп­рас при­зна­чив на цю не­ді­лю, 5 лип­ня 2015 ро­ку, ре­фе­рен­дум що­до пи­тан­ня прий­нят­тя або від­хи­лен­ня умов кре­ди­то­рів.

Більшість щиро віруючих мусульман в ісламському світі до середини липня постує, адже зараз триває священний місяць Рамадан. У цей час треба пробачати ворогів, думати про власні гріхи та займатися благодійністю. Однак зовсім інші плани у бойовиків «Ісламської держави Іраку і Леванту» (ІДІЛ). Враховуючи успішний наступ іракських і сирійських курдів, які звільнили від ісламістів місто Кобані на сирійсько-турецькому кордоні, стратеги ІДІЛ вирішили вдатися до гучних терористичних актів.

П'ятниця, 03 Липень 2015 11:47

Енергетичний протест у Вірменії

До­не­дав­на ли­ше про­тес­ти збан­кру­ті­лих гре­ків про­ти тяж­ких со­ці­аль­них умов ви­кли­ка­ли жва­вий ін­те­рес сві­то­вих за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції. Дня­ми та­ка са­мо ува­га бу­ла при­ку­та до по­дій у Вір­ме­нії. При­во­дом для про­тес­тів ста­ло рі­шен­ня про під­ви­щен­ня цін на елек­тро­енер­гію. До­чір­ня ро­сій­ська ком­па­нія, яка тор­гує елек­тро­енер­гією у Вір­ме­нії, по­яс­нює та­ке рі­шен­ня її де­фі­ци­том. Вір­мен­ська енер­ге­ти­ка май­же в од­на­ко­вих про­пор­ці­ях за­ле­жить від атом­ної елек­тро­стан­ції, теп­ло­елек­тро­стан­цій, гід­ро­елек­тро­стан­цій та від­нов­лю­валь­них дже­рел енер­гії.

У Льво­ві від­бу­ла­ся все­ук­ра­їн­ська кон­фе­рен­ція «Ак­ту­аль­ні пи­тан­ня су­час­ної бо­йо­вої трав­ми», при­свя­че­на ак­ту­аль­но­му пи­тан­ню сьо­го­ден­ня — на­дан­ню ме­дич­ної до­по­мо­ги по­ра­не­ним і трав­мо­ва­ним у бо­йо­вих ді­ях АТО. Пред­став­ни­ки Асо­ці­ації хі­рур­гів, трав­ма­то­ло­гів та анес­те­зіо­ло­гів Львів­щи­ни ра­зом із лі­ка­ря­ми Вій­сь­ко­во-ме­дич­но­го клі­ніч­но­го цен­тру За­хід­но­го ре­гіо­ну про­ана­лі­зу­ва­ли ха­рак­тер та тен­ден­ції по­ра­нень в АТО.

Published in Безпека
П'ятниця, 03 Липень 2015 00:10

Воєнний шлях до... миру

РІК ТОМУ УКРАЇНСЬКА АРМІЯ ДОСЯГЛА ЧИ НЕ НАЙБІЛЬШОГО СВОГО УСПІХУ, ЗВІЛЬНИВШИ ВІД ОКУПАЦІЇ СЛОВ'ЯНСЬК

Будь-яка вій­на, на­віть як­що во­на іме­нує­ть­ся ан­ти­те­ро­рис­тич­ною опе­ра­цією, має свої зна­ко­ві да­ти. Су­час­ні бо­йо­ві дії на Схо­ді Ук­раї­ни не є ви­нят­ком. І од­на з та­ких зна­ко­вих дат не­впин­но на­бли­жає­ть­ся — піс­ля­зав­тра ми­не рік з мо­мен­ту звіль­нен­ня Сло­в’ян­ська та Кра­ма­тор­ська. Са­ме ці міс­та пер­ши­ми від­чу­ли на со­бі «при­на­ди» ро­сій­ської оку­па­ції.
Рі­шен­ня про по­ча­ток АТО бу­ло ухва­ле­не Ра­дою на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни на чо­лі з то­діш­нім ви­ко­ну­ючим обо­в’яз­ки Пре­зи­ден­та Олек­сан­дром Тур­чи­но­вим са­ме як від­по­відь на по­дії у Сло­в’ян­ську та Кра­ма­тор­ську.

Published in Суспільство
Сторiнка 12 iз 12

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».