Липень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 19, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Російські фахівці солідарні з думкою міжнародних учених, що пристрасть робити селфі може трансформуватися у психічний розлад. Медики пояснили, коли це захоплення стає небезпечним для психіки.
За словами керівника московського психологічного центру Артура Гараганова, селфіманію можна розділити на три етапи. Зокрема, на першому етапі людина щодня робить до трьох своїх фото, проте не завжди викладає їх у Мережу. На другому етапі вона так само робить приблизно по три знімки на день, але їх опублікування на просторах Інтернету є обов’язковим процесом.

П'ятниця, 31 Липень 2015 16:43

Ларингіт: як повернути голос?

Ла­рин­гіт — це за­па­лен­ня сли­зо­вої обо­лон­ки гор­та­ні і го­ло­со­вих зв’язок, яке не­рід­ко су­про­во­джує­ть­ся втра­тою го­ло­су. Ла­рин­гіт мо­же ви­ник­ну­ти ра­зом із ГРВІ, гри­пом і будь-яким ін­шим за­хво­рю­ван­ням ди­халь­них шля­хів. До­дат­ко­ви­ми чин­ни­ка­ми ри­зи­ку є за­пи­ле­ні при­мі­щен­ня, га­ря­че су­хе по­віт­ря, пе­ре­на­пру­жен­ня го­ло­су, на­яв­ність хро­ніч­них осе­ред­ків за­па­лен­ня в но­со­глот­ці, по­ру­шен­ня но­со­во­го ди­хан­ня.

Особливо небезпечний ларингіт у маленьких дітей, оскільки він ускладнює дихання через звуження гортані. Детальніше про хворобу, її ускладнення і загрози здоров’ю поговоримо з лікарем-отоларингологом вищої категорії Ро­ма­ном Слю­сар­чи­ком.

Наш спів­роз­мов­ник — Сер­гій Мар­чен­ко, ук­ра­їн­ський ре­жи­сер, сце­на­рист, фо­то­ху­дож­ник, ви­кла­дач, кі­но­зна­вець.
Пра­цю­вав як фо­то­ко­рес­пон­дент у ча­со­пи­сах «Но­ви­ни кі­но­ек­ра­на», «Ук­раї­на», «Куль­ту­ра і жит­тя». Зро­бив філь­ми «Ма­льов­ни­ча Ук­раї­на», «Кам­чат­ка», «Іван Коз­лов­ський», «Жни­ва», «Осінь ве­сіль­на», «Ой на Іва­на, та й на Ку­па­ла», «Вір­ський. Дух Ук­раї­ни», «Від­го­мін за­бу­то­го не­ба», «Лист без кон­вер­та», «По­лі­ські об­раз­ки» та ін­ші.

Published in Вітальня
П'ятниця, 31 Липень 2015 13:12

Масштабний «РЕ­ПІД ТРАЙ­ДЕНТ-2015»

У Льво­ві від­кри­ли­ся між­на­род­ні ук­ра­їн­сько-аме­ри­кан­ські ко­манд­но-штаб­ні на­вчан­ня із за­лу­чен­ням вій­ська «Ре­під Трай­дент-2015». До Між­на­род­но­го цен­тру ми­ро­твор­чо­сті та без­пе­ки Ака­де­мії су­хо­пут­них військ іме­ні геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го (Яво­рів­ський по­лі­гон) при­бу­ли вій­сь­ко­ві з 18 кра­їн сві­ту.

 

Ре­корд­на кіль­кість учас­ни­ків
Ситуація в Україні, до якої прикута увага всього світу, підвищує роль міжнародної співпраці у справі захисту миру і стабільності. Українська держава і народ цінують підтримку закордонних партнерів і союзників, одним із наочних проявів якої є спільне проведення міжнародних навчань. Цього року кількість учасників навчання рекордна — понад 1800 військовослужбовців з 18 країн світу.

Published in Військо
П'ятниця, 31 Липень 2015 13:03

Герої не вмирають!

У На­ціо­наль­но­му вій­сь­ко­во-іс­то­рич­но­му му­зеї Ук­раї­ни роз­гор­ну­та ви­став­ка, при­свя­че­на укра­їн­цям, які по­ляг­ли в бор­ні за рід­ну зем­лю.

Завітавши на виставку, ви побачите тут їхні особисті речі, фотознімки. Зокрема, командира 11-го батальйону територіальної оборони «Київська Русь» Олександра Гуменюка, полковника-спецназівця, який брав активну участь в обороні Маріуполя, В’ячеслава Галви, учасника бойових дій в Афганістані та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Миколи Личака. Він став добровольцем батальйону «Айдар» і загинув смертю хоробрих в одному з боїв.

Published in Військо
П'ятниця, 31 Липень 2015 12:58

Наша хата не скраю...

ТО­ВА­РИ­СТВО СПРИ­ЯН­НЯ ОБО­РО­НІ УК­РАЇ­НИ, НА­ДА­ЮЧИ ЗАХИСНИКАМ РІД­НОЇ ЗЕМ­ЛІ ПО­СИЛЬ­НУ ДО­ПО­МО­ГУ, ПРИ­СКО­РЮЄ ПЕ­РЕ­МО­ГУ НАД РО­СІЙ­СЬКО-ТЕ­РО­РИС­ТИЧ­НОЮ ОР­ДОЮ

«Ви­сло­влю­ємо щи­ру по­дя­ку за на­да­ну ма­те­рі­аль­ну до­по­мо­гу во­їнам Зброй­них Сил Ук­раї­ни. Ро­зу­мін­ня ва­ми проб­лем на­шо­го вій­ська свід­чить про ви­со­кий пат­ріо­тизм і ак­тив­ну жит­тє­ву по­зи­цію обо­рон­ців Га­ли­чи­ни, ще раз під­твер­джує єд­ність ар­мії та на­ро­ду».

Це — витяг із подяки, адресованої колективу Буського районного спортивно-технічного клубу (СТК), що на Львівщині. А надійшла вона від директора благодійної організації «Небайдужі серця», яка опікується проблемами наших вояків на сході.

Published in Військо

Як ві­до­мо, при фор­му­ван­ні дер­жав­ної стра­те­гії еко­но­міч­но­го та со­ці­аль­но­го роз­вит­ку важ­ли­ву роль ві­ді­гра­ють фі­нан­си. Тож ак­ту­аль­ною є роз­роб­ка ефек­тив­ної сис­те­ми управ­лін­ня дер­жфі­нан­са­ми з ура­ху­ван­ням єв­ро­пей­сько­го до­сві­ду, під­крес­лю­ють екс­пер­ти Між­на­род­но­го цен­тру пер­спек­тив­них до­слі­джень. Один із клю­чо­вих на­пря­мів — удо­ско­на­лен­ня се­ред­ньо­стро­ко­во­го бю­джет­но­го прог­но­зу­ван­ня.

В Україні тривалий час здійснюються заходи з удосконалення законодавчого забезпечення бюджетного прогнозування.

Published in Економіка
П'ятниця, 31 Липень 2015 12:47

Середній розмір пенсії зросте

У зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні збільшиться середній розмір пенсії.
Про це сказав на колегії Міністерства соціальної політики голова Пенсійного фонду України Олексій Зарудний, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Середній розмір пенсій на 1 липня у нас становить 1601 грн. З урахуванням збільшення розміру прожиткового мінімуму цього року середній розмір пенсії має збільшитися майже на 100 грн», — сказав Зарудний.

29 липня Державна служба зайнятості оголосила про початок співробітництва з освітньою системою Brain Academy та провідними ІТ-компаніями України в рамках підготовки людей, які тимчасово не працюють, за найбільш перспективними та затребуваними спеціальностями в галузі ІТ, а також їх подальше працевлаштування.
Цілі та мета проекту закріплені в Меморандумі, який був підписаний на прес-конференції головою Державної служби зайнятості Ярославом Кашубою, засновником Brain Academy Ігорем Закаловим, директором Astound Commerce Дмитром Козловським, директором Infotek Марком Марченком та координатором навчального центру NIX Solutions Вікторією Моргун.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів про новий порядок надання пільг окремим категоріям громадян близько 90 тисяч громадян утратять право на отримання пільг, водночас ще така ж кількість осіб залишиться пільговиками.
Про це під час брифінгу в Укрінформі повідомив директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Юрій Крикунов.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».