№ 51 (24098)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 18 Грудень 2015 03:38

Неурядові організації у Прибалтиці

Мос­ква на­дає щед­ру фі­нан­со­ву під­трим­ку окре­мим не­уря­до­вим ор­га­ні­за­ці­ям у Лит­ві, Лат­вії та Ес­то­нії. Служ­би без­пе­ки цих кра­їн ду­же при­скіп­ли­во див­лять­ся на цей про­цес. Пи­тан­ня: на­скіль­ки зна­чу­щою є роль цих не­уря­до­вих ор­га­ні­за­цій у бал­тій­ських кра­їнах?

Латвійський комітет прав людини засновано у 1992 році і він є одною з 40 фінансованих росіянами неурядових організацій у балтійських країнах. У 2012–2014 роках Комітет отримав понад 200 тисяч євро з «Фонду підтримки і захисту прав співвітчизників». Цей Фонд створено у 2012 році агентством російського МЗС: Російським федеральним агентством із питань співвітчизників («Россотрудничество»). За повідомленням Балтійського центру журналістських розслідувань «Балтика», за останні три роки на рахунки неурядових організацій у балтійських країнах надійшло 1,5 мільйона євро.

П'ятниця, 18 Грудень 2015 02:34

Економічні розрахунки ШОС

У Пекіні на поточному тижні відбулася зустріч глав урядів країн — членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Цей формат співробітництва передбачено установчими документами ШОС. Але в умовах нинішніх радикальних геополітичних зрушень у світі зростає увага світової спільноти до тенденцій, які розвиваються у ШОС.
Зазначена організація була створена навесні 2002 року як своєрідна відповідь Росії і Китаю на проникнення до Афганістану військового контингенту США під приводом відплати Усамі бен Ладену за організацію терактів 11 вересня 2001 року. Москва і Пекін вирішили консолідувати навколо себе країни Центральної Азії, аби спільно стати противагою одноосібному домінуванню Вашингтона у цьому регіоні Євразії.

П'ятниця, 18 Грудень 2015 02:09

Глобальні виклики

Дня­ми Ін­дію від­ві­дав прем’­єр-мі­ністр Япо­нії Сін­дзо Абе. Для су­час­но­го роз­кла­ду сил в Азії і сві­ті ін­дій­сько-япон­ські від­но­си­ни ма­ють сут­тє­ве зна­чен­ня. Де­лі і То­кіо роз­гля­да­ють дво­сто­рон­ні від­но­си­ни у кон­тек­сті друж­би про­ти спіль­них кон­ку­рен­тів, на­сам­пе­ред Ки­таю. Остан­нім ча­сом Під­не­бес­на на­ма­гає­ть­ся за­крі­пи­ти за со­бою до­мі­ну­ван­ня у при­бе­реж­них азій­ських во­дах. Гос­тро­та збе­рі­га­єть­ся у ки­тай­сько-аме­ри­кан­сько­му про­ти­сто­ян­ні нав­ко­ло спір­но­го ар­хі­пе­ла­гу ос­тро­вів Спрат­лі.

Індія також звертає увагу на стан китайсько-пакистанського союзу. Звичайно, загострення конфліктів на Близькому Сході, проблеми боротьби проти «Ісламської держави», хронічна нестабільність в Афганістані відтіснили на другий план зони конфліктів в інших регіонах світу.

Пре­зи­дент Ук­раї­ни Пет­ро По­ро­шен­ко пе­ред по­чат­ком мі­ні-са­мі­ту Ук­раї­на — ЄС у Брюс­се­лі на­го­ло­сив на рі­шу­чо­сті Ук­раї­ни вті­лю­ва­ти у жит­тя ре­фор­ми, які на­бли­жа­ють кра­їну до Єв­ро­пей­сько­го Со­юзу.
Про це пе­ре­дає прес-служ­ба Гла­ви дер­жа­ви.

«Україна перебуває на порозі стратегічно важливих політичних рішень у контексті конституційних поправок, а також подальших соціальних та економічних політичних кроків. Нам потрібні внутрішня єдність, міжнародна солідарність і підтримка», — заявив Порошенко.
Глава держави назвав пріоритетом порядку денного міні-саміту питання про лібералізацію візового режиму та висловив сподівання, що держави — члени ЄС і Європарламент схвалять позитивні рішення про безвізовий режим для України.

Published in Суспільство

Ке­рів­ниц­твом МВФ 16 груд­ня ухва­ле­но рі­шен­ня, що борг у роз­мі­рі $3 млрд, який уряд Яну­ко­ви­ча от­ри­мав у груд­ні 2013 ро­ку від Ро­сії, має ста­тус офі­цій­но­го.
Про це йдеть­ся в по­ві­дом­лен­ні Фон­ду, по­ши­ре­но­му в се­ре­ду, пе­ре­дає Укр­ін­форм.

«Виконавча рада Міжнародного валютного фонду прийняла рішення, що борг у сумі $3 млрд єврооблігаціями, виданий Україні 24 грудня 2013 року Фондом національного добробуту Росії, є офіційним боргом», — зазначається в документі.
На прохання Російської Федерації Виконавча рада розглянула документ та погодилась із попередньою оцінкою без проведення зборів, зауважили в МВФ.

Published in Iншi роздiли
П'ятниця, 18 Грудень 2015 00:55

Візит польського гостя

На тлі внут­ріш­ніх су­пе­реч­нос­тей, кот­рі три­ва­ють в ук­ра­їн­ській вла­ді, по­дії на між­на­род­ній аре­ні до­во­дять, що на­ша дер­жа­ва не пе­ре­стає ці­ка­ви­ти світ. На­віть по­при до­во­лі по­пу­ляр­ну остан­нім ча­сом те­зу про те, що єв­ро­пей­ське та сві­то­ве спів­то­ва­ри­ство по­ча­ло втом­лю­ва­ти­ся від Ук­раї­ни.

Цього тижня з першим офіційним візитом у Києві перебував польський президент Анджей Дуда. Незважаючи на традиційно активні польсько-українські контакти за попередніх президентів, обраний у травні цього року Дуда досі не виявляв якогось надмірного ентузіазму в організації переговорів з українською стороною.
Зокрема, на відміну від свого попередника Броніслава Коморовського, Анджей Дуда поки що запам’ятався доволі обережними заявами стосовно нашої держави.

Published in Суспільство
П'ятниця, 18 Грудень 2015 00:32

КПУ заборонено

Міністр юстиції Павло Петренко переконаний, що заборона Комуністичної партії піде на користь українському суспільству.
Про це він написав у Facebook, коментуючи той факт, що Мін’юст виграв суд проти Компартії і домігся припинення діяльності цієї політичної сили.
«Зазначені судові рішення будуть мати виключно позитивні наслідки для всього українського суспільства. Ми проводимо реформи, ведемо боротьбу як з побутовою корупцією, так і на місцях. Українське суспільство має базуватися на реальних цінностях нашого народу, жити в європейському правовому полі, не повторювати помилок минулого», — впевнений Петренко.

Published in Суспільство
П'ятниця, 18 Грудень 2015 00:03

Владний «ЦУГЦ­ВАНГ»

В Ук­раї­ні зно­ву на пов­ний го­лос за­го­во­ри­ли про не­об­хід­ність єд­но­сті гі­лок вла­ди. Са­ма по со­бі ця по­дія не ви­да­ва­ла­ся б чи­мось екс­тра­орди­нар­ним, як­би не та об­ста­ви­на, що по­діб­ні роз­мо­ви пе­ред­усім свід­чать про від­сут­ність по­діб­ної єд­но­сті. І це не прос­то при­кра об­ста­ви­на. В умо­вах ро­сій­ської аг­ре­сії про­ти на­шої дер­жа­ви во­на здат­на пе­ре­ро­сти у справж­ню ка­тас­тро­фу.

На жаль, новітня історія України багата на конфлікти, подібні до того, що нині спостерігаються у відносинах між окремими представниками владної команди. Нинішній конфлікт назрівав давно і події минулої п’ятниці у Верховній Раді та цього понеділка у президентській Адміністрації — лише найяскравіші прояви внутрішніх суперечностей.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».