№ 49 (24096)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Травень 27, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 04 Грудень 2015 01:09

Туреччина рухається до Європи

29 лис­то­па­да 2015 ро­ку у Брюс­се­лі від­був­ся са­міт Єв­ро­пей­ський Со­юз — Ту­реч­чи­на. Пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської ра­ди До­нальд Туск за йо­го під­сум­ка­ми за­зна­чив, що пріо­ри­тет­ним пи­тан­ням у від­но­си­нах із Ту­реч­чи­ною є мі­ні­мі­за­ція кіль­ко­сті бі­жен­ців із Си­рії, яка до­ся­гає кра­їн Єв­ро­со­юзу.

Туреччина наполягає на суттєвому збільшенні фінансової допомоги, аби створювати нові табори для переміщених осіб на своїй території. Відкритим тільки залишається питання, де Євросоюзу ці кошти знайти, бо значні суми необхідні на облаштування тих біженців, які останніми місяцями вже досягнули країн Євросоюзу.
З точки зору стратегії помітний прорив у відносинах Туреччини з Євросоюзом стався місяць тому. Тоді німецький канцлер Ангела Меркель, відвідавши Анкару, пообіцяла зняти заперечення проти вступу Туреччини до ЄС, якщо Туреччина залишить у себе більшу частину біженців із Сирії. Це принципова корекція позиції особисто канцлера та її Християнсько-демократичної партії, які досі пропонували Туреччині лише «особливі відносини».

30 лис­то­па­да 2015 ро­ку у Па­ри­жі роз­по­ча­ла­ся кон­фе­рен­ція з клі­ма­ту. Ще тиж­день то­му да­та й міс­це її про­ве­ден­ня бу­ли під пи­тан­ням. Адже ще не стер­ли­ся з пам’­яті те­ро­рис­тич­ні ак­ти в Па­ри­жі 13 лис­то­па­да. Утім, за­вер­шив­ши тур­не сто­ли­ця­ми про­від­них кра­їн сві­ту, пре­зи­дент Фран­ції Фран­суа Ол­ланд на­ма­гає­ть­ся ви­ко­рис­та­ти й цю дип­ло­ма­тич­ну пло­щад­ку для про­дов­жен­ня пе­ре­го­во­рів що­до під­ви­щен­ня ефек­тив­но­сті бо­роть­би про­ти «Іс­лам­ської дер­жа­ви». На­то­мість прак­тич­ні пи­тан­ня кон­фе­рен­ції з проб­лем змін клі­ма­ту гла­ви дер­жав до­ру­чи­ли про­фе­сій­ним дип­ло­ма­там, які опі­кую­ть­ся еко­ло­гіч­ною проб­ле­ма­ти­кою.

Вперше на офіційному рівні вона з’явилась у 1992 році, коли у Ріо-де-Жанейро під егідою Організації Об’єднаних Націй відбулася представницька міжнародна конференція з питань збереження біологічного різноманіття та захисту довкілля. Проте знадобилося ще п’ять років, аби у 1997 році підписати Кіотський протокол про обмеження викидів газів, які провокують парниковий ефект та впливають у негативному напрямку на зміни клімату.

П'ятниця, 04 Грудень 2015 00:30

Реальна війна та умовний «мир»

Ни­ні ак­ту­алі­зує­ть­ся проб­ле­ма «ге­ро­їв із не­ви­зна­че­ним ста­ту­сом» — ідеть­ся про за­хис­ни­ків Віт­чиз­ни, чиї пра­ва час­то-гус­то бу­ва­ють зне­ва­же­ни­ми. Обо­в’язок дер­жа­ви — вреш­ті взя­ти ту план­ку гро­ма­дян­ської ком­пе­тент­но­сті, яку за­да­ли су­спіль­ству во­їни, і упов­ні за­без­пе­чи­ти ре­алі­за­цію їх­ніх прав.
Про пра­во­ві проб­ле­ми та на­строї ук­ра­їн­ських во­їнів ми го­во­ри­ли під час на­шої остан­ньої роз­мо­ви з на­чаль­ни­ком юри­дич­но­го від­ді­лу пол­ку На­цгвар­дії «Азов», по­міч­ни­ком на­род­но­го де­пу­та­та Ук­раї­ни Ан­дрія Бі­лець­ко­го Яро­сла­вом Ба­би­чем — ви­дат­ним юрис­том, яко­го ми втра­ти­ли во­се­ни цьо­го ро­ку.

— Зараз актуальною є проблема демобілізації воїнів. Досі вона асоціюється з неможливістю для багатьох поновитися на робочому місці, а це бідність, неможливість виплутатися зі злиднів разом із родиною...
— Згідно зі ст. 11 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» Президент України серед іншого приймає рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію та про демобілізацію із внесенням їх на затвердження Верховною Радою України.

Published in Суспільство
П'ятниця, 04 Грудень 2015 00:20

«Чемоданний» настрій

ЧИ ВТРИМАЄТЬСЯ В СІДЛІ ВІТЧИЗНЯНИЙ УРЯД ПІСЛЯ РІЧНОГО ІМУНІТЕТУ

Остан­нім ча­сом го­лов­ною те­мою для пуб­ліч­но­го об­го­во­рен­ня ста­ла до­ля ук­ра­їн­сько­го уря­ду. Ін­фор­ма­цій­них при­во­дів для цьо­го не бра­кує. 
По-пер­ше, по­за­вчо­ра ви­пов­нив­ся рів­но рік, як Вер­хов­на Ра­да 288 го­ло­са­ми за­твер­ди­ла дру­гий уряд чин­но­го прем’­єра Ар­се­нія Яце­ню­ка. 
По-дру­ге, са­ме в ці дні Ка­бі­нет Мі­ніс­трів на­реш­ті роз­ро­бив про­ект дер­жав­но­го бю­дже­ту — до­ку­мент, кот­рий, ще не встиг­нув­ши по­тра­пи­ти до пар­ла­мент­ських стін, був роз­кри­ти­ко­ва­ний біль­шіс­тю екс­пер­тів.

Насамкінець, по-третє, на наступну п’ятницю, 11 грудня, призначено урядовий звіт у Верховній Раді. Фахівці ламають голови — чим може закінчитися цей захід? Про те, що на адресу Кабміну посиплеться чергова порція нещадної критики, говорять усі без винятку. Однак мало хто припускає можливу відставку уряду.
З легкої руки самого очільника нинішнього Кабінету Міністрів уже досить тривалий час найпопулярнішою тезою є та, що після 11 грудня уряд буде суттєво оновлений. Мовляв, чимало міністрів не втримаються у своїх кріслах, однак прем’єр усе ж таки працюватиме й надалі.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».