Вересень[col=80]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Липень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Май­же у кож­ної лю­ди­ни хо­ча б раз у жит­ті трап­ля­ли­ся су­до­ми м’язів. М’яз ско­ро­чує­ть­ся ми­мо­во­лі, і ви­ни­кає різ­кий про­ни­зли­вий біль.
Най­не­при­єм­ні­ше те, що су­до­мний спазм мо­же бу­ти в будь-яко­му м’язі: і лит­ко­во­му, і в діа­фраг­мі, і в ки­шеч­ни­ку. А в де­ко­го, при­мі­ром, до­сить час­то трап­ля­ють­ся су­до­ми м’язів стоп. До чо­го б це? Утім, не га­да­ти­ме­мо, а звер­ні­мо­ся за роз’яс­нен­ня­ми до фа­хів­ця. От­же, у нас у гос­тях кан­ди­дат біо­ло­гіч­них на­ук, до­цент Оль­га Ку­ни­нець.

— Ольго Богданівно, які вони, ці спазми м’язів?

— Спазми виникають у м’язах як скелетної, так і гладкої мускулатури. Серед скелетних м’язів найбільшу схильність до виникнення судом мають м’язи, що беруть участь у русі відразу двох суглобів. Найчастіше до судом схильні: литковий м’яз, м’язи передньої і задньої поверхонь стегна. Також досить часто відбуваються судоми м’язів стоп і рук. Серед судом гладкої мускулатури нерідко виникають спазми кишечника, судинної стінки (зокрема, при стенокардії), бронхів (при бронхіальній астмі) тощо.

Об­лич­чям те­ат­ру за­зви­чай бу­ває йо­го тво­рець і ху­дож­ній ке­рів­ник. Са­ме він на ро­ки ви­зна­чає йо­го на­пря­мок і суть.
Ва­ле­рій Па­цу­нов ство­рив у Ки­єві Те­атр «Зо­ло­ті Во­ро­та» на ос­но­ві спла­ву гли­бо­ко­го ак­тор­сько­го пси­хо­ло­гіз­му з ме­та­фо­рич­ною ре­жи­су­рою. Са­ме це в по­єд­нан­ні з об­раз­ною сце­но­гра­фі­єю й ви­со­кою ак­тор­ською май­стер­ніс­тю за­без­пе­чи­ло яс­кра­ву ви­до­вищ­ність, плас­тич­ність, по­етич­ність і му­зич­ність та під­ня­ло «Зо­ло­ті Во­ро­та» на єв­ро­пей­ський рі­вень.

На численних міжнародних фестивалях за театром закріпилася репутація одного з кращих камерних театрів світу.
На найпрестижнішому у світі Единбурзькому (Великобританія) міжнародному фестивалі «Золоті Ворота» визнані гідними найвищого рейтингу — 5 зірок.
Заслужений діяч мистецтв України, професор Валерій Пацунов є також педагогом, автором багатьох науково-методичних праць із теорії режисури й майстерності актора, автором книг.

Published in Вітальня
П'ятниця, 05 Вересень 2014 03:00

Фестиваль патріотів зі сходу

Ще рік то­му міс­то Трос­тя­нець ста­ло рок-сто­ли­цею Сум­щи­ни за­вдя­ки му­зич­но­му рок-фес­ти­ва­лю «Схід-рок», а не­що­дав­но фес­ти­валь уд­ру­ге за­ві­тав до цьо­го не­ве­лич­ко­го міс­теч­ка на схо­ді на­шої дер­жа­ви.

Протягом двох фестивальних днів тростянчан та гостей міста з усієї Східної України (були навіть представники Донеччини та Луганщини) енергією своїх виступів заряджали 19 колективів.
Головними фаворитами першого дня стали відомі українські гурти «Тартак» та «Антитіла», а другого — «ТНМК» та «Бумбокс». Географія решти колективів охопила Суми, Полтаву, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Луцьк та Київ. Цей фестиваль можна сміливо назвати міжнародним, оскільки одним із гостей став австрійський гурт 7 DIALS MYSTERY.
Про досить великий інтерес до фестивалю свідчить той факт, що взяти в ньому участь виявило майже 300 рок-колективів з усієї України. Отож шести гуртам, які лише починають свою фестивальну кар’єру, довелося виборювати право на участь у «Схід-року» у серйозній конкурентній боротьбі.

Published in Культура
П'ятниця, 05 Вересень 2014 03:00

Спогад про прекрасне

Свій чет­вер­тий те­ат­раль­ний се­зон Кла­сич­ний Ху­дож­ній Аль­тер­на­тив­ний Те­атр за­вер­шив про­гра­мою «Нос­таль­гія», в якій бу­ли пред­став­ле­ні ро­ман­си, лі­рич­ні піс­ні та ви­со­ка по­езія. Для всіх гля­да­чів цей ве­чір став чу­до­вою на­го­дою по­ри­ну­ти у світ ча­рів­них ме­ло­дій ми­ну­лих ро­ків, а стар­шо­му по­ко­лін­ню ще й зга­да­ти свою мо­ло­дість.

Це одна з чотирьох музичних програм театру, що вперше була показана у травні 2011го. І відтоді щороку вона знову повертається на сцену.
«Як і всі вистави КХАТу, програми вечорів романсів розвиваються, щороку вдосконалюються і ростуть разом із театром. Урізноманітнюється репертуар, з’являються нові талановиті актори — виконавці романсів і пісень, акомпаніатори. Спочатку ми працювали в класичній концертній манері з обов’язковим оголошенням виконавців і номерів, входами та виходами акторів за куліси, потім пробували включати елементи бардівського виконання, коли актори не тільки співають, а й розмовляють із глядачем. І, врештірешт, знайшли свою форму цих вечорів без оголошень номерів і зайвих розмов, коли наша зала перетворюється на світ, де говорять лише мовою музики і поезії. Відтепер ці програми стали повноцінними виставами КХАТу, жанр яких ми визначаємо як вечір романсу», — розповіла художній керівник театру Катаріна Сінчілло.

Published in Культура

Ро­бо­та над про­ек­том Кон­цеп­ції роз­вит­ку сис­те­ми стра­ху­ван­ня сіль­сько­гос­по­дар­ської про­дук­ції в Ук­раї­ні, роз­роб­ле­ним Аг­ро­стра­хо­вим пу­лом за під­трим­ки про­ек­ту Між­на­род­ної фі­нан­со­вої кор­по­ра­ції (IFC, Гру­па Сві­то­во­го бан­ку), на­ра­зі три­ває. Ни­ні во­на зо­се­ре­ди­ла­ся в ро­бо­чій гру­пі, ство­ре­ній при Мі­ніс­тер­стві аг­рар­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Ук­раї­ни. До її скла­ду увій­шов го­лов­ний ан­дер­рай­тер пу­лу Олек­сандр При­ще­па, який ді­лить­ся дум­ка­ми з при­во­ду пер­спек­тив ре­фор­му­ван­ня віт­чиз­ня­но­го аг­ро­стра­ху­ван­ня.

— Проект концепції передбачає запровадження на ринку агрострахування єдиних правил гри. Які це правила?
— Насамперед ідеться про єдині правила страхування, єдині методики огляду посівів, єдині методики врегулювання збитків, які передбачають і використання стандартних страхових продуктів, і єдиних підходів до процесу страхування. Це як Правила дорожнього руху: вони поширюються на всіх водіїв. А чи ви їдете на сході країни, на заході, півночі чи півдні, кермуєте легковиком чи вантажним автомобілем — немає жодного значення.

Published in Земля і люди
П'ятниця, 05 Вересень 2014 03:00

Шанс для жертв «гібридної» війни

По­ки по­лі­ти­ки на­ма­га­ють­ся до­мо­ви­ти­ся про при­пи­нен­ня бо­йо­вих дій на Схо­ді Ук­раї­ни, вій­на там про­дов­жує жни­ву­ва­ти на пов­ну си­лу, за­би­ра­ючи що­дня жит­тя як вій­сь­ко­вих, так і мир­них жи­те­лів та роб­ля­чи ка­лі­ка­ми без ог­ля­ду на стать і вік де­сят­ки лю­дей. Ме­ди­ки, кот­рим ни­ні до­во­дить­ся ря­ту­ва­ти жертв кри­ва­во­го про­ти­сто­ян­ня в зо­ні АТО, із су­мом кон­ста­ту­ють, що чи­ма­ло по­ра­не­них при­во­зять до лі­ка­рень та шпи­та­лів із ві­ді­рва­ни­ми кін­ців­ка­ми або та­ких, кот­рим за­для ря­ту­ван­ня їх­ньо­го жит­тя вже на опе­ра­цій­но­му сто­лі до­во­дить­ся ам­пу­ту­ва­ти ру­ки або но­ги.

Чимало з них втрачають надію на повернення до повноцінного життя, бо розуміють, що в державі, економіка якої геть виснажена корупцією та ще й війною, а новітні технології десь застрягли на півдорозі, людям з обмеженими можливостями розраховувати на якісне протезування не доводиться. Тому ледь не кожен із тих, хто потребує протезування і розраховує на повернення до активного життя, мріє про лікування за кордоном і з недовірою ставиться до можливостей вітчизняних протезних підприємств...

П'ятниця, 05 Вересень 2014 03:00

М'яка стагнація

У ду­го­му ква­та­лі 2014 ро­ку за­галь­ний ВВП кра­їн євр­о­зо­ни так і не зу­мів про­де­мон­сту­ва­ти зрос­тан­ня, за­ли­шив­шись без змін пор­ів­ня­но з по­каз­ни­ка­ми пер­шо­го ква­та­лу. ЗМІ вже встиг­ли ох­рес­ти­ти цю ста­тис­ти­ку по­чат­ком єв­о­пей­ської стаг­на­ції.

Це ще не жах і не застій, вважають експерти і прогнозують, що економіка єврозони не буде зростати у найближчі часи, використовуючи термін «м’яка стагнація». Цифри свідчать: про глибоку стагнацію поки не йдеться. Дійсно, зростання економіки порівняно з І кварталом не відбулося. Це — факт. Але якщо порівнювати ІІ квартал цього року з аналогічним періодом 2013-го, то зростання є — 0,7%.

Published in Фінанси

У зв’язку з переїздом через воєнні дії на сході 64 тисячі переселенців звернулися до органів Пенсійного фонду з проханням здійснювати належні їм виплати за новою тимчасовою адресою.
Про це повідомила заступник голови правління Пенсійного фонду України Валентина Никитенко на брифінгу у Кабінеті Міністрів, повідомляє Укрінформ.
«Станом на 1 вересня в органи Пенсійного фонду України звернулися за переведенням пенсійної справи за тимчасовим місцем проживання майже 64 тис. пенсіонерів, що переїхали з Луганської та Донецької областей на інші території України. Зокрема, з Донецької області виїхали майже 38 тисяч, а з Луганської — майже 26 тисяч пенсіонерів», — сказала Никитенко.

П'ятниця, 05 Вересень 2014 03:00

Добра воля

Не­що­дав­но бу­ли ви­зна­че­ні пер­е­мож­ці На­ціо­наль­но­го кон­ку­су «Во­лон­тер ро­ку-2013». Йо­го о­рга­ні­зу­вав Центр во­лон­тер­ату «Доб­ра во­ля» за під­трим­ки Швей­ца­сько­го бюр­о співр­о­біт­ниц­тва в Ук­аї­ні, Уря­ду Кор­о­лів­ства Шве­ції, Мі­ніс­тер­ства со­цпо­лі­ти­ки Ук­аї­ни, Сек­ре­тар­і­ату Каб­мі­ну Ук­аї­ни, ре­сус­но­го цен­тру «Гутр» та ком­па­нії «Ко­ка-Ко­ла Ук­аї­на».

Впродовж останнього року в нашій країні активізувалися процеси становлення громадянського суспільства. Волонтерський рух вийшов на принципово новий, потужний рівень. Великим поштовхом у його розвитку стали події Революції гідності. А починався він у минулому столітті, тоді ж з’явилися нормативні документи на підтримку волонтерства.

В Україні більше 3 тис. установ, які опікуються вразливими верствами населення, більше 2 млн людей, які потребують підтримки. Волонтери активно співпрацюють з установами соцсфери, будинками-інтернатами, терцентрами. Нині уряд взаємодіє з 88 волонтерськими організаціями.

4–5 ве­ес­ня 2014 ро­ку в Уель­сі від­був­ся са­міт кра­їн — чле­нів Пів­ніч­но­ат­лан­тич­но­го аль­ян­су. У ста­те­гіч­но­му сен­сі ця зу­стіч стає не менш зна­чу­щою, аніж Рим­ський са­міт НА­ТО 1990 ро­ку. То­ді за­ве­шу­ва­ла­ся хо­лод­на вій­на і аль­янс пе­ре­би­рав на се­бе функ­ції го­лов­но­го га­ран­та ста­біль­ної єв­ро­пей­ської сис­те­ми ко­лек­тив­ної без­пе­ки.

Однак декілька хвиль розширення НАТО на Схід спровокували радикальне погіршення відносин НАТО з Росією. Показовим у цьому сенсі став факт відмови Росії у присутності на зустрічі. Причини такого стану справ також зрозумілі й є реакцією країн НАТО на агресивну політику Росії щодо України. Внаслідок цього єдиним главою держави, яка не є членом НАТО, але була представлена на Уельському саміті, був Президент України Петро Порошенко.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».