Вересень[col=80]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Липень 20, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 26 Вересень 2014 03:00

Вибори на краю світу

Но­ва Зе­лан­дія не­час­то опи­няє­ть­ся у сві­то­вих но­ви­нах. Не на­ба­га­то біль­ше ува­ги при­ді­ля­ють сві­то­ві за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції її су­сід­ці — Авст­ра­лії. Ці ко­лиш­ні бри­тан­ські ко­ло­нії спро­мог­ли­ся ство­ри­ти діє­ві де­мо­кра­тич­ні по­лі­тич­ні сис­те­ми, які за­ли­шаю­ть­ся чи не най­го­лов­ні­ши­ми скла­до­ви­ми ко­лиш­ньо­го ко­ло­ні­аль­но-ім­пер­сько­го спад­ку.

Тісні економічні відносини між Новою Зеландією та Австралією, принаймні від другої половини ХХ століття, дають можливість простежити умовну синхронність перебування при владі в цих країнах ідеологічно споріднених політичних сил. Фактично до початку ХХІ ст. це були лівоцентристи-лейбористи. У нульові роки нашого століття політична ініціатива перейшла до правоцентристів, які намагаються проводити неоліберальні, насамперед економічні реформи.

«За­би­ра­ти гро­ші у Льво­ва, Пол­та­ви, Ки­єва, Жи­то­ми­ра, у пен­сіо­не­рів Ук­раї­ни, у ме­ди­ків, вчи­те­лів і від­прав­ля­ти на від­нов­лен­ня те­ри­то­рій, які не кон­тро­лю­ють­ся Ук­раї­ною, і які бу­дуть роз­кра­де­ні ро­сій­ськи­ми те­ро­рис­та­ми, уряд не бу­де», — за­явив Прем’­єр-мі­ністр Ук­раї­ни Ар­се­ній Яце­нюк на за­сі­дан­ні уря­ду 17 ве­рес­ня.

Він доручив Міністерству фінансів підготувати проект закону про створення спеціального фонду для відновлення окремих територій Донецької і Луганської областей за рахунок фінансування українських олігархів, міжнародної донорської допомоги та коштів держбюджету, якщо вони будуть отримані з податків із цих територій.
Щодо ухваленого Верховною Радою України закону про особливий статус окремих територій Донецької і Луганської областей, Арсеній Яценюк сказав: «Було два варіанти — поганий і дуже поганий. Вибрано поганий варіант, і ми зараз маємо в рамках цього ухвалювати рішення, як далі з цим жити».
Він підкреслив, що категорично виступає за мир: «Мир потрібен країні, мир потрібен українцям. Надто дорого нам коштує війна. Те, що безцінне, — це ціна людського життя. Дуже багато українців, які йшли боронити державу, загинули, сім’ї залишилися без батьків, синів, без годувальників.

Published in Суспільство
П'ятниця, 26 Вересень 2014 03:00

Вибори-2014: на старт викликаються...

До дня про­ве­ден­ня по­за­чер­го­вих пар­ла­мент­ських ви­бо­рів за­ли­шив­ся рів­но мі­сяць. Од­нак, вра­хо­ву­ючи над­зви­чай­но стис­лі тер­мі­ни ни­ніш­ньої ви­бор­чої кам­па­нії, ще й до­сі не­ві­до­мо оста­точ­ної кіль­ко­сті учас­ни­ків «фі­наль­но­го за­бі­гу» до Вер­хов­ної Ра­ди. Крап­ку в цьо­му про­це­сі Цен­траль­на ви­бор­ча ко­мі­сія має по­ста­ви­ти на­ступ­но­го вів­тор­ка — 30 ве­рес­ня.

Утім, деякі висновки кампанії можна починати робити вже тепер. Скажімо, станом на вчорашній ранок було достеменно відомо поіменні списки дев’яти політичних партій, котрі вирішили податися на вибори. Списками декотрих партій із цієї «дев’ятки» ми й розпочнемо наш передвиборчий аналіз-2014. Отже...

Published in Суспільство

У Національному музеї Т. Шевченка презентували комп’ютерний шрифт — Kobzar KS, що відтворює почерк Великого Кобзаря, повідомляє i-pro.kiev.ua.
Його автори та розробники — група експертів у галузі каліграфії. Упродовж тривалого часу в архівах музеїв вони вивчали рукописи Шевченка, відшуковували найдрібніші особливості його почерку, аби потім зробити доступним для широкого використання на будь-якому персональному комп’ютері. У сучасному світі цифрових технологій це допоможе зберегти та продовжити життя рукописній спадщині Кобзаря. Ініціативу присвятили 200-й річниці від дня народження Тараса Шевченка.
У рамках заходу знято п’ятихвилинний фільм про відтворення шрифту та відкрито експозицію графічних плакатів, створених за його допомогою. Шрифт Kobzar KS доступний для всіх охочих.

Published in Розмаїття
П'ятниця, 19 Вересень 2014 03:00

«Сухий» початок «Шахтаря»

До­нець­кий «Шах­тар» уже тра­ди­цій­но на са­мо­ті пред­став­ляє Ук­раї­ну в го­лов­но­му клуб­но­му тур­ні­рі Єв­ро­пи. Ми­ну­ли ті ча­си, ко­ли ком­па­нію гір­ни­кам скла­да­ло ки­їв­ське «Ди­на­мо»; то­рік че­рез дав­ні грі­хи над­то ра­но за­ли­шив єв­ро­куб­ки хар­ків­ський «Ме­та­ліст»; у ни­ніш­ньо­му се­зо­ні не зміг про­би­ти­ся че­рез ква­лі­фі­ка­цій­не си­то дніп­ро­пет­ров­ський «Дніп­ро».

Саме Ліга чемпіонів має стати лакмусовим папірцем теперішнього рівня донецького «Шахтаря» — матчі в чемпіонаті України нечасто вимагають від донеччан максимальної концентрації зусиль, і за перші шість турів жодний суперник не створив чемпіонам України значних проблем.
У групі Н із гірниками грає представник одного з європейських топ-чемпіонатів — іспанської Прімери, португальський гранд і лідер білоруського футболу. На старті турніру підопічні Мірчі Луческу вирушили у гості до Іспанії.

Published in Футбол
П'ятниця, 19 Вересень 2014 03:00

Луганський синдром «Динамо»

В остан­ні ро­ки мат­чі ки­їв­ських ди­на­мів­ців про­ти лу­ган­ської «Зо­рі» про­хо­дять у на­пру­же­ній бо­роть­бі. В остан­ніх трьох до­маш­ніх по­єдин­ках лу­ган­ча­ни дві­чі від­би­ра­ли оч­ки у сто­лич­них фут­бо­ліс­тів, а в лис­то­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку на­віть ви­гра­ли.

Не стала для киян легкою прогулянкою і звітна зустріч. До того ж і перерва у чемпіонаті мала зіграти на руку «чорно-білим». Наша молодіжка, кістяк якої складають гравці «Зорі», виконала завдання-мінімум — здобула путівку до плей-оф кваліфікації Євро-2015. Українські ж «збірники» «Динамо» програли Словаччині, тому настрій був не найкращим.
Окрім того, незрозумілою була поведінка керівництва «Зорі», яке було невдоволене датою проведення зустрічі. Дійшло до того, що луганчани навіть погрожували не вийти на поєдинок. Та, зрештою, розум взяв гору над емоціями, і матч відбувся у призначені терміни.

Published in Футбол
П'ятниця, 19 Вересень 2014 03:00

Бронхіт: шляхи подолання

— Бронхіт — це запалення оболонки бронхів, яке супроводжується кашлем, невеликим підвищенням температури тіла і відхаркуванням мокротиння. Бронхи у нашому організмі відіграють роль труб, через які повітря з гортані переходить у легені. Вони виділяють спеціальний слиз, що вберігає від інфекцій. А, як відомо, саме вони провокують запалення, бронхи починають виділяти більшу кількість слизу, за допомогою якого наш організм намагається очистити дихальні шляхи. Отже, бронхіт — захворювання дуже поширене.
— Звідки він береться?
— Гострий бронхіт досить часто є відлунням уже перенесених інфекційних респіраторних захворювань. Він розвивається на благодатному ґрунті, після того як виснажений після перенесеного захворювання організм не в змозі боротися з новими бактеріями. Перші симптоми гострого бронхіту схожі на застуду. Це — кашель, підвищення температури тіла, пропасниця і загальна слабкість, біль у грудях.

ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ДІЄВА РУШІЙНА СИЛА ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

22 лип­ня Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла За­кон «Про вне­сен­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих ак­тів Ук­раї­ни що­до хар­чо­вих про­дук­тів». Він має по­спри­яти ак­тив­но­му за­про­ва­джен­ню на віт­чиз­ня­них під­при­єм­ствах між­на­род­ної сис­те­ми кон­тро­лю за без­печ­ніс­тю та якіс­тю хар­чо­вих про­дук­тів — Hazard Analysis and Critical Control Points (НАССР), що у пе­ре­кла­ді з анг­лій­ської озна­чає «Ана­ліз не­без­печ­них фак­то­рів та кон­троль у кри­тич­них точ­ках».

Система НАССР з’явилася в США у 60-х роках минулого століття, в країнах ЄС була запроваджена на початку 90-х, у 2000-х роках стала обов’язковою вимогою відповідно до європейського харчового законодавства і нині поширена у десятках країнах світу, є своєрідною перепусткою для харчової продукції на міжнародні та локальні ринки.
Які перспективи впровадження системи НАССР в Україні? Про це розмовляємо з експертом проекту USAID «АгроІнвест» Юрієм Оглашенним.

Published in Безпека

ІННА КАПІНОС:

На­ша спів­роз­мов­ни­ця — Ін­на Ка­пі­нос, за­слу­же­на ар­тист­ка Ук­раї­ни, про­від­на акт­ри­са На­ціо­наль­но­го академічного драматичного те­ат­ру іме­ні І. Фран­ка, яку до то­го ж доб­ре зна­ють і ці­ни­те­лі кі­но.
Ін­на Ана­то­лі­їв­на — ча­рів­но мо­ло­да, на­віть не ві­рить­ся, що в неї по­пе­ре­ду под­вій­ний юві­лей: пів­сто­літ­тя жит­тя вміс­ти­ло три­дцять ро­ків са­мо­від­да­ної пра­ці в те­ат­рі.

— Пані Інно, хтось на Бога уповає, а хтось — на долю чи обставини. А Ви?
— Боженька нам посилає долю, а вона складається від того, як ми живемо на цій землі, з ким спілкуємося, через кого приходить можливість іти власним шляхом.
Після того як я подивилася фільм «Автомобіль, скрипка і собака Клякса» Ролана Бикова, я захотіла вступити до Театрального інституту. Доля якраз подарувала мені зустріч із людиною, через яку я зрозуміла, що варто спробувати. У Кривому Розі, де я народилася і жила, музично-драматичний театр, звичайно, є, але дитиною я в ньому не бувала, переважно на вулиці виховувалася, з хлопчиками у футбол та інші ігри грала.

Published in Вітальня

Ще й досі шанувальники жанру оперети згадують розкішний гала-концерт, яким завершив свій попередній, 79-й сезон Київський національний академічний театр оперети. Двадцять вісім номерів, що увійшли до програми, вразили всіх широким спектром стилістичного розмаїття — від класичної опери і балету (Дж. Россіні, Ж. Бізе, П. Чайковський) та класичної оперети (Ф. Легар, І. Кальман, Ф. Ерве) до фрагментів популярних мюзиклів другої половини ХХ ст. (Дж. Кандер, К. Портер, Ф. Вальдхорн, А. Менкен, О. Колкер) і всесвітньо відомих шлягерів (Оnly you, Per te, «Річки Вавілона», «Життя у рожевому кольорі») та пісень із кінофільмів («П’ятий елемент», «Титанік»).
У поєднанні з чудовим звучанням оркестру театру під орудою восьми диригентів, які почергово стояли за пультом, та блискучими виступами артистів балету і хору, динамічною режисерською концепцією, що перетворювала кожний номер на унікальну міні-виставу, той гала-концерт гідно завершив минулий сезон столичної оперети.
Про те, чим він ще порадував киян та гостей столиці, про плани на новий ювілейний, 80-й театральний сезон, поділився художній керівник Національної оперети, заслужений діяч мистецтв України Богдан Струтинський.

Published in Культура

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».