№ 48 (24043)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 19, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 28 Листопад 2014 19:35

Вузлові і кістозні зміни щитовидки

На дум­ку фа­хів­ців, про­ве­де­ні в остан­ні ро­ки до­слі­джен­ня під­твер­ди­ли при­пу­щен­ня ме­ди­ків про те, що вуз­ло­ві ут­во­рен­ня щи­то­вид­ної за­ло­зи за­ли­шаю­ть­ся най­по­ши­ре­ні­ши­ми за­хво­рю­ван­ня­ми цьо­го ор­га­на. Як ві­до­мо, ці про­це­си мо­жуть про­ті­ка­ти у ви­гля­ді вуз­ло­вих і кіс­тоз­них но­во­ут­во­рень цієї за­ло­зи внут­ріш­ньої сек­ре­ції.
Як ви­зна­чи­ти, якою є при­ро­да но­во­ут­во­рен­ня? Чи не є во­но он­ко­ло­гіч­ним? Які при­йо­ми і ме­то­ди­ки діа­гно­сти­ки та лі­ку­ван­ня за­сто­со­ву­ють у су­час­ній ме­ди­ци­ні? Про це ми і ве­ли роз­мо­ву з фа­хів­цем — кан­ди­да­том ме­дич­них на­ук, до­цен­том Ан­то­ні­ною Ілю­ши­ною.

— Які вузли і кісти виникають у тканині щитовидної залози?
— Вузли та кісти щитовидки — це зміни структури цього органа, здатні у процесі своєї еволюції переходити один в одного. Вузлом щитовидної залози в ендокринології називають утворення паренхіматозної структури, яке має власну капсулу, що відмежовує її від здорової тканини органа.

П'ятниця, 28 Листопад 2014 19:27

Як убезпечитися від ВІЛ-інфекції?

1 ГРУДНЯ — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДом

До­три­ман­ня мо­раль­них прин­ци­пів, еле­мен­тар­них са­ні­тар­них ви­мог до мі­ні­му­му зво­дить ри­зик за­хво­рі­ти.

Статистика, що страшить
Улітку 1981 року американський Центр контролю над захворюваннями оголосив про виявлення нової хвороби, яку він зареєстрував під назвою «синдром набутого імунодефіциту», скорочено — СНІД.
— СНІД — це тяжке інфекційне захворювання, викликане вірусом імунодефіциту людини, — говорить заступник голови Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції та іншим соціально-небезпечним хворобам Олена Єщенко.— Він уражає імунну систему людини, через що суттєво знижуються можливості її організму протидіяти різним хворобам. Розповсюдження цього захворювання становить неабияку загрозу особистій, громадській та державній безпеці, спричинює важкі соціально-економічні та демографічні наслідки.

Published in Проблема
П'ятниця, 28 Листопад 2014 19:14

Нічне життя як друга реальність

На­шою спів­роз­мов­ни­цею є На­та­ля Око­лі­тен­ко, в якій щас­ли­во по­єд­на­ло­ся три об­да­ро­ван­ня: пись­мен­ни­ці, на­уков­ця (во­на є док­то­ром біо­ло­гіч­них на­ук і док­то­ром фі­ло­со­фії) і жур­на­ліст­ки. На­та­ля Іва­нів­на з од­на­ко­вим успі­хом пра­цює в ца­ри­ні ху­дож­ньої і на­уко­во-по­пу­ляр­ної лі­те­ра­ту­ри.
«Ди­во не су­пе­ре­чить за­ко­нам при­ро­ди — во­но су­пе­ре­чить на­шим уяв­лен­ням про них» — ці сло­ва од­но­го з от­ців церк­ви ве­ли­ко­го фі­ло­со­фа Ав­ре­лія Ав­гус­ти­на (Бла­жен­но­го Ав­гус­ти­на) як­най­кра­ще ха­рак­те­ри­зу­ють зміст но­вої книж­ки На­та­лі Око­лі­тен­ко «Дру­га ре­аль­ність. Па­ра­на­ука очи­ма на­уки» (ви­дав­ниц­тво «Юні­верс», 2014 р.).
Цей твір чи­тає­ть­ся як при­год­ниць­кий де­тек­тив і вод­но­час вра­жає на­уко­вою еру­ди­цією ав­то­ра, яка во­ло­діє рід­кіс­ним да­ром прос­то і лег­ко по­яс­ню­ва­ти най­склад­ні­ші на­уко­ві проб­ле­ми на пі­ку їх су­час­но­го роз­вит­ку. Під ку­том зо­ру за­ко­нів при­ро­ди ос­мис­ле­но не­зви­чай­ні яви­ща.
З ши­ро­ко­го ко­ла по­ру­ше­них у книж­ці за­хоп­лю­ючих проб­лем ви­окре­ми­мо те­му сно­ви­дінь, якою ці­кав­лять­ся прак­тич­но всі. Та чи тре­ба сно­ви­дін­ням на­да­ва­ти ува­гу? Чи є во­ни сут­тє­ви­ми у на­шо­му жит­ті?

Published in Вітальня
П'ятниця, 28 Листопад 2014 19:10

Корабель в океані оперети та мюзиклу

У Ки­їв­сько­му на­ціо­наль­но­му ака­де­міч­но­му те­ат­рі опе­ре­ти дня­ми від­бу­ли­ся уро­чис­то­сті, при­свя­че­ні 70-річ­чю від дня на­ро­джен­ня на­род­но­го ар­тис­та Ук­раї­ни Сер­гія Пав­лі­но­ва та по­каз ус­лав­ле­ної опе­ре­ти Й. Штра­уса «Ци­ган­ський ба­рон», в якій юві­ляр зі­грав роль ха­риз­ма­тич­но­го й шля­хет­но­го гра­фа Омо­ная.

Привітати артиста завітало багато поважних гостей, друзів, колег, серед яких — народні артисти України Раїса Недашківська та Олексій Кужельний. А художній керівник Національної оперети, заслужений діяч мистецтв України Богдан Струтинський подарував ювілярові від імені колективу театру годинника із зображенням Сергія Миколайовича в різних ролях та в різні часові проміжки як символ продовження життя й успішної творчої діяльності.

Published in Культура
П'ятниця, 28 Листопад 2014 19:02

Форум сучасного мистецтва

У «Мистецькому арсеналі» відбувається ІХ форум ART-KYIV Contemporary, який презентує 46 художніх проектів від провідних сучасних митців із різних регіонів України, кураторів, арт-інституцій. Проекти — самодостатні, цілісні експозиції, з великою медійною градацією. Окрім традиційного живопису та графіки, експонуються фото та мультимедійні проекти, що створює об’єктивну, актуальну картину сучасної візуальної практики від концептуалізму до наїву.
Серед надзвичайного мистецького розмаїття запам’ятовуються фотопроекти «Майдан (Р)еволюція духу», «Кордони можливого», «Кінестетика», проект 12 болгарських фотографів та дизайнерів «Мистецтво протесту. Софія 2013–2014», яскравий і масштабний живопис художників Анатолія Криволапа, Валерії Трубіної, Юрія Ваткіна, Олега Харченка, Арсена Савадова, Віктора Хоменка, вишукані графічні роботи Віктора Трубчанінова («Модель світостворення») та Олени Полященко («Під Покровом»), інсталяції: «Зігріти Україну», ZooAntropo, «Волевиявлення» тощо.

Published in Культура

Ві­до­ма сто­лич­на пам’­ят­ка ар­хі­тек­ту­ри, ко­лиш­ня ко­ле­гія Пав­ла Га­ла­га­на, а ни­ні На­ціо­наль­ний му­зей лі­те­ра­ту­ри Ук­раї­ни на вул. Б. Хмель­ниць­ко­го, се­ред ці­ни­те­лів крас­но­го пись­ма й лю­би­те­лів мис­тец­тва за­раз осо­бли­во по­пу­ляр­на. Упер­ше за 30 ро­ків у му­зей­них за­лах в екс­по­зи­ції ви­став­ки «Від «Апос­то­ла» Іва­на Фе­до­ро­ва до «Коб­за­ря» Та­ра­са Шев­чен­ка» пуб­лі­ка має мож­ли­вість по­ба­чи­ти уні­каль­ні фо­лі­ан­ти. Рід­кіс­ні ра­ри­те­ти по­вер­ну­ли до жит­тя й при­свя­ти­ли 440-річ­чю кни­го­дру­ку­ван­ня в Ук­раї­ні та 200-річ­чю Шев­чен­ка фа­хів­ці Націо­наль­но­го на­уко­во-до­слід­но­го рес­тав­ра­цій­но­го цен­тру.

Про їхній високий професіоналізм і досконале вміння повертати до життя старожитності добре знають в усіх музеях, заповідниках, бібліотеках країни. Саме їм довіряють «лікувати» твори вітчизняного, східно- та центральноєвропейського книгодрукування.

Published in Культура
П'ятниця, 28 Листопад 2014 18:43

Життя солдата – над усе

МЕДИКИ САМОВІДДАНО БОРЮТЬСЯ ЗА ОДУЖАННЯ БІЙЦІВ

У хо­ді ан­ти­те­ро­рис­тич­ної опе­ра­ції вій­сь­ко­во­служ­бов­ці Зброй­них Сил Ук­раї­ни за­зна­ють по­ра­нень і по­тре­бу­ють не­гай­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги пря­мо на по­лі бою. Вод­но­час у вій­сь­ко­во-ме­дич­них за­кла­дах МО Ук­раї­ни лі­кую­ть­ся сот­ні сол­да­тів та офі­це­рів.

Вій­сь­ко­во-ме­дич­на служ­ба в АТО
Нині в складі угруповання Збройних Сил, яке воює з російськими найманцями і місцевими бойовиками, налічується майже 1400 військових медиків, з яких майже 300 — лікарів. Чимало з них бувають разом із бійцями на лінії вогню, що дозволяє їм надавати допомогу пораненим прямо на полі бою: під кулями вони вже врятували не одне людське життя.

Published in Військо
П'ятниця, 28 Листопад 2014 18:35

Не хочеш захищати країну – плати

ЗА ТАКИМ ПРИНЦИПОМ ДІЮТЬ ОКРЕМІ ПОСАДОВЦІ ВІЙСЬКОВИХ КОМІСАРІАТІВ

Ни­ні, ко­ли Ук­раї­на опи­ни­ла­ся у вкрай склад­ній си­ту­ації, де­сят­ки ти­сяч її гро­ма­дян, ри­зи­ку­ючи влас­ним жит­тям, зі зброєю в ру­ках від­сто­юють її не­за­леж­ність і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність. А ось ін­ші в цей час ско­юють кри­мі­наль­ні пра­во­по­ру­шен­ня, під­ри­ва­ючи бо­йо­ву го­тов­ність ук­ра­їн­сько­го вій­ська, еко­но­міч­ну без­пе­ку дер­жа­ви. Цим «доб­ро­ді­ям» про­ти­сто­ять пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни, зок­ре­ма і вій­сь­ко­ві про­ку­ро­ри.

Про ро­бо­ту сво­їх ко­лег що­до за­по­бі­ган­ня зло­чин­но­сті окре­мих по­са­дов­ців, за­хис­ту прав вій­сь­ко­во­служ­бов­ців, на­сам­пе­ред учас­ни­ків ан­ти­те­ро­рис­тич­ної опе­ра­ції, ми по­про­си­ли роз­по­віс­ти вій­сь­ко­во­го про­ку­ро­ра Цен­траль­но­го ре­гіо­ну Ук­раї­ни, дер­жав­но­го рад­ни­ка юс­ти­ції 2 кла­су Юрія Вій­тє­ва.

1 ГРУДНЯ — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ

Published in Військо
П'ятниця, 28 Листопад 2014 18:14

Технології майбутнього

Нещодавно в Києві, у Торгово-промисловій палаті України, відбулась унікальна подія — виставка «Мистецтво, наука і технології майбутнього — погляд з Ізраїлю». Вона об’єднала на одному майданчику бізнес і мистецтво і стала логічним продовженням першої в Україні конференції-виставки «Інноваційні технології 3D-друку та сканування в Україні», що проходила у травні цього року.
На численні прохання учасників конференції й відвідувачів виставки Торгово-промислова палата розширила демонстраційні можливості і ділову програму. Крім яскравих стендів учасників ринку 3D-друку, на майданчику 3D-ЕХРО відвідувачі могли оглянути унікальну інтерактивну виставку Ізраїльського культурного центру, долучитися до живої галереї 3D-вишивки, експозиції 3D-живопису від Wall Street, а також оглянули експонати популярної науки й техніки музею «Експериментаніум».

Published in Економіка
П'ятниця, 28 Листопад 2014 18:08

Перспективи і ризики реформ

По­си­лен­ня кри­зо­вих тен­ден­цій в еко­но­мі­ці Ук­раї­ни ли­ше до пев­ної мі­ри мож­на по­яс­ни­ти на­слід­ка­ми ро­сій­ської аг­ре­сії та ро­сій­ських об­ме­жу­валь­них тор­го­вель­них за­хо­дів, що зу­мо­ви­ли втра­ту чи­ма­лої час­ти­ни віт­чиз­ня­но­го ви­роб­ниц­тва, вва­жа­ють екс­пер­ти Цен­тру Ра­зум­ко­ва.

Глибинний чинник їх посилення — системні економічні деформації, що накопичувались тривалий час, фактично з моменту набуття Україною незалежності і зумовили масштабні процеси деградації економіки та загострення соціальних протиріч. Останні не лише послабили потенціал протистояння зовнішнім загрозам, а й стали каталізатором їх наростання.
Тож без докорінної системної модернізації економіки не варто мріяти про досягнення стратегічних цілей, пов’язаних зі створенням в Україні високорозвиненого, заможного, захищеного від небезпек суспільства, яке б стало невід’ємною складовою Європи.

Published in Економіка

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».