Україна і світ
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Сiчень 21, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

На по­чат­ку ХХ сто­літ­тя ін­но­ва­цією в проф­спіл­ко­во­му ру­сі став «іта­лій­ський страйк», ко­ли пра­цю­ючі при­хо­ди­ли на ро­бо­ту, але фак­тич­но ні­чо­го не…
Американські виборці і іноземні спостерігачі намагаються розібратися з результатом проміжних виборів до обох палат Конгресу США. Як і прогнозували соціологічні…
13 лис­то­па­да 2018 ро­ку у Сін­га­пу­рі від­був­ся чер­го­вий Схід­но­азій­ський са­міт. За­зна­че­ний фор­мат діа­ло­гу був за­по­чат­ко­ва­ний за ча­сів ад­мі­ніс­тра­ції пре­зи­ден­та США…
Пре­зи­дент­ські ви­бо­ри у Бра­зи­лії ви­грав край­ній пра­вий по­лі­тик Жа­ір Боль­со­на­ро. Але ви­бо­ри у Бра­зи­лії — це не тіль­ки но­вий пре­зи­дент:…
Пе­кін енер­гій­но за­пе­ре­чує, що на­дає вій­сь­ко­ву до­по­мо­гу Да­мас­ку. «Це — спот­во­рен­ня по­лі­ти­ки Ки­таю. Рі­шу­че ви­сту­па­ємо за вре­гу­лю­ван­ня кон­флік­ту ви­ключ­но мир­ни­ми…
На­при­кін­ці жовт­ня у Стам­бу­лі від­був­ся са­міт, при­свя­че­ний си­рій­сько­му вре­гу­лю­ван­ню. По­дії, які роз­ви­ваю­ть­ся піс­ля цієї по­дії, свід­чать, що ту­рець­ка сто­ро­на на­ма­гає­ть­ся…
За­вер­шен­ня цьо­го­річ­но­го елек­то­раль­но­го цик­лу ви­бо­ра­ми до лан­дта­гів Ба­ва­рії і Гес­се­на ство­ри­ло мі­ні­маль­ну по­лі­тич­ну сен­са­цію у внут­ріш­ньо­по­лі­тич­но­му жит­ті Ні­меч­чи­ни. Бундесканцлер Ангела…
Дня­ми у Мос­кві по­бу­вав го­ло­ва Дер­жав­ної Ра­ди і Ра­ди Мі­ніс­трів Рес­пуб­лі­ки Ку­ба Мі­гель Діас-Ка­нель Бер­му­дес. У квіт­ні по­точ­но­го ро­ку він…
Спра­ва Ха­шог­гі б’є по спад­ко­єм­цю тро­ну Мо­хам­ме­ду бін Сал­ма­ну. У ко­ро­лів­ській ро­ди­ні не бра­кує змов й ін­ших кан­ди­да­тів до спад­ку…
20 жовт­ня пре­зи­дент США До­нальд Трамп ого­ло­сив про ви­хід Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки з До­го­во­ру про пов­ну лік­ві­да­цію ба­ліс­тич­них ра­кет се­ред­ньої…
28 жовт­ня 2018 ро­ку у дру­го­му ту­рі пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у Бра­зи­лії зі­йшлись умов­но лі­во­цен­трист­ський кан­ди­дат Фер­нан­до Ад­дад і пра­вий по­пу­ліст…
28 жовт­ня 2018 ро­ку від­бу­ли­ся ви­бо­ри пре­зи­ден­та Гру­зії. Це — остан­ні пря­мі ви­бо­ри гла­ви дер­жа­ви. Піс­ля на­бут­тя чин­но­сті змін до…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».