Україна і світ
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Сiчень 21, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

28 лис­то­па­да 2018 ро­ку у Гру­зії від­був­ся дру­гий тур пре­зи­дент­ських ви­бо­рів. Обид­ва кон­ку­рен­ти до учас­ті у ви­бо­рах ма­ли за пле­чи­ма…
Днями спадкоємний принц Королівства Саудівська Аравія Мухаммед бен Салман здійснив візити до Об’єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Єгипту.Рутинне турне стало…
Під­пи­са­на Уго­да про умо­ви ви­хо­ду Ве­ли­кої Бри­та­нії з ЄС при­ско­ри­ла кон­со­лі­да­цію кра­їн-чле­нів, які за­ли­шаю­ть­ся у скла­ді Єв­ро­со­юзу. При­най­мні кон­крет­них об­ри­сів…
25 лис­то­па­да 2018 ро­ку на над­зви­чай­но­му са­мі­ті Єв­ро­со­юзу бу­ла за­твер­дже­на Уго­да про умо­ви ви­хо­ду Ве­ли­кої Бри­та­нії з ЄС. Ще напередодні…
ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІЯ «ОБ’­ЄД­НАН­НЯ УК­РАЇ­НОК БЕЛЬ­ГІЇ» ВІД­СВЯТ­КУ­ВА­ЛА 70-РІЧ­НИЙ ЮВІ­ЛЕЙ У за­тиш­ній за­лі зби­ра­лись укра­їн­ки. З усіх міст Бель­гії до­ро­ги ве­ли до Брюс­се­ля.…
Ко­ли Мі­шель Оба­ма ого­ло­си­ла, що ви­дасть кни­гу, з’яви­ли­ся здо­гад­ки, що це — по­ча­ток по­лі­тич­ної кар’­єри. Та­кі ме­му­ари за­зви­чай сиг­на­лі­зу­ють про…
Стів Бен­нон, ко­лиш­ній го­лов­ний стра­тег Трам­па, про­по­нує єв­ро­пей­ським по­пу­ліс­там «ін­фра­струк­ту­ру пе­ре­мо­ги», за до­по­мо­гою якої во­ни збіль­шать своє пред­став­ниц­тво в Єв­ро­пей­сько­му…
Дня­ми у си­ци­лій­ській сто­ли­ці Па­лер­мо від­бу­ла­ся між­на­род­на кон­фе­рен­ція що­до Лі­вії. Ві­сім ро­ків ми­ну­ло від ча­су усу­нен­ня від вла­ди ко­лиш­ньо­го лі­вій­сько­го…
Шве­ція по­ри­ну­ла в пар­ла­мент­ську кри­зу. Піс­ля ве­рес­не­вих ви­бо­рів, ко­ли пра­ві по­пу­ліс­ти здо­бу­ли дру­ге міс­це за ре­зуль­та­том го­ло­су­ван­ня, пар­ла­мент­ські пар­тії вже…
19 лис­то­па­да 2018 ро­ку Єв­ро­со­юз і НА­ТО про­ве­ли спіль­ні ко­манд­но-штаб­ні на­вчан­ня. Ця по­дія є зна­ко­вою з точ­ки зо­ру остан­ніх за­яв…
56,9% меш­кан­ців цьо­го ти­хо­оке­ан­сько­го ар­хі­пе­ла­гу під­три­ма­ли на ре­фе­рен­ду­мі 4 лис­то­па­да пе­ре­бу­ван­ня Но­вої Ка­ле­до­нії у скла­ді Фран­ції — тоб­то за­ли­ши­тись її…
Не­мож­ли­во під­ра­ху­ва­ти, скіль­ки ра­зів ме­діа і різ­но­ма­ніт­ні ко­мен­та­то­ри ого­ло­шу­ва­ли по­ча­ток кін­ця Ан­ге­ли Мер­кель. І ось дочекалися: канцлер оголосила про відставку…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».