Україна і світ
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Лютий 24, 2018
Криза ОБСЄ поглиблюється?
4–5 грудня 2014 року у швейцарському Базелі відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн ОБСЄ. У поточному році саме Швейцарія головує в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, тому й докладає активних зусиль, аби представити кризу цієї організації як можливість для удосконалення... Читати далi
Мігранти сіють розбрат в Євросоюзі
Лі­де­ри кра­їн Єв­ро­пей­сько­го Со­юзу про­во­дять ін­тен­сив­ні кон­суль­та­ції що­до проб­ле­ми не­ле­галь­ної міг­ра­ції, яка ста­вить під сум­нів ефек­тив­ність... Читати далi
Як вирішити кризу з біженцями?
23 травня 2016 року в Стамбулі за ініціативи Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна відбувся саміт, присвячений гуманітарним проблемам. Тривалі міждержавні і внутрішні громадянські війни вперше після завершення Другої світової війни спровокували рекордні показники кількості біженців. Невипадково,... Читати далi
Придністровська карта Росії
29 лис­то­па­да 2015 ро­ку від­бу­ли­ся ви­бо­ри до Вер­хов­ної Ра­ди При­дніс­тров­ської Мол­дав­ської Рес­пуб­лі­ки (ПМР) та до міс­це­вих ор­га­нів са­мо­управ­лін­ня. Вже май­же... Читати далi
«Аль-каїда» наступає на Ірак
Після завершення на початку 2014-го процесу виведення американських військ із території Іраку ця країна не могла похвалитися миром, безпекою і стабільністю. Там триває громадянська війна між різними етнічними та релігійними групами: шиїтською більшістю, сунітською меншістю та курдами. Причому... Читати далi
Дипломатичні війни навколо Ірану
Дип­ло­ма­тич­ною сен­са­цією ста­ло до­сяг­нен­ня до­мо­вле­но­сті що­до іран­ської ядер­ної про­гра­ми. Пе­ре­го­во­ри без­пе­ре­рвно три­ва­ли ві­сім днів. Най­більш... Читати далi
Дипломатичні баталії
Остан­ньо­го дня ми­ну­ло­го ро­ку в Ра­ді Без­пе­ки ООН від­бу­ло­ся по­ка­зо­ве го­ло­су­ван­ня про­ек­ту ре­зо­лю­ції що­до ви­знан­ня не­за­леж­но­сті... Читати далi
Суперечності сирійської «війни за мир»
На­бу­ли чин­но­сті до­мо­вле­но­сті про при­пи­нен­ня вог­ню на си­рій­ських фрон­тах. На­га­да­ємо, що з 27 лю­то­го 2016 ро­ку діє уго­да про за­ми­рен­ня між ар­мією Ба­ша­ра... Читати далi
Ангела Меркель визначилась
Упро­довж по­точ­но­го ро­ку спос­те­рі­гав­ся про­цес па­дін­ня рей­тин­гу по­пу­ляр­но­сті канц­ле­ра ФРН Ан­ге­ли Мер­кель. Чи­ма­ло нім­ців та­ким чи­ном ви­яв­ля­ли... Читати далi
Сирійський «пасьянс»  розклали у Сочі
29–30 січ­ня 2018 ро­ку у Со­чі від­був­ся діа­лог во­ро­гу­ючих си­рій­ських сто­рін. Ме­тою йо­го скли­кан­ня Ро­сія на­зи­ває за­по­чат­ку­ван­ня ро­бо­ти над про­ек­том но­вої... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Усі ми чу­ли, що гла­уко­ма — не­ви­лі­ков­на й під­ступ­на хво­ро­ба. Ця не­ду­га на­бу­ла остан­нім ча­сом вра­жа­ючих мас­шта­бів за по­ши­рен­ням у…
Кон­флікт між Гре­цією і Ма­ке­до­нією три­ває ба­га­то ро­ків і ски­да­єть­ся на те, що йо­го ви­рі­шен­ня лег­ким не бу­де. Кіль­ка мі­ся­ців…
Про­гра­ма ядер­них і ра­кет­них озбро­єнь від­ді­ли­ла Пів­ніч­ну Ко­рею від між­на­род­них рин­ків. Кра­їна має ду­же об­ме­же­ні мож­ли­во­сті тор­гів­лі, у то­му чис­лі…
Очі­ку­ван­ня що­до мож­ли­вих до­мо­вле­нос­тей на що­річ­ній Мюн­хен­ській кон­фе­рен­ції з пи­тань без­пе­ки з при­во­ду ва­рі­ан­тів та умов вве­ден­ня ми­ро­твор­ців Ор­га­ні­за­ції Об’­єд­на­них…
Дня­ми дер­жав­ний сек­ре­тар США Рекс Тіл­лер­сон здійс­нив тур­не низ­кою близь­ко­схід­них кра­їн. На­сам­пе­ред ке­рів­ник аме­ри­кан­ської дип­ло­ма­тії про­вів не­прос­ті пе­ре­го­во­ри в Йор­да­нії…
Упро­довж остан­ніх трьох де­ся­ти­літь Ін­дія пе­ре­тво­ри­ла­ся на най­біль­шо­го пос­та­чаль­ни­ка ро­бо­чої си­ли до ба­га­тих наф­то­ви­до­був­них емі­ра­тів Пер­ської за­то­ки. Ку­вейт, Ка­тар, Об’­єд­на­ні…
Ні­мець­ко-ту­рець­кі від­но­си­ни за­гос­три­ли­ся від­то­ді, як Бер­лін на­дав по­лі­тич­ний при­ту­лок офі­це­рам та ту­рець­ким по­лі­ти­кам, яких офі­цій­на Ан­ка­ра зви­ну­ва­ти­ла у при­чет­но­сті до…
То­рік спе­ці­аль­ний про­ку­рор Ро­берт Мюл­лер, який ве­де на­гляд за слід­ством що­до спроб Ро­сії впли­ну­ти на ре­зуль­тат ви­бо­рів у США, ого­ло­сив,…
Пре­зи­дент­ські ви­бо­ри в Гру­зії мо­жуть ста­ти по­єдин­ком ни­ніш­ньо­го прем’­єра від «Гру­зин­ської мрії» Кві­рі­каш­ві­лі і пре­зи­ден­та Мар­гве­лаш­ві­лі, який пе­ре­бу­ває у кон­флік­ті…
Чер­го­вий про­вал дип­ло­ма­тичних зу­силь з по­шу­ку ком­про­мі­сів у про­це­сі си­рій­сько­го мир­но­го вре­гу­лю­ван­ня за­ко­но­мір­но по­вер­нув во­ро­гу­ючі сто­ро­ни до си­ло­вих ар­гу­мен­тів. Оскільки…
Єв­ро­со­юз на­ма­гає­ть­ся по­гли­би­ти про­цес ін­тег­ра­ції но­вих не­за­леж­них дер­жав, які ут­во­ри­лись уна­слі­док роз­па­ду Юго­сла­вії. Пер­шою з ко­лиш­ніх юго­слав­ських рес­пуб­лік до Єв­ро­со­юзу…
На по­чат­ку жовт­ня 2017 ро­ку канц­лер Ан­ге­ла Мер­кель за ре­зуль­та­та­ми ви­бо­рів до бун­дес­та­гу роз­по­ча­ла пе­ре­го­во­ри що­до фор­му­ван­ня но­вої прав­ля­чої ко­алі­ції.…
Сторiнка 1 iз 65

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».