Україна і світ
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Жовтень 18, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

Справу санкцій і дешевої нафти довершить корупція
Санк­ції і низь­кі ці­ни на наф­ту ста­но­влять для Ро­сії ве­ли­ку проб­ле­му, але кри­за цієї дер­жа­ви по­ча­ла­ся на­ба­га­то ра­ні­ше, ніж ці яви­ща, і по­в’яза­на во­на з... Читати далi
Спекотна політична осінь
З наближенням початку листопада, коли мають відбутися вибори до Палати громад і сенату Конгресу США, помітно напруженішою стає внутрішньополітична атмосфера. Надто високими є ставки на цих виборах. У випадку перемоги Республіканської партії Дональд Трамп може розраховувати на більш-менш спокійну... Читати далi
Диспозиція близькосхідного фронту
Пер­ша по­ло­ви­на по­точ­но­го тиж­ня по­зна­чи­ла­ся у близь­ко­схід­ній по­лі­ти­ці дво­ма по­міт­ни­ми ві­зи­та­ми. На по­чат­ку тиж­ня ро­сій­ський пре­зи­дент... Читати далi
Лондон після Брексіту
Від­ра­зу піс­ля сво­го при­зна­чен­ня но­вий бри­тан­ський прем’­єр 20 і 21 лип­ня по­бу­ва­ла в Бер­лі­ні і Па­ри­жі, де про­си­ла про­вес­ти конс­трук­тив­ні пе­ре­го­во­ри... Читати далi
Іранське ядерне питання
У Від­ні три­ва­ють пе­ре­го­во­ри що­до умов, на яких мож­на бу­де ком­про­міс­но за­кри­ти іран­ське ядер­не пи­тан­ня. На­га­да­ємо, що 2 квіт­ня сто­ро­ни до­мо­ви­ли­ся про... Читати далi
Нове поле битви за енергоносії
Ще зов­сім не­дав­но Ар­кти­ка асо­ці­юва­ла­ся з на­уко­ви­ми до­слі­джен­ня­ми, сніж­ною краї­ною, еко­ло­гіч­ною свя­ти­нею, але з цим усім по­кін­че­но. За остан­ні­ми... Читати далi
Глобальні наслідки авіакатастрофи над донбасом
За­ги­бель ма­лай­зій­сько­го па­са­жир­сько­го лі­та­ка тяг­не за со­бою важ­кий тра­гіч­ний шлейф. За сво­їми ре­зуль­та­та­ми для Ук­раї­ни ця по­дія мо­же ма­ти на­слід­ки,... Читати далi
Тривоги і маневри Азербайджану
Зов­ніш­ньо­по­лі­тич­ні змі­ни та зрос­та­ючі по­бо­юван­ня що­до внут­ріш­ньої ста­біль­но­сті зму­си­ли пре­зи­ден­та Азер­бай­джа­ну Іль­ха­ма Алі­єва до... Читати далi
Джон Керрі у пошуках миру
5 лю­то­го 2015 ро­ку Ки­їв від­ві­дав дер­жав­ний сек­ре­тар США Джон Кер­рі. Йо­го ві­зит прой­шов у не­прос­тих умо­вах. На Дон­ба­сі три­ва­ють бої між ук­ра­їн­ськи­ми... Читати далi
Росія блокує європейське прагнення України
16 ве­рес­ня Єв­ро­пей­ський пар­ла­мент і Вер­хов­на Ра­да од­но­час­но ра­ти­фі­ку­ва­ли Уго­ду про асо­ці­ацію між Єв­ро­пей­ським Со­юзом і Ук­раї­ною, еле­мен­том якої є... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Ко­лиш­ній ке­рів­ник бри­тан­сько­го МЗС Бо­рис Джон­сон ста­вить уль­ти­ма­тум прем’­єру: або во­на під­три­має «твер­дий Брек­сіт», або він за­йме її міс­це. До…
Не­за­ба­ром Пу­тін зби­рає­ть­ся під­пи­са­ти но­вий за­кон про мо­ви, який за­гро­жує іс­ну­ван­ню біль­шо­сті з 250 мов Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Недавно російська Державна…
Цьо­го­річ­ні за­галь­ні ви­бо­ри у Бра­зи­лії ви­яви­ли­ся не менш ці­ка­ви­ми, аніж міс­це­вий фут­бол. У най­біль­шій ла­ти­но­аме­ри­кан­ській кра­їні, як і у ре­гіо­ні…
7 жовт­ня 2018 ро­ку у Бос­нії і Гер­це­го­ви­ні від­бу­ли­ся за­галь­ні ви­бо­ри. Ця бал­кан­ська дер­жа­ва є уні­каль­ним ви­пад­ком на­віть для ре­гіо­ну.…
У Ри­мі від­бу­ла­ся зу­стріч мі­ніс­тра внут­ріш­ніх справ Іта­лії Мат­тео Саль­ві­ні з фран­цузь­кою пра­вою по­пу­ліст­кою Ма­рін Ле Пен. Пе­ре­го­во­ри бу­ли осо­бли­во…
16го і 23 вересня у Росії відбувся другий тур виборів керівників регіонів (губернаторів). Серед 22 регіонів, в яких у цьому…
Загострення конфлікту Туреччини із США ставить під ще більшим знаком запитання її надійність як члена НАТО, хоча всупереч песимістичним коментарям…
Півроку залишається до завершення правової процедури виходу Великої Британії з Євросоюзу. На щорічних партійних конференціях британських парламентських партій ця тема…
Клімат торговельно-економічних відносин між Китаєм і США неухильно погіршується. У Пекіні вважають, що президент Дональд Трамп використовує тему торговельної війни…
На 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН виступили більшість глав держав і урядів країн — членів Об’єднаних Націй. Творцем новин укотре…
Валютна криза в Туркменистані, викликана падінням ціни на газ, стала найбільшою в історії держави. Різке зниження рівня життя туркменського суспільства…
Перед проведенням плебісциту завершилась інформаційна кампанія щодо зміни назви держави Македонія. Громадяни цієї країни мають цієї неділі відповісти «так» або…
Сторiнка 1 iз 80

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».