Україна і світ
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

Аргентинський вибір
Кан­ди­дат від пра­во­цен­трист­ської опо­зи­ції Ма­урі­сіо Мак­рі пе­ре­міг у дру­го­му ту­рі пре­зи­дент­ських ви­бо­рів в Ар­ген­ти­ні. Кан­ди­дат від вла­ди, гу­бер­на­тор... Читати далi
Демон Ердогана
Ким є лю­ди­на, зви­ну­ва­че­на пре­зи­ден­том Ту­реч­чи­ни у під­го­тов­ці не­вда­ло­го пут­чу? Реджеп Тайюп Ердоган звернувся до США з вимогою видачі 75річного турецького проповідника Фетхуллаха Гюлена. Це він стояв —... Читати далi
Сі Цзіньпін: боротька з корупцією і конкурентами
Пре­зи­дент КНР ого­ло­сив на остан­ньо­му пле­ну­мі ЦК КПК прин­цип «ну­льо­вої то­ле­рант­но­сті» для ко­руп­ції на кож­но­му рів­ні ад­мі­ніс­тра­ції і був ого­ло­ше­ний «пер­шим... Читати далi
Новий шовковий шлях
Но­вий Шов­ко­вий шлях ста­не най­біль­шим ін­фра­струк­тур­ним про­ек­том в іс­то­рії: по­над 11 ти­сяч кі­ло­мет­рів і ме­ре­жа пор­тів і суд­но­хід­них трас по­єд­на­ють Ки­тай з... Читати далi
Спільна оборона НАТО проти гібридних війн
У Вар­ша­ві сьо­го­дні роз­по­чав­ся са­міт 28 кра­їн — чле­нів НА­ТО. Аль­янс праг­не про­де­мон­стру­ва­ти го­тов­ність за­вер­ши­ти пла­ни вій­сь­ко­во-тех­ніч­ної... Читати далi
Гостра гра Лондона
Ве­ли­ко­бри­та­нія пе­ре­би­рає лі­дер­ство се­ред дер­жав, які ве­дуть гос­тру роз­мо­ву з Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним. Найбільш знаковою ініціативою прем’єра Девіда Камерона стало відрядження в Україну 75... Читати далi
Трамп формує команду
У трьох шта­тах три­ває юри­дич­на бо­роть­ба нав­ко­ло ви­мог пе­ре­ра­хун­ку го­ло­сів ви­бор­ців. На­га­да­ємо, що кан­ди­дат від Де­мо­кра­тич­ної пар­тії Гіл­ла­рі... Читати далi
«В’язень» Кремля
Аг­ре­сія Ро­сії про­ти Ук­раї­ни по­ка­за­ла, як силь­но май­бут­нє сві­ту за­ле­жить від Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на. А від ко­го і від чо­го за­ле­жить Пу­тін? Війна Путіна в Україні привела... Читати далi
Сирійський розмін?
Біль­ше тиж­ня ми­ну­ло від ча­су ого­ло­шен­ня ви­ве­ден­ня біль­шої час­ти­ни вій­сь­ко­во-кос­міч­них сил Ро­сії із Си­рії. При­во­дом для цьо­го став офі­цій­ний по­ча­ток у... Читати далi
Сербія залишається на роздоріжжі
Минулого тижня відбулося перше засідання нового складу парламенту Сербії, обраного на початку квітня 2016 року. Нагадаємо, що за їх результатом близько чверті місць отримали партії, орієнтовані на сербськоросійський союз. Внаслідок цього сербське суспільство вкотре не зробило однозначного... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Убив­ство ро­сій­сько­го по­сла в Ту­реч­чи­ні Ан­дрія Кар­ло­ва — це по­мста джи­ха­дис­тів за ту­рець­ко-ро­сій­ський до­го­вір, уна­слі­док яко­го Ту­реч­чи­на зра­ди­ла сво­їх дав­ніх…
19 груд­ня вве­че­рі ван­та­жів­ка в’їха­ла на те­ри­то­рію од­но­го з бер­лін­ських різ­двя­них яр­мар­ків. У за­ма­ху, від­по­ві­даль­ність за який узя­ла на се­бе…
Ви­со­ко­сний 2016 рік ви­явив­ся по­во­рот­ним у роз­вит­ку ба­га­тьох між­на­род­них про­це­сів. У різ­них кра­їнах сві­ту ста­ли­ся зна­ко­ві змі­ни по­лі­тич­них пер­со­на­лій. Чи­ма­ло…
19 груд­ня 2016 ро­ку ко­ле­гія ви­бор­ців США про­го­ло­су­ва­ла за До­наль­да Трам­па. Осо­бли­вість аме­ри­кан­ської ви­бор­чої сис­те­ми пе­ред­ба­чає, що ли­ше ця про­це­ду­ра…
Піс­ля ви­бо­рів у США в ки­тай­ських ме­діа з’яви­ли­ся стат­ті з ви­ра­жен­ням «обе­реж­но­го опти­міз­му». Пред­став­ни­ки пар­тії і уря­ду, як пра­ви­ло, не…
15–16 груд­ня 2016 ро­ку від­був­ся чер­го­вий са­міт Єв­ро­со­юзу. Се­ред ба­га­тьох пи­тань по­ряд­ку ден­но­го бу­ло пи­тан­ня по­чат­ку у бе­рез­ні 2017 ро­ку…
Дня­ми ар­мія Ба­ша­ра Аса­да ого­ло­си­ла про взят­тя Алеп­по. Ця епо­халь­на бит­ва три­ва­ла май­же чо­ти­ри ро­ки з п’я­ти за­галь­них ро­ків но­віт­ньої…
Фі­ло­со­фія бо­роть­би дзю­до пе­ред­ба­чає си­ту­ацію, ко­ли вна­слі­док за­пек­лої бо­роть­би «ні­хто не про­грає і не ви­грає». У цій тра­ди­ції ро­сій­ська сто­ро­на…
Мі­ніс­тер­ство охо­ро­ни здо­ров’я спіль­но з міс­це­ви­ми ор­га­на­ми вла­ди роз­по­ча­ли ство­рен­ня гос­пі­таль­них окру­гів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.«Госпітальні округи…
Як­що так ста­не­ть­ся, то він охо­пить не гро­ма­дян США, а тіль­ки іно­зем­ців, які від­від­ують кра­їну з ві­зи­том. І це не…
За­вер­шує­ть­ся ка­ден­ція пре­зи­ден­та США Ба­ра­ка Оба­ми, під час якої бу­ло ство­ре­но 15 міль­йо­нів ро­бо­чих місць, а бір­жа на Уолл-Стріт по­би­ла…
Іс­нує роз­по­відь про ко­рум­по­ва­них бор­ців, які тра­ди­цій­но зма­га­ли­ся на то­та­лі­за­то­рі, за­сто­со­ву­ючи у бо­роть­бі один з од­ним не­чес­ні за­со­би. Але раз…
Сторiнка 1 iз 61

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».