Україна і світ
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Грудень 15, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

«Близький Схід» Росії
Схід­на час­ти­на Пів­ніч­но­го Кав­ка­зу (Да­гес­тан, Чеч­ня й Ін­гу­ше­тія) ста­ла ре­гіо­ном, який у куль­тур­но-ци­ві­лі­за­цій­но­му і су­спіль­но­му ви­мі­рах... Читати далi
Азійська інтеграція Індії
Дня­ми ін­дій­ський прем’­єр-мі­ністр На­ренд­ра Мо­ді здійс­нив мас­штаб­не тур­не азій­ськи­ми кра­їна­ми. Він по­бу­вав у Мон­го­лії, Ки­таї, Рес­пуб­лі­ці Ко­рея. Тим са­мим Ін­дія... Читати далi
Гроші не пахнуть...
Лондон вдає, що не бачить, як російські мільярдери відмивають «брудні гроші» на Островах. «Панове, ви самі переконаєтеся, що наше місто заслужено вважається найбільш корумпованим місцем на світі. Тут сконцентровано найбільше «брудних грошей» на квадратний метр території», — розповідає путівник... Читати далi
Іспанська політична корида
22 бе­рез­ня 2015 ро­ку в іс­пан­ській про­він­ції Ан­да­лу­зія прой­шли до­стро­ко­ві ви­бо­ри до міс­це­вих ор­га­нів вла­ди. Ця по­дія ви­кли­ка­ла осо­бли­вий ін­те­рес,... Читати далi
Голос Кремля звучить у США
Одна з найбільш впливових у США піар-агенцій заробила десятки мільйонів доларів на промоції серед американців ідеального іміджу Росії, її лідерів і Газпрому. Повідомлення з Росії, опубліковані на американській інтернет-сторінці thinkRUSSIA.com, дивують. У рубриці «Цього тижня в Росії» можна... Читати далi
Під «ковпаком» у Мюллера
То­рік спе­ці­аль­ний про­ку­рор Ро­берт Мюл­лер, який ве­де на­гляд за слід­ством що­до спроб Ро­сії впли­ну­ти на ре­зуль­тат ви­бо­рів у США, ого­ло­сив, що ко­лиш­ній рад­ник... Читати далi
Жіночий фінал бразильських виборів
Від­був­ся дру­гий тур пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у Бра­зи­лії. Між со­бою кон­ку­ру­ва­ли чин­ний пре­зи­дент Діл­ма Ру­сеф і пред­став­ни­ця опо­зи­ції Ма­рі­на Сіль­ва.... Читати далi
Армія важливіша за школи?
Не­зва­жа­ючи на кри­зу, Кремль не при­пи­няє ви­тра­ча­ти­ся на ар­мію. Прий­ня­тий чо­ти­ри ро­ки то­му ам­біт­ний план пе­ре­озбро­єн­ня 75% ро­сій­ської ар­мії до 2020 ро­ку... Читати далi
Британія за крок виходу з ЄС
Менше двох тижнів залишилося до референдуму щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу. Поки що соціологічні опитування свідчать, що прихильників і супротивників продовження британського членства в Європейському Союзі майже порівну. Особливість англійської політичної ситуації напередодні... Читати далi
Придністровські вибори
11 груд­ня 2016 ро­ку від­бу­ли­ся ви­бо­ри пре­зи­ден­та са­мо­про­го­ло­ше­ної При­дніс­тров­ської Мол­дав­ської Рес­пуб­лі­ки. Цен­траль­на ви­бор­ча ко­мі­сія... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Нещастя біблейського масштабу впали на країну напередодні виборів, які мають відбутися 23 грудня. Якщо виборів не вдасться провести, то країною…
Нічого не вийшло з оголошеного на наступний рік припинення переставляння стрілок годинників із зимового часу на літній і навпаки. Міністри…
Серед букмекерів існує легенда про те, що борці, які зазвичай купували й продавали свої баталії, раз на рік збиралися на…
Понад рік президент Франції Емманюель Макрон намагається демонтувати велику систему соціальних зобов’язань держави перед французькими громадянами. За цей час накопичилося…
9 грудня 2018 року у Вірменії відбулися дострокові вибори Національних зборів. Ще півроку тому здавалося, що масові вуличні народні протести…
Ад­мі­ніс­тра­ція пре­зи­ден­та США має на­мір роз­гля­ну­ти пер­спек­ти­ви вве­ден­ня но­вих санк­цій про­ти Ро­сії че­рез остан­ній акт зброй­ної аг­ре­сії з її бо­ку…
Ни­ніш­ня крем­лів­ська вла­да, яка ве­де свій ро­до­від від си­ло­вих струк­тур, вва­жає за­кор­дон­ну екс­пан­сію і про­су­ван­ня сво­їх впли­вів в Єв­ро­пі го­лов­ним…
Жов­тень і лис­то­пад цьо­го ро­ку ви­яви­ли­ся на­си­че­ним по­ді­ями ча­сом у ро­сій­сько-япон­ських пе­ре­го­во­рах що­до до­лі чо­ти­рьох ос­тро­вів Ку­риль­ської гря­ди: Іту­руп, Ку­на­шир,…
На тлі пе­ре­го­во­рів про вступ Сер­бії до Єв­ро­пей­сько­го Со­юзу на Бал­кан­сько­му пів­ос­тро­ві ви­зрі­ли но­ві проб­ле­ми. Го­лов­ною з них є спро­ба…
30 лис­то­па­да — 1 груд­ня 2018 ро­ку у Бу­енос-Ай­ре­сі від­був­ся са­міт «ве­ли­кої двад­цят­ки». Фор­мат «ве­ли­кої двад­цят­ки» ви­ник на ме­жі 2008–2009…
Уже по­над 40 кра­їн роз­гля­да­ють мож­ли­вість роз­ри­ву дво­сто­рон­ніх від­но­син із Ка­ра­ка­сом. Се­ред них най­важ­ли­ві­ший су­сід — Колум­бія. Наступ лідерів інших…
Президент Туреччини Реджеп Ердоган не виключає можливості посередництва між Україною та Росією в питанні врегулювання ситуації, що склалася з огляду…
Сторiнка 1 iз 84

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».