Україна і світ
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Лютий 20, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Вибори в Азербайджані
11 квітня 2018 року відбулися вибори президента Азербайджану. Фактично вони стали позачерговими, адже чергові вибори мали відбутися в жовтні 2018 року. Правляча партія «Новий Азербайджан» у лютому висунула чинного президента Ільхама Алієва кандидатом на посаду президента та оголосила про... Читати далi
Молдавське партнерство
Кишинів почав переговори з Євросоюзом у 2011 році, коли Україна вже завершувала переговори щодо Угоди про асоціацію. І завершив їх протягом неповних двох років. Каміль Цалус, аналітик Центру східних досліджень, переконує, що позиція лідера європейської інтеграції — це радше ефект дуже доброго... Читати далi
Карабахський вузол
Днями в Сочі, на тлі загострення протистояння навколо Нагірного Карабаху, зустрілися президенти Росії, Вірменії та Азербайджану. Сержа Саргсяна та Ільхама Алієва для термінових консультацій запросив російський президент Володимир Путін. Тенденція до дестабілізації становища в Нагірному Карабаху... Читати далi
Вузьке коло Обами
Піс­ля ви­бор­чої по­раз­ки «ле­ті­ли го­ло­ви» в аме­ри­кан­сько­му уря­ді. Але це тіль­ки кос­ме­тич­ний за­хід, бо мі­ніс­три пре­зи­ден­та Оба­ми ма­ють об­ме­же­ну... Читати далi
Чи останній Далай-Лама?
Про­жи­ва­ючи у ви­гнан­ні, в Ін­дії, Да­лай-ла­ма ХІV не ви­гля­дає на свій вік. Він не скар­жить­ся на здо­ров’я, як­що не вра­хо­ву­ва­ти опе­ра­ції жовч­но­го мі­ху­ра, піс­ля якої з... Читати далi
Путін має програти
Існує думка, що санкції проти Росії, встановлені за анексію Криму і втручання у внутрішні справи України, мають символічний характер. Але це не зовсім так. Вони є набагато більшими, ніж символ, і дуже б’ють по економіці Росії, бо західні інвестори, банки зі страху перед подальшим загостренням... Читати далi
Стратегічне партнерство В'єтнаму і Японії
У цьо­му ро­ці вже від­бу­ли­ся три ві­зи­ти на най­ви­що­му рів­ні між Япо­нією і В’єт­на­мом. З 15-го до 18 ве­рес­ня з офі­цій­ним ві­зи­том в Япо­нії пе­ре­бу­вав Нгу­єн Фу Чонг —... Читати далi
Врятувати клімат планети
Світові економічні та енергетичні кризи 70-х — початку 80-х років зафіксували межі зростання, які залежать від ефективності використання різноманітних ресурсів. Найважливішим таким ресурсом відтоді визнається стабільність клімату нашої планети.У 1992 році на конференції в Ріо-де-Жанейро йшлося... Читати далi
Насилля в Німеччині
На по­чат­ку ми­ну­ло­го тиж­ня літ­ні ка­ні­ку­ли ні­мець­ким по­лі­ти­кам зі­псу­вав на­пад, ско­єний у ба­вар­ській між­місь­кій елек­трич­ці 17-річ­ним аф­ган­цем. Ма­ючи... Читати далi
Сінгапус: пістоліття модернізації
50 ро­ків то­му, 9 серп­ня 1965 ро­ку, ви­йшла зі скла­ду Ма­лай­ської Фе­де­ра­ції і про­го­ло­си­ла не­за­леж­ність Рес­пуб­лі­ка Сін­га­пур. «Міс­то ле­вів» (в пе­ре­кла­ді із... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Сотні мільйонів лівійських доларів зникли недавно з рахунків у чотирьох бельгійських банках. Одна з версій — гроші, які належали Каддафі,…
У зверненні про стан держави Дональд Трамп неодноразово закликав до єдності і двопартійної співпраці. Утім, у його промові не бракувало…
В економічному сенсі африканський континент залишається на периферії процесу глобалізації. Але такий стан справ не перетворює Африку на політичну периферію…
На­би­рає обер­тів ін­тен­сив­ність ін­фор­ма­цій­ної вій­ни нав­ко­ло пи­тан­ня ле­гі­тим­но­сті вла­ди у Ве­не­су­елі. Офі­цій­ний пре­зи­дент Ве­не­су­ели Ні­ко­лас Ма­ду­ро від­ки­нув уль­ти­ма­тум Єв­ро­со­юзу що­до…
Внут­ріш­ньо­по­лі­тич­ні про­це­си в Іта­лії і Фран­ції на­сам­пе­ред впи­су­ють­ся у ло­гі­ку ви­бор­чої кам­па­нії до Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту (са­мі ви­бо­ри від­бу­дуть­ся у трав­ні…
На по­точ­но­му тиж­ні від­бу­ла­ся що­річ­на Мюн­хен­ська кон­фе­рен­ція з пи­тань між­на­род­ної без­пе­ки. Цей фо­рум є дис­ку­сій­ною пло­щад­кою для об­го­во­рен­ня ак­ту­аль­них проб­лем…
На це впли­ва­ють ве­ли­чез­ні гео­по­лі­тич­ні і фі­нан­со­ві ін­те­ре­си, які Ро­сія має у Ве­не­су­елі. Утім, у Мос­кві ни­ні ба­га­то хто вва­жає,…
Вна­слі­док ви­бу­ху в Мек­си­ці на око­ли­цях сто­ли­ці за­ги­ну­ли що­най­мен­ше 120 осіб. Це — чер­го­ва по­дія з дов­го­го спис­ку над­зви­чай­них си­ту­ацій,…
Днями Євросоюз і Японія підписали Угоду про створення найбільшої у світі зони вільної торгівлі. Переговори щодо зазначеної Угоди тривали майже…
На по­точ­но­му тиж­ні по­сли 29 кра­їн — чле­нів НА­ТО роз­по­ча­ли офі­цій­ний про­цес прий­нят­тя «Пів­ніч­ної Рес­пуб­лі­ки Ма­ке­до­нія» до сво­го скла­ду. Ця…
США офіційно вийшли з режиму Договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. Зазначений Договір був підписаний у грудні 1987…
Два тиж­ні то­му пре­зи­дент США До­нальд Трамп до­сяг тим­ча­со­вої до­мо­вле­но­сті зі спі­ке­ром па­ла­ти пред­став­ни­ків Не­нсі Пе­ло­зі що­до прий­нят­тя на три…
Сторiнка 1 iз 87

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».