Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Лютий 24, 2018
Мі­ніс­тер­ство фі­нан­сів до­зво­лить от­ри­му­ва­ти пен­сії, со­ці­аль­ні ви­пла­ти та зар­пла­ту ро­біт­ни­кам дер­жав­но­го сек­то­ра в при­ват­них бан­ках.Про це в інтерв’ю розповіла заступниця…
21 лю­то­го Уряд прий­няв По­ста­но­ву «Про пе­ре­ра­ху­нок пен­сій осо­бам, які звіль­не­ні з вій­сь­ко­вої служ­би та де­яким ін­шим ка­те­го­рі­ям осіб».Рішення про…
«Станом на 20 лютого 2018 року профінансовано 255,8 мільйона гривень для допомоги пораненим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих»,…
Міністерство соціальної політики затвердило Схему визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку має право особа згідно із законом, залежно від…
По­бу­ду­ва­ти но­ву сис­те­му охо­ро­ни здо­ров’я в Ук­раї­ні мож­на за п’ять ро­ків за умо­ви під­трим­ки з бо­ку між­на­род­них парт­не­рів.Про це заявив…
З метою забезпечення подальшої реалізації Стратегії подолання бідності, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 р. № 161-р, урядом визначено…
Про це за­явив мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій Ре­ва під час на­ра­ди фа­хів­ців Мін­соц­по­лі­ти­ки, пред­став­ни­ків гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій та ви­роб­ни­ків тех­ніч­них за­со­бів…
Уряд за­без­пе­чив мож­ли­вість ство­рен­ня та функ­ціо­ну­ван­ня цен­трів на­дан­ня со­ці­аль­них по­слуг у фор­ма­ті «Про­зо­рий офіс».Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду…
Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла за­кон, який пе­ред­ба­чає при­зна­чен­ня до­стро­ко­вих пен­сій для чле­нів сі­мей за­гиб­лих учас­ни­ків Ре­во­лю­ції Гід­но­сті.За ухвалення законопроекту «Про внесення…
Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни на­по­ля­гає на по­глиб­лен­ні від­по­ві­даль­но­сті Мі­ніс­тер­ства охо­ро­ни здо­ров’я та ор­га­нів міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня за ви­ко­нан­ня дер­жав­них ме­дич­них про­грам. Про…
Фонд со­ці­аль­но­го стра­ху­ван­ня Ук­раї­ни ми­ну­ло­го ро­ку у пов­но­му об­ся­зі про­фі­нан­су­вав ви­пла­ти ва­гіт­ним і по­ро­діл­лям. При цьо­му за­галь­ний об­сяг та­ких ви­плат…
Ви­пла­ти по тим­ча­со­вій втра­ті пра­це­здат­но­сті, які здійс­нює Фонд со­ці­аль­но­го стра­ху­ван­ня Ук­раї­ни, у 2017 ро­ці зрос­ли на 25,8%.За повідомленням виконавчої дирекції…
Сторiнка 1 iз 15

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».