Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 24, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

Якщо сума зекономлених субсидій за комунальну послугу більша, ніж обов’язковий щомісячний платіж, і в платіжці відображено «до сплати: 0», то…
Державна служба зайнятості закликає всіх школярів не пізніше ніж з 9-го класу проходити тестування для визначення професійних здібностей та допомоги…
Про це по­ві­до­мив на зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми Сві­то­во­го бан­ку в Ук­раї­ні, при­свя­че­ній під­го­тов­ці до пен­сій­ної ре­фор­ми, мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій…
Ук­ра­їн­ський ри­нок пра­ці піс­ля кіль­кох ро­ків проб­лем по­чав ви­хо­ди­ти із за­тяж­ної кри­зи.Про це за­явив ди­рек­тор з роз­вит­ку Work.ua Сер­гій Мар­чен­ко…
Пріоритетами роботи Міністерства соціальної політики у 2017 р. будуть продовження реформи системи соцзахисту та сприяння продуктивній зайнятості населення, заявив міністр…
Не­зва­жа­ючи на склад­ну си­ту­ацію на рин­ку пра­ці, в січ­ні–лис­то­па­ді 2016 ро­ку по­рів­ня­но з та­ким же пе­ріо­дом ми­ну­ло­го ро­ку оче­вид­на по­зи­тив­на…
Ухва­ле­ний Дер­жав­ний бю­джет Ук­раї­ни на 2017 рік від­різ­няє­ть­ся від то­ріш­ньо­го тим, що міс­тить 10 сфер, які от­ри­ма­ють пріо­ри­тет­ну ува­гу та…
Ан­ке­ти без­ро­біт­них ля­га­ють од­на за од­ною на стіл у Хар­ків­сько­му місь­ко­му цен­трі за­йня­то­сті. Але цей сто­лик — всьо­го лиш ос­трі­вець у…
Уна­слі­док анек­сії Кри­му та зброй­но­го кон­флік­ту на схо­ді кра­їни впер­ше за свою іс­то­рію Ук­раї­на зі­ткну­ла­ся з та­ким мас­штаб­ним яви­щем, як…
Прой­шло біль­ше мі­ся­ця з ча­су прий­нят­тя (11 жовт­ня) та два тиж­ні — з мо­мен­ту опуб­лі­ку­ван­ня (7 лис­то­па­да) на офі­цій­но­му сай­ті…
Під­ви­щен­ня мі­ні­маль­ної за­ро­біт­ної пла­ти до 3200 грн — це пер­ший крок до де­ті­ні­за­ції гро­шо­вих ви­плат, як вва­жає мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки…
Як пе­ре­жи­ти зи­му — чи ви­ста­чить енер­го­но­сі­їв, чим за­пла­ти­ти за теп­ло? Ни­ні цим пе­ре­ймаю­ть­ся і у ви­со­ких влад­них ка­бі­не­тах на…
Сторiнка 1 iз 12

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».