Наука і техніка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Березень 24, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Із Лон­до­на до Ки­єва по­вер­ну­ла­ся де­ле­га­ція фа­хів­ців дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Ан­то­нов», які у Ве­ли­кій Бри­та­нії бра­ли участь в од­но­му з най­біль­ших…
На по­чат­ку цьо­го тиж­ня — в по­не­ді­лок, 11 лип­ня, — у Ве­ли­кій Бри­та­нії на аеро­дро­мі у Фарн­бо­ро від­крив­ся й ни­ні…
Ракети-носії «Антарес» призначені для доставки вантажів на МКС (Міжнародну космічну станцію). Головним розробником «Антареса» є американська корпорація Оrbital. Основні конструкції…
Ми­ну­ло­го вів­тор­ка, 31 трав­ня, своє 70-річ­чя від­зна­чив ко­лек­тив ви­зна­но­го флаг­ма­на віт­чиз­ня­но­го авіа­бу­ду­ван­ня — ши­ро­ко ві­до­мо­го у сві­ті дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Ан­то­нов».В…
Ми­ну­лої не­ді­лі, 15 трав­ня, в аеро­пор­ту Пер­та — міс­та, що на за­хід­но­му узбе­реж­жі Авст­ра­лії, — здійс­нив по­сад­ку ук­ра­їн­ський транс­порт­ний лі­так…
Дня­ми в екс­клю­зив­но­му ін­тер­в’ю для «Де­мо­кра­тич­ної Ук­раї­ни» ди­рек­тор На­ціо­наль­но­го ан­тар­ктич­но­го на­уко­во­го цен­тру Ва­ле­рій Лит­ви­нов роз­по­вів ав­то­ро­ві цих ряд­ків про по­дії,…
12 КВІТ­НЯ — ВСЕ­СВІТ­НІЙ ДЕНЬ АВІА­ЦІЇ І КОС­МО­НА­ВТИ­КИ ЛЮ­БОВ ДО ЗЕМ­ЛІ, МІСЦЬ, ДЕ НА­РО­ДИВ­СЯ І ВИ­РІС, СЕР­ГІЙ КО­РО­ЛЬОВ ПРО­НІС КРІЗЬ УСЕ…
Наприкінці квітня у Києві українці працюватимуть над реальними завданнями NASA, вирішенням яких зараз займаються фахівці космічних агентств, повідомляє life.pravda.com.ua. Відбудеться…
Дня­ми у Ки­єві на за­вод­сько­му аеро­дро­мі дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Ан­то­нов» від­бу­ла­ся це­ре­мо­нія пе­ре­да­чі од­ній з авіа­цій­них вій­сь­ко­вих час­тин на­шої дер­жа­ви лег­ко­го…
Ми­ну­лої су­бо­ти, 6 лю­то­го, ви­пов­ни­ло­ся 20 ро­ків із то­го іс­то­рич­но­го для ук­ра­їн­ських до­слід­ни­ків Ан­тарк­ти­ди мо­мен­ту, ко­ли на ос­тро­ві Га­лін­дез —…
Ке­рів­ниц­тво ДП «Ан­то­нов» — флаг­ма­на віт­чиз­ня­но­го авіа­бу­ду­ван­ня — іні­ці­юва­ло своє­рід­ний від­кри­тий кон­курс, спря­мо­ва­ний на те, щоб ви­зна­чи­ти, яке ім’я да­ти…
В один із не­що­дав­ніх груд­не­вих днів у сто­ли­ці Ук­раї­ни бу­ло від­зна­че­но 30-річ­чя пер­шо­го по­льо­ту се­рій­но­го лі­та­ка Ан-124 («Рус­лан»), спо­ру­дже­но­го в…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».