Липень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Червень 13, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 12 Липень 2019 16:04

Шоу буде продовжуватись

До­нальд Трамп став пер­шим пре­зи­ден­том США, який сту­пив на зем­лю Пів­ніч­ної Ко­реї, ко­ли дня­ми здійс­нив не­за­пла­но­ва­ну зу­стріч із Кім Чен Ином. Не­вже йо­го не­стан­дарт­ні вчин­ки є ефек­тив­ним по­лі­тич­ним ме­то­дом?

«Сюрреалістично», — відповіла дочка президента Трампа Іванка на запитання журналіста про зустріч у Північній Кореї. Це — найточніше підсумування останнього несподіваного вчинку в рамках режисури Трампом «наступу вдячності» на режим у Пхеньяні.

Чет­вер­тий що­річ­ний са­міт Ук­раї­на — ЄС за­ли­шив по со­бі де­що дво­які вра­жен­ня. З од­но­го бо­ку, все прой­шло по пла­ну, під­пи­са­но уго­ди, справж­ній вал но­вин про сот­ні міль­йо­нів єв­ро, які ЄС го­то­вий ви­ді­ли­ти для Ук­раї­ни.

З іншого — не могла не поставити цілий ряд запитань зустріч керівництва ЄС, яке ось-ось здасть повноваження, з новим українським Президентом, що тільки-но обживається на посту в компанії з прем’єром, шанси якого зберегти посаду в найближчому майбутньому примарні.

П'ятниця, 12 Липень 2019 15:38

Саміт перехідної політичної епохи

8 лип­ня 2019 ро­ку у Ки­єві від­бу­ло­ся за­сі­дан­ня Ра­ди асо­ці­ації Ук­раї­на — Єв­ро­пей­ський Со­юз на ви­що­му рів­ні. У про­це­сі під­го­тов­ки до зу­стрі­чі спос­те­рі­га­ли­ся пев­ні тех­ніч­ні проб­ле­ми, по­в’яза­ні зі змі­ною вла­ди у Ки­єві та Брюс­се­лі.

В Україні триває парламентська виборча кампанія, формується президентська команда, яка займатиметься зовнішньополітичними питаннями. Натомість вищі управлінці Євросоюзу готуються 31 жовтня 2019 року здати справи новим кадрам.

П'ятниця, 12 Липень 2019 15:32

Грецький дрейф "зліва" "направо"

7 липня 2019 року у Греції відбулися позачергові парламентські вибори. Приводом для їхнього проведення став «македонський казус». Наприкінці січня грецький парламент проголосував за ратифікацію угоди з «Колишньою Югославською Республікою Македонія» щодо її перейменування на «Північну Македонію».
Але зазначена угода була різко негативно сприйнята націоналістично налаштованою частиною грецького суспільства. Лівоцентристський уряд партії «Сіріза» на чолі з Алексісом Ципрасом було звинувачено у надмірних поступках союзникам по ЄС і НАТО через бажання «закрити» боргову проблему Греції.

П'ятниця, 12 Липень 2019 14:58

«Злі» вулиці Гонконга

На са­мі­ті «ве­ли­кої два­дцят­ки» в Оса­ці від­бу­ла­ся фор­маль­на зу­стріч пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па і ки­тай­сько­го лі­де­ра Сі Цзінь­пі­на. То­ді зда­ва­ло­ся, що сто­ро­ни до­мо­ви­ли­ся не по­глиб­лю­ва­ти про­ти­річ­чя тор­го­вель­ної вій­ни. Але справж­нім сиг­на­лом пе­ре­го­во­рів ста­ло те, що Ва­шинг­тон і Пе­кін так і не вре­гу­лю­ва­ли клю­чо­вих су­пе­ре­чок що­до то­ва­ро­обі­гу.

Сполучені Штати Америки намагаються будь-якими засобами скоротити зовнішньоторговельний борг. Дональд Трамп тим самим переконує своїх прихильників у тому, що робить усе можливе і неможливе для того, аби повернути до США робочі місця в індустріальному секторі.

П'ятниця, 12 Липень 2019 14:53

Євросоюз оновив керівний склад

Після тривалої дискусії щодо розподілу ключових посад в Європейському Союзі вдалося домовитися щодо персоналій на чолі європейської бюрократії. Напередодні травневих виборів депутатів Європейського парламенту канцлер ФРН Ангела Меркель просувала на посаду голови Європейської комісії Манфреда Вебера.
Але після виборів депутатів Європарламенту стало зрозуміло, що вирішення кадрових проблем можливе на основі «великого пакетного кадрового компромісу», тобто розподілу всіх керівних посад. Складність і тривалість переговорів обумовлювалися непростою розстановкою сил у новому складі Європарламенту.

Дня­ми вій­сь­ко­во-мор­ський флот Ве­ли­кої Бри­та­нії пе­ре­хо­пив у Гіб­рал­тар­ській про­то­ці іран­ський наф­то­на­лив­ний тан­кер під па­нам­ським пра­по­ром, який ішов із ван­та­жем наф­ти до Си­рії. Свої дії бри­тан­ці ар­гу­мен­ту­ва­ли ви­ко­нан­ням ре­жи­му аме­ри­кан­ських санк­цій, які ді­ють про­ти Іра­ну і Си­рії.

Зрозуміло, що така рішучість була схвально зустрінута у Вашингтоні. Натомість в Євросоюзі та Ірані реакція була суперечливою. Член Євросоюзу Іспанія, у територіальних водах якої британці перехопили іранський танкер, зробила вигляд, що нічого не помітила.

16 ЛИП­НЯ — 29 РО­КІВ ВІД ДНЯ ПРО­ГО­ЛО­ШЕН­НЯ ДЕ­КЛА­РА­ЦІЇ ПРО ДЕР­ЖАВ­НИЙ СУ­ВЕ­РЕ­НІ­ТЕТ УК­РАЇ­НИ

«Українські націоналісти каламутять воду...»
У серпні 1990-го російські газети — в кращих традиціях радянсько-партійної журналістики — розповідали про те, що «українські націоналісти каламутять у країні воду».
Малося на увазі прийняття Верховною Радою Української РСР Декларації про державний суверенітет України. Навіть деякі російські демократи засудили, хоча й обережно, цю подію, мовляв, потрібно спільними зусиллями оновлювати країну, маючи на увазі Радянський Союз.

Published in Суспільство
П'ятниця, 12 Липень 2019 13:46

На фінішній прямій

Ви­бо­ри до Вер­хов­ної Ра­ди стрім­ко на­бли­жаю­ть­ся. До за­вер­шен­ня агі­та­цій­ної кам­па­нії за­ли­ши­ло­ся за­лед­ве біль­ше тиж­ня. Піс­ля то­го як Центр­ви­борч­ком за­вер­шив ре­єс­тра­цію спис­ків пар­тій і кан­ди­да­тів-ма­жо­ри­тар­ни­ків, по­літ­си­ли на­впе­ре­бій роз­по­ча­ли агі­та­цій­ні ту­ри, а в окру­гах зно­ву з’яви­лась умов­на «греч­ка» в тих чи ін­ших фор­мах.

Загалом для українських реалій картина — більш-менш звична. Утім, коротка агітаційна кампанія і те, що вибори до Ради дострокові, додають процесу певних особливостей.
Найочевидніша з них, на жаль, дуже далека від оптимістичної. Йдеться про участь у кампанії так званої Партії Шарія.

Published in Суспільство

Йо­го ма­ло зна­ють в Ук­раї­ні, але в Єв­ро­пі він мав ба­зу в де­кіль­ка ти­сяч пер­со­наль­них фа­нів. Сер­гій Ле­бідь біль­ше 10 ро­ків ви­сту­пав за мі­лан­ський клуб «Ко­вер», з яким ви­гра­вав чем­піо­нат кра­їни і Лі­гу чем­піо­нів.
В Іта­лії йо­го на­зи­ва­ли Бьян­ко, що в пе­ре­кла­ді з іта­лій­ської озна­чає «бі­лий». Ма­буть, він — єди­ний бі­лий, який успіш­но кон­ку­ру­вав із тем­но­шкі­ри­ми ат­ле­та­ми в кро­сі.
Сер­гій ріс си­ро­тою — бать­ко роз­бив­ся на мо­то­цик­лі, ко­ли наш ге­рой ще був ди­ти­ною. Че­рез 10 ро­ків піс­ля за­ги­бе­лі бать­ка в ін­ший світ пі­шла й ма­ти.
За­раз він — най­ти­ту­ло­ва­ні­ший крос­мен Єв­ро­пи. Чем­піо­нат кон­ти­нен­ту ук­раї­нець ви­грав дев’­ять ра­зів (!) — за цим по­каз­ни­ком він аб­со­лют­ний ре­кордс­мен у Ста­ро­му сві­ті.
У від­вер­то­му ін­тер­в’ю Укр­ін­фор­му Ле­бідь по­яс­нив, чо­му не за­хо­тів при­йма­ти іта­лій­ське гро­ма­дян­ство, в чо­му сек­рет по­пу­ляр­но­сті кро­су в Єв­ро­пі се­ред спон­со­рів і че­рез яку об­ста­ви­ну крос ви­клю­чи­ли з про­гра­ми Олім­пій­ських ігор у 1924 ро­ці.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».