№ 37 (24136)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Березень 03, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Про­даж квар­ти­ри чи бу­дин­ку НЕ вхо­дить у пе­ре­лік кри­те­рі­їв, які по­збав­ля­ють пра­ва на от­ри­ман­ня суб­си­дії. Біль­ше то­го, про факт про­да­жу квар­ти­ри гро­ма­дя­ни НЕ зо­бов’­яза­ні ін­фор­му­ва­ти ор­га­ни со­ці­аль­но­го за­хис­ту.

Водночас звертаємо увагу, що дохід від продажу квартири має бути задекларований у наступному році. Він буде враховуватися при розрахунку розміру субсидії на наступний період, скажімо у 2017–2018 рр.
Якщо родина здійснила покупку, що перевищує 50 тис. грн на момент отримання субсидії, безповоротну державну допомогу у сплаті житловокомунальних послуг їй НЕ припинять надавати. Підтвердження цьому є діючий нормативноправовий акт. Факт такої купівлі впливає на право на призначення субсидії на наступний термін.
На оформлення субсидії також НЕ впливає вартість майна, отриманого у спадок або у подарунок.

Published in Проблема

Від­по­ві­да­ючи на за­пи­тан­ня ве­ду­чих те­ле­ефі­ру що­до проб­лем со­ці­аль­них ви­плат і пе­ре­се­лен­цям, і гро­ма­дя­нам Ук­раї­ни, кот­рі за­ли­ши­ли­ся на тим­ча­со­во оку­по­ва­ній те­ри­то­рії Дон­ба­су, мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій Ре­ва за­зна­чив, що не­має єди­них да­них про кіль­кість внут­ріш­ньо пе­ре­мі­ще­них осіб (ВПО).

Так, за даними Міністерства соціальної політики, ВПО налічується 1 млн 700 тис. осіб; за даними Міністерства з питань тимчасово окупованих територій — 1 млн 100 тис. осіб, за даними ООН — близько 800 тисяч. Різниця відчутна. Через те й виникло чимало запитань, відповіді на котрі намагаються знайти усі причетні до цієї проблеми відомства. І одне з основних запитань: то скільки ж реально на території України перебуває переселенців? Звісно, ведуться верифікаційні роботи. Це достатньо складний і тривалий процес. До того ж не всім він подобається, але такий необхідний.

Published in Проблема

Про риб­ний ри­нок в Ук­раї­ні го­ді го­во­ри­ти: ви­бір мі­зер­ний, ці­ни ви­со­кі, якість низь­ка. Од­нак на­віть за та­ких об­ста­вин ті­ньо­вий обіг ри­би ся­гає 4 млрд грн. При­най­мні так ствер­джує го­ло­ва Дер­жав­но­го риб­но­го агент­ства Яре­ма Ко­ва­лів, який сер­йоз­но взяв­ся за ре­фор­му га­лу­зі. На по­чат­ку ве­рес­ня він звіль­нив усіх ке­рів­ни­ків те­ри­то­рі­аль­них управ­лінь ри­бо­охо­ро­ни, по­пе­ред­ньо от­ри­мав­ши на це по­го­джен­ня від Мі­наг­ро­по­лі­ти­ки та очіль­ни­ків об­лас­тей.

У планах Коваліва — до кінця 2016 року завершити ліквідацію старих органів рибоохорони та запустити новий рибоохоронний патруль по всій країні. Ця реорганізація разом із новими підходами до використання та відтворення водних біоресурсів і регулювання рибальства є складовою процесу реформування чинної системи охорони водних біоресурсів.
«Ми знаємо про тиск на місцях на очільників областей, на місцевих активістів, — зазначив голова Держрибагентства. — Тиснуть правоохоронці, тисне місцевий криміналітет.

Published in Проблема
П'ятниця, 16 Вересень 2016 10:58

Буде хліб і до хліба

Аг­рар­на га­лузь — єди­на га­лузь ук­ра­їн­ської еко­но­мі­ки, яка більш-менш успіш­но пра­цює на­віть у най­більш скрут­ні для еко­но­мі­ки пе­ріо­ди. Втім, на успі­хи аг­ра­рі­їв впли­ває не тіль­ки їх­ня ста­ран­ність, на­яв­ність на­леж­них ма­те­рі­аль­но-тех­ніч­них ре­сур­сів, до­три­ман­ня тех­но­ло­гій при ви­ро­щу­ван­ні сіль­госп­про­дук­ції, а й по­год­ні умо­ви.

Цьогорічна погода, за оцінками фахівців, не була занадто сприятливою для вітчизняних аграріїв, але й занадто поганою вона теж не була. Сільгоспвиробники розраховують на хороший урожай, тож продовольчій безпеці нашої держави ніщо не загрожує. Також експерти прогнозують непоганий цьогорічний урожай овочів.
Аналітики аграрного ринку і профільного міністерства вважають, що нині сільгоспвиробники зберуть 62,3 млн т зернових культур. Показники понад 60 млн т за останні чотири роки вже стали для нашої країни середньостатистичними. Минулої осені були суттєві побоювання щодо врожаю пшениці та інших озимих культур, адже сіяти довелося за несприятливих погодних умов, улітку і восени в Україні панувала засуха.

Published in Економіка
П'ятниця, 16 Вересень 2016 10:53

Горе від багатства

Див­на си­ту­ація скла­дає­ть­ся на Пол­тав­щи­ні, де у біль­шо­сті райо­нів знай­де­ні і дав­но й успіш­но роз­роб­ляю­ть­ся по­кла­ди вуг­ле­вод­нів. Масш­та­би ви­до­бут­ку наф­ти й га­зу в ре­гіо­ні справ­ді вра­жа­ють, адже ни­ні на те­ри­то­рії об­лас­ті на­лі­чу­ють 36 ро­до­вищ та 839 сверд­ло­вин, з яких що­ро­ку ви­до­бу­ва­ють по­над 5 міль­йо­нів ку­бо­мет­рів га­зу, що ста­но­вить по­над 40% ви­до­бут­ку га­зу по Ук­раї­ні.

Уран­ці — гро­ші, вве­че­рі... до­звіл
Величезні запаси безцінних покладів нафти і газу в регіоні аж ніяк не вплинули на економічну ситуацію в районах, де роками ведуть видобуток різні спеціалізовані підприємства. Більш того, такі райони сьогодні опинилися в значно гіршому становищі, ніж ті, де нафту і газ не видобувають.

Published in Регіони
П'ятниця, 16 Вересень 2016 10:51

Узбекистан: що далі?

2 ве­рес­ня у Таш­кен­ті по­мер пре­зи­дент Узбе­кис­та­ну Іс­лам Ка­рі­мов. Фор­маль­но обо­в’яз­ки пре­зи­ден­та кіль­ка днів ви­ко­ну­вав го­ло­ва се­на­ту Ніг­ма­тул­ла Юл­да­шев, а ви­бо­ри пре­зи­ден­та ма­ли від­бу­ти­ся про­тя­гом трьох мі­ся­ців. По­даль­ші по­дії з при­зна­чен­ням т. в. о. пре­зи­ден­та Шав­ка­та Мір­зі­йо­єва ще раз під­крес­ли­ли не­де­мо­кра­тич­ний ха­рак­тер сис­те­ми вла­ди в Узбе­кис­та­ні.

Мірзійоєв, який очолював комітет з проведення похорону, приймав закордонні делегації на похороні Карімова 3 вересня, а також президента Росії Володимира Путіна під час його несподіваного візиту у Самарканд 6 вересня.
Вибори стануть лише підтвердженням владних повноважень Мірзійоєва, і нині його позиція вважається міцною. Серйозним викликом у перспективі найближчих місяців буде, однак, консолідація влади і новий поділ неформальних впливів в Узбекистані.

П'ятниця, 16 Вересень 2016 10:48

Надія на припинення вогню в Сирії

12 ве­рес­ня 2016 ро­ку в Си­рії від­по­від­но до до­мо­вле­но­сті між США і Ро­сією ма­ло роз­по­ча­ти­ся «на­дій­не і три­ва­ле при­пи­нен­ня вог­ню». В остан­ні го­ди­ни пе­ред про­го­ло­шен­ням при­пи­нен­ня вог­ню во­ро­гу­ючі сто­ро­ни про­дов­жу­ва­ли із за­сто­су­ван­ням зброї ви­рі­шу­ва­ти свої так­тич­ні зав­дан­ня. Уря­до­ві вій­ська Ба­ша­ра Аса­да з пе­ре­мін­ним успі­хом ре­алі­зу­ють спро­би ото­чи­ти іс­ла­міс­тів у міс­ті Алеп­по. Але це над­то ве­ли­кий ме­га­по­ліс, аби на­яв­ни­ми у си­рій­сько­го пре­зи­ден­та зброй­ни­ми си­ла­ми до­сяг­ну­ти цієї ме­ти.

У відповідь ісламісти намагаються вирватись із котла поблизу Алеппо. Інтенсивності бойових дій не завадив навіть щорічний хадж, який розпочався в Мецці. Утім, це не дивно, адже ідеологія «Ісламської держави Іраку і Леванту» дуже далека від норм і цінностей традиційного ісламу в обох його провідних конфесіях — сунізму і шиїзму.
Переговори щодо нинішнього припинення вогню розпочалися ще на саміті «великої двадцятки» у Гуанжоу і тривали з великою інтенсивністю.

П'ятниця, 16 Вересень 2016 10:44

Прощання з війною

Уряд і пар­ти­зан­ський рух FARC за­вер­шу­ють од­ну з най­більш три­ва­лі­ших гро­ма­дян­ських війн су­час­но­сті — Ко­лум­бія са­ма пи­ше свою іс­то­рію.

Підписання наприкінці серпня на Кубі договору завершило чотирирічні дуже складні і вичерпні переговори, коли обидві сторони щоразу погрожували їх припиненням. «Мушу сказати від глибини серця, що нині здійснив сподівання, які ви покладали на мене», — заявив на мітингу в Боготі президент Хуан Мануель Сантос, який перед поновним обранням на цю посаду у 2014 році обіцяв землякам завершення громадянської війни, яка триває із середини 60х років минулого століття.
«Ми виграли найпрекраснішу з усіх битв, — заявив у Гавані командувач Революційних збройних сил Колумбії (FARC) Іван Маркез. — Збройна боротьба завершилась і починаються дебати навколо ідей».

П'ятниця, 16 Вересень 2016 10:42

Хорватія шукає вихід із кризи

11 ве­рес­ня 2016 ро­ку від­бу­ли­ся до­стро­ко­ві пар­ла­мент­ські ви­бо­ри у Хор­ва­тії. Во­ни ста­ли спро­бою прав­ля­чих еліт ви­вес­ти кра­їну з гли­бо­кої по­лі­тич­ної кри­зи, яка фак­тич­но роз­по­ча­ла­ся від­ра­зу піс­ля вхо­джен­ня Хор­ва­тії до Єв­ро­пей­сько­го Со­юзу в лип­ні 2013 ро­ку.

Нагадаємо, що однією з вимог до Хорватії на етапі її підготовки до вступу була повна співпраця з Гаазьким міжнародним трибуналом. На його лаву заради реалізації хорватських національних інтересів у їхньому нинішньому тлумаченні були вимушені сісти декілька відомих у країні осіб, яких на початку 1990-х вважали національними героями балканських війн за незалежність Хорватії.
Зокрема, найбільш резонансним став арешт в Австралії та передача до Гааги генерала Анте Готовини, який 1995 року повертав територію Сербської Країни до складу Хорватії.

14 ве­рес­ня 2016 ро­ку Ки­їв від­від­али мі­ністр за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни Франк-Валь­тер Штайн­ма­йєр та мі­ністр за­кор­дон­них справ Фран­ції Жан-Марк Ей­ро.

Після російських провокацій на початку серпня у Криму Кремль спробував «відмовитися» від посередницьких дипломатичних зусиль на Донбасі. Загострення там військовополітичної обстановки спричинило до висловлювань занепокоєння європейськими партнерами ситуацією. Але лише на саміті «великої двадцятки» у Гуанчжоу президент Франції Франсуа Олланд і канцлер ФРН Ангела Меркель на двосторонніх зустрічах переконали Володимира Путіна не блокувати їхніх подальших дипломатичних зусиль.
За два роки, які минули від часу підписання перших Мінських угод, на Донбасі не виконано жодної з дванадцятьох їхніх умов. Здавалося, сторони взялися за виконання «найпершої», тобто припинення вогню. Проте навіть недавня домовленість зробити це починаючи з 1 вересня вже неодноразово порушувалася бойовиками.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».